De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deltapoort Samenhang door Samenwerken Jan Edens Programmamanager Deltapoort Dordrecht, 18 februari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deltapoort Samenhang door Samenwerken Jan Edens Programmamanager Deltapoort Dordrecht, 18 februari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Deltapoort Samenhang door Samenwerken Jan Edens Programmamanager Deltapoort Dordrecht, 18 februari 2009

2 Stuurgroep Deltapoort: Opdracht 2007 Vergroting leefklimaat door te werken aan de drie meest urgente thema’s: - economie - groen en water - infrastructuur en externe veiligheid

3 Ambitiedocument: Deltapoort 2040 Beknopt document Vastgesteld door Stuurgroep (januari 09) Focus aangebracht door prioriteiten: groen (park), water, economie en infrastructuur Reactie partners Deltapoort Uitwerking in 2009

4 Ambitiedocument: Water Ambitie: benut wateropgave om regionale identiteit te versterken Inzet: Betrokkenheid bij uitwerken advies Deltacommissie - Samenwerking met rijk, waterschap en andere partners - Invulling geven aan ‘afsluitbaar open’

5 Ambitiedocument: Economie Ambitie: herstructurering en intensivering bedrijventerreinen Inzet: grotere toegevoegde waarde haveneconomie voor de regio opstellen ruimtelijk-economische koers t.b.v. versterking economische kracht

6 Ambitiedocument: Infrastructuur Ambitie: terugdringen overlast en “beperkingen” hoofdinfrastructuur i.v.m. verbeteren leefomgeving in combinatie met verbeteren bereikbaarheid (duurzame bereikbaarheid voor Dordrecht, Rotterdam en Haven) Inzet: - bepalen gezamenlijke agenda in 2 MIRT verkenningen (VoorRuit en Antwerpen-Rotterdam)

7 Ambitiedocument: Groen Ambitie: Robuuste groenstructuur, verbinding tussen bestaande groenstructuren - verbeteren vestigingsklimaat - voorzien in recreatiebehoefte - rem op verrommeling - aantrekkelijker, toegankelijker landschap Inzet: Realisatie Metropolitaan Park -Park Deltapoort 1 van de 3 landschapsparken Zuidvleugel - bestuurders PZH, SRR en Drechtsteden primair verantwoordelijk - inspiratie door Eo Wijersprijsvraag

8 Metropolitaan Park: Park Deltapoort op basis van bestuurlijke opdracht opstellen projectplan(juli 2009) consultatie- en verdiepingsfase resulterend in: Uitvoeringsstrategie (eind 2009) Uitvoeringsprogramma (start 2010) Uitvoeringsalliantie met rijk

9 Projectaanpak Park Deltapoort: Wat en hoe Bijeenbrengen van verzamelde ideeën in één presentatie ( niet alles opnieuw doen !!!) Betrekken van marktpartijen en maatschappelijke organisaties Schets van het park door een landschapsarchitect Benoemen van aantal projecten voor uitvoering op korte termijn

10

11 Planning Vaststellen Ambitiedocument door dagelijks besturen Stuurgroep (voorjaar 2009) Vaststellen projectplan Deltapoort, inclusief prioritaire projecten (juli 2009) Concretisering Metropolitaan Park (2 e helft 2009): - consultatieronde omgeving - uitvoeringsstrategie Onderhandelingsagenda Deltapoort – Rijksoverheid (eind 2009) Mid-term review ILG (1 e helft 2010)

12 Communicatie


Download ppt "Deltapoort Samenhang door Samenwerken Jan Edens Programmamanager Deltapoort Dordrecht, 18 februari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google