De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procedure advies en aanmelding september 2013 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procedure advies en aanmelding september 2013 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling."— Transcript van de presentatie:

1 Procedure advies en aanmelding september 2013 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

2 Voorbereiding PO Juni Planningsafspraken met bureau School & Onderwijs Service (SOS)

3 Voorbereiding PO september-oktober  Voorlichting aan ouders groep 8  Voorlopig advies a.d.h. van schoolgegevens en algemeen beeld van functioneren

4 Actie SOS en PO: oktober t/m december Afname capaciteiten onderzoek en vragenlijst sociaal emotionele ontwikkeling:  NIO: Nederlandse Intelligentie test voor Onderwijsniveau  PMT-K: Prestatie Motivatie Test voor Kinderen

5 Actie PO Januari  Onderzoek didactische vaardigheiden d.m.v. adaptief toetsen (Cito) (voor 1 februari!)

6 Actie PO februari  Inventariseren en aanmelden geselecteerde leerlingen voor drempelonderzoek  Opstellen definitief advies, aanmeldingsdossier samenstellen(inlichtingen+ begeleidingsformulier/OKR en bijlagen, uiterlijk 15 maart gereed) Let op: Vanaf februari: Aanmelden leerlingen met speciale onderwijs-ondersteuningsbehoefte

7 Actie ouders + PO maart Aanmelden bij VO scholen uiterlijk 15 maart

8 Wie wel en wie niet? Alleen leerlingen uit groep 8 komen in aanmerking voor aanmelding Uitzondering worden uitsluitend gemaakt voor een leerling uit groep 7 waarvoor door het zorgplatform PO een expliciet advies na uitvoerig onderzoek voor een vervroegde overstap is gegeven in verband met: – aantoonbaar excellentie (op basisschool intellectueel uitgeleerd) of; – praktijkonderwijs is maximaal haalbare niveau gezien capaciteit leerling en continuering in groep 8 leidt tot te grote frustratie van de leerling op intellectueel gebied. Alle andere dossiers van leerlingen uit groep 7 worden niet in behandeling genomen en retour gezonden.

9 Procedure VO na aanmelding v.a.15 maart Na ontvangst dossier: Check of dossier compleet is. Indien nodig: – opvragen / uitwisseling aanvullende informatie / contact PO   VO – intake gesprek – adviesvraag aan PCL als ouders/verzorgers niet akkoord gaan met plaatsingsadvies VO school

10 Procedure VO vanaf mei  week 19 of uiterlijk 6 weken (wetgeving Passend Onderwijs) na ontvangst compleet dossier: Ouders ontvangen brief met bevestiging van plaatsing van de VO school of:  met kort redenen toegelicht uitstel in verband met nog te beantwoorden onderzoeksvragen of besluit dossier te bespreken in de regionale toelatings commissie VO Waterland  Eind mei-begin juni: week 19-23:  Nog niet geplaatste leerlingen worden besproken in centrale commissie VO (zogenaamde “veegactie”: doel alle leerlingen hebben een plek)  Aanvang warme overdracht PO  VO (mag eerder)

11 Procedure VO juni  Begin-medio juni: vanaf week 23: Alle leerlingen hebben een plaats: Ouders ontvangen een brief met bevestiging  Vanaf medio juni: week 25-28: Kennismakingsactiviteiten VO

12 Aanmelddossier  advies van de basisschool  testgegevens  inlichtingen- begeleidingsformulier/ onderwijskundig rapport  andere relevante informatie  dyslexie- dyscalculie verklaring  ontwikkelingsperspectief/handelings plan  psychologische verslagen  Conclusies en adviezen hulpverlening  Et cetera… Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

13 Deel 3: Nadere uitleg onderzoeksmaterialen (bureau SOS) Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

14 Instrumenten Waterlandse Overstap leervorderingen  CITO en of Drempel Wat heeft een leerling bereikt? capaciteiten onderzoek  NIO Intelligentietoets/ IQ= Wat heeft een leerling in zijn/haar mars? sociaal emotionele vragenlijst  PMTK Meet o.a. faalangst/ motivatie ; Welke ondersteuning heeft een leerling eventueel nodig? Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

15 Leervorderingen: Cito M8  (S)BAO levert Cito M8 (of B8) gegevens aan bij SOS  Scholen die alle leerlingen met drempelonderzoek willen laten toetsen hebben toestemming van het eigen schoolbestuur nodig  Er worden met alle PO scholen 2 SOS toets momenten afgesproken Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

16 Adaptief toetsen – Cito M8 (of B8), vaardigheden: • Technisch lezen • Begrijpend lezen • Spellen • Rekenen – Door PO, SBO en SO – Zie ook instructie Protocol Waterlandse Overstap Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

17 Leervorderingen 2: drempelonderzoek • Alle leerlingen met een IQ < 90 én; • leerlingen met een IQ = of > 90 maar er lijkt sprake van ondersteuningsbehoefte op onderwijs en/of sociaal emotioneel gebied, bijvoorbeeld: – Leerlingen met een disharmonisch intelligentie profiel – Leerlingen bij wie de leervorderingen niet lijken te passen bij het vastgesteld IQ of vice versa – Faalangstige leerlingen – Leerlingen met (vermoeden van) sociaal emotionele problematiek – ………………. » Twijfels? SOS bellen!

18 NIO • Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs (NIO) Subtesten: - Synoniemen - Getallen - Analogieën - Rekenen - Categorieën - Uitslagen Uitkomst: - Verbaal IQ - Symbolisch IQ - Totaal IQ Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

19 Sociaal emotionele vragenlijst PMTK • Resultaten worden gebruikt bij keuze van het onderwijsniveau • Resultaten worden gebruikt om indien nodig snel begeleiding of zorg in te kunnen zetten • Wettelijk verplichting bij LWOO of PRO Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

20 PMTK  Prestatie Motivatie Test voor Kinderen  prestatiemotivatie  negatieve faalangst  positieve faalangst  sociale wenselijkheid Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

21 Leerling uit andere regio, ondersteunings traject of speciaal onderwijs kan al getoetst zijn…..  Verschillende soorten intelligentietesten  NIO (groepsafname  Waterlandse Overstap  WISC-III (individueel)  Wechsler Non Verbal-NL (WNV-NL)  SON 6-40  ………  Resultaten esultaten itkomst  Verbaal IQ  Symbolisch IQ  Totaal IQ Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

22 Sociaal emotionele vragenlijsten  PMTK (Prestatie motivatie test voor kinderen)  Waterlandse Overstap  LMT (Leer Motivatie Test)  NPV-J (Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst – Junior)  TRF (Gedragsvragenlijst voor leerkracht) Ter informatie…… Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

23 Planning toetsen Toets moment/ dagdeel 1 Alle Leerlingen groep 8 doen mee aan de NIO en PMTK (Volendam +NPVJ) Toets moment/dagdeel 2 (min. 2 weken later)  Drempelonderzoek voor leerlingen met een NIO score gelijk of lager dan 90 (RVC richtlijn) én;  door de scholen zelf geselecteerde leerlingen a.d.h.v. eigen volgsysteem en/of op basis van gesignaleerde sociaal emotionele problematiek (dit kunnen leerlingen zijn met een NIO score hoger dan 90, maar die mogelijk toch gebaat zijn bij extra ondersteuning in het VO). Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

24 RVC criteria: Leer Weg Ondersteunend Onderwijs • IQ 75 t/m 90 • Leerachterstanden van anderhalf tot drie leerjaren (dat is dus 25 t/m 49%) op tenminste twee van de vier leerdomeinen Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Inzichtelijk rekenen. – Ten minste één van deze domeinen moet Begrijpend lezen of Inzichtelijk rekenen zijn. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

25 RVC criteria :Praktijk Onderwijs  IQ 55 t/m 80  Leerachterstanden van drie jaar of meer (dat is dus gelijk aan of groter dan 50%) op tenminste twee van de vier leerdomeinen Technisch lezen, Begrijpend lezen, Spelling, Inzichtelijk rekenen.  Ten minste één van deze domeinen moet Begrijpend lezen of Inzichtelijk rekenen zijn. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

26 PRO-LWOO bespreekgebied • IQ van 75 t/m 80 • afhankelijk van de door het bevoegd gezag gegeven motivering kan een PRO- of LWOO beschikking afgegeven worden. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

27 Interpretatie toetsscores CITO leerlingvolgsysteem I Niveau%Interpretatie A25De 25% hoogst scorende leerlingen B25De 25% leerlingen die net boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde scoren C25De 25% leerlingen die net onder tot ruim onder het landelijk gemiddelde scoren D15De 15% leerlingen die ruim onder het landelijk gemiddelde scoren E10De 10% laagst scorende leerlingen Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

28 Interpretatie toetsscores CITO leerlingvolgsysteem II Niveau%Interpretatie I20Ver boven het gemiddelde II20Boven het gemiddelde III20Gemiddeld IV20Onder het gemiddelde V20Ver onder het gemiddelde Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling


Download ppt "Procedure advies en aanmelding september 2013 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling."

Verwante presentaties


Ads door Google