De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanbevelingen voor gemeentelijk (RO)-beleid Boomteelt en TOV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanbevelingen voor gemeentelijk (RO)-beleid Boomteelt en TOV."— Transcript van de presentatie:

1 Aanbevelingen voor gemeentelijk (RO)-beleid Boomteelt en TOV

2 Boomteelt = intensieve teelt Effecten voor gebieden met kwetsbare omgevingswaarden:  Natuurwaarden  Cultuurhistorische en landschappelijke waarden  Archeologische waarden  Aardkundige waarden  Hydrologische waarden 2

3 Effecten boomteelt  Vermindering van de biodiversiteit: aantasting of vernietiging leefgebieden (kwetsbare) soorten door veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen, bemesting en monoculturen.  Aantasting van cultuurhistorisch waardevol landschap:  verdwijnen landschapselementen  aantasting open polders of bolle akkers.  Aantasting archeologische en aardkundige waarden: oude akkers, esdekken en archeologische waarden aangetast door worteldiepte of bewerkingsdiepte (tot 50 cm). 3

4 Biodiversiteit en CHW aangetast  tekst 4

5 Effecten boomteelt 2  Negatieve effecten op waterkwaliteit en -kwantiteit in de natte natuurparels en de attentiegebieden:  de waterkwantiteit, voor intensieve teelten lagere grondwaterstanden dan voor natuur  de waterkwaliteit slechter door uitspoeling van bestrijdingsmiddelen en meststoffen. 5

6 Effecten op water  tekst 6

7 Boomteelt ongewenst in:  leefgebieden voor kwetsbare soorten (voorheen GHS landbouw)  de ecologische hoofdstructuur (EHS)  cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle gebieden (zoals bolle akkers, open polders)  archeologische monumenten 7

8 Boomteelt ook ongewenst in:  gebieden met aardkundige waarden (o.a. esdekken, steilranden, micro- reliëf)  Beekdalen  gebieden waar hydrologische waarden door boomteelt (irrigatie, drainage, bestrijdingsmiddelendrift) negatief beïnvloed worden (o.a. de natte natuurparels en de attentiezones eromheen)  Waterbergingsgebieden 8

9 Boomteelt niet in beekdalen/ aw  tekst 9

10 Rol gemeente beleid  verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening  verantwoordelijk voor verrichten van onderzoek naar de waarden van de gebieden in de gemeente  Naast provinciaal beleid (VR), landschappelijke, cultuurhistorische en aardkundige waarden in het eigen grondgebied beschermen  heldere keuzes waar wel boomteelt mogelijk is en waar niet 10

11 Uitgangspunten voor boomteeltbeleid  De waarden van de gebieden moeten leidend zijn en niet de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden  Als gebieden met bijzondere waarden verloren gaan, is dit verlies immers in de meeste gevallen onomkeerbaar  Aanwezige waarden en kwaliteiten van de gebieden bieden de kaders voor het boomteeltbeleid in het bestemmingsplan  Aanlegvergunningstelsel dient de aanwezige waarden en kwaliteiten goed te beschermen 11

12 Gebiedswaarden leidend 12

13 Aanbevelingen bestemmingsplan  inventarisatie verrichten naar de aanwezige waarden per deelgebied  soortenkaart/ natuurwaardenkaart opstellen (ook hydrologie)  archeologische en cultuurhistorische waardenkaart opstellen  waardenkaarten onderligger boomteeltbeleid in bestemmingsplan  gevolgen boomteelt in beeld brengen, bijvoorbeeld via een MER. Referentie: aantal boomteeltbedrijven, omvang areaal en aard van de boomteelt per (deel)gebied in beeld + ontwikkeling 13

14 Waar kan boomteelt en onder welke voorwaarden?  Onderzoeken brengen feiten in beeld.  Dan pas kan per deelgebied worden bekeken waar boomteelt mogelijk en/of wenselijk is  Geen ontwikkelingsmogelijkheden: beperking boomteelt (e.a. intensieve teelten)  Wel ontwikkelingsmogelijkheden: uitbreiding/ omschakeling  En zo ja onder welke voorwaarden? 14

15 Voorwaarden boomteelt  landschappelijke inpassing van bedrijven (tenminste 10 %)  behouden/versterken van cultuurhistorisch groen (gebiedsidentiteit)  afstand houden van beken waardoor die landschappelijk en hydrologisch tot hun recht kunnen komen  handhaven/versterken van foerageermogelijkheden voor soorten van kleinschalig landschap (dassen, struweelvogels, amfibiën en akkervogels zoals patrijzen)  voorkomen van verdichting van grond en bodemstructuur 15

16 Landschappelijke inpassing 16

17 Foerageermogelijkheden 17

18 Voorwaarden boomteelt 2  behouden steilranden, bolle akkers, bodemprofielen  garanderen inzijging van hemelwater (waterneutraal)  voorkomen uitspoeling en afspoeling bestrijdingsmiddelen en meststoffen  aanpassen irrigatie- en drainagesysteem (teelt volgt peil in plaats van andersom) 18

19 Teelt volgt peil + voorkomen afspoeling 19

20 Bescherming waardevolle gebieden  In bestemmingsplan waardevolle gebieden goed bestemmen (AW-L / N/C en geen boomteelt of intensieve teelten toestaan: = geen wijziging of uitbreiding  Boomteelt aanmerken als Strijdig gebruik  Voor boomteelt altijd omgevingsvergunning nodig ivm afweging (toelaatbaarheid) en handhaving  Zonder vergunning sturing en handhaving niet mogelijk  Voor gebieden waar boomteelt afweegbaar is, afwegingscriteria nodig  Afwegingskader/ Afstemmingsregels opnemen voor de Waardevolle gebieden 20

21 Boomteelt en TOV in VR  Mogelijkheden TOV’s afhankelijk van aard TOV's en van gebiedskwalificaties (bestemmingen, Verordening Ruimte en gebiedswaarden).  Verordening Ruimte: in agrarische gebied teeltondersteunende kassen tot 5000 m 2 en andere permanente TOV’s (zoals containerteelten) alleen binnen bestaande bouwblokken bij bestaande plantaardige teeltenbedrijven.  In groenblauwe mantel en gebieden met waarden, zoals leefgebieden kwetsbare soorten, struweelvogels en weidevogelgebieden, teeltondersteunende kassen niet toegestaan. 21

22 Permanente TOV’s 22

23 Permanente TOV’s 2 23

24 TOV regels in BPB  Overige permanente TOV’s, waaronder ook containervelden, in AW- gebieden niet wenselijk. In primair A- gebieden (zonder waarden) uitsluitend binnen het bouwblok  Bouwblok tot maximaal 1,5 ha. Daarbinnen ook de nodige voorzieningen realiseren voor inzijging/infiltratie in de bodem van regenwater (waterneutraal bouwen)  In bestemmingsplan ruimtelijke sturing van TOV’s mogelijk door delen van de bouwblokken aan te wijzen (differentiatievlakken)  Voor tijdelijke TOV’s bescherming AW-gebieden via aanlegvergunningen en gebruiksverboden, gedifferentieerd naar de waarden en de voorzieningen 24

25 Tijdelijke TOV’s 25

26 Eisen ruimtelijke kwaliteit  Voor alle functiewijzigingen en uitbreidings- of bouwmogelijkheden zuinig ruimtegebruik uitgangspunt  Kwaliteitsverbetering landschap van min. 10 % voor ontwikkeling via een interne wijzigingsbevoegdheid. (VR)  Eis van kwaliteitsverbetering van het landschap dient aan ontwikkeling verbinden (bijvoorbeeld landschapsinvestering of groenfonds)  Boomteelt (en TOV’s) zonder vergunning of in strijd met het bestemmingsplan niet onder overgangsrecht. Eerst onderzoek of legalisatie op die locatiel mogelijk is (NB: natuurcompensatie) Anders handhaving.  De gemeenten moeten toezicht houden op de regels van het bestemmingsplan en ervoor zorgen dat deze worden gehandhaafd. 26

27 Ruimtelijke kwaliteit verbeteren 27

28 Brabantse Milieufederatie Hetty Gerringa Hetty.gerringa@brabantsemilieufederatie.nl Spoorlaan 434b, Tilburg Postbus 591, 5000 AN Tilburg Tel: 013-5356225 28 NOG VRAGEN? http://www.brabantsemilieufederatie.nl/nuttig


Download ppt "Aanbevelingen voor gemeentelijk (RO)-beleid Boomteelt en TOV."

Verwante presentaties


Ads door Google