De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financieel verslag 2014-2015 Vereniging Heemkunde Ootmarsum & omstreken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financieel verslag 2014-2015 Vereniging Heemkunde Ootmarsum & omstreken."— Transcript van de presentatie:

1 Financieel verslag 2014-2015 Vereniging Heemkunde Ootmarsum & omstreken

2 Balans Balans per31 december 201431 december 2013 ACTIVA € € Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris t.b.v. de huisvesting45 Kantoorinventaris5 5 Inventaris t.b.v. de organisatie433 816 Computer- en scanapparatuur50 533 916

3 Vlottende activa Vorderingen Nog te ontvangen bedragen- 599 560 Vooruitbetaalde posten- 184 733 560 Liquide middelen Rabobank rekening-courant1459 880 Rabobank spaarrekening1945 1930 Postbank2712 677 Postbank spaarrekening1935 1919 Kas85 97 8136 5503 94526979

4 31 december 201431 december 2013 PASSIVA € € Eigen vermogen Vrije reserves40414261 Resultaat verslagjaar381-220 44224041 Kortlopende schulden Huur, gas internet, etc.Molenhuisje- 1582 Overige388 Vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen posten 60438 Subsidie Prov.Overijssel3000 Subsidie Rabobank/Historisch infopunt2500 50302938 94526979

5 Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur en rekening houdend met een restwaarde. Indien aanschaffingen worden gesubsidieerd, wordt het bedrag van de ontvangen subsidie direct in mindering gebracht op de aanschafwaarde. Voorraden De aanwezige voorraad boeken wordt gewaardeerd op nihil. De kosten van uitgaven komen ten laste van de exploitatie van het jaar van uitgave. Eigen vermogen Vrije reserves betreffen de exploitatieresultaten van voorafgaande jaren. Resultaat Het resultaat wordt bepaald op basis van de aan het exploitatiejaar toe te rekenen baten en lasten. Baten zijn de contributies en donaties, alsmede de overige opbrengsten. Kosten betreffen alle aan het exploitatiejaar toe te rekenen kosten.

6 Begroting & exploitatie Begrotingexploitatie begroting exploitatie 20152014 2013 BATEN Lidmaatschappen en donaties7700759179757987 Incidentele donaties2500 Opbrengst verkoop boeken100096017502811 Bijdrage in vergaderkosten Bijdrage donateurs t.b.v. excursies1500131317500 Vrije giften 600 Subsidie gemeente491 Stichting Vrienden Heemkunde2000 Bijdrage Rabobank coöperatiefonds Overige baten300 Rente en soortgelijke opbrengsten29314543 Totaal baten13020137861231111632 aantal donateurs/leden510493503 bedrag contributie/donatie11,5

7 Begroting & exploitatie 1Begrotingexploitatiebegroting exploitatie 20152014 2013 LASTEN Huisvesting Gas, water en electra465463456 Verzekeringen580579425422 Onroerende zaakbelasting320317305304 Betaalde huren260256252 Schoonmaakkosten135120250244 Internetkosten 465 466 415 412 2225220121032090 Organisatiekosten Afschrijving inventaris (organisatie)375383400643 Administratiekosten/porto750885650622 Vergaderkosten100 Representatie, attenties, propaganda185183150 Lidmaatschappen/abonnementen210156210189 Bankkosten440432330327 kantinekosten175 - 4100 51 2235213519402082

8 Begroting & exploitatie 90Begrotingexploitatiebegrotingexploitatie 20152014 2013 Kosten activiteiten Kosten excursies donateurs15001342175073 Kosten donateurs-avond(en)175190120165 Kosten eigen publicaties (heemsproak)350327415414 Kosten uitgave jaarboek4500449044754462 Uitgave boeken015550450 Aankoop boeken eigen bibliotheek100207100167 Kosten exposities Kosten werkgroep-vergadering(en)130126125132 Kosten ledenvergaderingen125121110105 Kosten bestuursactiviteit 6880835870955968

9 Begroting & exploitatie Begrotingexploitatiebegrotingexploitatie 20152014 2013 Kosten werkgroepen Fotowerkgroep1100244350665 Natuurstudiegroep100 Canon00237 Geschiedenis II65 63 Genealogie1400 Archeologie500150480 Dialect en folklore2000 Vogelwerkgroep32552200150 Bibliotheek en Archief85075 Internet-werkgroep 440 340 200 117 372071112651712 Totaal lasten15060134051240311852 Exploitatie tekort -2040 -92 Exploitatie overschot381 -220


Download ppt "Financieel verslag 2014-2015 Vereniging Heemkunde Ootmarsum & omstreken."

Verwante presentaties


Ads door Google