De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectvoorstel Groeifonds Groen stadsdeel Zuid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectvoorstel Groeifonds Groen stadsdeel Zuid"— Transcript van de presentatie:

1 Projectvoorstel Groeifonds Groen stadsdeel Zuid
Voorstel stadsdeel zuid voor projecten groeifonds groen, januari 2012

2 Groeifonds groen: bloemlezing instellingsbesluit 1999
Werkingssfeer groeifonds Groen. Op de kaart, behorend bij het Masterplan Zuidas, is het werkingsgebied van het groeifonds Groen aangegeven. Deze kaart wordt hierbij overgelegd. Hiermee is bedoeld dat projecten binnen dit gebied kunnen worden voorgedragen ter financiering ten laste van onderhavig fonds. Tevens is vastgelegd dat het ecolint door het Gijsbrecht van Aemstelpark binnen de werkingssfeer valt. De vulling van het fonds geschiedt in beginsel vanuit projecten gelegen binnen het tevens op de kaart aangegeven exploitatiegebied. Het ligt in derede dat per situatie wordt bezien in hoeverre projecten binnen de werkingssfeer van het Groeifonds Groen, maar buiten de plangrens Zuidas, dienen bij te dragen aan bedoeld fonds. Besluitvorming hieromtrent behoort tot het fase-3-besluit van dergelijke projecten. Besteding van het groeifonds Groen. Projecten ter besteding van de middelen in het fonds worden voorgelegd aan het bestuurlijk overleg Zuidas, voorzien van advies van de stadsontwerper. Uit het fonds worden alleen startinvesteringen bekostigd, geen onderhoudslasten. In het algemeen komen projecten in aanmerking die bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van bestaande en nieuw aan te leggen groenelementen binnen de werkingssfeer. De groencompensatie betreft voor het grootste deel de groensingels langs bestaande wegen en sportvoorzieningen. Een nieuwe groenstructuur zal vooral kwalitatieve compensatie moeten bieden. Het kan daarbij gaan om projecten met uiteenlopende doelstellingen, te weten: projecten op het vlak van natuurontwikkeling/vergroting van ecologische kwaliteit, zoals natuurvriendelijke oevers, heemtuinen enz.; projecten op het vlak van het vergroenen van de stedelijke omgeving, zoals daktuinen, aanplant van bomen enz.; projecten die de sociale samenhang in de buurt versterken, zoals de inrichting van binnenterreinen, speelveldjes en dergelijke. Bij de beoordeling van projecten zullen naast de bijdrage aan genoemde doelen de volgende criteria worden gehanteerd: het project is gepland in een stuk openbare of collectieve ruimte binnen het totale plangebied; het beheer moet geregeld zijn, zowel organisatorisch als financieel; het project past binnen bestaand groenbeleid; er is bij voorkeur sprake van cofinanciering; het project heeft maatschappelijk draagvlak; het project past in voorgestelde openbare ruimtestructuur Waarbij voorstellen van de betrokken stadsdelen, gebaseerd op het nog door de Gemeenteraad vast te stellen plan voor de openbare ruimte voor de Zuidas, leidraad zullen zijn voor die aanwending.

3

4 A) Verbinding Zuidas – Buitenveldert
Idee: Verbeteren en “verbloemen” van de verbinding Zuidas-Buitenveldert Markeren / verbijzonderen route tussen Zuidas en het Gelderlandplein. Aanleggen borders bloeiende beplanting langs bestaande borders routes Zuidas – Gelderlandplein (via van Leijenbergstraat en Willem Weldammelaan) Verbijzondering groentje op de kruising Leijenberglaan – de Boelelaan door aanleg van bloemenborders / groene omgevingskunst Bewegwijzering van de Zuidas naar Gijsbrecht van Aemstelpark / Gelderlandplein / Amstelpark (in project bewegwijzering Zuidas)

5

6 B) Hardlooprondje Zuidas

7 Idee: Aanleggen van bewegwijzering voor hardlooproutes door het groen rondom Zuidas
Achtergrond: Het Amstelpark, Beatrixpark en Gijsbrecht van Aemstelpark liggen allen in de nabijheid van de Zuidas en lenen zich uitstekend voor een hardlooproute. Vanuit het Sint Nicolaaslyceum is de vraag gekomen een route uit te zetten die voor schoolsport gebruikt kan worden. Ook het initiatief Sportas en een hotel in Zuidas is geïnteresseerd in de route. Toelichting: Bewegwijzering plaatsen voor een hardlooprondje door de parken rond de Zuidas. De route is 10 km. Het rondje groen is mogelijk met slechts één geregelde kruising en relatief weinig oversteekbewegingen door het gebruik van tunneltjes en “rustige” routes. Extra mogelijkheden: Waterpunten zorgen voor een extra service en impuls Toevoegen korte route rond Rai / Beatrixpark, 2,5km, gericht op leerlingen Nicolaaslyceum. Route programma communiceren, hiervoor zijn partners, (Crown Plaza, Lopers Company, atletiek vereniging Phanos) benaderd

8 C) Toevoegen van parkmeubilair aan Martin Luther Kingpark
Idee: Het plaatsen van picknickbanken in het zuidelijk deel van het park van voormalig hout uit het stadsdeel. Het idee van boomgrote tafels is dat deze zo lang zijn dat ook meerdere gezelschappen bij elkaar gaan zitten, hetgeen weer goed is voor de sociale kontakten. Achtergrond: Het stadsdeel werkt samen met stadshout.nu om de in het stadsdeel te kappen bomen een nieuwe leven te geven als straatmeubilair of speelgelegenheden. Locatie: Martin Luther Kingpark. De banken worden op locatie gemaakt.

9

10 D) Verbeteren Amstelpark
Idee: Verbeteren van de beleving van het Amstelpark Plattegronden met parkuitleg / ecologische informatie in het park, bewegwijzering naar de attracties in het park plaatsen Parkmeubilair, de banken en prullenbakken vernieuwen, zuidas familie zoals in het Beatrixpark Join The Pipe (waterhappertjes) plaatsen langs Amstel en bij kinderspeelplaats Achtergrond: Het park bestaat in 2012 reeds 40 jaar. Het is een nog goed bewaard floriadepark met een hoog beheer- en inrichtingsniveau. In 2010 heeft de deelraad een kadernotitie over de toekomst van het park vastgesteld. Onderdeel van de notitie is de introductie van een nieuwe, laagdrempelige horeca bij de hoofdingang. De ligging naast de Zuidas wordt als kans gezien, meer evenementen worden gewenst, vastgoed wordt meer parkgericht geprogrammeerd. Toelichting: Verbeteren en updaten van de parkplattegrond met communicatie over de bestaande en nieuwe attracties Toevoegen van parkmeubilair langs de wandelroute door het park zal het gebruik van bijv. lunch in het park stimuleren Het plaatsen van watertappunten van Jointhepipe.nl (zie foto) (design is modern; past bij de Zuidas) kan de wandelroute versterken

11

12 p.m.

13 E) Kwaliteitsverbetering van bomen in Buitenveldert
Idee: Kwaliteitsverbetering van bomen rondom Zuidas Achtergrond: Een aantal (straat-) bomen in Buitenveldert hebben niet de goede groeiplaatsomstandigheden en zijn kwalitatief onder de maat. Het vernieuwen van deze bomen is nodig om ze de mogelijkheid te geven uit te groeien tot volwaardige straatbomen. Toelichting: Door het instellen van een fonds voor de vernieuwing van deze bomen kan de kwaliteit van de boombeplanting rond de Zuidas worden verbeterd. Locatie: Diverse locaties in Buitenveldert, straatbomen, wijkgroen.

14

15 F) Reromantisering Kalfjeslaan
Idee: De beschermers Amstelland stellen voor de Kalfjeslaan te reromantiseren. Achtergrond: Door een aantal inrichtingsmaatregelen wordt de oude allure van het “vrijerslaantjes” en van een van de oudste paden rond Amsterdam vorm gegeven. Toelichting: Het reromantiseren gebeurt door het toevoegen van verantwoord straatmeubilair (banken, lichtmasten) en op termijn door het aanpassen van de verharding. Locatie: gehele Kalfjeslaan

16

17 G) Maatregelen buurttuinen Buitenveldert / Irenebuurt


Download ppt "Projectvoorstel Groeifonds Groen stadsdeel Zuid"

Verwante presentaties


Ads door Google