De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voor behandeling van jongeren, en hun ouders, met ernstige & complexe gedragsproblemen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voor behandeling van jongeren, en hun ouders, met ernstige & complexe gedragsproblemen."— Transcript van de presentatie:

1 Voor behandeling van jongeren, en hun ouders, met ernstige & complexe gedragsproblemen

2 vs. andere jeugdzorgvormen Dwang Machtiging gesloten Jeugdzorg Ambulante hulpverlening Residentiële behandeling Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien ( CJG ) Geen of doorsnee opvoed- of opgroeiproblemen Jeugd- & opvoedhulp Drang Machtiging uithuisplaatsing

3 ‘open-gesloten’ Veiligheid & Bescherming Drang & dwang door: Aanbod Fysiek Deur en Hek + Methodisch Vrijheidsbeperkende maatregelen Intensiteit + Therapie, medicatie, trainingen (Rechts)positie Jongere kortdurend Evidence- based

4 De doelgroep Overlastgevende en kwetsbare jongeren 12-18 + jaar 62% uit Gelderland (2012: 112 trajecten) Instroom vanuit crisissituatie; Veelvuldig schoolverzuim of –uitval. 65% Combinatie van gedragsstoornissen, psychiatrische problemen en middelengebruik; weglooprisico of bedreigd door omgeving  beroep op beveiligde omgeving  machtiging gesloten jeugdzorg 70% crimineel verleden 100% forse gezins- of opvoedingsproblematiek 90% een (lange) hulpverleningsgeschiedenis

5 Vanaf 6 jaar uit huis geplaatst Kwetsbare jongere Een voorbeeld voor de complexiteit van de doelgroep Gedrag Meerdere suïcidepogingen & Zichzelf verwonden Diagnose Ontwikkelingsstoornis Hechtingstoornis Borderline Opvoedingsproblemen Persoonlijkheidsstoornis in ontwikkeling 4 x verblijf Gesloten jeugdzorg Langdurig verblijf OGH 17,8 jaar

6 Jongere & Gezin Traject begeleiding Ambulante begeleiding Ambulante begeleiding ambulant residentieel Trajecten met perspectief “ Snel op- en afschalen ” “ Handvatten voor jongere, ouder, hulpverlener, docent ” Beschermd Thuis Zelfstandig 30% 20% 50% “Ambulant....zodra het kan”

7 Jongere & Gezin Traject begeleiding Ambulante begeleiding Ambulante begeleiding ambulant residentieel Samenwerken in de omgeving Beschermd Thuis Zelfstandig ROC’s: … De Lingeboerderij

8 Kwaliteitsborging Vraaggestuurd: sturen op gezamenlijk perspectief; Managen van risico’s (voorkomen van overlastgevend gedrag); Effectmetingen van alle individuele behandeltrajecten ; Nazorg: 6 tot 9 maanden monitoring van jongeren; Cliënttevredenheid ; Veilige gebouwen & terrein ; Structureel praktijkgestuurd onderzoek (geaggregeerd) naar :  Ontwikkeling in kenmerken van de doelgroep;  Kwaliteit van de behandeling; Inspectie jeugdzorg

9 Uitdagingen Ontwikkeling in nog effectievere behandeling & bevordering van de doorstroom Doorontwikkeling van een afgestemde aanpak:  Behandelmethoden voor jongeren doorontwikkelen;  Vloeiende hulpverleningsketen;  Nazorg voor 18+ intensiveren; Vroegtijdige signalering:  Dossieranalyse  profiel risicogroep  screeninginstrument (tbv voorveld) Aansluiting JZ + op gemeentelijke hulpverleningsmodellen ( o.a wijkteams ).

10 Gezamenlijke uitdagingen ter preventie van probleemgedrag bij jongeren JZ+ expertise breder inzetten naar het voorveld:  Incidentele ondersteuning ambulante werker in de wijk;  Ondersteuning bij (multidisciplinaire) aanpak risicogezinnen/-groepen;  Kortdurende (uit)wijkbedden / crisisopvang; Bij risicojongeren JZ+ trajecten eerder inzetten  ter preventie van langdurige (ineffectieve) hulpverleningstrajecten Verkorten van het behandelingstraject:  Investeren in nazorg 18+  Eenduidig & krachtig afsprakenkader in de (lokale) hulpverleningsketen  Aanhaken op lokale jeugdzorgnetwerken (wijkteams)

11 Onze behandel- en opvoedingsvisie Het behandelprogramma Ons behandelaanbod Behandelplanning & -organisatie Resultaten & effecten van behandeling Voor alle extra informatie


Download ppt "Voor behandeling van jongeren, en hun ouders, met ernstige & complexe gedragsproblemen."

Verwante presentaties


Ads door Google