De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15 augustus 2003 in de Polder van Biesland Inhoud 1.Verstedelijking 2.Bodem en water 3.Een cursus ecologie van 3 minuten 4.Natuur in het cultuurlandschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15 augustus 2003 in de Polder van Biesland Inhoud 1.Verstedelijking 2.Bodem en water 3.Een cursus ecologie van 3 minuten 4.Natuur in het cultuurlandschap."— Transcript van de presentatie:

1

2 15 augustus 2003

3 in de Polder van Biesland

4 Inhoud 1.Verstedelijking 2.Bodem en water 3.Een cursus ecologie van 3 minuten 4.Natuur in het cultuurlandschap 5.Duurzame veehouderij 6.Financieel-economische kanten

5 1. Verstedelijking in de streek 1830-1957

6 Vinex 1990-2015

7 Bevolkingsdichtheid

8 De overblijvende groene kamer Bieslandse Bovenpolder Polder van Biesland

9

10

11 2. Bodem en water Doorsnede Zuid- Holland Polders en droogmakerijen Neerslag

12 Zuid-Holland doorgezaagd

13 Twee soorten polders Waarom zou de ene dieper zijn dan de andere? ? ? ?

14 Gemiddelde maandelijkse neerslagoverschot

15 3. Een cursus ecologie in drie minuten grootschalige technieken en de gevolgen voor: bermen oevers en water versnippering verzuring vermesting (vervlakkende invloed van de menselijke activiteiten); “Mest is toch goed voor plant en dier?” verdroging weinig overtuigende resultaten met ‘traditioneel agrarisch natuurbeheer’ en ‘programma beheer’

16

17

18

19 4. Natuurontwikkeling in het cultuurlandschap Diversificatie van graslandvegetatie Plekken met slikachtige bodems en waterondiepten Aquatische ecologie in oevers en sloten Poelen Slootkanten en moeras Bosjes en bosranden perceelscheidingen met houtrillen

20

21

22 Plant en dier aan de Thijssevaart

23

24

25

26

27

28 Bieslandse Bovenpolder

29 Zicht op Klein Delfgauw langs het Kerkepad

30 Aanleg van een biezenveld

31 Koeien die tegen een stootje kunnen Low input low output aanpak Kansen voor de ondernemer met groene en blauwe diensten: levering van natuur, recreatie, streekproducten, waterberging en - conservering e.a. 5. Duurzame veehouderij

32 Input van biologische veehouder... Drastische extensivering Geen voedingsstoffen van externe bron (betekent o.a. (Zuinig) gebruik van eigen mest, bagger, oever- en watervegetatie, ontbinding van oxiderende stoffen Geen preventieve medicijnen voor het vee Eigen productie van krachtvoer

33 Output... Melkopbrengst per koe veel lager (tot 50%) Hogere prijs voor melk en vlees

34 Maar ook … Kansen voor de ondernemer met groene en blauwe diensten: oLandschaps(beleving), oNatuur (extensivering betekent ook: bodemverschraling), oRecreatie, oStreekproducten, oWaterdiensten: waterberging, -conservering en zuvering e.a. oOnderwijs en zorg

35 6. Financieel-economische kanten

36

37

38 Kosten natuur- en landschapsbeheer Huidige praktijk Aankoop DLG Beheer: “programma beheer” betaalt beheerders (SBB, NM, landschappen, boeren met ‘pakketten’, e.a.) Scheiding van functies BvN model Betaling van de boer uit rendement fonds: lange termijn Fonds 50% LNV plus regionale partijen Geïntegreerde ontwikkeling Meer regionale betrokkenheid Sturing op lokale mogelijkheden Ontbureaucratisering van de natuurdoelen

39 Medefinanciering  Regionale overheden: gemeenten, stadsgewest, Hoogheemraadschap van Delfland (zie hiernaast)  Groepen burgers die belang hechten aan natuur en landschap in de directe omgeving

40 Pilot: vragen voor boer en wetenschap Wat zijn de effecten van de natuurgerichte bedrijfsvoering op de huidige problemen bij het vee met de mineralenvoorziening en –benutting (m.n. de matige eiwitbenutting)? Welke mogelijkheden zijn er om meer eiwitrijke grasproducten te oogsten? Hoeveel gras kan er bij de verminderde bemesting nog worden geoogst? Welke melkproductie per koe en per hectare zijn nog mogelijk?

41 Gaat de graanteelt lukken (i.v.m. onkruiden, vogelvraat)? In de huidige situatie wordt veel stro aangevoerd voor de potstal waarin het jongvee is gehuisvest. De 15 hectare graan levert naar verwachting hiervoor te weinig stro. Is hooi van het natuurland (8 ha) als strooisel te gebruiken? Is de aanvoer van fosfaat en kali via slootbagger op de lange termijn voldoende voor de grasproductie? (Stikstof is er voldoende in de natuurlijke stikstofbronnen op het bedrijf, zoals via mineralisatie en depositie.) Moet aanvullend daarop compost uit naastgelegen natuurgebieden worden aangevoerd?

42


Download ppt "15 augustus 2003 in de Polder van Biesland Inhoud 1.Verstedelijking 2.Bodem en water 3.Een cursus ecologie van 3 minuten 4.Natuur in het cultuurlandschap."

Verwante presentaties


Ads door Google