De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Safety, quality & environmental services Overzicht van voorschriften – Wat staat niet in de normen? Branddetectie 2013 Bart Vanbever Lead Technical Manager.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Safety, quality & environmental services Overzicht van voorschriften – Wat staat niet in de normen? Branddetectie 2013 Bart Vanbever Lead Technical Manager."— Transcript van de presentatie:

1 Safety, quality & environmental services Overzicht van voorschriften – Wat staat niet in de normen? Branddetectie 2013 Bart Vanbever Lead Technical Manager Safety Vinçotte

2 Inhoud 1.Branddetectie: rol in brandveiligheid 2.Branddetectie in de regelgeving 4 voorbeelden waaronder AREI (onlangs gewijzigd) 3.Branddetectie in normen & andere voorschriften 4.Controles & branddetectie – praktisch bekeken

3 1. Evolutie van een brand Temperatuur Tijd OnstekingSmeulfaseOpwarmingAfkoeling Pre-flashoverPost-flashover Flashover ISO 834 brandcurve Detectie RWA Sprinkler Reactie bij brand Brandweerstand

4 1. Brandveiligheid = een evenwicht … ActievebeveiligingPassievebeveiliging Organisatie Integratie

5 1. Brandveiligheid - PassiefPassievebeveiliging • Stabiliteit bij brand • Brandwerende scheiding – Wanden – Deuren – Doorvoeringen • Gedrag bij brand – Gebruikte materialen

6 1. Brandveiligheid - Actief Actievebeveiliging • Detectie • Rook- en Warmte afvoer • Automatische blussystemen – Sprinklers & schuim – Gasblussystemen • Manuele blusmiddelen

7 1. Brandveiligheid - Organisatie Organisatie • Procedures, instructies, … • Oefeningen, onderhoud, controle, … – Evacuatie, blusoefeningen, bevoegde personen, …

8 1. Brandveiligheid - Integratie ActievebeveiligingPassievebeveiliging Organisatie • Integratie: evenwichtige brandveiligheid? • Scenario’s: werkt alles correct samen? • Branddetectie = startsignaal voor scenario’s! Integratie

9 1. Scenario’s Scenario’sTe activeren installaties: Detectie in zone: Deuren XDeuren YHVAC ZAlarm …Enz. Zone 1 X-XX Zone 2 -X-X Zone 3 -X-X Zone 4 --XX Enz. •“lacune” in de voorschriften •Correcte werking = essentieel •Vaak problemen bij oplevering

10 2. Branddetectie in de regelgeving  Definities  Branddetectie –Installatie verplicht? –Welke installatie-eisen? –Onderhoud en controle

11 2. Melding, Waarschuwing- en Alarm Definities (zie regelgeving)  MELDING - verwittigen brandweer  WAARSCHUWING - verwittigen bepaalde personen  ALARM - bevel tot ontruimen van alle personen

12 2. Melding, Waarschuwing- en Alarm Voorbeelden van oplossingen  Melding –Telefoon, via meldkamer, automatische melding,...  Waarschuwing –detectie, drukknoppen, interne telefoon,...  Alarm –sirenes,...

13 2. MWA - Wat staat in de regelgeving?  Definities  In welk geval te installeren?  Welke uitrusting?  Type bekabeling  Autonomie  Onderhoud  Controle  Informatie, opleiding, procedures, …

14 2. MWA - Wat staat in de regelgeving? Enkele voorbeelden: 1.ARAB art.52 (+ toelichting nieuw KB) –Federaal, FOD WASO –Werkgevers – Werknemers context –Welzijnswet – Codex Welzijn op het Werk 2.KB « Basisnormen » –Federaal, FOD BiZa –« nieuwe » gebouwen: laag, middelhoog, hoog, industrie 3.Ouderenvoorzieningen in Vlaanderen 4.AREI – Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties –+ Risicoanalyse elektriciteit

15 2.1 Voorbeeld 1 – ARAB art.52  Definities –Melding: •Geen definitie van « melding », maar zie 52.10.5 – « waarschuwing » van de brandweer –Waarschuwing: •inlichting aan bepaalde personen – begin van brand of gevaar –Alarm: •verwittiging aan geheel van personen – bepaalde plaats ontruimen

16 2.1 Voorbeeld 1 – ARAB art.52  In welk geval te installeren? –De werkgever moet waarschuwings- en alarmmiddelen aanbrengen: a) als hij tenminste 50 werknemers tewerkstelt in éénzelfde gebouw of in verscheidene naburige gebouwen die een geheel vormen; b) als het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat hij bezet, een lokaal van de eerste groep omvat; of als hij verscheidene verdiepingen van een gebouw bezet.

17 2.1 Voorbeeld 1 – ARAB art.52  Welke uitrusting? 52.10.2. De waarschuwings- en alarmposten moeten voldoende in aantal zijn, gemakkelijk bereikbaar, in goede staat van werking en onderhoud verkeren, oordeelkundig verdeeld en doeltreffend aangeduid zijn. 52.10.3. De waarschuwings- en alarmsignalen mogen geen verwarring kunnen stichten met elkaar of met andere signalen. De alarmsignalen moeten door de belanghebbenden kunnen waargenomen worden. 52.10.4. De elektrische netten voor de waarschuwing en het alarm moeten verschillend zijn. 52.10.5. De waarschuwing van de bevoegde brandweer gebeurt telkens er een begin van brand is. Als deze waarschuwing gebeurt door een gezichts- of geluidssignaal, dan wordt ze per telefoon bevestigd.  Type bekabeling –Niet vermeld / zie 52.10.4

18 2.1 Voorbeeld 1 – ARAB art.52  Autonomie –Niet vermeld  Onderhoud –Zie art.52.11  Controle –Zie art.52.11 –« … geregeld door de werkgever, zijn aangestelde of zijn afgevaardigde, onderzocht worden. »  Informatie, opleiding, procedures, … –Zie « Welzijnswet » & « Codex Welzijn op het Werk »

19 2.2 Voorbeeld 2 – KB Basisnormen  Koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen –Meer info en interpretaties, illustraties, schema’s, … –http://besafe.be/nl/brandpreventie/interpretatieshttp://besafe.be/nl/brandpreventie/interpretaties  Voorbeeld gebaseerd op de nieuwe bijlagen 2/1 – 3/1 – 4/1 - lage, middelhoge en hoge gebouwen

20 2.2 Voorbeeld 2 – KB Basisnormen Overzicht - artikels  Definitiesbijlage 1 – 5.7  In welk geval te installeren? 6.1.3.1, 6.1.4, 6.2, 6.3, 6.7.1.3  Welke uitrusting?6.7.4.1, 6.7.5, 6.8, 6.9 (enkel HG)  Type bekabeling6.5.2, 6.8.4  Autonomie6.5.2, 6.5.3  Onderhoud---  Controle---  Informatie, opleiding, procedures, … ---

21 2.2 Voorbeeld 2 – KB Basisnormen Definities – bijlage 1 5.7 Ontdekking, detectie, melding, waarschuwing, alarm. Een brand kan worden: –ontdekt door één of meer personen; –gedetecteerd door één of meer automatische middelen. De melding bestaat erin de brandweer te informeren over de ontdekking of de detectie van een brand. De waarschuwing behelst het doorgeven van de ontdekking of de detectie van een brand aan de organisatorisch daarbij betrokken personen. Het alarm beveelt de gebruikers hun compartiment te verlaten.

22 2.2 Voorbeeld 2 – KB Basisnormen In welk geval te installeren? (bijlage 2/1, 3/1, 4/1) –6.1.3 Liften en goederenliften waarvan de machinerie zich in de schacht bevindt. •6.1.3.1 Wanneer er een algemene of gedeeltelijke detectie vereist is, wordt een rookdetectie geplaatst boven aan de schacht. In geval van detectie van rook in de schacht, zal de cabine stoppen overeenkomstig 6.1.1.7. De rookdetectie in de schacht moet zo voorzien worden dat het onderhoud en de controle ervan van buiten de schacht kunnen geschieden. •De lift zal uitsluitend door een bevoegd persoon weer in werking gesteld kunnen worden. –6.1.4 Oleohydraulische liften •… Een vaste snelblusser, waarvan de inhoud wordt bepaald in verhouding tot de gebruikte hoeveelheid olie of tot het volume van de machinekamer, beschermt de machines. Hij wordt bediend door een thermische detector. •In geval van detectie van brand van de machine, zal de cabine stoppen overeenkomstig 6.1.1.7. –6.2. Paternosterlift, containertransport en goederenlift met laad- en losautomatisme. •… Bij brand worden de installaties buiten dienst gesteld. –6.3 Roltrappen. •6.3.3 De roltrap wordt automatisch uitgeschakeld zodra er brand gedetecteerd wordt in een compartiment waarheen hij leidt. –6.7 Aëraulische installaties •6.7.1.3 Beperking van het hergebruik van lucht •… In beide gevallen wordt de recyclagelucht automatisch naar buiten afgevoerd, wanneer hierin rook aanwezig is. •Bovenvermelde voorzieningen (brandwerende klep op de recyclagelucht en rookdetectie in het extractiekanaal) zijn echter niet vereist voor luchtbehandelingsgroepen met een debiet kleiner dan of gelijk aan 5000 m³/h, die slechts één enkel lokaal bedienen.

23 2.2 Voorbeeld 2 – KB Basisnormen Welke uitrusting? (bijlage 2/1, 3/1, 4/1) –6.7.4 Brandwerende kleppen •6.7.4.1 Bediening –Indien een algemene branddetectie-installatie verplicht is, zijn de brandwerende kleppen op de grenzen van de compartimenten van het bedieningstype B. –In geval van detectie worden de kleppen van het geteisterde compartiment automatisch gesloten. –6.7.5 Bediening bij brand van de aëraulische installaties –In de zones van het gebouw, die uitgerust zijn met een branddetectie- installatie, worden de luchtbehandelingsgroepen die enkel het geteisterde compartiment bedienen, stilgelegd bij detectie van brand. –6.8 Inrichtingen voor melding, waarschuwing, alarm en brandbestrijdingsmiddelen. –Deze inrichtingen worden bepaald op advies van de bevoegde brandweer. –6.8.3 Brandmelding –6.8.4 Waarschuwing en alarm –6.9 (enkel HG) Aëraulische installaties voor rookafvoer.

24 2.2 Voorbeeld 2 – KB Basisnormen Type bekabeling  6.5 Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie.  6.5.1 - AREI  6.5.2 - De elektrische leidingen die installaties of toestellen voeden die bij brand absoluut in dienst moeten blijven, … (zie volgende slide)  6.8.4 Waarschuwing en alarm –… Hun elektrische kringen verschillen van elkaar.

25 2.2 Voorbeeld 2 – KB Basisnormen Type bekabeling 6.5.2 De elektrische leidingen die installaties of toestellen voeden die bij brand absoluut in dienst moeten blijven, worden zodanig geplaatst dat de risico’s van algehele buitendienststelling gespreid zijn. Op hun tracé tot aan het compartiment waar de installatie zich bevindt, hebben de elektrische leidingen de volgende brandweerstand: –ofwel een intrinsieke brandweerstand die minimaal •PH 60 bedraagt volgens NBN EN 50200 voor leidingen waarvan de buitendiameter kleiner is dan of gelijk aan 20 mm en waarvan de doorsnede van de geleiders kleiner is dan of gelijk aan 2,5 mm²; •Rf 1 h bedraagt volgens add. 3 van NBN 713-020 voor leidingen waarvan de buitendiameter groter is dan 20 mm of waarvan de doorsnede van de geleiders groter is dan 2,5 mm²; –ofwel Rf 1 h, volgens add. 3 van NBN 713-020, voor leidingen zonder intrinsieke brandweerstand die in kokers zijn geplaatst. Deze vereisten zijn niet van toepassing indien de werking van de installaties of toestellen verzekerd blijft zelfs bij het uitvallen van de energievoeding. De bedoelde installaties of toestellen zijn:  a) de veiligheidsverlichting en eventueel de vervangingsverlichting;  b) de installaties voor melding, waarschuwing en alarm;  c) de installaties voor rookafvoer;  d) de waterpompen voor de brandbestrijding en eventueel de ledigingspompen;  (LG-MG)e) de liften bestemd voor de evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bedoeld in punt 6.4.  (HG)e) de machinerie van de liften met prioritaire oproep en de liften bestemd voor de evacuatie van personen met beperkte mobiliteit bedoeld in punt 6.4.

26 2.2 Voorbeeld 2 – KB Basisnormen Autonomie  Zie ook 6.5.2  6.5.3 Autonome stroombronnen. –De stroomkringen waarvan sprake in 6.5.2 moeten kunnen gevoed worden door één of meer autonome stroombronnen; het vermogen van die bronnen moet voldoende zijn om gelijktijdig alle aan die stroomkringen aangesloten installaties te voeden. –Zodra de normale stroom uitvalt, verzekeren de autonome bronnen automatisch en binnen één minuut, de werking gedurende één uur van de bovenvermelde installaties.

27 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen Referenties & Bronnen  9 DECEMBER 2011. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen [B.S. 09.03.2012]  www.vipa.be/brandveiligheid - tekst + toelichting www.vipa.be/brandveiligheid

28 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen  Definities = “standaard”  Melding = brandweer verwittigen  Waarschuwing = verantwoordelijken binnen de organisatie verwittigen  Alarm = evacuatiesignaal

29 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen  Verplicht!  Rekening houden met grootte, toestand, risico, …  Voldoende in aantal  Oordeelkundig gespreid  Zichtbaar, gesignaleerd, …  Gebruiksinformatie  Geen verwarring met andere signalen

30 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen  Specifiek waarschuwing en alarm: –De waarschuwings- en alarmseinen of alarmberichten moeten door alle betrokken personen opgevangen kunnen worden en mogen niet onderling noch met andere seinen worden verward. –Het waarschuwings- en alarmsysteem moet gekoppeld worden aan het eventueel aanwezige personenoproepsysteem met aanduiding van de getroffen zone.

31 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen  Sturingen vanuit de centrale  3.7 Ontgrendeling buitendeuren en deuren in evacuatiewegen : -positieve veiligheid electromagnetische of –mechanische sloten -automatische ontgrendeling in geval van branddetectie of alarm -lokaal te openen of vanop afstand  4.4.1. Deuren met vrijloop van kamers of andere lokalen en dit in nog te ontwerpen inrichtingen

32 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen  Sturingen vanuit de centrale  6.5.3. Bediening bij brand van de aëraulische installaties : - Automatisch stilleggen van de luchtbedieningsgroepen in geteisterde compartiment bij detectie van rook -Plaatsing centraal bedieningsbord in overleg brandweer om bepaalde elementen uit de installatie manueel te bedienen.

33 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen In welk geval te installeren?  Nieuwe en Bestaande Ouderenvoorzieningen!

34 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen Algemene automatische branddetectie Nieuwe installaties  Conform NBN S21-100 en van het type “algemene bewaking”  Tips: –Opnemen in het lastenboek! –Brandweer raadplegen

35 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen Algemene automatische branddetectie Bestaande installaties  Branddetectie: uitbreiden naar “algemeen” => belangrijkste uitdaging  Conform met “regels van goed vakmanschap” d.i. in principe NBN S21-100 … toegepast met zin voor realiteit (bv. bestaande bekabeling, “algemeen”, …)

36 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen Algemene automatische branddetectie Bestaande installaties  Uit de officiële toelichting:

37 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen Algemene automatische branddetectie Bestaande installaties  Uit de officiële toelichting:

38 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen Algemene automatische branddetectie Bestaande installaties  Uit de officiële toelichting:

39 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen Elektrische installaties  6.3. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie –6.3.1. Ze voldoen aan de voorschriften van de geldende wettelijke en reglementaire teksten, alsook aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Elektrische verwarming is toegelaten, met uitzondering van toestellen met zichtbare weerstand

40 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen Elektrische installaties  6.3. Elektrische laagspanningsinstallaties voor drijfkracht, verlichting en signalisatie 6.3.2. Veiligheidsverlichting en eventueel noodverlichting, installaties voor MELDING, WAARSCHUWING, ALARM, installatie voor rookafvoer dienen aangesloten worden op autonome stroombronnen ( 1’ en 1h)

41 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen Onderhoud en Controle 7.1. Algemene bepalingen 7.1.1. De technische uitrusting van de voorziening wordt in goede staat gehouden. 7.1.2. De directie van de voorziening zorgt ervoor dat de keuringen, bezoeken en controles, vermeld in 7.1.3 en 7.1.4, uitgevoerd worden en dat de resultaten ervan aantoonbaar zijn met een verslag of factuur. De betreffende documenten worden gebundeld in een veiligheidsregister. Dat veiligheidsregister moet permanent ter inzage liggen in de voorziening voor de bevoegde instanties. 7.1.3. Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen, moeten de controles van de installaties minstens binnen de aangegeven termijnen worden uitgevoerd volgens de frequentie in onderstaande tabel :

42 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen te controlerenfrequentieuitvoerder van de controle 1. liftinstallatiejaarlijks EDTC 2. laagspanningsinstallatie na elke wijziging en minstens om de 5 jaar EDTC (Erkend Organisme) 3. hoogspanningsinstallatiejaarlijks EDTC (Erkend Organisme) 4. branddetectie en alarminstallatiejaarlijks EDTC 5. brandbestrijdingsmiddelenjaarlijks bevoegd persoon of installateur 6. verwarmingsinstallatie (inclusief warmwaterbereiding), aëraulische installaties, schouwen en stook- plaatsen jaarlijksbevoegd installateur 7. gasinstallatie na elke wijziging en minstens om de 5 jaar EDTC 8. veiligheidsverlichting3 maandelijksbeheerder 9. toestand evacuatiewegen en brandwerende deuren 3 maandelijksbeheerder Overzicht periodieke controles – 7.1.3

43 2.3 Voorbeeld 3 - Ouderenvoorzieningen Informatie, opleiding, procedures, …  Brandpreventie & brandbestrijding voor personeel –Bij indienstneming + jaarlijks opfrissen –Inhoud opgenomen in het besluit •Instructies bij brand, Eerste bluspoging, Evacuatie, Signalisatie, … –“geregeld” evacuatieoefeningen –Jaarlijkse rapportage  Informatie voor bezoekers

44 2.4 Voorbeeld 4 – Elektrische installaties Referenties:  K.B. 23 april 2013 —Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 1, 3, 28, 100, 104, 151, 200 en 207 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (vanaf 4 september 2013 van toepassing)  K.B. 4 DECEMBER 2012. — Koninklijk besluit betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen

45 2.4 Voorbeeld 4 - Elektrische installaties 1970198019902000 197519851995 1950 2005 2010 1960 195519652015 OUDE elektrische installatie Elektrische installaties Periodieke controle AREI Risicobeoordeling (11 risico’s) en algemene preventiemaatregelen Minimale voorschriften AREI Bijlage I van KB 2012 Gelijkvormigheidsonderzoek AREI 1 ste Controle Dossier van de elektrische installatie Controles Risicoanalyse Documentatie Bekwaamheid, opleiding en instructies voor BA4/BA5 Werken

46 2.4 Voorbeeld 4 - Elektrische installaties Productie Omvorming TransportGebruik Vaste leidingen van: -communicatie; -informatietechnologie; -signalisatie; -bediening. BRANDGEVAAR BE2 Uitbreiding toepassingsgebied

47 2.4 Voorbeeld 4 - Elektrische installaties Vitale installatie G BE2 Elementaire stroombaan Stroombaan Vitale installatie Vitale stroombaan Autonome stroombron

48 2.4 Voorbeeld 4 - Elektrische installaties Dossier vitale stroombanen Risico beoordeling Plannen installatie Goedkeuring Uitbater Erkend organisme

49 2.4 Voorbeeld 4 - Elektrische installaties Vitale installatie G BE2

50 2.4 Voorbeeld 4 - Elektrische installaties 1 uur in dienst blijven

51 2.4 Voorbeeld 4 - Elektrische installaties Vitale installatie G BE2 -Redundante voeding(en) -Hoofdvoeding individueel gevoed vanuit algemeen laagspanningsbord -Automatische omschakeling -Hulpvoeding via afzonderlijke stroombaan

52 3. MWA - componenten  Regelgeving voor componenten –Bouwproductenverordening => CE –Zie brochure FOD Economie •“Een gewijzigd kader voor het verhandelen van bouwproducten” •http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/quoi_de_neuf _pour_la_commercialisation_des_produits_de_construction_.jsphttp://economie.fgov.be/nl/modules/publications/general/quoi_de_neuf _pour_la_commercialisation_des_produits_de_construction_.jsp –Praktisch voor detectie: EN 54 (geharmoniseerde normen) –[!] CE = alle toepasselijke richtlijnen / verordeningen

53 3. MWA - normen  Normen en andere voorschriften –Melding: --- –Waarschuwing: •Detectie: –NBN S21-100 of buitenlandse normen / voorschriften –NFPA, NEN, VDS, … •Andere waarschuwingsmiddelen: --- –Alarm: •België: --- •Alternatieven: –NEN 2575 – ontruimingsinstallaties –…

54 4. Controles & branddetectie  Controleorganisme?  Welke controles?  Controles & bouwproces

55 4. Actoren Betrokken partijen Van concept tot gebruik Investeerder - Bouwheer Architect - Studiebureau Eigenaar / Gebruiker Fabrikanten – Leveranciers - Installateurs Overheid Brandweer Verzekeringen -CEA, Assuralia -Maatschappijen, Makelaars Advies Voorschriften Vergunningen Advies Voorschriften Polis-voorwaarden (ver)nieuwbouw

56 4. Controleorganisme?  Externe Dienst voor Technische Controle (EDTC)  Erkend organisme  Derde onafhankelijke partij  Bevoegd persoon

57 4. EDTC, Erkend organisme,... In functie van de voorschriften, b.v.:  AREI : erkend organisme –K.B. 10 augustus 2005  Hijs- en hefwerktuigen: EDTC –Codex - K.B. 29 april 1999 –ARAB art.280 & 281 (erkend organisme)  Derde onafhankelijke partij Brandveiligheid

58 4. Spelregels?  Accreditatie –Kwaliteitssysteem - audit door BELAC (= overheid) –ISO 17000-reeks – systeem + techniek  Verplicht door regelgeving –bv. liften, elektriciteit, …  Via Normen, Assuralia, vrijwillig, … –bv. Branddetectie, Sprinklers, RWA, …

59 4. Spelregels - praktisch  Controleorganisme = privébedrijf –met “erkenning” door de “overheid”  dwz. –Geen toezicht houdende overheid –Geen "Politie“ –Geen “initiatiefrecht”

60 4. Spelregels - praktisch  Een controle gebeurt niet "Automatisch" of " Willekeurig“ maar  op basis van een aanvraag of een contract met een opdrachtgever.

61 4. Spelregels - praktisch  Voor elke controle wordt een verslag opgesteld. –Dit verslag is een vertrouwelijk document. –Enkel de opdrachtgever krijgt het verslag. –Uitzondering is mogelijk mits toestemming van de opdrachtgever om het verslag rechtstreeks door te geven aan derden.

62 4. Spelregels - praktisch  De controles gebeuren op basis van: –Regelgeving –Normen –Codes van goede praktijk –Lastenboek –… –maw. vooraf duidelijk vastgelegde criteria

63 4. Ter info: “bevoegd persoon”  Deskundig –Aantoonbaar  Beschikken over: –de nodige middelen •b.v. geijkte meetapparatuur –de nodige tijd  Georganiseerd –systematische & aantoonbare aanpak

64 4. Type controles - inhoudelijk  Producten –Bouwproductenverordening, CE  Nieuwe brandbeveiligingsinstallaties –Dossier & berekeningen –In situ: controle & testen  Periodiek brandbeveiliging –Werking, staat, … –Wijzigingen? NBN S21-100 Punt 4.2 NBN S21-100 Punt 6 NBN S21-100 Punt 8

65 4. Type controles – verplichting – wat?  Verplicht door regelgeving –Expliciet verplicht of –Codex & art.52: regelmatig nazicht, in goede staat houden, …  “Verplicht” door verzekering, normen, code van goede praktijk, …

66 4. Type controles – verplichting – wie?  Door “derde onafhankelijke partij” –EDTC –Erkend organisme –Geaccrediteerd –…  Door “bevoegd persoon / technicus”

67 4. Overzicht controles brand  Uitgebreide & complexe voorschriften –Regelgeving, normen, verzekeringen,...  Algemeen overzicht kan... maar per project verschillen...  Branddetectie – praktisch: –Controle bij oplevering (nieuwe installaties of delen van …) –Jaarlijkse periodieke controle  Controle ≠ onderhoud

68 Safety, quality & environmental services BEDANKT VOOR UW AANDACHT! 2013 Bart Vanbever bvanbever@vincotte.be Lead Technical Manager Safety Vinçotte


Download ppt "Safety, quality & environmental services Overzicht van voorschriften – Wat staat niet in de normen? Branddetectie 2013 Bart Vanbever Lead Technical Manager."

Verwante presentaties


Ads door Google