De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Persoonsvolgende Financiering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Persoonsvolgende Financiering"— Transcript van de presentatie:

1 Persoonsvolgende Financiering
Februari 2016 – Veerle Van Den Eede VFG, Vereniging voor Personen met een Handicap Voorstelling. Via deze presentatie willen we je alvast in het algemeen een toelichting geven over de Persoonsvolgende Financiering. Voor sommige mensen zal dit herhaling zijn, voor wie hier in tegendeel nog weinig of niets over weet is het misschien heel veel informatie tegelijkertijd. (Daarom geven we de hand outs van de slides mee zodat je dit nadien nog eens kan bekijken en je kan ook bij ons terecht met je vragen.) Na deze algemene sessie volgt er meer specifieke informatie op basis van jouw situatie (paralelsessies: ik krijg reeds VAPH ondersteuning, hoe ziet de overgang naar de PVF eruit? Of ik ben geregistreerd op de Centrale Registratie van Zorgvragen. Wat zal er gebeuren in het kader van de PVF?) Deze sessie wil dus (op onze beperkte tijd) een algemeen kader geven, heel wat zaken zullen allicht duidelijker worden tijdens de parallelsessie, hier kan er op een aantal zaken wat dieper ingegaan worden. Nuttig om te vermelden: als gebruikersorganisaties zijn wij niet diegene die dit beleid hebben uitgetekend, maar zijn hier vandaag slechts de boodschapper. We willen hier helpen om wat er nu reeds geweten is, op een verstaanbare manier proberen uit te leggen.

2 Nu: Persoonsvolgende Financiering
Vroeger Aanleiding Nu: Persoonsvolgende Financiering Trap 1: Basisondersteuningsbudget (BOB) Trap 2: Persoonsvolgend Budget (PVB) We starten met kort te schetsen hoe het er in het verleden (of tot nu toe) aan toe ging (op het vlak van zorg en ondersteuning). Waarna we duidelijk maken waarom men hier nu een nieuw systeem voor heeft uitgedacht, we vertellen je wat meer over de visie die achter dit nieuwe beleid ligt, zodat je kan begrijpen waarom deze veranderingen er komen en wat men daarmee wil bereiken. Vervolgens leggen we je dan uit wat die persoonsvolgende financiering inhoud. Je hebt misschien al gehoord over twee trappen: het basisondersteuningsbudget (BOB) en het persoonsvolgende budget (PVB). We laten je hier kennis mee maken: wat en voor wie is dit. De infosessies hierna gaan hier dieper op in, specifiek voor je situatie (je krijgt al VAPH ondersteuning of je staat op de wachtlijst).

3 Vroeger Deel 1

4 Voorzieningen zoals begeleid wonen, dagcentrum, tehuizen … erkend
VROEGER Voorzieningen zoals begeleid wonen, dagcentrum, tehuizen … erkend gesubsidieerd om plaatsen aan te bieden uitgaven verantwoorden PAB/PGB budget waarmee je zelf ondersteuning kan realiseren Dit is de situatie vroeger, dus eigenlijk hoe de zorg en ondersteuning voor PmH momenteel (tot nu toe) georganiseerd wordt. Je handicap moet je laten erkennen door het VAPH, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Het VAPH erkent en subsidieert ook de voorzieningen/instelling. (die gespecialiseerde zorg geven, zoals: begeleid wonen.) De voorzieningen/instellingen krijgen een financiering van de overheid (VAPH) om plaatsen/een aanbod aan te bieden. Dit systeem noemt men aanbodgestuurd. Dat betekent dat het aanbod, hetgeen de voorzieningen aanbieden, centraal staat. Men gaat dus kijken naar welke hulp en zorg er wordt aangeboden, en men probeert dan te puzzelen waar jij met jouw vraag het beste terecht kan. (Dat leidde niet altijd tot de beste oplossing, en er werd niet altijd voldoende met jouw mening rekening gehouden.) Daarnaast hebben sommige mensen op dit moment een PAB of een PGB. Op dit moment zijn er niet veel mensen die met een PAB of PGB werken, maar voor wie dit wel kent kan ik alvast zeggen: het nieuwe systeem van PVB gelijkt hierop.

5 Aanleiding Deel 2

6 AANLEIDING Waarom wil men dit (zie vorige slide) nu veranderen? Wel, daar zijn enkele redenen voor: De eerste afbeelding die je hier ziet is het logo van de Verenigde Naties. Zij hebben een VN verdrag inzake de rechten van Personen met een handicap opgesteld, dit is een tekst waarin rechten voor PmH zijn opgenomen. Via deze tekst wil men eigenlijk werk maken van een mentaliteitsverandering rond handicap, men ziet PmH niet als iemand zonder stem of mening die afhankelijk is van hulp of liefdadigheid, maar als een persoon met rechten, net als alle andere burgers en het streeft naar volwaardig burgerschap. België heeft (net als vele andere landen) deze tekst ondertekend en geratificeerd (Het verdrag trad op 1 augustus 2009 in België in werking.): dit wil zeggen dat we deze rechten belangrijk vinden én acties ondernemen om te zorgen dat iedereen gebruik kan maken van deze rechten. Maar, in praktijk voldoen we op verschillende vlakken nog steeds niet aan wat hierin is opgenomen. Ons beleid is nog niet in staat op een passend antwoord te bieden op vele noden en vragen van PmH en hun gezin. Er zijn heel wat mensen met onbeantwoorde en dringende vragen naar zorg en ondersteuningen. Dat brengt ons bij de volgende afbeeldingen: zoals jullie misschien jammer genoeg zelf al hebben kunnen ondervinden zijn de wachtlijsten lang en krijgen we ze moeilijk weggewerkt. Daarom werd door de Vlaamse minister van welzijn Jo Vandeurzen een nieuwe visie en een nieuw beleid uitgetekend in het Perspectiefplan Perspectief 2020 is het plan dat de sector voor personen met een handicap grondig moet hervormen. Dit heet Perspectief 2020 omdat het de bedoeling is om tegen het jaar 2020 een aantal verandering of verbeteringen te kunnen waarmaken: Het wil ondersteuning voor personen met een handicap vraaggestuurd maken (in plaats van uit te gaan van het aanbod, we wezen er daarnet op dat zorg en ondersteuning tot nu toe aanbodgestuurd is, zie vorige slide ‘vroeger’.) Dit wil zeggen dat de zorg en ondersteuning moet aangepast zijn aan wat de persoon in kwestie precies nodig heeft. Daarnaast wil men tegen 2020 een inclusieve samenleving en een garantie op ondersteuning voor iedereen die het echt nodig heeft. (zorggarantie voor mensen met de grootste ondersteuningsnood) Om hiertoe te komen wordt een nieuw financieringssysteem opgestart: de persoonsvolgende financiering.

7 5 CONCENTRISCHE CIRKELS – GEDEELDE ZORG & ONDERSTEUNING
Professionele diensten voor mensen met een handicap Reguliere diensten (poetshulp, gezinshulp …) Vrienden, familie, vrijwilligers Eigen gezin Ik zelf De visie van Perspectief 2020 heeft als uitgangspunt dat zorg en ondersteuning voor personen met een handicap een gedeelde verantwoordelijkheid is. Deze vijf concentrische cirkels tonen deze gedeelde verantwoordelijkheid: Eerst en vooral: de PmH staat centraal (in de middelste cirkel) Rond de persoon met een handicap zitten verschillende mogelijke ondersteuningsbronnen die elkaar aanvullen. Elke cirkel staat voor een partij die ondersteuning kan bieden. Deze kunnen door elkaar en onafhankelijk van elkaar ingezet worden. (je moet dit dus niet zien als een ‘lasagne’: verschillende lagen op elkaar die je 1 voor 1 kan opgebruiken, maar eerder als een ‘spaghetti’ het kan doorelkaar lopen) We kijken eerst naar de eerste 3 cirkels Cirkel 1 Zelfzorg: dit is de zorg en ondersteuning die de persoon zelf opneemt Persoon zelf Cirkel 2 Gebruikelijke zorg: dit is de dagelijkse zorg en ondersteuning die gezinsleden die bij elkaar wonen aan elkaar geven Gezin waar de persoon deel van uitmaakt Cirkel 3 Zorg en ondersteuning van familie, vrienden en kennissen die niet bij elkaar wonen (netwerk) Vrienden, kennissen, verdere familie, buren (mantelzorgers) Het gaat om wat je zelf of met ondersteuning van mensen uit je omgeving kan realiseren. Misschien kan je zelf goed koken en poetsen, of krijg je hiervoor (soms) de hulp van iemand uit de familie (je ouders, broer of zus) Misschien is er een buur de je af en toe meeneemt met de auto om boodschappen te doen,… Naast de mensen uit je omgeving (vorige afbeelding: cirkel 1,2 en 3) die je kunnen helpen zijn er ook een aantal diensten waarop je beroep kan doen. Bijvoorbeeld: Als het koken wat moeilijker gaat kan je een maaltijd aan huis laten brengen en voor het poetsen kan je een poetshulp via dienstencheques inschakelen. Dit wordt weergegeven in: Cirkel 4 Professionele zorg en ondersteuning voor alle burgers (niet specifiek voor PmH) Je kan gebruik maken van poetshulp via dienstencheques, thuiszorg, activiteiten van VFG of van een andere vereniging Maar ook van andere diensten zoals de VDAB, Kind en Gezin, Diensten van het OCMW, Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), gezinszorg, kinderopvang, dienst maatschappelijk werk, diensten van de mutualiteit,… Dit zij reguliere diensten: dus voor iedereen toegankelijk (of je een handicap hebt of niet, iedereen kan er gebruik van maken). Het is eigenlijk de bedoeling dat PmH makkelijker en vaker gebruik maken van deze reguliere (= niet handicap specifieke) dienstverlening (zoals thuiszorg, poetsdiensten,…). Deze reguliere diensten passen zich ook aan & stellen zich open voor iedereen: ze zullen toegankelijker worden voor PmH Dankzij PVF (nieuwe beleid) hebben mensen meer de mogelijkheid & worden aangemoedigd om deze diensten aan te kopen en zo in hun zorg te voorzien. Zorg wordt zo inclusiever (vermaatschappelijking). Daarnaast blijft er nog steeds een handicap-specifiek aanbod. (handicap-eigen/gespecialiseerd) Dan kom je terecht in: Cirkel 5 Professionele zorg en ondersteuning die het VAPH subsidieert (en erkent) Organisaties en voorzieningen die gespecialiseerd zijn om handicap-specifieke ondersteuning aan te bieden (gespecialiseerde hulp voor PmH dus) Het gaat om voorzieningen zoals dagcentra, begeleid wonen,… Toegang tot deze (meestal dure) handicap-specifieke dienstverlening (voorzien vanuit het VAPH = cirkel 5) wordt iets selectiever gemaakt, het is voorbehouden voor wie er het meeste nood aan heeft. Deze cirkels kunnen dus gebruikt worden om zelf meer zicht te krijgen op hoe je jouw zorg en ondersteuning wil organiseren. Bijvoorbeeld indien je zo lang mogelijk in je eigen omgeving wil blijven, zijn er verschillende opties om dit te kunnen organiseren. Deze cirkels kunnen helpen om hier een duidelijker beeld over te krijgen (ga je beroep doen op bepaalde diensten, mensen die je kent,…). (Binnen trap 2 van de PVF (zie verder) zal gewerkt worden met ondersteuningsplannen. In een ondersteuningsplan wordt ook samen met de persoon bekeken welke cirkel ondersteuning kan bieden.) De cirkels visualiseren dus eigenlijk ook de nieuwe visie (= er wordt meer uitgaan van wat je als persoon zelf belangrijk vindt (staat centraal in de cirkels), zorg en ondersteuning als gedeelde verantwoordelijkheid, inclusiever (want je kan makkelijker terecht bij reguliere diensten)) Om dit te realiseren wordt deze nieuwe vorm van financiering geïntroduceerd: de persoonsvolgende financiering.

8 Nu: Persoonsvolgende Financiering (PVF)
Deel 3

9 NU: PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING
Jij ontvangt middelen, niet de voorziening Jij bepaalt: wat wil ik, wat heb ik nodig? VAPH beslist hoeveel geld je krijgt Budget op maat Hiermee koop je zorg, ondersteuning en assistentie Je hebt je leven en zorg meer in eigen handen Via het nieuwe systeem wil men de persoon zelf centraler zetten en dus zorg en ondersteuning vraag-gestuurd maken, zodat je je eigen leven meer in eigen handen kan nemen. Het zijn niet meer de voorzieningen die de subsidies/middelen ontvangen (zie eerste slide: ‘vroeger’) en hiermee in een aanbod (plaatsen) voorzien, maar wel de persoon zelf. Het budget wordt aan jou gegeven. Vandaar de naam persoonsvolgende financiering: de persoon wordt nu zelf gefinancierd, en niet meer de dienst of voorziening. In het nieuwe systeem van PVF zal jouw mening veel belangrijker zijn. Jij bepaalt zelf: wat wil ik, wat heb ik nodig? Het VAPH zal nog altijd eerst jou handicap moeten erkennen, en zij zullen beslissen of jij recht hebt op hun hulp en hoeveel, en dit vormt jouw budget (op maat van je vraag en noden). Hiermee koop je zorg, ondersteuning en assistentie aan. Je hebt je leven en je zorg meer in eigen handen, omdat je nu zelf beslist wat je met je budget wilt doen.

10 NU: PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING
Trap 1: BOB Basisondersteuningsbudget recht op basisondersteuning voor elke persoon met een handicap met duidelijk vastgestelde behoefte aan zorg en ondersteuning Trap 2: PVB Persoonsvolgend Budget Persoonsvolgend Budget voor wie nood heeft aan meer intensieve, frequente of gespecialiseerde ondersteuning Omdat sommige mensen met een handicap minder ondersteuning nodig hebben en anderen nood hebben aan meer (gespecialiseerde) ondersteuning, bestaat de Persoonsvolgende Financiering uit twee delen, ook twee ‘trappen’ genoemd: •Trap 1 betreft het Basisondersteuningsbudget (BOB) (en Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening): Recht op basisondersteuning Voor elke PmH met duidelijk vastgestelde behoefte aan zorg en ondersteuning •Trap 2: het Persoonsvolgend Budget (PVB) en (niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp): voor de mensen met een zwaardere zorgbehoefte, die dus wat meer hulp nodig hebben. Voor wie nood heeft aan meer intensieve, frequente of gespecialiseerde ondersteuning

11 Trap 1: Basisondersteuningsbudget (BOB)
Deel 4

12 TRAP 1: BASISONDERSTEUNINGSBUDGET (BOB)
Voor wie? personen met erkende handicap vastgestelde ondersteuningsnood geen gebruik maken van zorg of ondersteuning van het VAPH Procedure: Voorlopig (tot 2018) geen aanvragen: automatische toekenning voor: wie op 31/12/2014 en op 1/1/2016 met een actieve vraag op de CRZ geregistreerd is minderjarigen die op 30/06/2015 een jeugdhulpverleningsvoorstel hebben minderjarigen die beschikken over attesten verhoogde kinderbijslag met min. 12 punten jongvolwassenen tot 25 jaar met een attest integratietegemoetkoming van min. categorie 3 Trap 1 of Het Basisondersteuningsbudget krijg je als je een erkende handicap hebt met een vastgestelde ondersteuningsnood. (Je handicap laat je erkennen door het VAPH (wordt officieel vastgesteld door het multidisciplinair team (MDT) van het ziekenzonds). Je ondersteuningsnood wordt officieel vastgesteld door bepaalde gespecialiseerde diensten binnen de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds (MDT’s)) Daarnaast mag je geen gebruik maken VAPH ondersteuning (geen gebruik maken van Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp = bijvoorbeeld verblijven in een voorziening, we komen hier later nog op terug) Je moet aan elk van de drie voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een BOB. Voor het BOB is er (alvast tot in 2018) geen aanvraagprocedure. BOB zal zoveel mogelijk automatisch toegekend worden adhv attesten

13 TRAP 1: BASISONDERSTEUNINGSBUDGET (BOB)
Wat? vast, forfaitair bedrag: € 300 per maand betaald door de zorgkas besteding moet je niet verantwoorden je mag het combineren met RTH en tussenkomst hulpmiddelen (IMB) Het BOB is laagdrempelig: het is een vast, forfaitair bedrag (300 euro) dat je maandelijks ontvangt. Het bedrag wordt uitbetaald door de Zorgkas waarbij je bent aangesloten. Je kan het budget vrij besteden om je extra kosten voor ondersteuning te betalen. Je hoeft geen bewijzen voor te leggen, dus niet verantwoorden waaraan je dit geld besteed. Dit budget is niet bedoeld voor medische kosten. Wel voor bvb. de dienstencheques mee te betalen voor je poetshulp of een vriend (vrijwilliger) die je een lift heeft gegeven, zijn benzine betalen, je kan het budget gebruiken voor de bijdrage voor je thuiszorg of voor de beperkte tussenkomst die je moet betalen voor beperkte dagopvang, begeleiding of verblijf via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (zie volgende slide). Je mag een BOB combineren met hulpmiddelen, de reguliere diensten en de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH dit leggen we dadelijk verder uit) van het VAPH.

14 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)
Beperkt, niet intensief aanbod eerstelijnshulpverlening door VAPH-aanbieders aan personen met een handicap begeleiding dagopvang kortverblijf RTH is ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH nodig hebt, maar die wel wordt aangeboden door een voorziening die hiervoor erkend is bij het VAPH. Je hoeft voor deze vorm van ondersteuning dus geen aanvraag te doen bij het VAPH ( je hoeft nog niet als PmH erkend te zijn door het VAPH, er moet wel minstens een vermoeden van handicap zijn). De ondersteuning kan zowel begeleiding, dagopvang of verblijf zijn, of een combinatie van deze ondersteuningsvormen. vrije keuze hoeveel uren van elk, ter waarde van een beperkt aantal sessies (na te vragen bij voorziening). Zo kunnen mensen met een handicap die thuis of zelfstandig wonen, maar af en toe nood hebben aan extra ondersteuning, hulp vragen zonder al te veel administratie en kosten. Zo kunnen ze hun netwerk van vrienden en familie wat ontlasten en vergroten ze hun eigen zelfredzaamheid en veerkracht. Belangrijk om te weten: dit soort hulp kan je maar een beperkt (!) aantal keer per jaar, tijdelijk gebruiken. Als je deze hulp meer wilt gebruiken dan de limiet (de voorziening zal dit voor jou in de gaten houden), dan zal je dit toch aan het VAPH moeten vragen, want dan gaat het over niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH). Je kan BOB inzetten voor zorg en ondersteuning uit alle cirkels, qua VAPH ondersteuning (=vergunde zorgaanbieders) kan je dus enkel beroep doen op de rechtstreeks toegankelijke hulp, indien dit niet volstaat en je nood hebt aan een meer intensief aanbod zou je een aanvraag moeten doen bij het VAPH. Want dit intensievere aanbod is niet rechtstreeks toegankelijk. Hiervoor dient trap 2 of het persoonsvolgend budget. Bijvoorbeeld: je gaat 1 dag per maand naar een voorziening (= RTH), maar hebt voortaan nood aan een week per maand, of bijvoorbeeld enkele dagen per week, dit is niet mogelijk via RTH (want het is intensiever, frequenter), je zal dan een aanvraag moeten doen voor een PVB wat je ook de toegang geeft tot NRTH (enkel via een aanvraag bij het VAPH kan je beroep doen op die intensievere, meer frequente handicap specifieke ondersteuning)

15 Trap 2: Persoonsvolgend Budget (PVB)
Deel 5

16 TRAP 2: PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB)
Voor wie? BOB niet voldoende nood aan meer intensieve, frequente of gespecialiseerde ondersteuning gebruik (willen) maken van n-RTH-VAPH-ondersteuning Procedure aanvraag via ondersteuningsplan PVB: zelf of met hulp van gebruikersorganisaties, DMW, DOP … MDT bepaalt de zwaarte van de zorg en stelt een budget voor VAPH beslist Als het Basisondersteuningsbudget niet voldoende is of als je behoefte hebt aan meer hulp en ondersteuning dan de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp van het VAPH, kan je een aanvraag doen om over te stappen naar het Persoonsvolgende Budget. Om een Persoonsvolgend Budget te ontvangen, moet je een aanvraagprocedure doorlopen. Deze procedure start met het opmaken van een ondersteuningsplan. Je kan het ondersteuningsplan zelf opstellen of je kan hiervoor hulp inroepen van een gespecialiseerde dienst. Gebruikersorganisaties, de Diensten Maatschappelijk Werk (DMW's of sociale dienst van het ziekenfonds), of De Diensten Ondersteuningsplan (DOP's) zijn zo'n gespecialiseerde diensten. Zij helpen je graag bij het opmaken van het voor jou gepaste ondersteuningsplan. Multidisciplinair Team bepaalt de zwaarte van de zorg en stelt een budget voor en het is tenslotte het VAPH dat de uiteindelijke beslissing neemt over welk budget je toegekend wordt.

17 TRAP 2: PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB)
Wat? jaarlijks budget afhankelijk van jouw vraag en nood: voor iedereen anders niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp cash en/of voucher besteding te verantwoorden (te gebruiken over de 5 cirkels) Trap 2 is er dus specifiek voor personen die omwille van hun handicap veel, zware en intensieve zorg en hulp nodig hebben. Binnen trap 2 zal niet iedereen hetzelfde bedrag krijgen. Wat je krijgt is volledig afhankelijk van wat je nodig zou hebben. Het is een persoonlijk budget, op maat van jouw zorgbehoefte. In tegenstelling tot het BOB, moet je in het systeem van het PVB wel je uitgaven bewijzen. Je moet dus uitleggen wat je met je geld hebt gedaan, zodat je kan bewijzen dat je dat geld echt hebt gebruikt voor jouw zorg en ondersteuning. Je kan dit budget krijgen in: cash, in vouchers, of in een combinatie van deze 2. Je kan makkelijk overschakelen van de ene naar een andere vorm. een cashbudget dat je kan gebruiken om je zorg en ondersteuning zelf te organiseren, je moet dit bedrag zelf beheren en bewijzen (boekhouding) bijhouden van waaraan je het budget besteed (geld echt gebruikt voor zorg en ondersteuning). Een bijstandsorganisatie kan je hier bij helpen. een vouchersysteem om de ondersteuning die je van erkende VAPH-voorzieningen ontvangt te betalen. Je krijgt dan een aantal vouchers toegewezen in functie van de ondersteuning die je nodig hebt. Je kiest zelf de erkende VAPH-voorziening waar je daarvoor terecht wilt. Het VAPH betaalt die voorzieningen dan rechtstreeks. Je moet het voucherdeel dus niet zelf beheren. Wanneer je gebruik maakt van vouchers staat de voorziening in voor de verantwoording aan het VAPH. een combinatie van een cashbudget met het vouchersysteem. Je krijgt dan een bepaald bedrag in cash en een ander bedrag in vouchers. Als je situatie en de zorg die je nodig hebt zwaarder wordt, kan je een nieuwe aanvraag indienen en dan kan je budget groter worden. Omgekeerd, wanneer je minder nood hebt aan zorg en ondersteuning kan je ook van trap 2 overschakelen naar trap 1 als dat nodig is, zonder problemen. Maar van trap 1 naar trap 2, is niet zo eenvoudig, want voor trap 2 is dus een speciale aanvraag nodig (ondersteuningsplan). Belangrijk om weten Het Basisondersteuningsbudget en het Persoonsvolgend Budget kunnen niet gelijktijdig met elkaar kunnen gecombineerd worden.

18 TRAP 2: PERSOONSVOLGEND BUDGET (PVB)
Wat kan je ermee doen? langdurig en intensief aanbod door VAPH-aanbieders aan personen met een handicap: begeleiding dagopvang verblijf assistentie vrijwilligers dienstencheques vervoer Anders dan wanneer je over een BOB beschikt kan je met een PVB een beroep doen op Niet rechtstreeks Toegankelijke Hulp Dit is meer intensieve en frequente ondersteuning van diensten of voorzieningen die door het VAPH vergund worden. Hulpverlening die zich hier situeert, is erg gespecialiseerd en vaak erg intensief. Het wordt Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp genoemd omdat je er, anders dan voor RTH, eerst een aanvraag voor moet doen bij het VAPH. Het gaat bijvoorbeeld om elke dag naar een dagcentrum gaan, begeleid wonen,… Met je PVB kan je dus zorg, ondersteuning en assistentie inkopen over de vijf cirkels heen. (qua VAPH ondersteuning (=cirkel 5) kan je gebruik maken van de N-RTH)

19 PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING (PVF)
Trap 1: BOB Basisondersteuningsbudget makkelijk automatische toekenning voor beperkte groep (tot 2018) vast bedrag beperkte ondersteuning combineerbaar met RTH en/of hulpmiddelen (IMB) Trap 2: PVB Persoonsvolgend Budget iets moeilijker moet je aanvragen (prioritering) bedrag op maat intensieve ondersteuning combineerbaar met hulpmiddelen (IMB)

20 ?


Download ppt "Persoonsvolgende Financiering"

Verwante presentaties


Ads door Google