De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk GGZ Kempen Dagbesteding en woongelegenheid 29 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk GGZ Kempen Dagbesteding en woongelegenheid 29 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk GGZ Kempen Dagbesteding en woongelegenheid 29 november 2012

2 Stand van zaken Netwerk GGZ Kempen Communicatiemoment GGZ-teams 1 juli 2013

3 Terugblik op een jaar vernieuwde werking Stilstaan bij realisaties en sterke punten Aandachtspunten formuleren Duidelijk maken waar we bijsturen Samen verder werken Waarom dit moment

4 Hoe het begon: project PSY107 www.psy107.be

5 Landelijk hervormingsprogramma GGZ Naar een betere GGZ door regionale samenwerking Netwerk van diensten, samen verantwoordelijk voor een sluitend zorgaanbod met vijf zorgfuncties Doelgroep volwassenen Afbouw van bedden, ontwikkeling van nieuwe zorgvormen Proefprojecten in verschillende regio’s Na projectperiode volgt structurele reorganisatie PSY107

6 Zorgnetwerk voor geestelijke gezondheidszorg in het arrondissement Turnhout Doelgroep volwassenen (18-60 jaar) Samenwerking tussen erkende GGZ diensten en diverse andere actoren Netwerk = nieuwe initiatieven + nieuw soort samenwerking tussen bestaande zorgvormen Realisatie vijf zorgfuncties Netwerk GGZ Kempen: wat?

7 GGZ actoren arrondissement Turnhout Doelgroep volwassenen OPZ Geel CGG Kempen AZ Turnhout PVT Salto IBW Kempen PVT De Liereman wordt netwerkpartner in 2013 Netwerk GGZ Kempen: wie?

8 Diverse actoren betrokken bij de zorg voor (volwassen) personen met psychische moeilijkheden Huisartsen CAW De Kempen Welzijnszorg Kempen (OCMW) SEL Kempen Algemene ziekenhuizen Politie Lokale besturen Thuiszorgdiensten Patiënten Familie … Netwerk GGZ Kempen: wie nog meer?

9 Coördinatie van het netwerk door de GGZ organisaties (primaire partners) Intensieve samenwerking met diverse andere actoren (secundaire partners) bij de ontwikkeling en de realisatie van de verschillende zorgfuncties Participatie van patiënten en familieleden Netwerkcoördinator als verbindende figuur Netwerk GGZ Kempen: structuur

10 Nieuwe zorgvormen AMT = Aanmeldingsteam (F1) CKB = Crisis en Kortdurende Behandeling (F2a) LZ = Langdurige zorg (F2b) Reorganisatie bestaand zorgaanbod Realisatie van model met vijf functies Rehabilitatie (F3) Residentiële zorg (F4) Woonzorg (F5) Netwerk GGZ Kempen: welke veranderingen?

11 Goedkeuring project IMC 6 juni 2011 Voorbereidende werkgroepen Geleidelijke opstart nieuwe teams Officiële voorstelling GGZ Kempen op 15 mei 2012 … Netwerk GGZ Kempen: timing

12 … Communicatie en verdere afstemming Permanente opvolging en bijsturing 5 maart 2013: bezoek overheden 31 mei 2013: bespreking rapport Evaluatie door Coördinatiecomité => Communicatie aan de teams van ons netwerk Netwerk GGZ Kempen: timing

13 Wat is er gebeurd, waar staan we nu Realisaties, sterke punten Aandachtspunten Waar bijsturen? Hoe verder? Overzicht per functie

14 Voorbereidende werkgroep maakte twee belangrijke keuzes betreft instroom in ons netwerk:  Keuze voor centrale aanmelding  Keuze voor getrapte zorg Realisatie door middel van een centraal aanmeldingsteam dat hulpvragen screent en oriënteert op basis van getrapte zorg Toeleiding naar aanmeldingsteam via beperkt aantal prioritaire verwijzers. Niet om instroom te beperken, wel om getrapte zorg te kunnen realiseren. F1 Poortfunctie

15 HuisartsCAWPsychiater Politie Spoed AZ Aanmeldingsteam (AMT) Functie 1: Ambulante zorg Functie 2: Mobiele teams CKB-team LZ-team Functie 4: Gespecialiseerde residentiële zorg Functie 3: Psychosociale rehabilitatie Functie 5: Specifieke woonvormen Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kempen (GGZ Kempen) Cliënt Familie Eerstelijnszorg Aanbod buiten het netwerk

16 Samenstelling team Psychologen + maatschappelijk werker Intensieve samenwerking met CKB (F2a) Structurele samenwerking met ELP projecten HVRT en CAW Beschikbaarheid psychiaters CKB voor consult bij acute en complexe casussen, schakeling met crisiszorg F4 Administratieve ondersteuning Opdrachten AMT Poortfunctie: screening en oriëntering Ambulant crisisaanbod bij suïcidedreiging Coaching op casusniveau F1 Aanmeldingsteam

17 Aantal aanmeldingen sinds opstart april 2012 = 1704. Instroom uit ganse regio 46% mannen en 54% vrouwen Ongeveer 1/8 aanmeldingen leidt tot activering van ambulante crisishulpverlening (start binnen 24u, max 5 gesprekken) F1 Aanmeldingsteam : monitoring

18 Belangrijkste verwijzers naar AMT (steekproef 2013): Huisartsen = 61% Spoed/AZ = 12% CAW = 9% Psychiaters = 5% Politie = 3% Aantal aanmeldingen vanuit GGZ is afgenomen ivm vorig jaar. F1 Aanmeldingsteam : verwijzers

19 Naar eerste lijn = 31,5%  CAW = 9%  Zelfstandige psychologen en psychiaters = 8% Naar F1 (AMT crisisaanbod +CGG) = 20% Naar F2 (CKB + LZ) = 10% Naar F3 = 0,5% Naar F4 inclusief dagkliniek = 21,5% waarvan 6% middelengerelateerde opnames buiten de regio Naar F5 = 1% NB. Totaal naar verslavingszorg (eerstelijn + F1 + F4) = 18% F1 Aanmeldingsteam : monitoring

20 Coaching via telefoon (registratie 21/5/2012 tot 1/3/2013) Aantal = 326 coachings HA (24%) CAW (14%) AZ en Spoed (9%) PZ (8%) OCMW (5%) Cliënten en familie (5%) Diverse overigen Blijven inzetten op bekendmaking Samen met eerstelijnspartners optimaliseren van aanbod coaching F1 Aanmeldingsteam : Coaching

21 Centrale aanmelding is grote meerwaarde voor verwijzers AMT en toeleiding via prioritaire verwijzers maakt het effectief mogelijk om getrapte zorg waar te maken Jong en dynamisch team met groot leervermogen Neutrale positie in het netwerk Expertise screening, kennis sociale kaart op één punt Signaalfunctie rond tekorten in ons zorgaanbod => Methodiek AMT krijgt veel belangstelling van overheid en van andere netwerken F1 Aanmeldingsteam : realisaties, sterktes

22 Mandaat AMT voor toewijzing is niet overal verworven Knelpunten in het zorglandschap blijven aanwezig Centrale aanmelding = centrale frustratie Relatie van AMT met zorgaanbod buiten de regio Instroom netwerk via andere paden Toenemende werkdruk, kleine equipe voor grote regio Coördinatie AMT vanuit directie CGG bij gebrek aan andere middelen hiervoor F1 Aanmeldingsteam : aandachtspunten

23 Mandaat AMT: doelstelling blijft maximale aanvaarding van toewijzing door AMT. Discussie als uitzondering. => Knelpunten in doorstroom nader te bekijken. “Afwijkende” instroom nader bekijken. Doel is niet alle stromen via AMT, wel overal getrapte zorg. Relatie met zorgaanbod buiten de regio verduidelijken. Meerwaarde van model AMT nog duidelijker motiveren aan de overheid door middel van monitoring en onderzoek. Tevredenheid verwijzers meten en rapporteren. F1 Aanmeldingsteam : hoe verder?

24 CGG Kempen Zoveel mogelijk mensen kortdurend helpen dmv duidelijke doelstellingen en tijdige evaluaties. Streven naar afronding op vier maanden. Indien niet haalbaar dan multidisciplinair overleg over vervolgzorg. Tegelijk echter verdere toename van aantal vragen naar CGG via AMT. Bovendien specifiek zorgaanbod voor cliënten justitie en verslaving. Gevolg: blijvende wachtlijsten. Dus: nog scherper kijken naar indicatie CGG versus andere opties (i.h.b. voor chronische doelgroep) Blijvend pleidooi voor uitbreiding capaciteiten F1: Ambulante gespreksbegeleiding

25 Overig zorgaanbod in GGZ Betreft: poliklinische activiteiten PZ en PAAZ, (nazorg in) dagklinieken, … Positionering, onderlinge differentiatie en indicatiestelling niet altijd duidelijk Streven naar meer transparantie over aanbod en toeleiding er naartoe Doel: komen tot matrix van ambulante behandelvormen F1: Ambulante gespreksbegeleiding

26 Zelfstandige therapeuten in de regio Ongeorganiseerd, deels onbekend aanbod Oprichting KanTelPunT (= Kempisch Netwerk Psychologen en Therapeuten) door WZK met medewerking van Netwerk GGZK Gewerkt rond wederzijdse kennismaking en uitwisseling van ideeën en ervaringen over samenwerking Streefdoel is ook met deze beroepsgroep afspraken maken F1: Ambulante gespreksbegeleiding

27 Werken rond beeldvorming => actie gepland in samenwerking met VVGG Preventie Vroegdetectie? Outreach in eerstelijnsdiensten? F1: Overige activiteiten

28 Opdracht vanwege de overheid: oprichten van mobiele behandelteams voor acute én voor chronische problematiek Voorbereidende werkgroepen met participatie van diverse actoren zowel binnen als buiten GGZ Geleidelijke opstart van de teams vanaf najaar 2011 Lancering samen met AMT op 15 mei 2012 F2 : Mobiele behandelteams

29 Multidisciplinair mobiel crisisteam bedoeld voor personen met (vermoeden van) ernstige psychiatrische aandoening in acute crisis waarbij opname noodzakelijk is tenzij interventie ambulant team. Doelstelling: opnamevermijdend / opnameverkortend Inschakeling –Via Aanmeldingsteam: CKB als poort tot opname –Door een andere GGZ-dienst Voorwaarden –Crisis, geen urgentie (levensbedreigend) –Veiligheid medewerkers –Draagkracht context F2a CKB : Crisis en Kortdurende Behandeling

30 Samenstelling team 22u psychiatertijd / week 5 uur per week huisarts 8 FTE verpleegkundigen 2 FTE psychologen 2 FTE maatschappelijk werkers 1 FTE teamleider Interventies 8u-22u, 7/7 + telefonische permanentie ‘s nachts Caseload: 2 patiënten per begeleider, maximale caseload: 24 Transdisciplinair werken Interventietijd maximum 6 weken F2a CKB: team en werking

31 Klinische interventies Screening zorgvraag Screenen, evalueren en hanteren van risicogedrag Kortdurende behandeling Werken aan zorgcontinuïteit CKB als deel van acuut zorgpad dus intensief samenwerken met Eerstelijnszorg (huisarts, CAW) Spoeddiensten AZ PAAZ en opnameafdelingen PZ Team LZ CKB realiseert ook poortfunctie netwerk buiten de kantooruren. F2a CKB: interventies

32 318 aanmeldingen => 241 begeleidingen (76%) Exclusie indien opname toch noodzakelijk (40%), beperkte motivatie cliënt (12%), geen crisis (10%), … CKB werkt opnamevoorkomend (75%) en opnameverkortend (25%) Instroom via AMT (28%), GGZ F4 (25%), HA (12%), LZ (3%) en diverse anderen Uitstroom naar GGZ F4 (22%), therapeut eerste lijn (15%), HA (7%), LZ (6%), CGG (4%) en diverse anderen F2a CKB: cijfers

33 CKB is operationeel en biedt passende zorgvorm voor een bepaalde groep patiënten. Voor betrokkenen en hun omgeving betekent dit een heel ander soort zorgtraject in de GGZ ondanks ernstige psychische problematiek Zorgaanbod CKB is flexibel Betrokkenheid context patiënt Tevredenheidsmeting toont goede resultaten bij patiënten en hun familie. Ook verwijzers zijn relatief tevreden. Werkpunten in communicatie met o.a. HA worden aangepakt. F2a CKB: realisaties

34 Grote regio, veel verplaatsingstijd. Capaciteit ontoereikend, bijkomende instroom hierdoor soms onmogelijk. Probleem voor geloofwaardigheid van de crisisfunctie!  Afronden en doorverwijzen moet sneller  Zoeken naar meer doorverwijsmogelijkheden. Nieuwe zorgvormen in aansluiting bij CKB? Expertise rond specifieke problematieken uitbouwen. Team ervaart onthaalfunctie buiten kantooruren als erg belastend. Is een andere oplossing mogelijk? F2a CKB: aandachtspunten en werkpunten

35 Multidisciplinair mobiel team voor behandeling aan huis bij volwassen personen met ernstige en langdurige psychische moeilijkheden. Inschakeling -Via Aanmeldingsteam -Door een andere GGZ dienst Voorwaarden -Ernstige en langdurige problematiek -Andere hulpverlening is onvoldoende -Zorg aan huis is noodzaak F2b LZ : Langdurige Zorg

36 Doelstellingen Vergroten van zelfredzaamheid Kwaliteitsvol leven ondanks beperkingen Maximale sociale integratie Uitbouw van steunend netwerk Hoe? Begeleiding aan huis door individueel casemanager Shared caseload bij hoge zorgnood Coaching en zorgoverleg Nauwe samenwerking met huisarts en thuiszorgdiensten F2b LZ : Langdurige Zorg

37 Werktijden Tijdens kantooruren Uitzonderlijk ‘s avonds en op zaterdag Teamwerking Team Noord (5,1 fte CM) Team Zuid (4,8 fte CM) Psychiaters, psycholoog, teamco en HA overkoepelend Geen wachtlijsten tot nog toe F2b LZ : Langdurige Zorg

38 Opstart dossiers

39 Actuele caseload circa 160 begeleidingen. LZ is effectief actief in het ganse arrondissement. Maximale caseload nog toe niet bereikt Circa 25% van aanmeldingen wordt niet opgestart Geen meerwaarde voor thuisbegeleiding (33%) Andere zorg meer aangewezen (24%) Hulpvraag enkel therapie (19%) Dus evenveel exclusies als CKB, maar perceptie is anders. Diagnose bij mensen in begeleiding Stemmingsstoornissen (31%) Psychotische stoornissen (28%) Persoonlijkheidsstoornissen (27%) F2b LZ: cijfers

40 Team LZ is opgestart en is actief in de ganse regio. PZT Psoikos werd geïntegreerd. Expertise PZT wordt benut. Samenwerking met andere teams GGZ kreeg al veel aandacht en is blijvend aandachtspunt. Blijvende innovaties in methodiek: briefings, behandelplan, signaliseringsplan, outcome- en tevredenheidsmeting,... Begeleiding door LZ is opnamevoorkomend voor de betrokken patiënten Werken met de context Flexibele zorgvorm Coördinerende rol in het netwerk rond een patiënt Vorming van subteams Noord en Zuid om het werk beter te kunnen organiseren in ons grote werkingsgebied F2b LZ : realisaties

41 Samenwerking loopt soms moeilijk. Doelgroep chronische patiënten vormt een grote uitdaging. Hierdoor grote verwachtingen naar LZ terwijl het team zelf noodgedwongen selectief moet zijn en nog volop in ontwikkeling is. Alert blijven om tijdig af te ronden en door te verwijzen en/of zorg te delen met eerstelijnsdiensten Blijvende aandacht voor de context van de cliënt Alert zijn voor signalen van eerstelijnsdiensten die toch nog steeds drempels ervaren in de toegang tot GGZ Communicatie zowel binnen het team, binnen het netwerk als daarbuiten Risico op wachtlijst in de toekomst F2b LZ : aandachtspunten

42 Blijvend inzetten op communicatie, afstemming en voortdurend bijsturen van samenwerking met diverse actoren Blijvend aftoetsen of eerstelijnsdiensten voldoende toegang vinden tot GGZ en bijsturen waar nodig Bewaken van werkdruk door administratie en registratie Werken aan de toegankelijkheid van ambulante gesprekstherapie voor doelgroep LZ. Belang van voldoende aanbod zinvolle dagbesteding Capaciteit voor F2 verhogen Nadenken over een globaal behandelplan dat de cliënt volgt doorheen zijn zorgtraject Nog meer inzetten op coaching en psychoeducatie naast begeleiding door GGZ teams F2b LZ : hoe verder?

43 Huisarts als teamlid in de mobiele teams Coacht het team vanuit visie huisarts Participeert in overleg rond aanmeldingen, lopende begeleidingen, werkoverleg, kernteam, thematisch overleg Bemiddeling tussen teamlid GGZ en HA indien nodig Problematiek cliënten zonder HA Huisarts als brugfunctie in het netwerk Verzorgt infosessies voor HA in de regio Aanspreekpunt voor feedback door HA over netwerk HA betrekken bij GGZ rond hun patiënt Divers overleg: GGZ-SEL, ELP, andere netwerken, … F2: HA in de mobiele teams/in het netwerk

44 Drie prioritaire thema’s Arbeid Ontmoeting en zinvolle dagbesteding Vorming en ontwikkeling F3: Rehabilitatie

45 Werkgroep F3 Arbeid Werkgroep met GGZ en partners arbeid Verkennen van mekaars aanbod, ontwikkelen van zelfde taal en zelfde visie Lokale praktijk afstemmen op beleidsvisie W² ESF-project Bruggen Bouwen met GTB Resultaat = draaiboek samenwerking GGZ en arbeid Visie op samenwerking Afspraken betreft wijze van samenwerking Doel is eenvormige benadering én meer aandacht voor thema arbeid in ganse Netwerk GGZ Kempen Communicatie in komende periode vanuit WG F3 Arbeid F3: Arbeid

46 Ontbrekende zorgvorm in onze regio Doel is vaardigheidstraining, in de tijd beperkt, op diverse levensdomeinen, voor groep van patiënten bij wie er nog veranderingsperspectief is Programma zowel individueel als in groep Opstart in voorbereiding met oa plaatsbezoeken aan bestaande centra. Locatie centrum Turnhout. Start voorzien 1 okt 2013 Inbedden in vzw Kader = brede verankering Teamcoördinator Els Dhondt Multidisciplinair team Arbeidscoach vormt brug tussen zorg en werk voor ambulante cliënten F3: Revalidatiecentrum “Route 11”

47 Ontmoeting en zinvolle dagbesteding Diverse initiatiefnemers Eerste gesprekken met sector OCMW werden vertraagd door hun bezorgdheden ivm instroom naar ons netwerk vanuit OCMW; terug op te nemen Zorgaanbod GGZ  Problematiek spreiding zorgaanbod  Ruimte geven aan ervaringsdeskundigheid Vorming en ontwikkeling Doel is aansluiting zoeken tussen GGZ en volwassenenonderwijs/basiseducatie Thema nog op te nemen F3: Overige thema’s

48 Afbouw bedden Afbouw 15 bedden A&D en 100 plaatsen pleegzorg Opbouw netwerk Samenwerking F4 met poortfunctie en ambulante crisiszorg Samenwerking F4 met mobiele behandelteams Focus op herstelgericht werken in F4 F4: Residentiële zorg - realisaties

49 Populatie PZ in verandering Meer complexe problematiek Meer korte opnames Druk op opnameafdelingen => druk op behandelafdelingen Opdracht PSY107 = inclusieve zorg Ook voor middelengerelateerde problematiek Ook voor mensen in begeleiding bij justitie Instroom F4 deels nog via andere trajecten dan AMT Aanmelding ter plaatse Instroom via spoed of politie F4: Residentiële zorg - aandachtspunten

50 Populatie PZ in verandering Behandelprogramma’s bijsturen Hulpverleners van buiten F4 nog meer betrekken Opdracht PSY107 = inclusieve zorg Keuzes maken ivm zorgaanbod met meer betrokkenheid van andere actoren Instroom F4 deels nog via andere trajecten dan AMT Getrapte zorg in poorten F4 F4: Residentiële zorg – hoe verder?

51 Realisaties Eén instroomprocedure woonzorg vervangt intake op organisatieniveau Woonzorgmatrix als model voor gedeelde strategie rond zorgaanbod PVT De Liereman als nieuwe netwerkpartner in 2013 Aandachtspunten Populatie in verandering Huidige regelgeving beperkt de mogelijkheden tot flexibilisering van de zorg Uitstroom F5: Aangepast wonen

52 Hoe verder? Toekomstvisie zorgfunctie 5 ontwikkelen in afwachting van nieuwe regelgeving Samenwerking met F2 Samenwerking met reguliere huisvestingsactoren F5: Aangepast wonen

53 Uitdagingen bij zorgcommunicatie Verschillende praktijken in aparte organisaties Verschillende systemen Privacy van betrokkenen Attitude van zorgverleners Praktijk Zorgzaam informatie delen met respect voor betrokkenen Organisatie zorgoverleg. Meer gebruik maken van gefinancierd zorgoverleg via MDO-psy Ontwikkelingen inzake e-health afwachten ipv zelf initiatief nemen voor gedeelde communicatiesystemen Zorgcommunicatie

54 1.Vertegenwoordiging patiëntperspectief in werkgroepen door individuele mensen 2.Oprichting werkgroep participatie GGZ Kempen: klankbord voor de netwerkontwikkelingen 3.Ondersteunen en versterken van betrokkenen 4.Inzicht verwerven in thema ervaringsdeskundigheid met de mensen samen 5.Uitgroeien naar volwaardige participatie op verschillende niveaus: in individuele zorg, op teamniveau, op organisatieniveau, op netwerkniveau Participatie patiënten

55 1.Vertegenwoordiging familieperspectief in werkgroepen door individuele mensen 2.Investeren in samenwerking met Similes lokaal door medewerking aan activiteiten van familiewerking 3.Afstemming met Similes/familieplatform: differentiatie tussen trekkers lokale familiewerking en rol van familievertegenwoordiger 4.Vorming familievertegenwoordigers door het familieplatform 5.Uitgroeien naar volwaardige participatie familievertegenwoordigers Participatie families

56 Netwerk GGZ Kempen heeft kennis genomen van de opdracht om inclusieve zorg te bieden aan brede groep van volwassen personen met psychische moeilijkheden Voor bepaalde groepen is toegankelijkheid van ons netwerk vandaag nog een knelpunt Zorg voor personen met verslavingsproblematiek wordt bemoeilijkt door gebrek aan gespecialiseerd residentieel aanbod in de regio. Er is wel ambulant zorgaanbod maar er leven ook verschillende visies rond verslavingszorg. Zorg voor personen met justitieel statuut. Beperkt aantal specifieke trajecten in ambulante zorg. Grote terughoudendheid in residentiële zorg. Verkennende contacten met justitiehuis en zorg voor geïnterneerden. Nood aan genuanceerde en gedifferentieerde benadering. Bijzondere doelgroepen

57 Belang van VTO in dit project Zorgvernieuwing op basis van wetenschappelijke kennis en goede praktijken elders Maar ook: toetsen aan en afstemmen op lokale context Gebruik maken van mogelijkheden voor stages en coaching Leren van andere netwerken Leren binnen ons netwerk Uitwisseling tussen teams GGZ Volgende stap: ook uitwisselen met netwerkpartners buiten GGZ? Nog meer gedeelde initiatieven VTO VTO

58 Hoe bewaken we zelf onze voortgang? Hoog frequentie vergaderingen stuurgroep tot nog toe Cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid ontwikkelen Ontwikkelen van registratie op netwerkniveau ipv organisatieniveau Uittekenen van procedures voor interne feedback Wetenschappelijk onderzoek PSY107 en eigen initiatief Contact overheden toont aan dat hun kennis van ons (net)werk beperkt is dus nog meer zelf initiatief nemen om ons werk te beschrijven en te verantwoorden Hoe evalueren?

59 Aanpassingen zijn nodig Overzicht behouden bij toenemende activiteit in ons netwerk Verankeren van participatie eerstelijnspartners in netwerk GGZ Meer ruimte geven aan participatie patiënten en familie Meer inzetten op afstemming binnen ons netwerk Structuur van het netwerk

60 -Coördinatiecomité = stuurgroep project Primaire partners, NWC, medisch en financieel expert Tweewekelijks overleg -Overleg per functie/deelproject Primaire en secundaire partners, patiënten en families Tempo en vergaderfrequentie verschillend per functie -Overleg met secundaire partners via diverse kanalen Structureel: GGZ-SEL, CGG-CAW, … Ad hoc en thematisch: AZ, Politie, WZK, Justitiehuis, Drughulp Kempen, … -Overleg met betrokken partijen Structureel: Werkgroep participatie patiënten In ontwikkeling: Overleg familieorganisaties Overlegstructuren: hoe het was

61 Werkgroep F1/F2a  GGZ  HA  CAW  OCMW  Mutualiteiten  Patiënten en families Werkgroep F2b  GGZ  HA  CAW  OCMW  Thuiszorg  Mutualiteiten  SEL  Patiënten en families Overleg per functie/deelproject

62 Werkgroep F3 => Arbeid  GGZ  VDAB  GTB  GOB  GA  CAW Overleg betreft revalidatiecentrum => vzw Kader  OCMW  Mutualiteiten  Provinciebestuur  Adic  CAW  GGZ Overleg per functie/deelproject

63 Overleg F4 Afstemming instroom op nieuwe poortfunctie, samenwerking F2/F4 Overleg hoofdgeneesheer PZ, diensthoofd PAAZ en NWC Forum kernleden klinische teams ivm herstelgerichte zorg Werkgroep F5  PVT  IBW  Pleegzorg  Ad hoc: SHM, OCMW, lokale besturen (DGR) Deelprojecten  Communicatie  Monitoring  Wetenschappelijk onderzoek  … Overleg per functie/deelproject

64 Stuurgroep Dagelijks Bestuur Forum GGZ Kempen Bestuursoverleg Netwerktafel GGZ teams Functieoverleg Werkgroepen Overlegstructuren vanaf september 2013

65 Stuurgroep Vervangt huidig coördinatiecomité Nieuwe leden: HA, CAW, patiënten, families Vertegenwoordiging per organisatie maar ook per zorgfunctie Frequentie daalt naar zeswekelijks Dagelijks Bestuur Operationeel beheer mensen en middelen door betrokken werkgevers Stuurgroep en Dagelijks Bestuur

66 Forum GGZ Kempen Groot partneroverleg Maximum 2x per jaar Doel is betrokkenheid diverse actoren vergroten Bestuurdersoverleg Financiële opvolging Conflictbemiddeling Strategie ivm beheersvorm na projectperiode Forum en Bestuurdersoverleg

67 Nieuw initiatief Thema’s bespreken die de onderlinge samenwerking aangaan o.a. keuzes ivm inclusie en exclusie, methodiek, enz Doel is samenhang en samenwerking tussen de GGZ teams verbeteren NWC zit voor Netwerktafel GGZ teams

68 Samenstelling, doelstellingen en agenda’s uitklaren Trekkers aanduiden voor elke tafel Functieoverleg: vaste structuur per zorgfunctie Werkgroepen: ad hoc, beperkt in tijd Functieoverleg en werkgroepen

69 Realisaties Netwerk van diensten draagt nu samen verantwoordelijkheid voor betere GGZ Evolutie naar GGZ die zich effectief afstemt op regionale noden door betrokkenheid van steeds meer actoren bij strategie en beleid Poortteam AMT is unieke realisatie in PSY107 Mobiele behandeling is nu ook mogelijk in onze regio. Teams CKB en LZ zijn volop in ontwikkeling. Nieuwe visie op samenwerking GGZ-Arbeid Besluit

70 Realisaties Vernieuwing dringt ook door in de residentiële GGZ Herstelgerichte zorg als nieuw model Samenwerking partners woonzorg op vlak van instroom en zorgaanbod Participatie patiënten en families Besluit

71 Uitdagingen Poortfunctie verankeren. Verder vernieuwen op vlak van samenwerken met de eerstelijnszorg. Nog meer inzetten op ondersteunen en coachen van andere diensten naast het begeleiden van cliënten. Mobiele behandelteams verder uitbouwen. Na thema arbeid nu inzetten op thema’s dagbesteding en vorming. Besluit

72 Uitdagingen Vernieuwing in residentiële GGZ versterken en versnellen. Zorgaanbod moet nog beter afgestemd worden op de noden van de regio. Ambulante hulpverleners nog meer betrekken bij residentiële zorg. Monitoring van patiëntstromen uitbouwen Sterke samenwerking op vlak van instroom doortrekken naar doorstroom en uitstroom Betrokkenheid van andere actoren vergroten Zoektocht naar juiste beheersvorm Besluit


Download ppt "Netwerk GGZ Kempen Dagbesteding en woongelegenheid 29 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google