De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Informatiebeleids- en realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Fred Trimp e-adviseur EGEM-I Gemeenten Gulpen-Wittem, Voerendaal en Vaals.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Informatiebeleids- en realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Fred Trimp e-adviseur EGEM-I Gemeenten Gulpen-Wittem, Voerendaal en Vaals."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Informatiebeleids- en realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Fred Trimp e-adviseur EGEM-I Gemeenten Gulpen-Wittem, Voerendaal en Vaals

2 Aanleiding: Kabinet wil dienstverlening moderniseren In 2007 65% dienstverlening via internet Vermindering administratieve lasten en regeldruk Eenmalige gegevensverstrekking aan de overheid Verbetering kwaliteit dienstverlening afrekenen op prestaties benchmarking

3 Dat leidt tot wettelijke verplichtingen Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Omgevingsvergunning (WABO) Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen (DURP) Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb) Aansluiting op landelijke basisregistraties 65% dienstverlening digitaal EU-dienstenrichtlijn Wet Dwangsom en samenhangende besluiten AWB Etc.

4 Basisregistraties Eénmalige opvraging Eén registratiehouder per basisregistratie Gemeente: Personen, Adressen en Gebouwen Verplicht gebruik (intern en extern) Terugmeldplicht Zelfde definities en begrippen

5 Welke Basisregistraties  Personen  Gebouwen  Adressen  Bedrijven  Kadaster  Topografie Toekomst  WOZ  Voertuigen  Lonen, uitkeringen, diensten  Inkomen en vermogen Kanshebbers  Niet-ingezetenen  Grootschalige Basiskaart Nederland  Ondergrond en bodem  Polisadministratie

6 Wat levert het op? Burger en Bedrijfsleven Betere dienstverlening Gemeenten Betere kwaliteit van de gegevens Samenleving Helder beeld van de actuele situatie

7 4: Realisatie 5: Gebruik 0: Fase 0 2: Inven tarisatie 2: Inven tarisatie 3: Ontwerp Draagvlak, programma, budget en organisatie Beheerd en gebruikt ontwerp Inzicht in bestaande situatie Ontwerp, inzicht in fit/gap en realisatieplan Gerealiseerd ontwerp Informatie & ICT Processen Aspectgebieden per fase: Personeel & Organisatie Regelgeving Verandermanagement & Communicatie Besturing 1: Voor- bereiding Intake, propositie Egem-i: Welke stappen zijn genomen

8 Dienstverlening Zaken doen met de gemeente ook via internet Informatieverstrekking Informatie breed toegankelijk (intern en extern) Integrale informatievoorziening Gegevens eenmalig vastleggen Digitalisering Opslaan en archivering van digitale documenten Wat moeten de drie gemeenten bereiken?

9 Hoe gaan we dit bereiken Beleidsvoering Vernieuwde dienstverlening en inzet van ICT Bedrijfsvoering Efficiënt en elektronisch Samenwerking Ontwikkeling en uitvoering, zo veel mogelijk samen doen Veranderproces Begeleiden en trainen

10 De I-visie

11 I-visie en maatschappij de gemeenten willen bevorderen dat iedereen toegang heeft tot de (digitale) gemeentelijke informatie. de gemeenten bieden de informatie integraal en via alle kanalen aan; de gemeenten voorzien in mogelijkheden voor social networking

12 I-visie en bestuur informatievoorziening wordt als hulpmiddel ingezet om de politiek dichter bij de burger te brengen; informatievoorziening wordt ten volle benut bij de interactieve beleidsvorming (burger participatie); bestuurlijke informatie (documenten, audio en video) wordt digitaal ontsloten en beschikbaar gesteld.

13 I-visie en dienstverlening informatievoorziening wordt als strategisch middel ingezet bij de vraaggerichte en centrale dienstverlening; de gemeente volgt het ontwikkelingstraject zoals aangegeven in Antwoord© klanten kunnen aanvragen 24 uur per dag digitaal indienen, de status volgen en ontvangen; gegevens mogen slechts éénmalig aan klanten worden gevraagd; dienstverlening aan de centrale balie en via de telefoon wordt optimaal door informatievoorziening ondersteund; informatievoorziening levert een bijdrage aan de kwaliteitbewaking van de dienstverlening.

14 De dienstverlening gaat dus veranderen! I.Burger naar fysieke gemeente II.Scheiding in BO en FO; alle burgercontacten gescheiden van productie(medewerkers) III.Digitale FO naar kant van de burger IV.Burger kan ook veel zelf doen

15 Antwoord©

16

17 Elektronische Dienstverlening Doel: Hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening afgestemd op de behoefte van de burger Voorwaarde: Elektronisch portaal Digitaliseren van de processtromen en een goed gegevens- en documentbeheer; Opnieuw bezien van werkprocessen; Motiveren en ondersteunen van personeel

18 I-visie en bedrijfsvoering Het digitale loket maakt integraal onderdeel uit van de interne processen Informatievoorziening ondersteunt een efficiënte en transparante interne organisatie Er is een vergaande digitalisering van documenten en gebruik van workflow

19 Elektronische Bedrijfsvoering Procesmanagement Documentmanagement Gegevensmanagement (basisregistraties, document- en procesgegevens.) Elektronisch portaal (burgers, organisatie en baliemedewerker) Management- en stuurinformatie Nieuwe competenties

20 Kernpunten van het informatiebeleid Informatiseringprojecten zijn altijd gerelateerd aan en af te leiden van strategische nota’s betreffende de bedrijfvoering en de I-visie. Projecten voortkomend uit landelijke programma’s dienen binnen de wettelijke termijnen te worden gerealiseerd naar schaal en maat van de gemeente. Bij de projecten en acties, voortvloeiend uit dit Informatiebeleidsplan wordt gestreefd naar een gezond evenwicht tussen afdelingspecifieke belangen en gemeentebrede belangen. Indachtig de I-visie dient de uitvoering van het informatiseringbeleid gericht te zijn op realisatie van de ambities, rekening houdend met de uitgangspunten en de hier genoemde kernpunten van informatiebeleid. Het informatiebeleid en de jaarlijks voortschrijdende beleid- en projectenplannen moeten in de reguliere planning & controlcycli worden meegenomen, waarbij de beleidsdoelen en projectenplanning telkens opnieuw worden beoordeeld en indien nodig bijgesteld, met de I-visie als uitgangspunt. De verantwoordelijkheid voor het informatiebeleid en het geven van uitvoering daaraan ligt op managementniveau.

21 bedrijfs voering verbetering bestaande ICT bedrijfs voering verbetering processen door ICT strategische inzet ICT bedrijfs voering automatiserings- fase informatiserings- fase bedrijfs- fase Veranderende rol ICT in bedrijfsvoering

22 Opslag & Verwerking Toepassingen Communicatie Gegevens Organisatie & Regelgeving Aspecten I&A Processen Producten Overige aspecten Taakgebieden Exploitatie & Beheer Ontwikkeling & Onderhoud Planning & Control Beleid & Strategie Aspecten bedrijfsvoering Automatiseringsfase Informatiseringsfase Bedrijfsfase Andere aspecten Ontwikkeling van de I-functie

23 Ontwerpmodel I-functie

24 Beleid op totale informatiearchitectuur

25 Beleidsuitgangspunten Applicaties Gegevens Applicaties Gegevens Techniek Beveiliging en privacy Regelgeving

26 zoeken naar het juiste evenwicht De realisatieplannen: wat is haalbaar? wat kunnen we bereiken? wat willen we bereiken?

27 I-visie Wat willen wij in 2008-2012 bereikt hebben? - Verordeningen en vergunningen - Alle bestemmingsplannen -Antwoord voor bedrijven -EU-dienstenrichtlijn - Poll en forum voor raadsleden - Raadsvergadering op internet - Agenda’s en stukken - Extranet - Audio- en videonotulering - Nieuwe servicenormen - Klant Contact Centrum - Digitale productaanvraag en afhandeling - Centraal meldpunt - Statusinformatie - PIP - Digitale documenten en afhandeling - Eenmalig gebruik van gegevens in front, -mid- en backoffice - Aansluiting op landelijke registers - Kaartinfo opvraagbaar

28 Welke stappen gaan wij nemen: Projectoverzicht

29 Gezamenlijke aanpak en aansturing

30 Een voorbeeld van een persoonlijke internetpagina

31 Uw gemeente heeft de eerste stappen al gemaakt!

32

33

34 Vragen?


Download ppt "Presentatie Informatiebeleids- en realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Fred Trimp e-adviseur EGEM-I Gemeenten Gulpen-Wittem, Voerendaal en Vaals."

Verwante presentaties


Ads door Google