De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interlevensbeschouwelijke competenties voor dialoog en samenwerking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interlevensbeschouwelijke competenties voor dialoog en samenwerking"— Transcript van de presentatie:

1 Interlevensbeschouwelijke competenties voor dialoog en samenwerking
leerkrachten katholiek secundair onderwijs

2 interlevenbeschouwelijke competenties
ontstaan / voorgeschiedenis waarom? inhoudelijk en straks?

3 voorgeschiedenis ILBC
Onderwijsspiegel ruime bevraging bij leerlingen resultaat: kennis leidt tot tolerantie respect voor levensbeschouwelijke identiteit vanuit eigen identiteit anderen ontmoeten Visietekst september 2006 leraren LBV worden gevraagd schoolprojecten rond respect voor anderen te ontwikkelen

4 voorgeschiedenis ILBC
Memorandum Vlaamse regering 2009: minister Smet: "Met het oog op de realisatie van een gezamenlijk aanbod 'levensbeschouwing' naast de huidige keuzemogelijkheden binnen het officieel onderwijs, maken we de samenwerking mogelijk tussen de aanbieders van de verschillende levensbeschouwelijke vakken.“ Erkende instanties en vereniging LBV: voorstel tot project aan de Minister van Onderwijs en uitwerking van competenties voor interlevensbeschouwelijke dialoog en samenwerking op school.

5 en daarnaast… Patrick Loobuyck
vele bedenkingen vanuit de maatschappij… mensen liggen niet meer wakker van godsdienst jongeren vragen er niet naar ‘shoppen’ is de boodschap iedereen moet zich verantwoorden… LBV niet… Patrick Loobuyck LBV (godsdiensten/niet-confessionele zedenleer) vervangen door vak LEF (levensbeschouwing – ethiek – filosofie) zeker in de 3de graad.

6 en daarnaast… GO! wil in de derde graad 1u LBV en 1 u LEF… sinds de competenties… 1u inter- levensbeschouwelijke module Jean-Jacques De Gucht wetsvoorstel om LBV te reduceren tot 1u LBV en 1u vergelijkende godsdienstwetenschap Groen! een eenheidsvak ‘levensbeschouwing, burgerschap en filosofie’ & ‘facultatief voor lessen in een specifieke godsdienst of levensbeschouwing kunnen kiezen’.

7 en daarnaast… Open VLD… blijft vragen stellen in het parlement over de kostprijs van LBV in het onderwijs. Caroline Gennez… kinderen blijven langer op school en er komen keuzevakken: sport – LBV – cultuur – muziek,… overzicht op THOMAS tieke-standpunten/

8 competenties uitgewerkt door de commissie levensbeschouwelijke vakken
goedgekeurd door erkende instanties & vereniging (inrichtende machten van de levensbeschouwelijke vakken) plechtige ondertekening van het engagement in het Vlaams Parlement met Smet en Peumans

9 uitgangspunten Start vanuit eigen levensbeschouwelijke identiteit of het vak waarin men les volgt… voor ons r.-k. godsdienst Respect voor identiteit maakt dialoog mogelijk Tolerantie onmogelijk door wegduwen verschillen Maatschappelijke taak van de school: school als oefenplaats voor de maatschappij

10 binnen het grotere geheel…
past binnen het leerplan r.-k. godsdienst vraagt openheid vanuit de voorkeursoptie van het katholieke geloof/denken in respect voor de persoon groei… als mens, als levensbeschouwelijk wezen, als gelovige. past binnen de identiteit van het katholiek onderwijs over de dialoogschool vanuit eigen identiteit in dialoog gaan met anderen in respect

11 kwaliteits-ondersteuning
vakinformatiedossier optimaliseren belangrijke item overzicht/stand van zaken functiebeschrijving – addendum duidelijkheid naar leerkracht mee nemen in inspectie- begeleidingsbezoeken.

12

13

14 Inleidend Competenties interlevensbeschouwelijke dialoog en interlevensbeschouwelijk samenleven Competentie 24 competenties op 12 jaar (LO en SO) = bril ≠ thema Kennis – vaardigheden en attitudes ILB-dialoog: open – gezonde interesse & nieuwsgierigheid – ontmoeting – realisme – geen relativisme ILB-samenleven: maatschappelijke relevantie

15 Inleidend Twee kolommen – Drie terreinen
Kennis – vaardigheden & attitudes Ik en mijn LB Ik, mijn LB en de LB van de ander Ik, mijn LB en de samenleving Te onderscheiden, niet te scheiden

16 Ik en mijn levensbeschouwing

17 Kennis - De ll ontdekt en verwoordt…
Nieuwsgierigheid - verwondering – taal De LB kenmerken van de eigen ontwikkelende identiteit. ~ leeftijdsfase - respecteren diffuse - waarderen zoekende De eigenheid van de LB waarin hij/zij les volgt. Aanbieden referentiepunt, ‘wrijfpaal’ De interne pluraliteit van de LB waarin zij/hij les volgt Belangrijke opstap

18 Vaardigheden en attitudes – De leerling…
Verwoordt open en bedachtzaam gedachten, gevoelens, ervaringen, normen en waarden vanuit de eigen LB. Gaat respectvol en open om met de eigenheid van de eigen LB. Gaat respectvol en open om met de diversiteit binnen de eigen LB. Ontwikkelt een positief zelfbeeld en neemt initiatief gebaseerd op de beleving van de eigen LB.

19 Ik, mijn levensbeschouwing en deze van de ander

20 Kennis - De ll ontdekt en verwoordt…
De eigenheid van andere LB. Ontmoeting - realisme De eigenheid van een LB zoals een bevoorrechte getuige of een relevante vertegenwoordiger van een LB ze voorstelt. Gelijkenissen en verschillen tussen LB. ↔ on-verschil-ligheid De interne pluraliteit in verschillende LB. Openstaan voor betekenis van verschillen

21 Vaardigheden en attitudes – de leerling…
Herkent en benoemt de LB kleuring van gedachten, gevoelens, ervaringen, waarden en normen bij zichzelf en de anderen. Respecteert het bestaan van LB. Luistert empathisch naar leeftijdsgenoten met een andere LB. Verplaatst zich in het LB perspectief van anderen. Is constructief kritisch over eigen en andere LB. Gaat respectvol en open om met de eigenheid van andere LB.

22 Ik, mijn levensbeschouwing en de samenleving

23 Kennis - De ll ontdekt en verwoordt…
De verschillen tussen stereotyperingen over een LB en de binnenkant van een LB Moeilijkheden en kansen voor ILD en ILS De rol van LB voor zichzelf en de samenleving

24 Vaardigheden en attitudes – de leerling…
Onderscheidt levensbeschouwelijke stereotypering van levensbeschouwelijke identiteit. Gaat constructief om met moeilijkheden en kansen voor ILD en ILS Oefent ILS en ILS als noodzakelijke vaardigheid voor het leven in de realiteit van een multilevensbeschouwelijke samenleving Herkent afspraken en regels nodig voor het interlevensbeschouwelijke samenleven en past deze toe.

25 Doel werken aan een tolerantere maatschappij
één element oplichten (dialoog) als maatschappelijk relevant gegeven erkennen van de waarde van de pluraliteit dialoog met de ander, laat ook nadenken over zichzelf

26 dialoog taal aanleren in evenwaardigheid
realistisch <-> oneliners ≠ relativeren van eigen of andermans overtuiging = nieuwsgierigheid wekken

27 interne pluraliteit dubbele uitdaging
doet nadenken over het eigen standpunt is een opstapje naar de diversiteit in andere levensbeschouwingen vertrekpunt is altijd het eigen vak LLN aanzetten tot openheid voor de diverse visies in de eigen levensbeschouwing

28 samen leven maatschappelijke opdracht LBV: mee-werken aan een tolerantere maatschappij vandaar: aandacht voor maatschappelijke thema’s LET WEL: benaderen vanuit de levensbeschouwelijke insteek. vanuit de diversiteit aan levensbeschouwingen kansen grijpen om vooroordelen en vijandsbeelden te doorbreken en liever nog: te voorkomen.

29 ontmoeting proberen om dit realistisch in te vullen…
meer LB dan er aanwezig zijn in de klas nadruk op relevante vertegenwoordiger als informatiebron persoon filmpje geschrift interview materiaal gebruiken dat vanuit de LB zelf komt en niet over een andere LB

30 ondersteuning THOMAS zet er zijn schouders onder… delend onder elkaar
geleidelijkheid – experiment ook handboeken – via digitale info

31 en nu… ‘van de orde van het leerplan’ – komt in de nieuwe uitgave van het leerplan dubbel doel: een bril om naar de eigen lessen te kijken een project uitwerken van maximaal 6 uren Zal ‘later’ worden meegenomen bij een inspectie- begeleidingsbezoek in de school.

32 en nu… belang om dit te thematiseren in de vakwerkgroep
Belangrijke vragen: sta ik achter deze uitdaging om ‘dialoog’ tot stand te brengen? hoe kunnen we werken aan vaardigheden en attitudes i.p.v. uitsluitend kennisoverdracht? Of… kennis in functie van… wat spreekt mij hier in aan? zie ik mezelf in dialoog gaan met anders-denkenden? Is er bij mij openheid tot dialoog met ongelovigen? welke kansen zie ik deze ILC? welke moeilijkheden vrees ik? acht ik mezelf in staat om dialoog te modereren… in plaats van discussies in de hand te houden? durf ik over dialoog met leerlingen spreken?

33 en nu… gradueel werken… starten vanuit het eerste niveau en het derde…
aanvullen met het tweede… op welke manier breng ik taal aan? slaag ik er in om leerlingen die ‘trage vragen’ te laten stellen en zich in te leven in vragen die dikwijls méér vragen genereren dan oplossingen aangeeft breng ik echt de pluraliteit binnen het katholieke denken/geloven binnen in mijn lessen? Op welke manier? Of indien niet, hoe kan ik dit versterken? durf ik daarna ook kijken naar andere levensbeschouwingen?

34 en nu… pedagogisch Hoe kan je de leerlingen waardering voor de eigen LB bijbrengen? Hoe kan je de leerlingen gevoelens laten uiten vanuit hun eigen LB achtergrond? Welke moeilijkheden kunnen we hierbij verwachten? Hoe kan je leerlingen vanuit hun eigen levenservaring met anderen in dialoog laten gaan? Hoe kan je leerlingen laten nadenken vanuit het perspectief van een andere levensbeschouwing. Hoe pakken we die perspectiefwissel aan? 5. Hoe maak je van je klas een positief kritische onderzoeksgemeenschap die de levensbeschouwelijke kleuring van gedachten en opvattingen leert herkennen en waarderen? 6. Hoe leer je leerlingen reizen door een interlevensbeschouwelijk landschap?(Hoe organiseren we de ontmoetingen binnen en buiten de klas? ).

35 een mogelijke oefening…
vb: bezoek aan ‘levensbeschouwelijke huizen’. Je gaat naar katholieke kerk, protestants gebedshuis, moskee en vrijzinnig centrum. Je beluistert hoe iemand van ‘ter plaatse’ info geeft over zijn/haar levensbeschouwing of over wat in dat ‘huis’ gebeurt. Leerlingen krijgen de kans tot verduidelijkende vraagstelling. opdracht: aan welke competenties wordt gewerkt? hoe kan je dit project verder aanpassen door dingen toe te voegen, weg te laten, te vervangen zodat je meer werkt aan de competenties?

36 een mogelijke oefening…
Neem een thema uit het handboek… bekijk waar je competenties terug vindt hoe je door toevoeging van enkele impulsen misschien anders werkt aan de competenties

37


Download ppt "Interlevensbeschouwelijke competenties voor dialoog en samenwerking"

Verwante presentaties


Ads door Google