De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MER Reconstructieplannen Brabant Weert 13 mei 2004 Inhoud Presentatie Hoe zijn we te werk gegaan (Voorlopige) effecten Ten opzichte van huidige situatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MER Reconstructieplannen Brabant Weert 13 mei 2004 Inhoud Presentatie Hoe zijn we te werk gegaan (Voorlopige) effecten Ten opzichte van huidige situatie."— Transcript van de presentatie:

1 MER Reconstructieplannen Brabant Weert 13 mei 2004 Inhoud Presentatie Hoe zijn we te werk gegaan (Voorlopige) effecten Ten opzichte van huidige situatie Ook: wat doet reconstructie extra? Effecten van alternatieven Overwegingen en mogelijke aanpassingen

2 MER Reconstructieplannen Brabant Hoe zijn we te werk gegaan ? vanuit Startnotitie, inspraak, advies Cmer en Richtlijnen BG: HS/AO vastgelegd Quick scan effecten reële alternatieven/varianten bepaald beoordelingskader ontwikkeld en vastgelegd effecten bepaald

3 Aangepast VKA Alternatief 1 “Ruimtelijke sturing” Alternatief 2 “Stimuleren en technische mogelijkheden” Voorkeursalternatief (VKA) 1A gespreid 1B geconcentreerd Autonome Ontwikkeling Varianten Huidige situatie (referentiekader) MMA Alternatief 4 “Water voor de landbouw” Alternatief 3 “Water voor de natuur”

4 Fysieke Omgevingskwaliteiten 31 Sociaal-economische vitaliteit en leefbaarheid 14 Water 13 Milieu 4 Natuur 7 landschap cultuur- historie 7 landbouw 7 recreatie toerisme 3 beoordelingscriteria MER (45) Wonen/ werken leefbaarheid 4

5 MER Reconstructieplannen Brabant Effecten

6 TESTSHEET KLEUREN - - - - - 0 + ++ +++

7 Effecten omgevingskwaliteit: water en bodem VKA Alternatief natuur Alternatief landbouw Waterberging+nvt Waterdoelen natuur++ Waterdoelen landbouw00++ Water- en bodemkwaliteit+ / ++ + Beekherstel+++nvt

8 Omgevingskwaliteit: water en bodem Waterdoelen HSAOVKA Alternatief natuur Alternatief landbouw Waterdoelen natuur gehaald 38 %50 %65 %68 %66 % Toename natschade landbouw 19.100 ha28.800 ha19.100 ha Afname droogteschade landbouw 19.150 ha29.200 ha59.900 ha

9 autonoom

10 VKA / reco-plan

11 Alternatief natuur

12 VKA - nitraat

13 VKA - fosfaat

14 Effecten omgevingskwaliteit: milieu VKA Ruimtelijke sturing Stimulering technische maatregelen Ammoniakemissie++ +++ Ammoniakdepositie++++ Stank+++0 / + Geluid en licht–nvt

15 Brabantbreed afname emissie 30 kton –> 20 kton Autonoom sterke afname depositie op GHS 3200 mol/ha –> 2100 mol/ha Reconstructieplannen –> 2080 mol/ha Meerwaarde integrale zonering: voorkomen nieuwe depositiepieken Meerwaarde bedrijfsverplaatsingen: wegnemen lokale depositiepieken Overlast stank uit stallen neemt max. 16% af Grootste bron stankoverlast – veldemissies – blijft aanwezig Omgevingskwaliteit: Milieu Effecten

16 Omgevingskwaliteit: Milieu Alternatieven Integrale Zonering Sterke ruimtelijke sturing Ammoniakdepositie op GHS neemt zeer beperkt af. Meerwaarde wordt groter naarmate achtergronddepositie in toekomst verder afneemt Stank neemt duidelijk af Stimuleren technische maatregelen Ammoniakemissie neemt af, mits productiecapaciteit gelijk blijft Ammoniakdepositie neemt af, mits productiecapaciteit gelijk blijft Stank neemt af

17 Effecten omgevingskwaliteit: natuur VKA Realisatie EHS++ EVZ++ Natuurwaarden RNLE++ Beschermde soorten+

18 Effecten omgevingskwaliteit: natuur Meekoppelkansen leveren versnelling realisatie EHS op Aankoop EHS gereed in 2010 niet haalbaar Aankoop en inrichting EHS gereed in 2016 niet in alle gebieden haalbaar EVZ’s gerealiseerd in 2016 door meekoppeling Randvoorwaarden voor kwetsbare natuurdoeltypen niet gehaald Overwegend positief voor soorten, met name voor amfibieën Risico’s LOG’n - 1850 ha overlap met struweelvogels - 500 ha overlap met weidevogels - 820 ha overlap met AHS-dassenleefgebied - 2155 ha binnen 1500 meter statusgebieden

19 Omgevingskwaliteit: natuur Effecten Struweel- vogels Weide- vogels DassenStatusgebieden Boven-Dommel103 ha 3 ha345 HRL; 195 VRL De Peel195 ha381 ha620 HRL Maas en Meierij 75 ha452 ha 10 ha Peel en Maas496 ha424 ha De Meierij730 ha 4 ha 6 ha288 Nb-wet Beerze Reusel 10 ha 18 ha656 HRL; 50 Nb-wet De Baronie 25 ha 20 ha

20 Effecten omgevingskwaliteit: landschap en cultuurhistorie VKA Cultuurhistorische waarden+ Archeologische en aardkundige waarden0 Landschap+ Landschap RNLE en LEZ+

21 Effecten sociaal-economische vitaliteit: landbouw VKA Intensieve veehouderij+++ Verbreding van de landbouw++ Duurzame productie+ Grondgebonden teelten++

22 Sociaal-economische vitaliteit: landbouw Perspectief intensieve veehouderij Aantallen per zone Aantal locaties Gemiddelde grootte tak intensieve veehouderij (nge) Extensivering 2455 (31%) 48 Verweving 3970 68 LOG 1015 72 Niet-reco-gebied 450 41

23 Overlap LOG’n met status Sociaal-economische vitaliteit: landbouw Perspectief intensieve veehouderij

24 Kan planologische ruimte verweving en LOG worden benut? 840 IV-locaties in LOG (83%) duurzaam 2025 IV-locaties in verweving (51%) duurzaam 260 overige veeh.-locaties in LOG duurzaam 825 overige veeh.-locaties in verweving duurzaam Sociaal-economische vitaliteit: landbouw Perspectief intensieve veehouderij

25 VKA Perspectief recreatie++ Ruimtelijke structuur+ Belevingswaarde++ Werkgelegenheid– / + Leefbaarheid0 Effecten sociaal-economische vitaliteit: Recreatie en Wonen, werken en leefbaarheid

26 Perspectief en belevingswaarde voor recreatie nemen toe Beperkt positief effect op ruimtelijke structuur Sector moet zelf geboden kansen verzilveren –> veel zou ook zonder reconstructie gebeuren Afname aantal arbeidsplaatsen verwacht, maar toename tov autonoom Leefbaarheid blijft gelijk, maar neemt toe tov autonoom Met name fysieke aspecten verbeteren Effecten sociaal-economische vitaliteit: Recreatie en Wonen, werken en leefbaarheid

27 Overwegingen (1): omgevingskwaliteit: Milieu Balans planologische mogelijkheden verwevingsgebieden en LOG’n: minder LOG’n nodig: sturen op allerbeste locaties voor nieuwvestiging Voorkom ongewenste ontwikkelingen in verwevingsgebieden, bijv. via maximummaat die alleen voor goede locaties en eventueel met tegenprestaties doorbroken kan worden Neem extra maatregelen ter vermindering veldemissies rond natuurgebieden en kernen, in combinatie met vernatting, extensivering grondgebruik en zonering Zonering of vergelijkbare RO regels ook voor grotere niet-grondgebonden melkveehouderij Stimuleren technische maatregelen: bijv. door helft emissiereductie voor ondernemer, helft voor het milieu

28 Overwegingen (2) omgevingskwaliteit: water en bodem Zwaarder regime tbv realisatie EHS / natte natuur Voor enkele natuurparels inzetten op verdergaande maatregelen Vrijwaren kapitaalintensieve functies in zoekgebieden waterberging Voorkomen verdergaande verdroging Extra maatregelen ter verbetering water- en bodemkwaliteit natuurgebieden

29 Overwegingen (3) omgevingskwaliteit: natuur Prioritering keuzes realisatie EHS 500 meter of meer extensiveringsgebied rond VHR-gebieden Uitbreiding recreatie koppelen aan tegenprestaties

30 Overwegingen (4) Sociaal-economische vitaliteit: Recreatie en Wonen, werken leefbaarheid Extra aandacht voor “uitgekiende lokalisering” intensieve recreatie en sociaal- economische zones irt natuur, landschap, cultuurhistorie Selectief inzetten instrumenten als DOP’s en planologische ruimte uitbreidingsmogelijkheden kleine kernen


Download ppt "MER Reconstructieplannen Brabant Weert 13 mei 2004 Inhoud Presentatie Hoe zijn we te werk gegaan (Voorlopige) effecten Ten opzichte van huidige situatie."

Verwante presentaties


Ads door Google