De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Studiedag Milderende maatregelen in een MER Een goede doorwerking van de milderende maatregelen verzekeren in de vergunning en het RUP 16 december 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Studiedag Milderende maatregelen in een MER Een goede doorwerking van de milderende maatregelen verzekeren in de vergunning en het RUP 16 december 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Studiedag Milderende maatregelen in een MER Een goede doorwerking van de milderende maatregelen verzekeren in de vergunning en het RUP 16 december 2013

2 Agenda van studiedag 9.00h h Welkomstwoord (Liesbeth Lelieur – diensthoofd dienst MER) 9.10h h Presentatie over inhoud van handleiding 9.35h h Workshops (sessie 1) 10.30h h Pauze 10.55h h Workshops (sessie 2) 11.50h h Afronding en toelichting vervolgtraject 12.00h h Broodjeslunch

3 Welkomstwoord Doel van studiedag
In de kijker stellen van de handleiding Korte presentatie over de inhoud van handleiding Input bekomen van jullie over knelpunten rond milderende maatregelen (MM) Focus op workshops Vervolgtraject

4 Welkomstwoord Totstandkoming van de handleiding
Kerngroep Coördinatie Dienst Mer Antea Group – MER-deskundigen en ruimtelijk planners Stuurgroep Vergunningverleners (stedenbouwkundige en milieuvergunning) Planmakers Klankbordgroep Dienst Mer Adviesinstanties

5 Inhoud van de handleiding

6 Handleiding Aanleiding
Juridische invalshoek Arresten Raad van State m.b.t. onvoldoende doorvertaling van MM naar RUP/vergunning Praktijkgerichte invalshoek Vragen van betrokken actoren rond MM

7 Handleiding Doel Aanbevelingen om kwaliteit en bruikbaarheid van MM verbeteren Focus op doorwerking van MM in RUP’s, vergunningen… Tips en aanbevelingen – geen specifiek advies voor individuele situaties Geen ‘MM-bibliotheek’, wel voorbeelden Handleiding heeft niet statuut van richtlijnenboek

8 Handleiding Regelgeving m.b.t. MM
Artikels m.b.t. MM in Europese regelgeving en D.A.B.M. Geen definitie van MM Definitie milieueffectrapport (art §1 D.A.B.M.) “… en aangegeven wordt op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten vermeden, beperkt, verholpen of gecompenseerd kunnen worden.” Doorwerking in de besluitvorming (art D.A.B.M.) “… de overheid motiveert elke beslissing over de voorgenomen actie in het bijzonder op volgende punten: … 3° de in het rapport voorgestelde maatregelen”

9 Handleiding Doorwerking van MM naar RUP en vergunning
Inhoud van ruimtelijk uitvoeringsplan Grafisch plan Stedenbouwkundige voorschriften m.b.t. bestemming, inrichting en beheer Stedenbouwkundige vergunning De vergunningverlenende overheid kan voorwaarden (=MM) opleggen (o.a. i.v.m. ‘goede ruimtelijke ordening’) … die moeten voldoen aan de vereisten van art §1 en §1 V.C.R.O. Milieuvergunning Bijzondere vergunningsvoorwaarden kunnen opgelegd worden.

10 Handleiding Types van MM
Vermijden, beperken, verhelpen en compenseren (D.A.B.M.) Richtlijnenboek van 1997 over “algemene methodologische aspecten” Niet uitvoeren Vervangen Schaalverandering Fasering Toevoegen Herstellen Compensatie op locatie Compensatie op andere locatie

11 Handleiding Types van MM
Types i.f.v. doorwerkingsniveau

12 Handleiding Algemene krijtlijnen voor formuleren van MM
In welke fase (milderende) maatregelen voorstellen? Reeds opnemen in plan- of projectontwerp (“preventieve maatregelen”) In het MER

13 Handleiding Algemene krijtlijnen voor formuleren van MM
Wanneer is een MM nodig? De “noodzakelijkheid” van MM, afhankelijk van o.a. de impact van het effect (-3 tot +3) resterend effect na toepassing van MM Sommige MM zijn “vrijblijvende aanbeveling”, andere zijn “dwingend”. MM in passende beoordeling zijn (in bepaalde gevallen) dwingend.

14 Handleiding Algemene krijtlijnen voor formuleren van MM
Steeds de initiatiefnemer en vergunningverlener voor ogen houden bij formuleren van MM Knelpunten rond uitvoerbaarheid voorkomen door nauw overleg Maatregelen opdelen naar correcte niveau i.f.v. doorwerking Rekening houden met technische haalbaarheid, exacte locatie aanduiding, juridische randvoorwaarden SMART Diepgang van MM afhankelijk van detailleringsgraad van plan/project Kwaliteitsvolle MM

15 Handleiding Aandachtspunten bij MM op planniveau
Als voorschrift van bestemming, inrichting of beheer opnemen in stedenbouwkundige voorschriften Milieuverklaring met motivering waarom MM niet zijn meegenomen MM al dan niet ruimtelijk vertaalbaar MM doorslag in grafisch plan, toelichtingsnota of stedenbouwkundige voorschriften MM niet te detaillistisch maken in MER, laat ruimte voor de ruimtelijk planner Vb. uitsluiten van bepaalde inrichtingen op planniveau… of beter in vergunning

16 Handleiding Aandachtspunten bij MM op projectniveau
Duidelijk verschil in maatregelen die opgelegd kunnen worden in stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning Milieuvergunning: menselijke gedrag regelen Vraag om MM concreet uit te werken

17 Handleiding Aandachtspunten bij MM als flankerende maatregelen
Voorbeelden Maatregelen die niet tot plan- of projectniveau behoren Maatregelen die niet tot bevoegdheidsniveau van plan/project behoren (vb. wegenis aanleggen, openbaar vervoer voorzien… ) Maatregelen die buiten plan- of projectgebied vallen Knelpunt Garanties over realisatie kunnen vaak niet gegeven worden Doorvertalen van die MM naar Contracten (bestek, contract met aannemer), inrichtings-, uitgifte- en terreinbeheersplan – concessiecontract, beheersmaatregelen, afspraken met nutsmaatschappijen, beleidsbeslissingen, overleg, (samenwerkings-)overeenkomsten

18 Handleiding MM en generieke regelgeving
Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden In MER wordt toetsing gedaan aan bestaande regelgeving Bestaande regelgeving best niet opnemen onder MM Vb. boscompensatie, compensatie HAG

19 Handleiding Voorstel tabelmatige weergave van MM in MER

20 Handleiding MM en de passende beoordeling
Onderscheid tussen milderende maatregelen en compenserende maatregelen Dwingende aard van MM in PB

21 Handleiding MM i.f.v. doorwerking binnen RUP/vergunning
MER is beslissingsondersteunend document, geen beslissingnemend document. Oplijsting van MM in MER heeft als consequentie dat voor elke MM gemotiveerd moet worden waarom men deze al of niet volgt.

22 Handleiding Lijst met voorbeelden van MM

23 Handleiding Milieuzonering als MM – afwegingscriteria in RUP
Milieuzonering… is meestal niet vertaalbaar in hanteerbare stedenbouwkundige voorschriften (SV) Wel in inrichtings-, uitgifte- en terreinbeheerplan Of toch… in SV opmaak van inrichtingsstudie vereisen Opnemen van afwegingscriteria in RUP Bij iedere vergunningsaanvraag toetsen aan die afwegingscriteria

24 Handleiding M.e.r.-screening
Kunnen MM in screeningsnota’s en ontheffingsdossiers?

25 Workshops Sessie 1 (9.35h – 10.30h)
De vrijblijvende of dwingende aard van MM Lokaal 0.G.20 – Sven Vercammen MM in screeningsnota’s en ontheffingsdossiers: kan dat? Lokaal 0.G.21 – Natalie De Camps Toewijzing van MM aan het juiste doorwerkingsniveau Lokaal 1.P.40 – Vanessa Reynaert De gespannen verhouding tussen generieke regelgeving en MM Lokaal 3.P.64 – Peter Beusen

26 Workshops Sessie 2 (10.55h – 11.50h)
Omgaan in een vergunning of RUP met MM geformuleerd als ‘flankerend beleid’ in een MER Lokaal 0.G.20 – Natalie De Camps Kwaliteitsvereisten bij het formuleren van MM Lokaal 0.G.21 – Sven Vercammen Oplijsting van ‘preventieve maatregelen’ in het MER Lokaal 1.P.40 – Vanessa Reynaert MM binnen de passende beoordeling Lokaal 3.P.64 – Peter Beusen


Download ppt "Studiedag Milderende maatregelen in een MER Een goede doorwerking van de milderende maatregelen verzekeren in de vergunning en het RUP 16 december 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google