De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 WERKKAPITAALBEHEE R strategisch en... statisch! Jaarcongres Credit Management Houten, donderdag 22 maart 2012 Drs. Jean Gieskens AC CCM QT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 WERKKAPITAALBEHEE R strategisch en... statisch! Jaarcongres Credit Management Houten, donderdag 22 maart 2012 Drs. Jean Gieskens AC CCM QT."— Transcript van de presentatie:

1 1 WERKKAPITAALBEHEE R strategisch en... statisch! Jaarcongres Credit Management Houten, donderdag 22 maart 2012 Drs. Jean Gieskens AC CCM QT

2 2 Working Capital Money Machine

3 3 Money Machine Rappaport LTKTKT KT & LT

4 4 Dynamisch werkkapitaalbeheer

5 5 DWC: Processen Order-to-cash Purchase-to-pay DSO DIO DPO Stock-to-fulfill DWO DBO Production-to-stock

6 6 Jaarrapport 1.Jaarrekening - Balans - Resultatenrekening - Kasstroomoverzicht (IFRS) - Toelichting 2.Jaarverslag - Toestand per balansdatum - Gang van zaken tijdens boekjaar - Toekomstparagraaf 3.Overige gegevens - Accountantsverklaring - Winstbestemming - Bijzondere zeggenschapsrechten - Winstbewijzen - Gebeurtenissen na balansdatum - Nevenvestigingen Jaarrapport: verzameling jaarstukken

7 7 Jaarrekening Art. 362 BW Boek 2 De jaarrekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede voor zover de aard van een jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon. AMvB: - Besluit modellen jaarrekening - Besluit actuele waarde - Besluit fiscale waarderingsgrondslagen

8 8 Maatschappelijk verkeer?... belanghebbenden & belang ?

9 9 Vermogen Resultaat Liquiditeit & Solvabiliteit

10 10 Netto Werkkapitaal Gouden Balans Regel

11 11 Werkkapitaal Werkkapitaal Bruto vs Netto werkkapitaal Inherent vs Autonoom werkkapitaal Net Treasury Netto Werkkapitaalratio Liquiditeit Gouden Balans Regel Zekerheden

12 12 NWK: Netto Werkkapitaal Autonoom XXX KapitaalstructuurVermogensstructuurFinanciële structuur

13 13 Werkkapitaal Bruto Werkkapitaal = Vlottende Activa Netto Werkkapitaal = Vlottende activa -/- VVK Geïnduceerd Netto Werkkapitaal: (Vl.A -/- Effecten -/- LM) -/- (VVK -/- KT schuld bank) Autonoom Netto Werkkapitaal: (Autonome vorderingen + Effecten + LM) -/- (autonome KT schulden) Net Treasury: (Effecten + LM) -/- (KT schuld bank)

14 14

15 15 Werkkapitaal verhoudingen NWK/TA legt niet direct de link met de NWK drivers De ratio NWK/omzet wordt gebruikt als werkkapitaalratio NWK/TA gemiddelden (2008): - handel: 20% - industrie: 15% - transport: 2%

16 16 Balansgemiddelden HIT sectoren: handel, industrie en transport (Bron: CBS 2008)

17 17 Netto Werkkapitaalratio Netto Werkkapitaal Ratio = NWK ratio: = (Netto Werkkapitaal / VVK) = Current Ratio - 1 Norm NWK ratio > 0 à 0,3

18 18 Liquiditeitratio Statische / boekhoudkundige liquiditeit: - 3 rd grade liquidity: Current ratio Vlottende activa / VVK - 2 nd grade liquidity: Quick ratio (Vlottende activa - voorraden) / VVK -1st grade liquidity: Cash ratio (Effecten + LM) / VVK - NWK > 0 -G-NWK < 0 -A-NWK > 0 Relatief Absoluut

19 19 Gouden Balansregel Gouden Balansregel Ratio = GBR ratio: Vaste activa / langlopend vermogen = Vaste activa / (EV + Voorzieningen + VVL ) De GBR geeft de mate aan waarin de vaste activa zijn gefinancierd met langlopend vermogen. Deze ratio is 'complementair' aan de current ratio. Minimale norm GBR: < 100%. In deze constellatie is er een overschot aan lang vermogen t.o.v. de vaste activa. Hoe lager het percentage, hoe hoger de liquiditeit. Normatieve range GBR: 0,5 à 0,8

20 20 Zekerheden: Primaire zekerheden: Onroerend goed Secundaire zekerheden: - verpanding courante inventaris / voorraden - verpanding debiteuren (< 90 dagen) en huurpenningen Tertiaire zekerheden: - contracten 80%-100% 30%-45% ? %

21 21 Meer informatie … Strategisch Werkkapitaal Management www.alexvangroningen.nl Vereniging voor Credit Management www.vvcm.nl


Download ppt "1 WERKKAPITAALBEHEE R strategisch en... statisch! Jaarcongres Credit Management Houten, donderdag 22 maart 2012 Drs. Jean Gieskens AC CCM QT."

Verwante presentaties


Ads door Google