De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Suicide en de ontwikkeling van suicidepreventie bij psychiatrische ziekten D. Linszen, psychiater Ypsilon minisymposium: Zorg om zelfdoding bij mensen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Suicide en de ontwikkeling van suicidepreventie bij psychiatrische ziekten D. Linszen, psychiater Ypsilon minisymposium: Zorg om zelfdoding bij mensen."— Transcript van de presentatie:

1 Suicide en de ontwikkeling van suicidepreventie bij psychiatrische ziekten D. Linszen, psychiater Ypsilon minisymposium: Zorg om zelfdoding bij mensen met een psychiatrische ziekte

2 Klinisch beloop van schizofrenie B 15 20 25 40…. Functioneren Psychotische Symptomen PremorbideProgressief (85%)Restversch.Prodromaal Ontstaan van Psychose

3 Beloop schizofrenie (‘life time’) 15% één psychotische episode zonder negatieve symptomen 35%meer psychotische episodes zonder of met lichte negatieve symptomen 35%meer psychotische episodes mettoenemende negatieve symptomen 15%chronische psychotische en negatieve symptomen NB5-10%suïcides in de eerste 10 jaar

4 Het Amsterdamse “kritieke periode” interventie onderzoek bij patiënten met eerste-episode psychosen en ouders (1998-2007):

5 Uitkomst na 5 jaar : recidief in 3 ART conditions (n: 170)

6 Beloop van schizofrenie Levenslang beloop A’damse 5 jaar interventie •EEN psychotische episode15 % 48 % •MEER psychotische episodes 70 %45 % met /zonder negatieve sympt. •Continu psychotische sympt. 15 % 7 % met negatieve symptomen •Suicides in the first 5 years 5 % 4 % (Bleuler, Ciompi, Harding, Mc Glashan, Hegarty)

7 Amsterdamse Kritieke Periode Interventie: Sociaal functioneren na 5 jaar interventie  Goed / redelijk57 %  Matig / slecht 43 % Criteria: zelfstandig wonen, betaalde baan / studie, vrijwilligerswerk

8 ER IS BEWIJS VOOR EEN GUNSTIG EFFECT VAN BEHANDELING OP HET BELOOP VAN PSYCHOSEN EN SCHIZOFRENIE

9 Beloop van schizofrenie Levenslang beloop A’damse 5 jaar interventie •EEN psychotische episode15 % 48 % •MEER psychotische episodes 70 %45 % met /zonder negatieve sympt. •Continu psychotische sympt. 15 % 7 % met negatieve symptomen •Suicides in the first 5 years 5 % 4 % (Bleuler, Ciompi, Harding, Mc Glashan, Hegarty)

10

11 Risicofactoren suicide schizofrenie Psychose (m.n. wanen)Depressie symptomen Ziektebesef, besef van de noodzaak van behandeling en van de gevolgen van de ziekte Hogere opleiding en socioeconomische statusAlcohol- en drugsmisbruik/afhankelijkheid bij suicidepogingen

12 Suicide (= tot voor kort constant) •Depressie (15%)60% •Bipolaire stoornis (3%) 15-19% •Borderline pers.st. 3-10% •Schizofrenie (1%) 5-10% 80-90% psychiatrische stoornis •Alc.misbruik/afhankelijkheidtot 30% •Drugsmisbr./afhankelijkheid tot 25% (inclusief AD en pijnbestrijders) al of niet in combinatie met:

13 Twee nieuwe ontwikkelingen: Vroege herkenning Herkenning van risicofactoren bij psychiatrische stoornissen

14 Psychose en co-morbiditeit: een ontwikkelingsperspectief Duur onbehandelde prodromale fase (DUPP) Duur onbehandelde psychose fase (DUP) Premorbide fase Duur onbehandelde ziekte fase (DUI) = aspecifieke en/of negatieve symptomen= positieve symptomen Duur 1/2 tot > 2 jaar Duur 2 tot 5 jaar Risico factoren voor de ontwikkeling van psychose: - Genetische predispositie - Zwangerschaps complicaties - Geboorte complicaties - Autisme / ADHD Start prodromale fase: - Angst, depressie, dwang - Bipolaire st./manie - Persoonlijkheidsst.(borderline) - Alc. drugsmisbruik - Cognitieve symptomen - Negatieve symptomen - (eetstoornissen) Start drugs misbruik: - meestal Cannabis Mijlpalen normale ontwikkeling soms vertraagd of niet gehaald: - Spreken en lopen - Relatie met leeftijdgenoten - Vroege onverwachte problemen op school - Neurologisch “soft signs” Functionele achteruitgang: - Problemen op school, studie of werk - Problemen met ouders, vrienden etc. - Andere consequenties, nl suïcide pogingen, agressie, gedragsstoornissen Ultra-hoge-risico toestand (UHR) Eerste behandeling

15 “Mentale stoornissen zijn de chronische ziekten van de jongeren” Insel and Fenton (2005)

16 Oplossing: Creeer en Implementeer de Best Mogelijke Werkzame Interventies en Verdedig ze “Op het ogenblik worden psychische stoornissen gediagnosticeerd op basis van symptomen die in een laat stadium zijn ontstaan, vermoedelijk jaren nadat hersensystemen zijn gaan afwijken van een normale ontwikkeling. Het diagnosticeren van schizofrenie of van een bipolaire stoornis met het ontwikkelen van een psychose kan hetzelfde zijn als het diagnosticeren van een ziekte van de kransslagaderen door een myocardinfarct. Een van de meest hoopvolle benaderingen van het verminderen van de morbiditeit en mortaliteit van ernstige psychiatrische ziekten is die ziekten te benaderen volgens de strategie van hart- en vaat ziekten (63% vermindering sterfte). Vroege diagnose mbv van (bio) markers zijn de reden van deze vermindering. Vroege diagnose van de meeste psychiatrische aandoeningen in de adolescentie met biomarkers zou de ernst van deze ziektes en de sterfte door suicide kunnen verminderen. T. Insel: 1. Arch Gen Psychiatry 2009, 66:128-133) 2. http://www.youtube.com/watch?v=u4m65sbqbhY (2013)http://www.youtube.com/watch?v=u4m65sbqbhY

17 Belangrijkste psychische stoornissen (60-70%) met een ontstaan tussen 14 en 25 jaar met een verhoogde kans op suicide  Psychotische stoornissen(MAD) Niet-affectieve/ affective Psychotische stoornissen  Stemmingsstoornissen (SAD) (depressie, bipolair, angst)  Persoonlijkheidsstoornissen: antisociaal (man.) borderline (vrl) (BAD)  Alcohol- en drugs misbruik (BAD)  Eetstoornissen (FAT en LEAN) obesitas en anorexie

18 Vroeg detectie en geindiceerde preventie  Het focus op jonge mensen (12-25) in de cruciale risicoperiode is cruciaal….MAAR…  Het (G)GZ systeem is het zwakst waar het het sterks zou moeten zijn …..DUS…..  Nieuwe stigma-vrije, bij de ontwikkeling passende cultuur moet worden ontwikkeld

19 Vroege detectie en geindiceerde preventie StadiumDefinitieVerwijzersPotentiele interventies 0 Verhoogd risico op psychotische of symptomen van ernstige stemmingsstoornissen, maar thans asymptomatisch First-degree young relatives of probands Op de hoogte brengen van psychiatrisch stoornissen Familie en drug voorlichting Korte cognitieve vaardigheidstraining 1a Milde of niet-specifieke symptomen, lichte verandering of achteruitgang in het functioneren Screenen van jongeren populaties Verwijzing door huisartsen of schooltutoren Formele informatie of psych. stoornissen/eHealth Problemen oplossen en steun Familie psychoeducatie Reductie/staken drugsmisbruik Sport/fitness 1b Ultra-hoog risico: matige maar subklinische stemmings-/psychotische /negatieve symptomen met matige neurocognitieve veranderingen en functionele achteruitgang (GAF < 70) Verwezen door onderwijsinstanties, huisartsen, eerste hulp / krisisdiensten, sociale diensten Formele CBT/CM Familie psychoeducatie Reductie staken drugsmisbruik Omega-3 vetzuren Atypische antipsychotica? Antidepressiva, stemmingsstabilisatoren? 2 Eerste psychotische episode met matige tot ernstige symptomen, neurocognitieve stoornisen en achteruitgang in functioneren (GAF 30 - 50) Verwezen door huisartsen, eerste hulp / krisisdiensten, sociale diensten, GGZ instellingen, drug en alcohol instellingen Formele CBT/CM Familie psychoeducatie Reductie/staken drugsmisbruik Atypische antipsychotica Rehabilitatie / IPS

20 Het in kaart brengen van Biomarkers en Klinisch Stadium Stadium Structurele MRI NeurocognitieElectrofysiologieNeuroimmunologieOxidative stressHPA axis dysregulatie SzSz BDMDSzBDMDSzBDMDSzBDMDSzBDMDSzBDMD 0 1a 1b 2 3 4

21 Waarschuwingssignalen voor Suicide •Praten over dood te willen •Zoeken naar een manier om dood te gaan •Praten over gevoelens van hopeloosheid of doelloosheid •Praten over gevoel klem te zitten of over een onverdragelijke pijn •Spreken over een ander tot last te zijn •Toename van alcoholgebruik of drugs •Angstig, geagiteerd of roekeloos gedrag •Te weinig of teveel slapen •Terugtrekken of zich geisoleerd voelen •Woede tonen of erover praten wraak te nemen •Vertonen van extreme stemmingswisselingen

22 Negen suicide preventie aanbevelingen UK Zorgen voor 24-uurs crisis teamsVerwijderen van materialen waarmee men zich kan suiciderenFollow up contact met patienten binnen 7 dagen na ontslagActief huisbezoek, inclusief intensieve steun voor mensne met een ernstige psychiatrische stoornisZorgen voor regelmatige training van de staf in het actief behandelen van patienten met een suicide risicoBehandelen van co-morbiditeit (psychiatische stoornissen en alc. & drugmisbruik / afhankelijkheidReageren op therapie-ontrouwe patientenInformatie uitwisselen met justitie (veiligheid) Multidisciplinair overleg en het delen van informatie met de familie

23 http://www.surgeongeneral.gov/library/reports/national- strategy-suicide-prevention/ Uitgebreid rapport, met een schets van dit man-op-de- maan project, dat verwijst naar vele, ook internationale websites http://www.samhsa.gov/prevention/

24

25 Celebrating Children’s Mental Health Awareness Day and National Mental Health Awareness Month President Obama heeft Mei uitgeroepen tot Nationale Mentale Gezondheid Bewustwording Maand. Dat moet helpen om een negatieve houding en discriminatie tegen het krijgen van geestelijke gezondheidszorg uit te bannen en te vertellen dat hulp zoeken geen teken van zwakte, maar eerder een teken van kracht is.. Als onderdeel van de Nationale Mental Health Awareness Month ondersteunt SAMHSA de Nationale “Mental Health Awareness” Dag op 9 mei 2013.

26 Preventing Suicide: A Toolkit for High Schools De Drugs Misbruik- en Mentale Gezondheid diensten (SAMHSA) binnen het Amerikaanse Ministerie van Gezondheid en Sociale Zaken bracht onlangs een nieuwe brochure uit als onderdeel van een nationale campagne met als doel om één van de vijftien middelbare scholieren te helpen die zich jaarlijks proberen te suïcideren.

27 Suicide en de ontwikkeling van suicidepreventie bij psychiatrische ziekten Discussie Ypsilon minisymposium: Zorg om zelfdoding bij mensen met een psychiatrische ziekte


Download ppt "Suicide en de ontwikkeling van suicidepreventie bij psychiatrische ziekten D. Linszen, psychiater Ypsilon minisymposium: Zorg om zelfdoding bij mensen."

Verwante presentaties


Ads door Google