De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie ouders 2011-2012 Contactpersoon: Claudia Heijink 06-30970931

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie ouders 2011-2012 Contactpersoon: Claudia Heijink 06-30970931"— Transcript van de presentatie:

1 Informatie ouders 2011-2012 Contactpersoon: Claudia Heijink 06-30970931 plusgroepmicado@gmail.com

2 PRO8-beleid passend onderwijs ‘meer- en hoogbegaafden’ De doelstelling heeft betrekking op drie niveaus schoolniveau: signaleren, diagnosticeren, compacteren, verrijken en versnellen stichtingsniveau: plusgroep MICADO en een expertisecentrum ‘hoogbegaafdheid’ regionaal niveau: plusproject V.O. / Breinbaas PRO8 wil met Slim Beleid optimaal vormgeven aan de ontwikkelings- en ontplooiingsmogelijkheden van de begaafde leerlingen van 4 tot 12 jaar en op een zorgvuldige, adequate wijze omgaan met deze leerlingen. Het beleid is erop gericht om in augustus 2012 op elke school binnen onze stichting Passend Onderwijs aan begaafde leerlingen te bieden. Het project richt zich op de bovenste 15 % van de leerlingen van alle groepen. Er is sprake van adequate didactische, pedagogische en organisatorische antwoorden op de onderwijsbehoeften van deze groep kinderen, op school-, stichtings- en regioniveau.

3 Kenmerken van een hoogbegaafd kind • Hoge intelligentie (IQ hoger dan 130) • Vroege ontwikkeling / ontwikkelingsvoorsprong • Uitblinken in meerdere gebieden • Gemakkelijk kunnen leren • Goed leggen van (causale) verbanden • Makkelijk kunnen analyseren van problemen • Maken van grote denksprongen • Voorkeur voor abstractie • Hoge mate van zelfstandigheid • Brede of juist specifieke interesse • Hoge motivatie • Veel energie • Creatief • Origineel • Perfectionistisch • Apart gevoel voor humor • Hoge mate van concentratie De volgende eigenschappen blijken veel voor te komen bij hoogbegaafde kinderen: (bron: SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling)

4 Plusgroep MICADO Plusgroep Micado biedt het hoogbegaafde kind: • Een intellectuele uitdaging op zijn of haar niveau. • Omgang en samenwerken met gelijkgestemden en ontwikkelingsgelijken. • Ruimte voor creativiteit in denken en doen. • Begeleiding bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. • Ondersteuning bij het leren leren.

5 Waar en wanneer is MICADO • De Wegwijzer, locatie De Peppel te Doetinchem  iedere dinsdag gedurende het schooljaar van 8.30 tot 14.30 uur. • St. Martinus te Gaanderen  iedere donderdag gedurende het schooljaar van 8.30 tot 14.30 uur.

6 Wat gaan we doen bij MICADO? 8.30 - 9.00 inloopdenk- en ontwikkelingsspelen, coöperatieve spelen 9.00 - 9.45 vergadering mededelingen, krantenartikelen, meegebrachte spullen 9.45 - 10.10 project projectenballade / Pittige Plus Torens 10.10 - 10.15 eten/drinken 10.15 - 10.30 pauze 10.30 – 12.00 projectprojectenballade / Pittige Plus Torens 12.00 - 12.30 filosofie wekelijks een ander onderwerp 12.30 – 13.00 pauze 13.00 - 13.45 leren leren 13.45 - 14.00 evalueren/ vooruit blikken/ afronden/ opruimen 14.00 - 14.30 coöperatieve opdracht

7 Regels en afspraken MICADO • De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.30 uur. • De inloop voor ouders is van 8.30 tot 8.45 uur. • Leerlingen dienen zelf eten en drinken bij zich te hebben voor de pauzes. • Leerlingen dienen hun map, etui, USB-stick en huiswerk bij zich te hebben. • Leerlingen krijgen wekelijks een weekoverzicht mee. Ouders en leerkrachten worden verwacht deze wekelijks door te lezen en met de kinderen te bespreken. • Leerlingen krijgen extra informatie van de leerkracht per mail of per brief. • Er is regelmatig contact tussen de MICADO-leerkracht en de groepsleerkracht van een kind. • Ouders informeren de MICADO-leerkracht z.s.m. wanneer een kind niet aanwezig kan zijn. • De MICADO-leerkracht brengt de ouders z.s.m. op de hoogte wanneer de plusgroep een keer geen doorgang kan vinden. • Indien de plusgroep incidenteel geen doorgang kan vinden gaan de leerlingen naar hun eigen klas op hun eigen school. • Communicatie tussen ouders en MICADO-leerkracht verloopt zoveel mogelijk via de mail, telefoon en/of op afspraak. • In geval van een wachtlijst wordt bij vrijkomen van een plaats gekeken naar de volgende punten: - urgentie, - volgorde van aanmelding, - leeftijd van het kind, - groepssamenstelling. • Er vinden jaarlijks twee evaluatiemomenten met de MICADO-leerkracht en ouders plaats. • Er vinden jaarlijks twee evaluatiemomenten met de MICADO-leerkracht en de groepsleerkracht plaats. • Na een periode van 20 weken wordt bekeken en beslist door de toelatingscommissie of een kind kan blijven deelnemen aan plusgroep MICADO.

8 Projecten: Pittige Plus Torens www.pittigeplustorens.nl • Multidisciplinair: de onderwerpen variëren van taal tot techniek, van kunst tot organisatie • Aantrekkelijke complexe activiteiten • Zelfstandig projectmatig werken, alleen of in kleine groepjes • Stimuleert de creativiteit, de motivatie en het divergente denken • Kinderen werken volgens het TASC-model

9 TASC-model voor hoogbegaafden • TASC is een verzameling van taakgerichte activiteiten in een sociale context met als doel te leren leren. • Hoogbegaafde kinderen zijn veelal associatieve denkers en het TASC-model helpt hen in dat denken structuur aan te brengen. • Binnen het TASC-model worden hoogbegaafde kinderen gestimuleerd niet alleen hun eigen plannen te uiten, maar ook aandacht te hebben voor de ideeën van anderen. • Door het TASC ‐ model te hanteren er een veilig klassenklimaat wordt geschapen waarin ieder kind zijn plek heeft en naar eigen vermogen een gewaarde inbreng kan leveren en misschien is dat voor hoogbegaafde kinderen wel het grootste winstpunt als zij zo leren leren.

10 Projecten: TASC-model www.slimeducatief.nl/nl/artikelen/verrijkingsonderwijs

11 Projecten: Taxonomie van Bloom

12 Taxonomie van Bloom 6. Creëren Nieuwe ideeën, producten of gezichtspunten genereren Ontwerpen, maken, plannen, produceren, uitvinden, bouwen 5. Evalueren Motiveren of rechtvaardigen van een besluit of gebeurtenis Controleren, hypothetiseren, bekritiseren, experimenteren, beoordelen 4. Analyseren Informatie in stukken opdelen om de verbanden en relaties te onderzoeken Vergelijken, organiseren, uit elkaar halen, ondervragen, vinden ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Toepassen Informatie in een andere context gebruiken Bewerkstelligen, uitvoeren, gebruiken, toepassen 2. Begrijpen Ideeën of concepten uitleggen Interpreteren, samenvatten, hernoemen, classificeren, uitleggen 1. Onthouden Informatie herinneren. Herkennen, beschrijven, benoemen

13 Ondersteuning bij het leren leren Leren is het kunnen verwerven van nieuwe kennis, vaardigheden (fietsen, lezen, onderhandelen) en ontwikkelen van attitudes (kritische zin, leergierigheid, zelfvertrouwen). Leren Leren is leren hoe je het Leren zo goed mogelijk organiseert en aanpakt en welke houding nodig is. Wetenschappelijk is aangetoond dat een positieve houding tegenover leren een factor is, die de prestaties en ontwikkeling gunstig beïnvloedt

14 Leren

15 Sociaal-emotionele ontwikkeling Coöperatief leren  Positieve wederzijdse verantwoordelijkheid  Individuele verantwoordelijkheid  Directe interactie  Aandacht voor samenwerkingsvaardigheden  Evaluatie van het samenwerken Filosoferen  Leren verwoorden van je eigen wereldbeeld  Hoe het komt dat je denkt zoals je denkt  Analyseren van je eigen gedachten  Ontwikkelen van eigen zienswijze  Leren argumenteren

16


Download ppt "Informatie ouders 2011-2012 Contactpersoon: Claudia Heijink 06-30970931"

Verwante presentaties


Ads door Google