De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jong en geborgen op de Dialoogdag Enkele boeiende themasessies – Telkens een stuk inhoud uitgelicht – Met per sessie een 15-tal deelnemers Nog vele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jong en geborgen op de Dialoogdag Enkele boeiende themasessies – Telkens een stuk inhoud uitgelicht – Met per sessie een 15-tal deelnemers Nog vele."— Transcript van de presentatie:

1

2

3 Jong en geborgen op de Dialoogdag Enkele boeiende themasessies – Telkens een stuk inhoud uitgelicht – Met per sessie een 15-tal deelnemers Nog vele andere dialoog-kanalen – Kaartjes in de ideeënbus – Speeddate aan het eind van de dag – Via de website www.kindengezin.be/detoekomstisjong

4 Jong en geborgen: de themasessies ‘Verontrusting in een betrokken en warme samenleving’ Verontrusting als de goede ontwikkeling van een kind onder druk staat Recht op opvolging voor elk kind Weten waar naartoe en wat te doen met verontrusting Verontrusting en jeugdhulp In wat volgt: een overzicht van de resultaten

5 Kwalitatieve dienstverlening binnen een warme samenleving Bestaat uit integere hulpverlening: hulp die je echt vooruit wil helpen – Is van belang in contexten waar soms géén netwerk aanwezig is – Belangrijk om reeds heel preventief een vertrouwensband op te bouwen – Best via een publieke dienstverlening die voor iedereen toegankelijk is; en deze ook serieus nemen voor, tijdens en na een hulpverlenende interventie Het doelstellingenkader voor hulp moet open genoeg zijn en samen met ouders invulling gegeven worden – Soms is hulp echt gedurende lange tijd nodig – Het is een appel aan professionelen om te handelen in het belang van het kind Het gaat om een aanpak in en met de samenleving – Creëren van warme plekken, verbondenheid en burgerzin – Sensibilisatie van en via media – Aandacht voor dit thema in opleiding van dienstverleners, hulpverleners en leerkrachten – Nood aan meer focus op privésector, bv. door in de jurering van manager van het jaar een criterium gericht op dit thema op te nemen

6 Een recht voor het kind om opgevolgd te worden in zijn ontwikkeling Vraaggestuurd werken wordt aangevuld met proactief en outreachend werken Is een zoektocht voor organisaties om in de praktijk om te zetten In een gezin kom je binnen met bepaalde verwachtingen: transparantie is cruciaal Continuïteit en een persoonlijk vertrouwen/ een band De rol van elke actor, zoals bv. de kinderopvangsector: alert zijn, betrokkenheid op het gezin, in gesprek brengen Samenwerking politie en hulpverlening: mede-betrokkenen, elk vanuit een eigen rol Opvolging is van belang voor alle culturen: van autochtone tot allochtone, alsook tussen diverse autochtone culturen. In gesprek brengen met het gezin

7 Verontrusting als de goede ontwikkeling onder druk staat (1) ‘Verontrusting vertrekt vanuit een gevoel’ – ‘Verontrusting kàn vertrekken vanuit een gevoel’: Belangrijk om een ongerustheid vanuit indrukken, een gevoel, niet uit de weg te gaan – Meteen wel die verontrusting gaan bevragen: Welke feiten ‘triggeren’ mij en maken die verontrusting? – Cruciaal om in gesprek met het gezin te objectiveren en een gedeelde besluitvorming over de verontrusting te bekomen, dit vormt vaak nog een uitdaging – Vanuit dit gesprek kunnen bepaalde gevalideerde instrumenten bijdragen tot die objectivering Verontrusting gaat over schade aan de ontwikkeling, nu of in de toekomst – Gaat niet over een ‘kantelpunt’ tussen ‘wel of niet’ verontrusting – Gaat over een ‘motivatie tot handelen’: van in gesprek brengen, tot ondersteunen, tot verbinden of tot meer ‘interveniëren’ (ook hierbij diversiteit aan antwoorden) – Maar ook een mandaat om in het belang van het kind te handelen – Begrip verontrusting vertrekt vanuit referentiekaders: Professionals dienen die met elkaar in dialoog te brengen

8 Verontrusting als de goede ontwikkeling onder druk staat (2) Verontrusting is van iedereen – Is een kwestie van verantwoordelijkheden – Waar kan je als burger of als professional terecht? Ook in het weekend e.d. – Elkeen kan vanuit een eigen rol iets opnemen

9 Weten waar naartoe en wat te doen met verontrusting Inzetten op kennis en vaardigheden van hulpverleners – Cruciale belang van goede gespreksvoering kunnen doen met betrokkenen – Inzetten op multidisciplinaire intervisie en casusbespreking – Meer focus op vaardigheden in opleidingen – Vertrouwen in elkaars vaardigheden en kennis van elkaar erg belangrijk Inzetten op een goede omkadering op organisatieniveau – Zorgen (regelgevend) dat elke voorziening een visie op (omgaan met) verontrusting moet hebben, via handvaten vanuit de overheid – Aandacht voor ondersteuning van beroepsbeoefenaars zonder grotere organisatie – Meldcode en kindcheck uit Nederland kunnen hier inspirerend zijn – Betrekken van ervaringsdeskundigen Inzetten op lokale werking – Zonder lokale niveau te overbelasten, ook unusual suspects betrekken – Nu nog te vaak losse structuren met weinig samenhang tussen betrokkenen – Evenwicht nodig tussen een kader opgelegd vanuit Vlaams niveau en ruimte voor plaatselijke invulling Inzetten op burger – Inzetten op meer laagdrempelige meldingsmogelijkheden – Inzetten op lokale netwerken voor gezinnen – Garanderen dat er gehandeld wordt na een melding

10 Verontrusting en jeugdhulp Er zijn wel wat pijnpunten te benoemen m.b.t. jeugdhulp Er is nood aan meer aanbod maar niet enkel dat, ook anders inzetten van de hulp – Transparantie van jeugdhulpaanbod – Een goede toegang tot en doorstroom binnen de jeugdhulp – Op maat van de situatie werken, met aandacht voor continuïteit – Goede differentiatie van het jeugdhulpaanbod – De juiste hulp voor de juiste cliënt inzetten, ook al is dat meteen meer ingrijpende hulp – Aanvullend te werk gaan op krachten van cliënt en diens omgeving – Inzetten op kwaliteit van hulp, en bijhorende kritische reflectie rond efficiëntie en effectiviteit

11 Het vervolg… De werkgroep ‘Jong en Geborgen’ komt samen voor de verwerking van de resultaten van de dialoogdag, op 16 juni 2016 De eigenlijke conferentie op 6 oktober 2016, ‘De Toekomst is Jong’, brengt de eindresultaten samen met het werk van de andere groepen en koppelt die aan een memorabele dag


Download ppt "Jong en geborgen op de Dialoogdag Enkele boeiende themasessies – Telkens een stuk inhoud uitgelicht – Met per sessie een 15-tal deelnemers Nog vele."

Verwante presentaties


Ads door Google