De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 20131 VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds Algemene.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 20131 VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds Algemene."— Transcript van de presentatie:

1 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 20131 VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds Algemene ledenvergadering 28 augustus 2013

2 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 20132 Agenda VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds 1.Goedkeuring van de notulen van de vergadering d.d. 16 jan. 2013 2.Ingekomen en uitgaande stukken 3.Ledenstand 4.Goedkeuring huishoudelijk reglement 5.Statutenwijziging lidmaatschap ’Premie-vrijen’ 6.Financieel verslag 2013, begroting 2014 en instellen kascommissie 7.Vacature bestuur VvP-BNPf 8.Zaken die spelen op het nationale front 9.Beantwoording schriftelijke vragen 10.Rapportages en toelichting juridisch en actuarieel advies op genomen BNPf besluiten 11.Inventarisatie vragen BNPf deelnemersvergadering van 26 september 12.Programmapunten komend jaar 13.Rondvraag

3 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 20133 Ledenstand door Frans Kiesewetter VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

4 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 20134 VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds LEDEN BESTAND 2013 MUTATIESBEGROTING BalanceActueelPrognose 2013Jan. 2013t/m Jul.ult. 2013 Aangemeld450 548557 Opgezegd 0 -3 -8 TOTAAL450 545549 Betalende Leden 419480

5 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 20135 VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds LEDEN BESTAND 2014 Totaal ledenbestandBNPf VvP-BNPf Van 31-12-2012 ult. 20132014BNPf Totaal Actieven2236 00- Premie-vrijen2801 028010% Gepensioneerden2096 48052025% TOTAAL7133 480800

6 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 20136 VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds OPMERKINGEN: • Verenigingsdeelname PREMIE-VRIJEN wordt goedgekeurd door de ALV • Met 800 leden vertegenwoordigen we 16 procent van de BNPf leden • BNPf ledendata niet beschikbaar voor VvP-BNPf (i.v.m. privacy) • BNPf is verzocht VvP-BNPf bekend te maken in hun mailing naar haar leden

7 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 20137 Goedkeuring huishoudelijk reglement VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

8 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 20138 Statutenwijziging lidmaatschap ’Premie-vrijen’ •Premie-vrijen maken voor 16% deel uit van het BNPf en samen met de pensioengerechtigden 67% •Belangen van de premie-vrijen lopen gedeeltelijk parallel aan de belangen van de pensioengerechtigden •Medewerking van het pensioenbureau zal worden gevraagd om een VvP- BNPf brief te sturen naar de premie-vrijen met verzoek om lid te worden van onze VvP-BNPf •VvP-BNPf streeft naar medezeggenschap van de premie-vrijen in het BNPf bestuur en de VO of deelnemersraad VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

9 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 20139 Aanpassing statuten ivm lidmaatschap Premie-vrijen •Goedkeuring van de ALV wordt gevraagd om artikel 3.1 als volgt uit te breiden: “d. De gewezen werknemers door wie op grond van een pensioenovereenkomst geen pensioen meer wordt verworven en die een pensioenaanspraak hebben behouden jegens het pensioenfonds”. VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

10 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201310 Financieel verslag 2013, begroting 2014 door Frans Kiesewetter VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

11 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201311 VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds BegrotingPrognose Begroting 2013Ult. 2013 2014 LEDEN450480 800 INKOMSTEN Leden/oprichting budget2.2502.400 0 Leden/contributie budget9.0009.600 16.000 TOTALE INKOMSTEN11.25012.000 16.000

12 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201312 VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds BegrotingPrognose Begroting 2013Ult. 2013 2014 UITGAVEN Eenmalige oprichtingskosten Bestuurskosten oprichting780668 0 Website/e-mail applicatie1.0001.184 0 Secretariaat/kantoor/admin.530554 0 TOTAAL OPRICHTINGSKOSTEN2.3102.406 0

13 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201313 VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds Operationele kosten2013Ult. 2013 2014 Bestuurskosten (10x vergaderen)500903 1.000 Bestuursverzekering300378 400 Leden adm./Fin. beheer/website320160 200 Mailing per post naar leden800711 900 Kosten ledenvergadering. (ALV 2x)1.300766 800 Secretariaat/kantoor/administratie 870 353 450 TOTAAL OPERATIONELE KOSTEN4.0903.271 3.750 Lidmaatschap koepelorganisatie(s)500419 800 Advieskosten 4.350 5.900 8.620 TOTALE UITGAVEN11.25011.996 13.170 RESERVE (voor kleiner leden aantal)04 2.830

14 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201314 VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds CONTRIBUTIE • Bestuur heeft besloten om de ledencontributie niet te wijzigen (EUR 20). • De reserve voor 2014 heeft betrekking op de inkomsten (minder leden). RECHTSBIJSTANDVERZEKERING • Dank voor de beschikbaarstelling van rechtbijstandverzekeringen. • Tweeëntwintig leden hebben zich aangemeld. • Wij zullen hen benaderen zodra een dagvaardingsprocedure aan de orde is.

15 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201315 Instellen Kascommissie De volgende twee heren zijn bereid plaats te nemen in de kascommissie: Frans de Canne; Hans Waanders. Het bestuur dankt Frans en Hans voor hun bereidheid deel te nemen in de commissie en legt hun benoeming bij deze ter goedkeuring voor aan de ALV. VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

16 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201316 Vacature bestuur VvP-BNPf • Niemand van de leden heeft zich kandidaat gesteld. • Dik van Blokland heeft zich, op verzoek van het bestuur, beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. • Dik is nauw betrokken geweest bij de stichting van onze vereniging en heeft geruime tijd deel uitgemaakt van het voorlopige bestuur tot aan de formele oprichting in januari j.l. • Het bestuur stelt daarom voor om Dik te benoemen in de ontstane vacature als algemeen lid van het bestuur. VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

17 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201317 Zaken die spelen op het nationale front •Medezeggenschap pensioengerechtigden •Rol KNVG •Nominaal of reëel contract door Kees Wierda VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

18 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201318 Medezeggenschap Gepensioneerden • Wim Hubeek, de kandidaat namens de gepensioneerden is definitief gekozen in het BNPf bestuur • Onze wens om z.s.m. te komen tot een deelnemersraad: Reactie van het BNPf bestuur niet negatief, echter de nieuwe wet ’versterking pensioenfondsbestuur’ komt met andere richtlijnen; Deze wet moet van kracht worden per 1.7.2014 en fondsbesturen moeten voor die tijd de organisatiestructuur hebben aangepast. VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

19 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201319 Medezeggenschap Gepensioneerden Hoofdzaken ‘wet versterking pensioenfondsbestuur’: • Maximaal 25% deelname gepensioneerden in fondsbesturen • Medewerking Fondsbesturen vereist bij verstrekken van VvP-BNPf informatie aan pensioengerechtigden • De VO komt in de plaats van de deelnemersraad met vooraf-adviesrecht, net als bij een deelnemersraad • Onze huidige VO telt 6 leden waarvan 2 leden namens de pensioengerechtigden (Jacques Romeijn en Bart Philippen) • Veel onduidelijkheden, dus nauwgezette opvolging door VvP-BNPf middels overleg met BNPf bestuur en advies KNVG VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

20 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201320 Lidmaatschap Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) • Onze vereniging is lid geworden van de KNVG. • De KNVG vertegenwoordigt, samen met de NVOG 3 miljoen gepensioneerden. • De politieke discussie en besluitvorming wordt tot op heden gevoerd door de sociale partners (overheid, vakbonden en werkgevers). De pensioengerechtigden maken daar geen deel van uit. • De KNVG heeft betrokkenheid geëist bij de politieke discussie en besluitvorming over het nieuw te vormen pensioencontract (nominaal of reëel). • Onduidelijk of dit gaat lukken, echter de KNVG beweert dat zij mede de oorzaak zijn van een aantal positieve regeringsbesluiten, waaronder de afschaffing van de gedempte kostendekkende premie. VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

21 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201321 Aspecten NOMINAAL of REEEL contract Nominaal Contract: • nominale aanspraken blijven gehandhaafd( net als huidige situatie) • Indexaties pas bij een hoge dekkingsgraad. • Veel details nog onduidelijk Reëel Contract • Nominale toezegging verdwijnt ; alleen nog indexaties. • Indexaties in principe “inflatievast” maar wel voorwaardelijk. De VvP-BNPf kan op dit moment geen advies uitbrengen welk van de twee het beste zou zijn voor de pensioengerechtigden en zal BNPf vragen om betrokkenheid bij de discussie en besluitvorming op dit onderwerp. VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

22 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201322 Rapportage actuarieel en juridisch advies op genomen BNPf besluiten • Onderzoeksresultaten pensioencommissie • Is de wijziging van het PR evenwichtig geweest? presentatie door Arie Kool (onze actuarieel adviseur) • Juridische aspecten • Vragen VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

23 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201323 Onderzoeksresultaten pensioencommissie (Jan v.d. Laan en Fons Vleghels) • Resultaten pensioenfonds periode 2001 – 2012 • Waarom is het BNPf één van de slechtste presterende pensioenfondsen? • Vergelijking resultaten BNPf met Bpf-Bouw • Wijziging pensioenreglement • Actuariële en bijkomende aspecten en conclusies VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

24 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201324 Ontwikkeling vermogen en dekkingsgraad (bron : BNPf jaarverslagen) Resultaat 2001 – 2012 Vermogensgroei is 85% gemiddeld 7% per jaar. Dekkingsgraad is min 20% VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds %

25 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201325 Opslagen Technische Voorzieningen (bron : BNPf jaarverslagen) Resultaat DG 2001 – 20062007 – 2012 2007 – 2012 M€ M€ % Begin jaarstand (2001/2007) 367 503 Opbouw/onttrekking 2) 19 -22 2,6 Rente opslagen 105 333 - 40,5 Sterftecijfers 22 61 - 7,4 Indexatie / korting - - 67 8,1 Overige -10 22 - 2,5 Einde jaarstand (2006/2012) 503 (+25%) 830 (+65%) - 39,7 Exclusief korting 10% 912 (+81%) 2) Inkoop pensioenaanspraken, uitkeringen en waardeoverdrachten VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

26 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201326 VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

27 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201327 VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds Voor de totale voorziening is uitgegaan van 895 miljoen (excl. korting 2013) Opslagen Voorziening Pensioenverplichtingen (TV)

28 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201328 Waarom is het BNPf één van de slechtste presterende pensioenfondsen? Onderstaand factoren die daar mogelijk aan hebben bijgedragen Pensioen premies: • Vanaf 2005 C.B.P. (24% vaste pensioenpremie) • Inkoop pensioen 2005-2012 gemiddeld 104% van netto beschikbare premie • Premiedekkingstekort 16,5 M (oorzaak gedempte premie = kostendekkende premie • Maximale pensioeninkoop als gevolg van dispensatieregeling Bpf-Bouw • Geen bijdrage vanuit premie tijdens herstelfase 2009-2013 VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

29 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201329 Waarom is het BNPf één van de slechtste presterende pensioenfondsen? Opslagen technische voorzieningen: • 2,8% toekomstige uitvoeringskosten tegen 1 à 2 % met vergelijkbare fondsen • 12,1% stijgende levensverwachting (2001 t/m 2012), geen bijdrage vanuit premie – Opslagen gemiddeld hoger dan bij andere fondsen • 2,4% arbeidsongeschiktheid tegen 0,1 à 0,3% vergelijkbare fondsen – Risico rekening pensioenfonds tegenover risico werkgever andere fondsen VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

30 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201330 Waarom is het BNPf één van de slechtste presterende pensioenfondsen? Beleggingen: • Gemiddeld behaald rendement op het uitstaande vermogen ca. 7% • Als gevolg dalende marktrente redelijk goed rendement behaald. • Percentage obligaties (67%) is hoog, risico bij stijgende marktrente Beleggingsmix (staats)obligatieaandelenvastgoed BNPf 67% (50%) 29% 4% Andere fondsen 45% (20%) 42% 13% De DG van het pensioenfonds is gemiddeld 15 tot 20% lager dan andere fondsen. VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

31 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201331 Vergelijking resultaten BNPf met Bpf-Bouw (2007 t/m 2012) BNPfBpf-Bouw Pensioenverplichtingen (%DG)- 39,7%- 37,9% Vermogensgroei 34,3% 41,9% Dekkingsgraad100,0%106,0% Beleggingsmix (2012) Obligaties 67% 44% Aandelen 29% 41% Vastgoed 4% 15% De DG van het pensioenfonds blijft ca 15% achter bij Bpf-Bouw VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

32 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201332 Vergelijking resultaten BNPf met Bpf-Bouw (2007 t/m 2012) Resultaatverschillen (%DG) BNPfBpf-Bouw verschil Pensioenpremie 1,7% 1,2% 0,5% Sterftecijfers 7,4% 1,9% 5,5% Arbeidsongeschiktheid 2,1% 0,9% 1,2% Toekomstige uitvoeringskosten 2,7% - 2,7% Totaal verschil 13,9% 4,0% 9,9% Toeslagverlening (%DG) 3,9%12,4% 8,5% Korting 3% + 7%-10,0% - 10,0% Totaal verschil -6,1%12,4%18,5% VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

33 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201333 Wijziging pensioenreglement De wijzigingen • Vervallen nominaal herstel van kortingen voor actieven en inactieven vanaf 2013 • Vervallen herstel van kortingen pensioenopbouw voor actieven vanwege ontoereikende premie vanaf 2013 • Toekenning gemiste toeslagen (5 jaar) loopt eind 2017 af VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

34 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201334 Berekeningen effect wijzigen voor gepensioneerden • Info jaarverslagen, correspondentie, PPP’s • Systeem berekeningen: eigen vindingrijkheid, benadering • Periode 15 jaar, kortingen na 2013 max. 10% VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

35 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201335 Gevonden effecten • 10% korting; indexatie versus nom. herstel- 1,8 % • Korten in verh. 1 : 1, indexeren 0,8 : 0,5- 1,7% • Wegvallen toekennen gemiste toeslagen- 0,5% • Vervallen herstel opbouwpercentage pens.+ 2,0% • Totaaleffect (TW/BNPf -0,6%)- 2,0% VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

36 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201336 Conclusies na gesprek TW/BNPf • Geen vergelijkingsmogelijkheden met berekeningen TW • Indexatie 0,8 : 0,5 theoretisch • Indexatie kan richting 1 : 1, gevolg negatief effect << 2,0% VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

37 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201337 Nog enige opmerkingen n.a.v. onderzoek waarom BNPf nu behoort tot de slechtste fondsen. • Premieopbouw: vanaf 2005 vaste pensioenpremie, geen bijstortingen, premiedekkingstekort etc. resulterend in enkele procenten lagere DG. Dit onderwerp blijft op de bespreek agenda met BNPf en BN. • Diverse opslagen in de verplichtingen die thans onderwerp zijn van discussie tussen BNPf en ons bestuur. Nadere uitleg volgt. • Pensioenvermogen: Groot verschil in periode 1/2005 – 1/2008 tussen vermogensgroei van BNPf en de grote groep sectorfondsen (ABP/PFZW/PMT/PME/Bpf-Bouw): BNPf slechts 15 % gegroeid en de sectorfondsen 36%. Helaas kunnen we hier niets meer aan doen. • De procentuele vermogensgroei van BNPf in de periode 1/2008-1/2013 is ongeveer gelijk aan die van de grote fondsen, echter de opgelopen achterstand is niet meer ingehaald. VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

38 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201338 PAUZE VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

39 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201339 Wijziging regeling pensioenfonds Heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten op basis van een evenwichtige afweging van alle belangen? Presentatie door Arie Kool, actuarieel adviseur van de VvP-BNPf. VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

40 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201340 Wijziging regeling pensioenfonds • Verval herstel toekomstige kortingen • Geen toekomstige inhaaltoeslagen meer • Opbouwpercentage wordt afhankelijk van premiedekkingsgraad VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

41 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201341 Effecten voorgestelde wijzigingen • Uitkomsten op basis van een door de actuaris van het pensioenfonds uitgevoerde continuïteitsanalyse voor een periode van 15 jaar • Met behulp van deze analyse wordt een schatting van de economische toekomst gemaakt • Analyse uitgevoerd met parameters die deels zijn voorgeschreven door DNB (loonindex 3%, prijsindex 2%) VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

42 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201342 Verwachte gemiddelde (jaarlijkse) indexatie OmschrijvingOude regelingNieuwe regeling Actieven0,8%0,8% Niet-actieven0,5%0,5% De gemiddelde jaarlijkse indexatie van beide regelingen gemeten over 15 jaar zijn vrijwel aan elkaar gelijk. De oude regeling geeft in de eerste 10 jaar wel een beter resultaat. De verwachte verbetering ten opzichte van de oude regeling zal pas plaatsvinden in de periode 10 t/m 15 jaar. VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

43 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201343 Verwachte gemiddelde indexatie Oude regelingNieuwe regeling jaar 1 t/m 5-1,5%-1,9% jaar 1 t/m 10-0,1%-0,3% jaar 1 t/m 15+0,5%+0,5% VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

44 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201344 Verval herstel toekomstige kortingen • Wens werkgever om dispensatie van deelname aan Bpf- Bouw niet in gevaar te brengen en de aangroei van pensioenaanspraken niet voor langere tijd uit te sluiten van indexatie • Gevolgen voor alle deelnemers zijn bij intrekken dispensatie: De aanpassing van opgebouwde pensioenrechten over 15 jaar daalt per jaar gemiddeld van 0,5% naar -0,4%, (in totaal na 15 jaar verschil: 13,5% slechter) VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

45 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201345 Korting- en indexatiepercentages zijn verschillend • Korting aanspraken met voor alle deelnemers hetzelfde percentage • Toekomstige indexatie voor actieven blijft op basis loonindex • Toekomstige indexaties voor niet-actieven blijft op basis van prijsindex • Omdat thans prijsindex>loonindex heeft bestuur pensioenfonds besloten de bestaande verschillende percentages te handhaven VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

46 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201346 Korting- en indexatiepercentages zijn verschillend • De vereniging kan indien gewenst aan bestuur kenbaar maken om bij indexatie uit te gaan van een gelijk percentage voor alle deelnemers • Hierdoor worden toekomstige discussies over verschillen in loon- en prijsindex vermeden, op de lange termijn geeft een gelijke behandeling met actieve deelnemers meer zekerheid VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

47 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201347 Opbouwpercentage actieven • Vanaf 2009 was: zuivere kostendekkende premie > feitelijke premie • Hierdoor is dekkingsgraad negatief beïnvloed • Vanaf 2013 is opbouwpercentage afhankelijk van premiedekkingsgraad VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

48 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201348 Opbouwpercentage actieven • Premiedekkingsgraad is het quotiënt van de feitelijke premie (24% van de pensioengrondslag) en de actuarieel benodigde koopsom voor inkoop van de aangroei van de pensioenaanspraken • Per 1-01-2013 is hierdoor het opbouwpercentage verlaagd van 2,25% naar 1,8% VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

49 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201349 Voorziening Verzekeringsverplichtingen • De vaststelling van de voorziening verzekeringsverplichtingen vindt plaats op basis van de meest recente overlevingstafels (op basis van gefundeerde prognoses), met daarbij de specifieke ervaringssterfte van het pensioenfonds • De berekening van de voorziening toekomstige administratiekosten en arbeidsongeschiktheid zijn op basis van de thans bekende informatie en de toelichting van de actuaris van het pensioenfonds op correcte wijze vastgesteld. Het pensioenfonds heeft nog niet alle vragen beantwoord VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

50 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201350 Conclusies • Het bestuur van het pensioenfonds heeft openheid gegeven door inzage te geven in de berekeningen die door de actuaris gemaakt zijn en waarop het bestuur heeft besloten tot wijziging van de regeling. Alle vragen zijn nog niet beantwoord. Er is een afweging gemaakt tussen de verschillende belangen. • Op basis van de thans beschikbare informatie en het gesprek met de directeur en de actuaris van het pensioenfonds kan niet gesteld worden dat er een onevenwichtige afweging heeft plaatsgevonden ten nadele van de gepensioneerden VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

51 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201351 Juridische aspecten • Veugelers advocatuur, gevestigd in Vlaardingen is gespecialiseerd in pensioenzaken. • Zij hebben ons sinds de oprichting steeds geadviseerd bij de correspondentie met BNPf • Enige standpunten : • Afdwingen van een deelnemersraad nu niet zinvol (zie uitleg nieuwe wetgeving) • Onafhankelijk onderzoek betreffende de redenen van het slechte fondsresultaat niet afdwingbaar • Aanpassingen hersteltraject in het nieuwe Pensioenreglement niet evenwichtig en dus juridisch aanvechtbaar. VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

52 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201352 Vragen naar aanleiding van Rapportage actuarieel en juridisch advies op genomen BNPf besluiten. VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

53 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201353 Inventarisatie vragen naar BNPf deelnemersvergadering van 26 september • Uitleg percentage uitvoeringskosten/premie arb. ongeschiktheid • Consequentie aansluiting bij BPf-Bouw uitzoeken • Consequenties gesloten fonds beter uitzoeken • Consequentie wettelijk afschaffen van gedempte premie • Was toepassing gedempte premie tijdens herstelfase toelaatbaar? • Aanpassen indexatie ratio naar 1:1, ook bij extra indexatie bij DG >122 • Betrokkenheid bij besluitvorming nieuwe contractvorm • Etc. VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

54 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201354 Programmapunten volgend verenigingsjaar • Realiseren VvP-BNPf lidmaatschap premie-vrijen • Medezeggenschap pensioengerechtigden maximaliseren binnen de wettelijke normen • Correspondentie en overleg met BNPf en BN zo lang mogelijk in stand houden en zo proberen een aantal zaken aangepast te krijgen in het Pensioen Reglement. • Juridische actie pas als het niet anders kan en uiteraard na goedkeuring ALV. • Leden goed geïnformeerd houden VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds

55 28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 201355 VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds Rondvraag


Download ppt "28 augustus 2013 Algemene Ledenvergadering 28 augustus 20131 VvP-BNPf Vereniging van Pensioengerechtigden van het Ballast Nedam Pensioenfonds Algemene."

Verwante presentaties


Ads door Google