De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging Heemkunde Ootmarsum & omstreken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging Heemkunde Ootmarsum & omstreken"— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging Heemkunde Ootmarsum & omstreken
Financieel verslag Vereniging Heemkunde Ootmarsum & omstreken

2 Balans Balans per 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA €
Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris t.b.v. de huisvesting 45 Kantoorinventaris 5 Inventaris t.b.v. de organisatie 433 816 Computer- en scanapparatuur 50 533 916

3 Vlottende activa Vorderingen Nog te ontvangen bedragen 560 Vooruitbetaalde posten 733 Liquide middelen Rabobank rekening-courant 1459 880 Rabobank spaarrekening 1945 1930 Postbank 2712 677 Postbank spaarrekening 1935 1919 Kas 85 97 8136 5503 9452 6979

4 31 december 2014 31 december 2013 PASSIVA Eigen vermogen Vrije reserves 4041 4261 Resultaat verslagjaar 381 -220 4422 Kortlopende schulden Huur, gas internet, etc.Molenhuisje Overige 388 Vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen posten 60 438 Subsidie Prov.Overijssel 3000 Subsidie Rabobank/Historisch infopunt 2500 5030 2938 9452 6979

5 Waarderingsgrondslagen
Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur en rekening houdend met een restwaarde. Indien aanschaffingen worden gesubsidieerd, wordt het bedrag van de ontvangen subsidie direct in mindering gebracht op de aanschafwaarde. Voorraden De aanwezige voorraad boeken wordt gewaardeerd op nihil. De kosten van uitgaven komen ten laste van de exploitatie van het jaar van uitgave. Eigen vermogen Vrije reserves betreffen de exploitatieresultaten van voorafgaande jaren. Resultaat Het resultaat wordt bepaald op basis van de aan het exploitatiejaar toe te rekenen baten en lasten. Baten zijn de contributies en donaties, alsmede de overige opbrengsten. Kosten betreffen alle aan het exploitatiejaar toe te rekenen kosten.

6 Begroting & exploitatie
2015 2014 2013 BATEN Lidmaatschappen en donaties 7700 7591 7975 7987 Incidentele donaties 2500 Opbrengst verkoop boeken 1000 960 1750 2811 Bijdrage in vergaderkosten Bijdrage donateurs t.b.v. excursies 1500 1313 Vrije giften 600 Subsidie gemeente 491 Stichting Vrienden Heemkunde 2000 Bijdrage Rabobank coöperatiefonds Overige baten 300 Rente en soortgelijke opbrengsten 29 31 45 43 Totaal baten 13020 13786 12311 11632 aantal donateurs/leden 510 493 503 bedrag contributie/donatie 11,5

7 Begroting & exploitatie
1 Begroting exploitatie begroting 2015 2014 2013 LASTEN Huisvesting Gas, water en electra 465 463 456 Verzekeringen 580 579 425 422 Onroerende zaakbelasting 320 317 305 304 Betaalde huren 260 256 252 Schoonmaakkosten 135 120 250 244 Internetkosten   466  415   2225 2201 2103 2090 Organisatiekosten Afschrijving inventaris (organisatie) 375 383 400 643 Administratiekosten/porto 750 885 650 622 Vergaderkosten 100 Representatie, attenties, propaganda 185 183 150 Lidmaatschappen/abonnementen 210 156 189 Bankkosten 440 432 330 327 kantinekosten 175     2235 2135 1940 2082

8 Begroting & exploitatie
90 Begroting exploitatie begroting 2015 2014 2013 Kosten activiteiten Kosten excursies donateurs 1500 1342 1750 73 Kosten donateurs-avond(en) 175 190 120 165 Kosten eigen publicaties (heemsproak) 350 327 415 414 Kosten uitgave jaarboek 4500 4490 4475 4462 Uitgave boeken 1555 450 Aankoop boeken eigen bibliotheek 100 207 167 Kosten exposities Kosten werkgroep-vergadering(en) 130 126 125 132 Kosten ledenvergaderingen 121 110 105 Kosten bestuursactiviteit 6880 8358 7095 5968

9 Begroting & exploitatie
2015 2014 2013 Kosten werkgroepen Fotowerkgroep 1100 244 350 665 Natuurstudiegroep 100 Canon 237 Geschiedenis II 65 63 Genealogie 140 Archeologie 500 150 480 Dialect en folklore 200 Vogelwerkgroep 325 52 Bibliotheek en Archief 850 75 Internet-werkgroep       117 3720 711 1265 1712 Totaal lasten 15060 13405 12403 11852 Exploitatie tekort -2040 -92 Exploitatie overschot 381 -220


Download ppt "Vereniging Heemkunde Ootmarsum & omstreken"

Verwante presentaties


Ads door Google