De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financieel verslag 2014-2015 Vereniging Heemkunde Ootmarsum & omstreken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financieel verslag 2014-2015 Vereniging Heemkunde Ootmarsum & omstreken."— Transcript van de presentatie:

1 Financieel verslag Vereniging Heemkunde Ootmarsum & omstreken

2 Balans Balans per31 december december 2013 ACTIVA € € Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris t.b.v. de huisvesting45 Kantoorinventaris5 5 Inventaris t.b.v. de organisatie Computer- en scanapparatuur

3 Vlottende activa Vorderingen Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde posten Liquide middelen Rabobank rekening-courant Rabobank spaarrekening Postbank Postbank spaarrekening Kas

4 31 december december 2013 PASSIVA € € Eigen vermogen Vrije reserves Resultaat verslagjaar Kortlopende schulden Huur, gas internet, etc.Molenhuisje Overige388 Vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen posten Subsidie Prov.Overijssel3000 Subsidie Rabobank/Historisch infopunt

5 Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde Materiële vaste activa Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur en rekening houdend met een restwaarde. Indien aanschaffingen worden gesubsidieerd, wordt het bedrag van de ontvangen subsidie direct in mindering gebracht op de aanschafwaarde. Voorraden De aanwezige voorraad boeken wordt gewaardeerd op nihil. De kosten van uitgaven komen ten laste van de exploitatie van het jaar van uitgave. Eigen vermogen Vrije reserves betreffen de exploitatieresultaten van voorafgaande jaren. Resultaat Het resultaat wordt bepaald op basis van de aan het exploitatiejaar toe te rekenen baten en lasten. Baten zijn de contributies en donaties, alsmede de overige opbrengsten. Kosten betreffen alle aan het exploitatiejaar toe te rekenen kosten.

6 Begroting & exploitatie Begrotingexploitatie begroting exploitatie BATEN Lidmaatschappen en donaties Incidentele donaties2500 Opbrengst verkoop boeken Bijdrage in vergaderkosten Bijdrage donateurs t.b.v. excursies Vrije giften 600 Subsidie gemeente491 Stichting Vrienden Heemkunde2000 Bijdrage Rabobank coöperatiefonds Overige baten300 Rente en soortgelijke opbrengsten Totaal baten aantal donateurs/leden bedrag contributie/donatie11,5

7 Begroting & exploitatie 1Begrotingexploitatiebegroting exploitatie LASTEN Huisvesting Gas, water en electra Verzekeringen Onroerende zaakbelasting Betaalde huren Schoonmaakkosten Internetkosten Organisatiekosten Afschrijving inventaris (organisatie) Administratiekosten/porto Vergaderkosten100 Representatie, attenties, propaganda Lidmaatschappen/abonnementen Bankkosten kantinekosten

8 Begroting & exploitatie 90Begrotingexploitatiebegrotingexploitatie Kosten activiteiten Kosten excursies donateurs Kosten donateurs-avond(en) Kosten eigen publicaties (heemsproak) Kosten uitgave jaarboek Uitgave boeken Aankoop boeken eigen bibliotheek Kosten exposities Kosten werkgroep-vergadering(en) Kosten ledenvergaderingen Kosten bestuursactiviteit

9 Begroting & exploitatie Begrotingexploitatiebegrotingexploitatie Kosten werkgroepen Fotowerkgroep Natuurstudiegroep100 Canon00237 Geschiedenis II65 63 Genealogie1400 Archeologie Dialect en folklore2000 Vogelwerkgroep Bibliotheek en Archief85075 Internet-werkgroep Totaal lasten Exploitatie tekort Exploitatie overschot


Download ppt "Financieel verslag 2014-2015 Vereniging Heemkunde Ootmarsum & omstreken."

Verwante presentaties


Ads door Google