De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

L EERGANG OMGANGSKUNDE IN PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNEND ONDERWIJS A LGEMENE INTRODUCTIE MODULES EN PRO / LWOO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "L EERGANG OMGANGSKUNDE IN PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNEND ONDERWIJS A LGEMENE INTRODUCTIE MODULES EN PRO / LWOO."— Transcript van de presentatie:

1 L EERGANG OMGANGSKUNDE IN PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNEND ONDERWIJS A LGEMENE INTRODUCTIE MODULES EN PRO / LWOO

2 P ROGRAMMA Waarom deze modules Organisatie en werkwijze modules Kader en uitgangspunten van de modules Wie is de pro/lwoo leerling? Ontwikkelingsperspectieven Toetsing Portfolio Beoordeling

3 W AAROM VAN DE MODULES Onduidelijkheid over brede bevoegdheid Omgangskunde In overleg met staatssecretaris, hogescholen en Interstedelijk Studentenoverleg afspraak dat er een nascholingstraject zou komen Voor afgestudeerden (na 1-8-2006) en huidige studenten (ingeschreven voor 1-9-2012) Deeltijdtraject met omvang 15 EC Gericht op pro en lwoo Taal en rekenen, in overleg met inspectie en werkveld > actuele kennis!

4 O RGANISATIE MODULES (1) Mogelijkheid: alumni ronden leergang af voor 1-9-2014; huidige studenten voor 1-9-2016 Half jaar deeltijd, op avond of in weekend Lesplaats zo dicht mogelijk bij huis (dus niet verplicht op hogeschool waar je gestudeerd hebt!) Zoveel mogelijk gebruikmaken van blended learningomgeving (BL-omgeving) 1 blok taal, 1 blok rekenen, ieder 210 uur

5 O RGANISATIE MODULES (2) Aanwezigheidsplicht 75% Max. twee bijeenkomsten afwezig Bijeenkomst 8 en 16 verplicht, aanwezigheid bij bijeenkomst 1 en 9 zeer gewenst

6 W ERKWIJZE MODULES Toets en ontwikkelen eigen vaardigheid taal/rekenen: 20 uur (buiten de lessen) 8 x 4 uur contacttijd: 32 uur Zelfstudie: 158 uur Per les afwisselend theorie en opdrachten, verder samenwerken in groepjes/leerteam Contact buiten de lessen via BL-omgeving Indeling in leerteams op basis van intake Materiaal op BL-omgeving

7 K ADER MODULES Praktijkonderwijs (pro) en vmbo- leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Commissie Meijerink en referentieniveaus Passende perspectieven, vervolg in pro/lwoo Werken vanuit ontwikkelingsperspectief Vanuit perspectief praktijk/beroep Samenwerkend leren

8 W IE IS NOU DIE PRO / LWOO - LEERLING ? Filmpje

9 W IE IS DE PRO / LWOO - LEERLING ? Indicering  Intelligentiequotiënt  Inzichtelijk rekenen  Begrijpend lezen  Technisch lezen  Spelling  Sociaal-emotioneel Didactische Leeftijds Equivalent (DLE’s) Leerlingen mét en leerlingen zonder beschikking

10 W IE IS DE PRO / LWOO - LEERLING ? Indicatiecriteria : Leerachterstanden Cognitief niveau Sociaal-emotionele problematiek

11 W IE IS DE PRO - LEERLING ? De indicatiecriteria voor praktijkonderwijs zijn: IQ 55-80 Leerachterstand minimaal 0,5 op 2 of meer gebieden, waarbij begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen Bij IQ 75-80 en/of tegenstrijdige criteria: motiveren waarom pro

12 W IE IS DE LWOO- LEERLING ? De indicatiecriteria voor vmbo met lwoo zijn: IQ 75-120 Leerachterstand 0,25-0,5 op 2 of meer gebieden, waarbij begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen Bij IQ 75-80 en/of tegenstrijdige criteria: motiveren waarom lwoo gevraagd wordt Bij IQ 91-120 belemmerende sociaal-emotionele problematiek aantonen

13 H OE KOMT DE PRO / LWOO - LEERLING BINNEN ? Basisscholen signaleren  Aanmelden vo PCL  Aanmelding RVC Beschikking RVC: pro/lwoo  Geen beschikking: regionaal zorgbudget

14 L EERACHTERSTANDEN Vier domeinen: Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling Rekenen En: Sociaal emotionele ontwikkeling

15 T ESTEN EN TOETSEN Cotan genormeerd Cito (DLE’S) NIO WISC NPV-J PMT-k …..

16 I N DE PRAKTIJK Begrijpend lezen: Het achterhalen van de betekenis van een tekst/som. Technisch lezen voorwaarde voor begrijpend lezen. Wat is de bedoeling van de woorden, zinnen en teksten?  Onderlinge verband  Context Passende reactie: goede verwerking van de informatie op school: opdracht, toets.

17 I N DE PRAKTIJK Sociaal emotionele ontwikkeling: de ontwikkeling van het samenleven met anderen (sociaal) en het om kunnen gaan met (eigen en andermans) gevoelens (emotioneel) Acceptatieproblemen beperkingen Twijfel aan eigen competentie Aangetast zelfbeeld Onvoldoende uit zichzelf gemotiveerd (intrinsiek) Gevolgen verminderde sociale acceptatie …

18 O PDRACHT Bespreek de volgende vragen: Welke vaardigheden heeft de leerling nodig om de les goed te kunnen begrijpen en toepassen? Heeft de leerling deze vaardigheden? Zo nee, wat kun jij er aan doen om de leerling de lesstof zo aan te bieden dat het begrepen en toegepast kan worden?

19 W ERKEN VANUIT ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF Ontwikkelingsperspectief is geen doel maar een middel. Waarom? Kansen leerling vergroten. Werken vanuit de ambitie en mogelijkheden van de leerling. Voortgang monitoren. Afstemmingsinstrument vraag en aanbod.

20 I NSPECTIE : KWALITEITSASPECT OPBRENGSTEN De leerling haalt het opleidingsniveau dat mag worden verwacht. De leerling ontwikkelt zich volgens een individuele route. De leerling ontwikkelt zich naar verwachting in het werkveld/vervolgopleiding.

21 B EGINSITUATIE Gegevens bij binnenkomst:  Onderwijskundig rapport  Aanmeldingsgegevens via ouders  Gegevens school van herkomst  Intakegesprek Op basis hiervan wordt:  Een voorlopige prognose geformuleerd door de school  Uitgegaan van de kwaliteiten van de leerling  Een individueel traject op maat samengesteld

22 S TARTDOCUMENT ALS BASIS Samen met de leerling leerdoelen opstellen: Waar sta je nu? Waar ga je naar toe? En wat gaan we doen om hier te komen (SMART)? Deelonderwerpen leerdoelen  Leerresultaten (didactiek en praktijk)  Persoonlijke ontwikkeling/attitudes  Competenties (assessment, arbeidscompetenties, opleidingsspecifieke, competenties taal en rekenen)  Stage (fase 2/3)

23 R EALISEREN LEERDOELEN Vanuit het opgestelde IOP wordt in het team gekeken naar: • Hoe gaan we de leerling helpen het doel te realiseren? • Wie is verantwoordelijk voor het te behalen doel? • Wat heeft de leerling/school nodig om dit te realiseren? • Wanneer en hoe wordt geëvalueerd? Aan de leerdoelen vanuit het IOP kan worden gewerkt : • In groepslessen • Tijdens groepswerk • individueel Opbrengsten ontwikkelingsperspectief: • Persoonlijk, individueel verschillend

24 O NTWIKKELINGSPERSPECTIEF IN GESPREK MET : LEERLING, OUDERS EN SCHOOL Verwachtingen leerling, ouders en school Leerling centraal stellen In gesprek vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid

25 O NTWIKKELINGSPERSPECTIEF ALS CYCLISCH MODEL 1.Resultaten/startgegevens 2.Gesprek leerlingen/ coaching 3.Bijstellen 4.Team 5.Definitief plan/leerling, ouders, mentor 6.Coaching

26 O NTWIKKELINGSPERSPECTIEF PRO Fase 1:Fase 2:Fase 3: Voorlopige prognose op basis van gegevens bij binnenkomst Voorlopig uitstroomprofiel (eind 2 e begin 3 e klas) Uitstroomprofiel (laatste schooljaar)

27 O NTWIKKELINGSPERSPECTIEF Prognose vanaf binnenkomst als leidraad Wat als leerlingen niet het verwachte uitstroomniveau behalen? D.m.v. evaluaties, coachingsgesprekken, bijgestelde ontwikkelingsperspectief kun je als school de ontwikkeling van de leerling vastleggen en beargumenteren

28 O PDRACHT Wissel uit: Werken vanuit ontwikkelperspectief in jouw praktijksituatie: hoe krijgt dat in jouw werksituatie vorm in de school en in jouw klas/lessen?

29 T OETSING MODULES • Eigen vaardigheid: toets aan begin • Eindopdracht: portfolio met Individueel ontwikkelingsplan voor jezelf op basis achtergrond en toets eigen vaardigheid Gemaakte opdrachten per bijeenkomst Reflectie • Eindopdracht: individueel ontwikkelingsplan voor een leerling • Eindopdracht: uitwerking twee thema’s in de onderwijspraktijk • Presentatie (per leerteam) in 8 e bijeenkomst

30 P ORTFOLIO Resultaten taaltoets Plan verbetering taalvaardigheid Leerdoelen en keuze thema’s voor individueel ontwikkelingsplan Opdrachten per bijeenkomst Overige eindopdrachten: uitwerking twee thema’s en handelingswijzer leerling(en) Reflectie op de module

31 B EOORDELING MODULES Deelname aan de taaltoets is verplicht > geen beoordeling Deelname aan de presentaties is verplicht > geen beoordeling Alle andere opdrachten dienen met minimaal een voldoende te worden beoordeeld Deadline voor inleveren van de opdrachten: uiterlijk twee weken na de laatste bijeenkomst Als de opdrachten te laat ingeleverd worden, tellen de opdrachten als herkansing Elk van de drie eindopdrachten mag eenmaal herkanst worden Bij opnieuw onvoldoende score, mogelijkheid om de module (max. 1 keer) opnieuw te volgen Indien niet aan de norm is voldaan kan geen certificaat van succesvolle deelname worden afgegeven


Download ppt "L EERGANG OMGANGSKUNDE IN PRAKTIJKONDERWIJS EN LEERWEGONDERSTEUNEND ONDERWIJS A LGEMENE INTRODUCTIE MODULES EN PRO / LWOO."

Verwante presentaties


Ads door Google