De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ISV EN KRIMPGELDEN. 1e FASE (vanaf 2001) Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Stelpost Stedelijke Vernieuwing I Gemeentelijk Stadsvernieuwingsfonds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ISV EN KRIMPGELDEN. 1e FASE (vanaf 2001) Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Stelpost Stedelijke Vernieuwing I Gemeentelijk Stadsvernieuwingsfonds."— Transcript van de presentatie:

1 ISV EN KRIMPGELDEN

2 1e FASE (vanaf 2001) Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Stelpost Stedelijke Vernieuwing I Gemeentelijk Stadsvernieuwingsfonds Fonds Wijk- en Centrumvernieuwing (WCN) 2e FASE (vanaf 2011) Financieel arrangement Krimpgelden Reserve bevolkingsontwikkeling en leefbaarheid Stelpost Stedelijke Vernieuwing II. Tijdelijke krimpmaatstaf in het Gemeentefonds Fonds Centrumontwikkeling Fonds Wijk- en Centrumvernieuwing (WCN)

3 ISV (van Rijk via de Provincie) Ontvangen subsidiebeschikkingen van de Provincie 2002 - € 297.453 (volledig benut) 2004 - € 2.042.422 - Wijkstraat€ 675.360 (vol) - De Tip€ 616.115 (€ 390.680) - Opwierde€ 750.947 (vol) 2005 - 2007 € 750.000 (volledig benut) 2008 - € 375.000 (t/m 2012 € 262.316) 2009 - € 360.938 (raming 2013 € 300.466) Totaal ISV Opwierde € 2.534.338; nog open € 173.156

4 Bestemming ISV-subsidies Probleem: Saneren winkelstrip Focco Ukenalaan is niet ISV-subsidiabel Oplossing:a. Wegreconstructies in herstructure- ringsgebied worden deels als investering geboekt en afgeschreven. b. ISV-subsidies op deze investeringen worden gestort in het Fonds WCN. c. Netto kosten Focco Ukenalaan worden uit het Fonds WCN gedekt

5 Stelpost Stedelijke Vernieuwing I Oorspronkelijk 211.000 voor dekking van rente en afschrijving van investeringen Tijdelijke overschotten incidenteel aangewend voor voorbereidingskosten en sociaal plan Opwierde (ASWA & SWD) Onbesteed gebleven gelden worden jaarlijks in gemeentelijk stadsvernieuwingsfonds gestort Bezuinigingen: Artikel Elf, deel 1 € 10.000 Artikel Elf, deel 2 € 21.000 Aanpassing rente van 5 -> 4% € 20.100

6 Stelpost StedelijkeVernieuwing I Restant € 159.900 is als volgt besteed: Wijkstraat/Kerkpleinen€ 31.207 Scharreweersterweg € 26.857 Nieuwediepstil€ 9.395 Harddraversplein€ 22.114 Cornelis Albertsstraat€ 26.675 v.m. Aldi-supermarkt€ 11.200 Herinrichting Stationsgebied€ 10.000 Handhaven maatschappelijk werk SWD€ 10.953 Handhaven wijkkrant Opwierde€ 9.700 ?

7 Gemeentelijk Stadsvernieuwingsfonds In 2011/2012 bodemsanering Gockingastraat hieruit gedekt voor ruim € 100.000 Stand per 31-12-2012 € 207.000 Voorbeslag: - Bodemsanering v.m. wasserij Solwerderstraat € 31.000 - Bijdrage woongroep Marenland na afronding Tagalayahof (NLG 75.000)€ 34.000 - Onvoorziene uitgaven Herstruct. Opwierde€ 50.000 Nog vrij besteedbaar uit dit fonds € 92.000

8 Fonds Wijk- en Centrumvernieuwing Voeding van het Fonds WCN: Vereveningsbijdrage op koopwoningen van NLG 25.000. (met index nu € 12.688 per kavel) Vergelijkbaar bedrag in gemeentelijke bouwgrondexploitaties ISV-subsidies op investeringen in wegen Onderhoudsbudget wegen 4 x € 100.000 Incidentele meeropbrengsten bouwleges Overige incidentele posten

9 Stand Fonds Wijk- en Centrumvernieuwing Situatie per 31-12-2012: Stortingen vanaf 2002€ 3.370.000 Onttrekkingen€ 3.230.000 Saldo € 140.000

10 Verwachting Fonds Wijk- en Centrumvernieuwing Saldo 1-1-2013 € 140.000 Te verwachten ISV op investeringen € 512.000 Te verwachten vereveningsbijdragen € 525.000 € 1.177.000 Geplande uitgaven € 564.000 Voorwaardelijk resultaat € 613.000 Uiteindelijk resultaat is sterk afhankelijk van grondverkopen!!

11 Financieel arrangement krimpgelden Rijksbudget Krimpsloop € 14.250.000 Provinciaal budget € 14.250.000 Gemeentelijke co-financiering € 14.250.000 Totaal € 42.750.000 Voorwaarde Rijk: Rijksbudget mag alleen aan krimpsloop worden besteed (Delfzijl ruim € 11 miljoen)

12 Financieel arrangement krimpgelden Hiervan € 2.100.000 regionaal DEAL budget. Rest € 40.650.000 wordt verdeeld over de vier gemeenten Aandeel gemeente Appingedam: Rijksbudget Krimpsloop € 609.750 Provinciaal budget € 2.540.625 Gemeentelijke co-financiering € 1.575.188 Totaal € 4.725.563

13 Dekking Gemeentelijke co- financiering € 1.575.188 Reserve Bevolkingsontwikkeling en leefbaarheid ingesteld (“Spaarpot” gemaakt) Vulling door het jaarlijks reserveren van: Stelpost stedelijke vernieuwing II € 100.000 per jaar oplopend naar € 150.000 in 2015 Tijdelijke krimpmaatstaf in het gemeentefonds 2011 t/m 2015

14 Reserve bevolkingsontwikkeling en leefbaarheid In 2011 gestart met stortingen Stand per 31-12-2012 € 409.000 Geraamde stortingen 2013 en volgende: Tijdelijke krimpmaatstaf t/m 2015€ 228.000 Stelpost ISV II 2014 t/m 2020€ 1.125.000 Totaal€ 1.762.000 Benodigde co-financiering € 1.575.000 Krimpmaatstaf wordt waarschijnlijk lager door stabilisatie van inwoneraantal. Conclusie: Er zijn voldoende middelen voor co-financiering van de krimpgelden

15 Aanwending regionaal budget krimpgelden Scholenfusie Voortgezet Onderwijs € 300.000 Woon- en Leefbaarheidsplan € 646.667; co-financiering van Appingedam uit begrotingspost voor bestemmingsplannen Project Veerkracht € 45.000; co-financie- ring door inzet mensuren

16 Aanwending krimpgelden door Appingedam Per vijf jaar mag de helft van € 4.725.000 worden aangevraagd Brede Scholen, toegekend € 1.200.000 Co-financiering € 400.000 uit reserve bevolkingsontwikkeling en leefbaarheid Centrumvoorzieningen, aanvraag voor € 1.200.000 (nog in behandeling)

17 Aanvraag Centrumvoorzieningen Investering in totaal € 6.200.000 Dekking: a. gemeente, infrastructuur€ 800.000 jaarlast € 70.000 in meerj.begroting b. gemeente v.m. Kabzeël (reserve)€ 200.000 c. Private partijen€ 4.000.000 d. Tekort/aanvraag krimpgelden€ 1.200.000 Totaal€ 6.200.000 Geraamde gemeentelijke co-financiering € 400.000 te dekken uit fonds bevolkings- ontwikkeling en leefbaarheid

18 Fonds Centrumontwikkeling Raadsbesluit 18 juni 2009 omvang € 1.000.000 Besteed tot en met 31-12-2012 in totaal € 420.000 - Centrumontw. Winkelbestand€ 137.000 - Verord. stimulering detailh.€ 142.000 - Actualiseren Centrumvisie€ 77.000 - Bijdrage aankoop v.m. bank€ 25.000 - Verkeersonderzoek centrum€ 11.000 - Profileren individuele winkels€ 13.500 - Cultureel kwartier€ 5.000 - Recreatie Groeve/Diepen€ 9.500

19 Fonds Centrumontwikkeling Stand per 1 januari 2013€ 580.000 Geraamde uitgaven 2013: - Centrumontw. Winkelbestand€ 63.000 - Verord. stimulering detailh.€ 108.000 - Parkeerroutes en beweg- wijzering centrum€ 17.000 - Sub-site centrumontwikkeling€ 8.000 Nog vrij besteedbaar in dit fonds € 384.000

20 Ingestelde reserves (“spaarpotten”) 1.Gemeentelijk Stadsvernieuwingsfonds (gerelateerd aan ISV-gelden) 2.Fonds Wijk- en Centrumvernieuwing (gerelateerd aan vereveningsbijdrage) 3.Fonds bevolkingsontwikkeling en leefbaarheid (co-financiering krimpgeld) 4.Fonds Centrumontwikkeling ( € 1 miljoen voor het centrum uit liquidatiegelden IZA en verkoop Essent)

21 Ingestelde begrotingsposten a.Stelpost ISV I (dekkingsmiddel 1e fase herstructurering) b.Jaarlijkse storting in de reserve fonds bevolkingsontwikkeling en leefbaarheid (geld van stelpost ISV II en tijdelijke krimpmaatstaf in het Gemeentefonds; co- financiering krimpgeld)


Download ppt "ISV EN KRIMPGELDEN. 1e FASE (vanaf 2001) Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) Stelpost Stedelijke Vernieuwing I Gemeentelijk Stadsvernieuwingsfonds."

Verwante presentaties


Ads door Google