De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ISV EN KRIMPGELDEN. 1e FASE (vanaf 2001) Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Stelpost Stedelijke Vernieuwing I Gemeentelijk Stadsvernieuwingsfonds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ISV EN KRIMPGELDEN. 1e FASE (vanaf 2001) Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Stelpost Stedelijke Vernieuwing I Gemeentelijk Stadsvernieuwingsfonds."— Transcript van de presentatie:

1 ISV EN KRIMPGELDEN

2 1e FASE (vanaf 2001) Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Stelpost Stedelijke Vernieuwing I Gemeentelijk Stadsvernieuwingsfonds Fonds Wijk- en Centrumvernieuwing (WCN) 2e FASE (vanaf 2011) Financieel arrangement Krimpgelden Reserve bevolkingsontwikkeling en leefbaarheid Stelpost Stedelijke Vernieuwing II. Tijdelijke krimpmaatstaf in het Gemeentefonds Fonds Centrumontwikkeling Fonds Wijk- en Centrumvernieuwing (WCN)

3 ISV (van Rijk via de Provincie) Ontvangen subsidiebeschikkingen van de Provincie € (volledig benut) € Wijkstraat€ (vol) - De Tip€ (€ ) - Opwierde€ (vol) € (volledig benut) € (t/m 2012 € ) € (raming 2013 € ) Totaal ISV Opwierde € ; nog open €

4 Bestemming ISV-subsidies Probleem: Saneren winkelstrip Focco Ukenalaan is niet ISV-subsidiabel Oplossing:a. Wegreconstructies in herstructure- ringsgebied worden deels als investering geboekt en afgeschreven. b. ISV-subsidies op deze investeringen worden gestort in het Fonds WCN. c. Netto kosten Focco Ukenalaan worden uit het Fonds WCN gedekt

5 Stelpost Stedelijke Vernieuwing I Oorspronkelijk voor dekking van rente en afschrijving van investeringen Tijdelijke overschotten incidenteel aangewend voor voorbereidingskosten en sociaal plan Opwierde (ASWA & SWD) Onbesteed gebleven gelden worden jaarlijks in gemeentelijk stadsvernieuwingsfonds gestort Bezuinigingen: Artikel Elf, deel 1 € Artikel Elf, deel 2 € Aanpassing rente van 5 -> 4% €

6 Stelpost StedelijkeVernieuwing I Restant € is als volgt besteed: Wijkstraat/Kerkpleinen€ Scharreweersterweg € Nieuwediepstil€ Harddraversplein€ Cornelis Albertsstraat€ v.m. Aldi-supermarkt€ Herinrichting Stationsgebied€ Handhaven maatschappelijk werk SWD€ Handhaven wijkkrant Opwierde€ ?

7 Gemeentelijk Stadsvernieuwingsfonds In 2011/2012 bodemsanering Gockingastraat hieruit gedekt voor ruim € Stand per € Voorbeslag: - Bodemsanering v.m. wasserij Solwerderstraat € Bijdrage woongroep Marenland na afronding Tagalayahof (NLG )€ Onvoorziene uitgaven Herstruct. Opwierde€ Nog vrij besteedbaar uit dit fonds €

8 Fonds Wijk- en Centrumvernieuwing Voeding van het Fonds WCN: Vereveningsbijdrage op koopwoningen van NLG (met index nu € per kavel) Vergelijkbaar bedrag in gemeentelijke bouwgrondexploitaties ISV-subsidies op investeringen in wegen Onderhoudsbudget wegen 4 x € Incidentele meeropbrengsten bouwleges Overige incidentele posten

9 Stand Fonds Wijk- en Centrumvernieuwing Situatie per : Stortingen vanaf 2002€ Onttrekkingen€ Saldo €

10 Verwachting Fonds Wijk- en Centrumvernieuwing Saldo € Te verwachten ISV op investeringen € Te verwachten vereveningsbijdragen € € Geplande uitgaven € Voorwaardelijk resultaat € Uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van grondverkopen!!

11 Financieel arrangement krimpgelden Rijksbudget Krimpsloop € Provinciaal budget € Gemeentelijke co-financiering € Totaal € Voorwaarde Rijk: Rijksbudget mag alleen aan krimpsloop worden besteed (Delfzijl ruim € 11 miljoen)

12 Financieel arrangement krimpgelden Hiervan € regionaal DEAL budget. Rest € wordt verdeeld over de vier gemeenten Aandeel gemeente Appingedam: Rijksbudget Krimpsloop € Provinciaal budget € Gemeentelijke co-financiering € Totaal €

13 Dekking Gemeentelijke co- financiering € Reserve Bevolkingsontwikkeling en leefbaarheid ingesteld (“Spaarpot” gemaakt) Vulling door het jaarlijks reserveren van: Stelpost stedelijke vernieuwing II € per jaar oplopend naar € in 2015 Tijdelijke krimpmaatstaf in het gemeentefonds 2011 t/m 2015

14 Reserve bevolkingsontwikkeling en leefbaarheid In 2011 gestart met stortingen Stand per € Geraamde stortingen 2013 en volgende: Tijdelijke krimpmaatstaf t/m 2015€ Stelpost ISV II 2014 t/m 2020€ Totaal€ Benodigde co-financiering € Krimpmaatstaf wordt waarschijnlijk lager door stabilisatie van inwoneraantal. Conclusie: Er zijn voldoende middelen voor co-financiering van de krimpgelden

15 Aanwending regionaal budget krimpgelden Scholenfusie Voortgezet Onderwijs € Woon- en Leefbaarheidsplan € ; co-financiering van Appingedam uit begrotingspost voor bestemmingsplannen Project Veerkracht € ; co-financie- ring door inzet mensuren

16 Aanwending krimpgelden door Appingedam Per vijf jaar mag de helft van € worden aangevraagd Brede Scholen, toegekend € Co-financiering € uit reserve bevolkingsontwikkeling en leefbaarheid Centrumvoorzieningen, aanvraag voor € (nog in behandeling)

17 Aanvraag Centrumvoorzieningen Investering in totaal € Dekking: a. gemeente, infrastructuur€ jaarlast € in meerj.begroting b. gemeente v.m. Kabzeël (reserve)€ c. Private partijen€ d. Tekort/aanvraag krimpgelden€ Totaal€ Geraamde gemeentelijke co-financiering € te dekken uit fonds bevolkings- ontwikkeling en leefbaarheid

18 Fonds Centrumontwikkeling Raadsbesluit 18 juni 2009 omvang € Besteed tot en met in totaal € Centrumontw. Winkelbestand€ Verord. stimulering detailh.€ Actualiseren Centrumvisie€ Bijdrage aankoop v.m. bank€ Verkeersonderzoek centrum€ Profileren individuele winkels€ Cultureel kwartier€ Recreatie Groeve/Diepen€ 9.500

19 Fonds Centrumontwikkeling Stand per 1 januari 2013€ Geraamde uitgaven 2013: - Centrumontw. Winkelbestand€ Verord. stimulering detailh.€ Parkeerroutes en beweg- wijzering centrum€ Sub-site centrumontwikkeling€ Nog vrij besteedbaar in dit fonds €

20 Ingestelde reserves (“spaarpotten”) 1.Gemeentelijk Stadsvernieuwingsfonds (gerelateerd aan ISV-gelden) 2.Fonds Wijk- en Centrumvernieuwing (gerelateerd aan vereveningsbijdrage) 3.Fonds bevolkingsontwikkeling en leefbaarheid (co-financiering krimpgeld) 4.Fonds Centrumontwikkeling ( € 1 miljoen voor het centrum uit liquidatiegelden IZA en verkoop Essent)

21 Ingestelde begrotingsposten a.Stelpost ISV I (dekkingsmiddel 1e fase herstructurering) b.Jaarlijkse storting in de reserve fonds bevolkingsontwikkeling en leefbaarheid (geld van stelpost ISV II en tijdelijke krimpmaatstaf in het Gemeentefonds; co- financiering krimpgeld)


Download ppt "ISV EN KRIMPGELDEN. 1e FASE (vanaf 2001) Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Stelpost Stedelijke Vernieuwing I Gemeentelijk Stadsvernieuwingsfonds."

Verwante presentaties


Ads door Google