De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie over conceptontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing 2010-2014 toelichting op eerste stap in aanvraagprocedure voor Investeringsbudget.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie over conceptontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing 2010-2014 toelichting op eerste stap in aanvraagprocedure voor Investeringsbudget."— Transcript van de presentatie:

1 presentatie over conceptontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing 2010-2014 toelichting op eerste stap in aanvraagprocedure voor Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

2 voorgeschiedenis 1985-1999: Wet op de stads- en dorpsvernieuwing vanaf 2000: Wet stedelijke vernieuwing

3 definitie stedelijke vernieuwing ‘op het stedelijke gebied gerichte fysieke inspanningen die strekken tot: verbetering van leefbaarheid en veiligheid, bevordering van een duurzame ontwikkeling, ontwikkeling en verbetering van de woon- en milieukwaliteit, versterking van de culturele kwaliteiten, bevordering van de sociale samenhang, verbetering van de bereikbaarheid, verhoging van de openbare ruimte, of anderszins tot structurerel kwaliteitsverhoging van dat stedelijk gebied.’ (definitie Wet stedelijke vernieuwing)

4 waarom een ontwikkelingsprogramma? Via de provincie kan Gouda geld krijgen voor stedelijke vernieuwing in 2010-2014. Hiervoor moet Gouda prestaties formuleren en deze vóór 1 juli melden aan provincie. In het conceptontwikkelingsprogramma zijn voorgenomen prestaties opgenomen. Het ontwikkelingsprogramma moet de komende vijf jaar richting geven aan uitvoering van stedelijke vernieuwing in Gouda.

5 rijksdoelen en provinciale accenten voor 2010-2014 1. bevordering kwaliteit en differentiatie woningvoorraad 2. bevordering fysieke kwaliteit leefomgeving 3. bevordering gezonde en duurzame leefomgeving a. realiseren helft herstructureringsopgave Zuidvleugel 2010-2020 b. verkleinen tekort aan centrumstedelijke en groenstedelijke woonmilieus c. bevorderen 30% sociale woningbouw door gespiegeld bouwen a. verbeteren en intensiveren grondgebruik rondom stedenbaanstations b. behouden en ver-sterken cultuurhistorie en culturele en toeristische voorzieningen c. ontwikkelen en uitbouwen groenblauwe netwerk d. stimuleren binnenstedelijk bouwen: 80% in Zuidvleugel en 50% in rest provincie a. inbrengen van alle kwaliteitsaspecten in ruimtelijk planproces b. uitvoeren bodemconvenant c. verminderen niet- aangepakte A-lijstwoningen met de helft ISV

6 potentiële deelbudgetten 2010-2014 Deelbudget wonen: maximaal € 2.811.000 Deelbudget geluid: maximaal € 125.000 Deelbudget bodem: volgt in 2011

7 lokale uitgangssituatie Weer minder budget te verwachten dan voorgaande vijf jaar. Budgetbehoefte indicatief in beeld gebracht. Conclusie: budgetvraag overstijgt verwachte budget => nadere focus, selectie en prioritering nodig.

8 focus Stedelijke vernieuwing in Gouda loopt nu zo’n 10 jaar. Het is belangrijk om uitgezette koers vast te houden. Aansluiting bij relevante beleidskaders is uitgangspunt. Focus op het verbeteren van de leefbaarheid in de (potentieel) kwetsbare gebieden en op het vergroten van de aantrekkingskracht van de stad.

9 selectie Stap 1: project/programmaonderdeel geselecteerd als: ligt binnen bestaand stedelijk gebied én prestatie is vóór 2015 te leveren én gevraagde bijdrage past binnen het budget Stap 2: project/programmaonderdeel gehonoreerd als: past naadloos in provinciaal beleidskader én is geen sprake van staatsteun én is aantoonbaar multipliereffect (investeringen van derden)

10 uitkomst ‘past naadloos in kader’ Binnenstedelijke woningbouw (her)inrichting directe woonomgeving gekoppeld aan nieuwbouw wonen boven winkels Restauraties gemeentelijke monumenten Aansluiting op groenblauwe netwerk verbinding versterken Kwaliteit in ruimtelijk planproces stimulering gebruik kwaliteitsinstrumentarium toekomstgericht bouwen

11 uitkomst ‘valt buiten kader’ Wijkaanpak gerichte fysieke inzet op basis van Leefbaarometer (VROM) is optie ‘Duurzaamheidsfonds’ (CO2-reductie )

12

13 concept indicatieve budgetverdeling inzetISV-3herverdeling restant ISV-2 reserve Achtervang- fonds totaal budget 2010-2014 (her)inrichting openbare ruimte gekoppeld aan woningbouw : 1. wijkontwikkeling en 2. invloedssfeer stedenbaanstations (bijdrage) € 1.806.000 € 140.000-€ 2.000.000 fysieke projecten schoon, heel, veilig kwetsbare buurten (wijkaanpak; bijdrage) € 50.000 - € 100.000 restauraties gemeentelijke monumenten (subsidie) € 595.000€ 105.000-€ 700.000 groene monumenten (bijdrage)€ 50.000-- wonen boven winkel (subsidie)€ 151.000-€ 244.000€ 395.000 esthetische kwaliteit puien (subsidie)--€ 75.000 groenblauw netwerk (bijdrage)€ 100.000-- kwaliteitsinstrumentarium toekomstgericht bouwen (subsidie) € 5.000-- totaal wonen € 2.811.000 € 295.000€ 319.000€ 3.425.000 aanpak A-lijstwoningen (totaal geluid) € 125.000 € 70.0000 € 195.000

14 gevraagde beslissing Voorgestelde programmaonderdelen en bijbehorende indicatieve deelbudgetten voor stedelijke vernieuwing in 2010-2014 vast te stellen. Voorgestelde prestaties die onder normale omstandigheden te bereiken zijn, als lokale bijdrage aan provinciale accenten te benoemen. B en W op basis van ontwikkelingsprogramma een bestuursovereenkomst met de provincie te laten sluiten om het investeringsbudget stedelijke vernieuwing definitief te verkrijgen.

15 vervolgprocedure B en W dient definitieve ontwikkelingsprogramma in bij provincie vóór 1 juli 2010. B en W gaat bestuursovereenkomst aan met GS. GS verleent subsidie aan Gouda. Gemeenteraad stelt nieuwe subsidieverordening vast.


Download ppt "Presentatie over conceptontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing 2010-2014 toelichting op eerste stap in aanvraagprocedure voor Investeringsbudget."

Verwante presentaties


Ads door Google