De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationaal Landschap Laag Holland in ontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationaal Landschap Laag Holland in ontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Nationaal Landschap Laag Holland in ontwikkeling
Peter Hoogervorst 15 februari 2011

2

3 Kernkwaliteiten Openheid van het landschap
Rijkdom aan weide- en moerasvogels Oude geometrische inrichtingspatroon in de droogmakerijen (Dikke) veenpakketten Middeleeuwse strokenverkaveling en historische watergangen in het veenweidegebied Groot aantal archeologische locaties Karakteristieke dijk- en lintdorpen

4 Behoud kernkwaliteiten vraagt dynamiek
Behoud en ontwikkeling rendabele landbouw Veiligstellen gebieden met bijzondere waarden (Natura 2000) Het verkrijgen van een robuust watersysteem met een goede waterkwaliteit Bevorderen toegankelijkheid voor recreatie en toerisme Communicatie / vergroten naamsbekendheid 4

5

6 Spanning op doelen Openheid, weidevogels, agrarische activiteit
Tegengaan bodemdaling, klimaat, moeras € 10 - € 15 miljoen jaarlijks tekort voor het beheer Trits functie – inrichting – beheer niet op orde 6

7 Spanning in het landschap
Pitrusterreinen, groei van jonge bomen, suboptimaal bemesten en maaien, geen afvoer van riet, achterstand in baggeren, afkalvende kaden Particulier grondgebruik – geen onderhoud Vergrijzing boerenstand – 73 % geen opvolger Paarden in plaats van koeien Openheid en weidevogels onder druk

8 Spanning op geld Overheid investeert jaarlijks ten minste € 25 miljoen in Laag Holland Nodig: tenminste € 34 miljoen Vergelijk: Omzet veehouderij € 75 miljoen Overheid heel dominant, maar… geen structureel geld schatkist is leeg beheersvraagstuk wordt steeds groter Hoe verder?

9 Geld Jaarlijks: €10 miljoen landbouw (GLB)
€ 3,2 miljoen agrarisch en particulier natuurbeheer € 8,8 miljoen investeringen en aanjaaggeld € 3 miljoen via recreatieschappen Totaal: € 25 miljoen per jaar Vergelijk omzet landbouw: € 105 miljoen, waarvan € 75 miljoen veehouderij

10

11

12 Kansen Gemeenschappelijk landbouwbeleid omvormen
Betaling voor natuurlijke/bestuurlijke handicaps in maatschappelijk waardevolle (landbouw)gebieden Collectief: Landschapspremie Nationaal Landschap/Natura 2000 Individueel: Groenblauwe diensten

13 Scenario 1 Een mix van: Laat duizend bloemen bloeien
We doen wat we kunnen, maar kunnen niet alles Pappen en nathouden, weinig regie op het totaal

14 Scenario’s Scenario 2: meer geld uit GLB
Behoud kernkwaliteiten optimaal geborgd Financiën beheer toereikend Veehouderij krijgt betaald voor diensten en is vitaal Beperkte inzet op klimaat en bodemdaling Huidig landschap heeft continuïteit tot het veen verdwenen is. Duurzaamheid niet geborgd Geleidelijk andere landschapstypen door verdwijning veenpakket

15 Scenario’s Scenario 3: Terugtredende overheid, geen geld
Alleen met particulier geld wordt nog geïnvesteerd in kernkwaliteiten Veehouderij kiest scherp voor schaalvergroting of verbreding. Landschapsdoelen hebben lage prioriteit Behoud openheid en weidevogels niet geborgd Beperkte inzet op klimaat en bodemdaling Geen continuïteit en duurzaamheid huidig landschap Er ontstaan snel andere landschapstypen

16 Scenario’s Scenario 4: Regie op lange termijndoelen
Transformatie naar rietland en moerasbos Overheid financiert en faciliteert transitie; Geen inzet van geld meer op huidige kernkwaliteiten Veehouderij wordt uitgekocht of verplaatst naar hogere gebieden of gebieden waar het veen al op is Overheid dominant Er ontstaan versneld andere landschapstypen

17 Keuzes maken Bestuurders…..moeten keuzes gaan maken
Allereerst MKBA en beelkwaliteitsplan opstellen Een daarna per deelgebied……… de knoop doorhakken

18 Wat gaat het worden ?? Met of zonder beleid: autonome ontwikkeling gaat gewoon door Natte gebieden worden natuurgebieden Landbouwgebieden worden grootschaliger GLB mooie kans nu, op lange termijn financieel onhoudbaar Misschien reëel zijn – versnelde transformatie met minder overheidsgeld

19


Download ppt "Nationaal Landschap Laag Holland in ontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google