De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN (FAM) januari/februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN (FAM) januari/februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN (FAM) januari/februari 2015

2 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap2 FAM binnen de zorgvernieuwing

3 Uitgangspunten VN-conventie en Perspectiefplan 2020 1 De persoon met een handicap geniet een volwaardig burgerschap Hij heeft de regie van zijn leven en ondersteuning zelf in handen – Vraaggestuurd (i.p.v. aanbodsgestuurd) / op maat – Persoonsvolgende financiering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap3

4 Uitgangspunten VN-conventie en Perspectiefplan 2020 2 Hij kan inclusief leven in de maatschappij en beroep doen op ondersteuning die voor iedereen beschikbaar is – model concentrische cirkels – samenwerking en versterking van verschillende sectoren binnen beleidsdomein – … Het sociaal ondernemerschap bevorderen Faciliterende overheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap4

5 Model 5 concentrische cirkels 5 PmH Eigen gezin Buurt, familie, vrijwilligers Reguliere ondersteuning Gespecialiseerde VAPH- ondersteuning

6 Doelstellingen Perspectief 2020 Zorggarantie voor personen met de grootste ondersteuningsnood Geïnformeerde gebruikers genieten van vraaggestuurde ondersteuning en assistentie Uitdaging: Bijkomende middelen en ingezette vernieuwingen zorgen ervoor dat het VAPH aan steeds meer mensen een antwoord op hun vraag kan bieden. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap6

7 FAM als tussenstap naar PVF 1 Persoonsvolgende financiering (PVF) Bedoeld voor inkoop van zorg en ondersteuning, maar kan gecombineerd worden met hulpmiddelen (IMB) Binnen PVF: twee trappen: 1.Rechtstreekstoegankelijke hulp (RTH) en / of Basisondersteuningsbudget (BOB) 2.Persoonsvolgend budget (PVB) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap7

8 FAM als tussenstap naar PVF 2 Persoonsvolgend budget – toegekend aan de persoon zelf – op basis van ondersteuningsnoden en zorgzwaarte – cash of voucher of combinatie van beiden – kan o.a. worden ingezet bij vergunde aanbieders – voucher wordt uitgedrukt in PERSONEELSPUNTEN  FAM is tussenstap om van erkende voorziening, naar vergunde zorgaanbieder te evolueren Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap8

9 FAM als tussenstap naar PVF 3 VAPH vergunt aanbieders om zorg en ondersteuning aan te bieden (cf. erkende VAPH-zorgaanbieders) vergunning mits: – naleven kwaliteitsvoorwaarden – verantwoording aan VAPH over ter beschikking gestelde middelen (voucher + organisatiegebonden punten) – verantwoording aan budgethouder over gerealiseerde ondersteuning en kostprijs (cf. overeenkomst met cliënt) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap9

10 10 Timing FAM en PVF

11 Stand van zaken omschakeling naar FAM 2014: 35 FAM-voorzieningen 2015: – Groep 1: 71 FAM-voorzieningen − Beheerovereenkomsten: eind januari 2015 – Groep 2: 119/122 voorzieningen al bevestigd − Infosessies : technische / inhoud / zorgregie − Berekeningen / goedkeuring − Streefdatum beheerovereenkomsten: april 2015 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap11

12 Omschakeling naar FAM Doelstelling alle voorzieningen voor meerderjarigen in 2015 naar FAM Vanaf 2016: Regelgeving FAM (en MFC en personeel) van kracht In de loop van 2016 eerste persoons-volgende budgetten 2020: Alle personen met een handicap (nRTH) hebben een PVB Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap12

13 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap13 Doelstellingen FAM

14 Doelstelling FAM’s 1 Overgang naar PVF mogelijk maken/ faciliteren (visie, werking en structuren aanpassen) Soepele en vraaggestuurde zorgtrajecten aanbieden, op maat van de cliënt Een groter aantal personen ondersteunen (op maat), meer open plaatsen op de CRZ  snellere instroom van personen met grootste ondersteuningsnood Kosten voor wonen en ondersteuning loskoppelen van elkaar (eigen woon- en leefkosten) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap14

15 Doelstelling FAM’s 2 Ondersteuning zo inclusief mogelijk organiseren – Het aandeel aan inclusief wonen verhogen – Inschakeling van reguliere diensten verhogen Ruimte voor sociaal ondernemerschap – Een soepel en vraaggestuurd personeelsbeleid kunnen voeren i.f.v. vragen van cliënten (personeelspunten, wegvallen personeelskaders, forfaitaire werkingsmiddelen, …) – eenvoudige zorgregieregels – regelluw kader / meer ruimte voor samenwerking – administratieve vereenvoudiging Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap15

16 Administratieve vereenvoudiging 1 Capaciteit van huidige zorgvormen voor volwassenen (excl. thuisbegeleiding / RTH) samenvoegen Capaciteit omzetten in personeelspunten Geen opgelegde personeelskaders meer Forfaitaire toekenning van werkingsmiddelen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap16

17 Klassieke systeem Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap17 IM Voorziening Aaa Voorziening Bbb Voorziening Ccc Afdeling a1 Afdeling a2 Afdeling b1 Afdeling c1 personeelskader Afrekening personeelskader Afrekening personeelskader Afrekening personeelskader Afrekening personeelskader Afrekening personeelskader Afrekening

18 Subsidie-eenheid (SE) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap18 SE FAM 222.824 MFC 222.825 APU 222.826 Punten en WK RTH 222.827 Punten en WK Gemeenschappelijke puntentotaal Gemeenschappelijke WK Gemeenschappelijke puntentotaal Gemeenschappelijke WK 1 geïntegreerde afrekening IM: inrichtende macht APU: ambulante dienst punten PVC: persoonsvolgend convenant RTH: rechtstreeks toegankelijke hulp WK: werkingskost 1 maandelijks voorschot Personeelsvoorschot WK voorschot 1 maandelijks voorschot Personeelsvoorschot WK voorschot PVC Punten en WK

19 Administratieve vereenvoudiging 2 Afstappen van soorten aan- en afwezigheidsdagen (kostenstaten) enkel nog registratie van effectief geleverde ondersteuning (ondersteuningsfuncties) Minder combinatieregels Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap19

20 ZORGVERNIEUWING IS NIET ALLEEN EEN KWESTIE VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING, MAAR VOORAL VAN EEN GEWIJZIGDE BASISHOUDING WILLEN meer flexibel werken WILLEN luisteren naar de echte vraag WILLEN overgaan tot interne heroriëntatie van mensen en middelen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap20

21 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap21 Regelluw kader

22 Regelluw kader 1 BVR 26 april 1995 Art. 7 §1. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan voor een project van een voorziening dat voldoet aan de voorwaarden, bepaald in artikel 3 en 4, een afwijking toestaan op de bepalingen met betrekking tot de erkenningsvoorwaarden en de subsidiëringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de voorziening die het project indient. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap22

23 Regelluw kader 2 Per voorziening: – Ministerieel besluit staat de afwijkingen toe op de regelgeving – Beheersovereenkomst Geen afwijkingen op: – BVR 4 februari 2011 algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg – BVR 17 maart 2006 zorgregie – Inschrijvingsprocedure VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap23

24 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap24 FAM-categorieën

25 FAM-categorieën 1 Grote categorieën van ondersteuning Iedere FAM kan in principe de 3 categorieën van FAM-ondersteuning aanbieden: – FAM middenfrequente (woon)ondersteuning – FAM dagondersteuning – FAM intensieve woonondersteuning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap25

26 FAM-categorieën 2 FAM middenfrequente (woon)ondersteuning – Individuele ondersteuning − woon- en/ of dagondersteuning − ambulant en/of mobiel − psychosociale begeleiding en/of praktische hulp (ev. groepsbegeleiding) − max. 75 contactmomenten per jaar – Kortdurende dag- en woonondersteuning met verblijfsfunctie: max. 92 dagen per jaar Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap26

27 FAM-categorieën 3 FAM dagondersteuning – Ondersteuning tijdens de dag, moeilijk individueel toewijsbaar, begeleiding en permanentie – Individuele ondersteuning (cf. bovenstaande) – Kortdurende woonondersteuning met verblijfsfunctie: max. 92 dagen per jaar –uitgedrukt in dagdelen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap27

28 FAM-categorieën 4 FAM intensieve woonondersteuning – Individuele ondersteuning: aantal onbeperkt – Dag- en woonondersteuning met verblijfsfunctie (inclusief of residentieel, ondersteuning is moeilijk individueel toewijsbaar, begeleiding en permanentie) –uitgedrukt in nachten, inclusief ochtend- en avondopvang Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap28

29 FAM-categorieën 6 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap29 FAM-categorieKlassieke zorgvorm FAM intensieve woonondersteuning Tehuis niet-werkenden nursing Tehuis niet-werkenden bezigheid Observatie-unit meerderjarigen Zelfstandig wonen Tehuis werkenden Diensten Inclusieve Ondersteuning (DIO) Geïntegreerd wonen Beschermd wonen FAM dagondersteuning Dagcentrum: eigen atelier FAM middenfrequente (woon)ondersteuning Dagcentrum: begeleid werken Dagcentrum: ambulante begeleiding Begeleid wonen

30 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap30 Tenlasteneming

31 FAM intensieve woonondersteuning en FAM dagondersteuning – Minstens PEC-beslissing beschermd wonen FAM middenfrequente woonondersteuning – Minstens PEC-beslissing begeleid wonen Kortdurende begeleiding – Kortverblijf: 92 dagen – Logeren (en thuisbegeleiding): 30 dagen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap31

32 Migratievragen FAM intensieve woonondersteuning FAM dagondersteuning FAM middenfrequente woonondersteuning Thuisbegeleiding Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap32

33 Kortdurende begeleidingsovereenkomsten (FAM dagondersteuning en FAM intensieve woonondersteuning) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap33

34 Kortverblijf/logeren Procedure valt weg Capaciteit kortverblijf en logeren is opgenomen in het totale puntenpakket Valt nu onder procedure kortdurende FAM begeleidingsovereenkomsten Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap34

35 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap35 Geboden ondersteuning door FAM

36 Output in FAM-beheersovereenkomst “FAM dient voor het werkingsjaar 2015 gemiddeld evenveel of meer cliënten te ondersteunen ten opzichte van het jaar voor de opstartdatum van het flexibel aanbod meerderjarigen. … “ - Gegevens uit cliëntenregistratie - Het "aantal begeleide cliënten" pro rata op jaarbasis (aantal begeleide dagen in CR/ dagen op jaarbasis). - Geen PVC, kortverblijf, logeren, RTH,… - FAM-voorziening ontvangt de berekening voor het startjaar van het VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap36

37 Ondersteuningsfuncties 3 Individuele ondersteuning (uitgedrukt in uren) – Individuele psychosociale begeleiding − één-op-één begeleiding − ondersteuning bij dagbesteding of wonen – Individuele praktische hulp − ADL in een één-op-één relatie. − praktische hulp/ hoofdzakelijk instrumenteel – Globale individuele ondersteuning − combinatie van individuele begeleiding en praktische hulp – Oproepbare permanentie (ja/ nee) − na oproep niet-planbare één-op-één ondersteuning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap37

38 Ondersteuningsfuncties 4 Groepsbegeleiding (uitgedrukt in uren) – in kaart te brengen – niet binnen PVF voorzien – psychosociale begeleiding van meer dan één persoon Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap38

39 Combinatie van ondersteuningsfuncties Alle functies zijn op maandbasis combineerbaar met elkaar, maar niet op hetzelfde moment (voormiddag, namiddag, avond, nacht en ochtend) – als er dagondersteuning wordt geregistreerd, kan men dit dagdeel geen individuele ondersteuning registreren – als er woonondersteuning wordt geregistreerd, kan men geen individuele ondersteuning registreren i.k.v. wonen, maar eventueel wel overdag (i.f.v. dagondersteuning) – Eventueel 1,5 dagen dagondersteuning (voormiddag, namiddag en avondopvang), maar niet in combinatie met woonondersteuning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap39

40 Wat wijzigt er voor ons ? 1 Charter – aanpassingen -Terminologie -Andere tekstuele aanpassingen -Beschrijving aanbod volledig herwerkt Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap40

41 Charter – aanpassingen Inhoudelijk -Vlotter wijzigen in de ondersteuningsvorm -Dossiervorming digitaal -Verlof en aanwezigheden - regels vervallen 12u regel /144 verlofdagen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap41

42 Charter – aanpassingen Inhoudelijk -Wonen kan worden losgekoppeld van de dagondersteuning -Warme maaltijden hoeven niet meer Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap42

43 Protocol – wijzigingen Begeleidingsovereenkomst Onderscheid bewindvoerder – vertegenwoordiger persoonsgebonden materies Terminologie “ondersteuning” Persoonlijke bijdrage Wijziging inventarisregel Wijziging socio-culturele toelage Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap43

44 Wijzigingen charter + Protocol -Overlopen wijzigingen -Advies -Advies voorgelegd aan Raad van Bestuur op 30/04 -Van kracht vanaf 1/05 -Maar financiële wijzigingen vanaf maart ! (cf moeilijke praktijk) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap44


Download ppt "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN (FAM) januari/februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google