De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN (FAM)

Verwante presentaties


Presentatie over: "FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN (FAM)"— Transcript van de presentatie:

1 FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN (FAM)
januari/februari 2015 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

2 FAM binnen de zorgvernieuwing
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

3 Uitgangspunten VN-conventie en Perspectiefplan 2020 1
De persoon met een handicap geniet een volwaardig burgerschap Hij heeft de regie van zijn leven en ondersteuning zelf in handen Vraaggestuurd (i.p.v. aanbodsgestuurd) / op maat Persoonsvolgende financiering Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

4 Uitgangspunten VN-conventie en Perspectiefplan 2020 2
Hij kan inclusief leven in de maatschappij en beroep doen op ondersteuning die voor iedereen beschikbaar is model concentrische cirkels samenwerking en versterking van verschillende sectoren binnen beleidsdomein Het sociaal ondernemerschap bevorderen Faciliterende overheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

5 Model 5 concentrische cirkels
Gespecialiseerde VAPH-ondersteuning Reguliere ondersteuning Buurt, familie, vrijwilligers Eigen gezin PmH

6 Doelstellingen Perspectief 2020
Zorggarantie voor personen met de grootste ondersteuningsnood Geïnformeerde gebruikers genieten van vraaggestuurde ondersteuning en assistentie Uitdaging: Bijkomende middelen en ingezette vernieuwingen zorgen ervoor dat het VAPH aan steeds meer mensen een antwoord op hun vraag kan bieden. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

7 FAM als tussenstap naar PVF 1
Persoonsvolgende financiering (PVF) Bedoeld voor inkoop van zorg en ondersteuning, maar kan gecombineerd worden met hulpmiddelen (IMB) Binnen PVF: twee trappen: Rechtstreekstoegankelijke hulp (RTH) en / of Basisondersteuningsbudget (BOB) Persoonsvolgend budget (PVB) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

8 FAM als tussenstap naar PVF 2
Persoonsvolgend budget toegekend aan de persoon zelf op basis van ondersteuningsnoden en zorgzwaarte cash of voucher of combinatie van beiden kan o.a. worden ingezet bij vergunde aanbieders voucher wordt uitgedrukt in PERSONEELSPUNTEN  FAM is tussenstap om van erkende voorziening, naar vergunde zorgaanbieder te evolueren Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

9 FAM als tussenstap naar PVF 3
VAPH vergunt aanbieders om zorg en ondersteuning aan te bieden (cf. erkende VAPH-zorgaanbieders) vergunning mits: naleven kwaliteitsvoorwaarden verantwoording aan VAPH over ter beschikking gestelde middelen (voucher + organisatiegebonden punten) verantwoording aan budgethouder over gerealiseerde ondersteuning en kostprijs (cf. overeenkomst met cliënt) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

10 Timing FAM en PVF Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

11 Stand van zaken omschakeling naar FAM
2014: 35 FAM-voorzieningen 2015: Groep 1: 71 FAM-voorzieningen Beheerovereenkomsten: eind januari 2015 Groep 2: 119/122 voorzieningen al bevestigd Infosessies : technische / inhoud / zorgregie Berekeningen / goedkeuring Streefdatum beheerovereenkomsten: april 2015 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

12 Omschakeling naar FAM Doelstelling alle voorzieningen voor meerderjarigen in 2015 naar FAM Vanaf 2016: Regelgeving FAM (en MFC en personeel) van kracht In de loop van 2016 eerste persoons-volgende budgetten 2020: Alle personen met een handicap (nRTH) hebben een PVB Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

13 Doelstellingen FAM Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

14 Doelstelling FAM’s 1 Overgang naar PVF mogelijk maken/ faciliteren (visie, werking en structuren aanpassen) Soepele en vraaggestuurde zorgtrajecten aanbieden, op maat van de cliënt Een groter aantal personen ondersteunen (op maat), meer open plaatsen op de CRZ  snellere instroom van personen met grootste ondersteuningsnood Kosten voor wonen en ondersteuning loskoppelen van elkaar (eigen woon- en leefkosten) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

15 Doelstelling FAM’s 2 Ondersteuning zo inclusief mogelijk organiseren
Het aandeel aan inclusief wonen verhogen Inschakeling van reguliere diensten verhogen Ruimte voor sociaal ondernemerschap Een soepel en vraaggestuurd personeelsbeleid kunnen voeren i.f.v. vragen van cliënten (personeelspunten, wegvallen personeelskaders, forfaitaire werkingsmiddelen, …) eenvoudige zorgregieregels regelluw kader / meer ruimte voor samenwerking administratieve vereenvoudiging Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

16 Administratieve vereenvoudiging 1
Capaciteit van huidige zorgvormen voor volwassenen (excl. thuisbegeleiding / RTH) samenvoegen Capaciteit omzetten in personeelspunten Geen opgelegde personeelskaders meer Forfaitaire toekenning van werkingsmiddelen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

17 Klassieke systeem Afdeling a1 Voorziening Aaa Afdeling a2 Afdeling b1
personeelskader Afrekening Afdeling a1 Voorziening Aaa personeelskader Afrekening Afdeling a2 personeelskader Afrekening Afdeling b1 Voorziening Bbb IM personeelskader Afrekening Afdeling b1 personeelskader Afrekening Afdeling c1 Voorziening Ccc personeelskader Afrekening Afdeling c1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

18 Subsidie-eenheid (SE)
IM: inrichtende macht APU: ambulante dienst punten PVC: persoonsvolgend convenant RTH: rechtstreeks toegankelijke hulp WK: werkingskost FAM Punten en WK 1 maandelijks voorschot Personeelsvoorschot WK voorschot MFC Punten en WK SE Gemeenschappelijke puntentotaal Gemeenschappelijke WK APU Punten en WK RTH 1 geïntegreerde afrekening Punten en WK PVC Punten en WK Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

19 Administratieve vereenvoudiging 2
Afstappen van soorten aan- en afwezigheidsdagen (kostenstaten) enkel nog registratie van effectief geleverde ondersteuning (ondersteuningsfuncties) Minder combinatieregels Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

20 ZORGVERNIEUWING IS NIET ALLEEN EEN KWESTIE VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING, MAAR VOORAL VAN EEN GEWIJZIGDE BASISHOUDING WILLEN meer flexibel werken WILLEN luisteren naar de echte vraag WILLEN overgaan tot interne heroriëntatie van mensen en middelen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

21 Regelluw kader Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

22 Regelluw kader 1 BVR 26 april 1995 Art. 7 §1. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, kan voor een project van een voorziening dat voldoet aan de voorwaarden, bepaald in artikel 3 en 4, een afwijking toestaan op de bepalingen met betrekking tot de erkenningsvoorwaarden en de subsidiëringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de voorziening die het project indient. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

23 Regelluw kader 2 Per voorziening: Geen afwijkingen op:
Ministerieel besluit staat de afwijkingen toe op de regelgeving Beheersovereenkomst Geen afwijkingen op: BVR 4 februari 2011 algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg BVR 17 maart 2006 zorgregie Inschrijvingsprocedure VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

24 FAM-categorieën Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

25 FAM-categorieën 1 Grote categorieën van ondersteuning
Iedere FAM kan in principe de 3 categorieën van FAM-ondersteuning aanbieden: FAM middenfrequente (woon)ondersteuning FAM dagondersteuning FAM intensieve woonondersteuning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

26 FAM-categorieën 2 FAM middenfrequente (woon)ondersteuning
Individuele ondersteuning woon- en/ of dagondersteuning ambulant en/of mobiel psychosociale begeleiding en/of praktische hulp (ev. groepsbegeleiding) max. 75 contactmomenten per jaar Kortdurende dag- en woonondersteuning met verblijfsfunctie: max. 92 dagen per jaar Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

27 FAM-categorieën 3 FAM dagondersteuning
Ondersteuning tijdens de dag, moeilijk individueel toewijsbaar, begeleiding en permanentie Individuele ondersteuning (cf. bovenstaande) Kortdurende woonondersteuning met verblijfsfunctie: max. 92 dagen per jaar uitgedrukt in dagdelen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

28 FAM-categorieën 4 FAM intensieve woonondersteuning
Individuele ondersteuning: aantal onbeperkt Dag- en woonondersteuning met verblijfsfunctie (inclusief of residentieel, ondersteuning is moeilijk individueel toewijsbaar, begeleiding en permanentie) uitgedrukt in nachten, inclusief ochtend- en avondopvang Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

29 FAM-categorieën 6 FAM-categorie Klassieke zorgvorm
FAM intensieve woonondersteuning Tehuis niet-werkenden nursing Tehuis niet-werkenden bezigheid Observatie-unit meerderjarigen Zelfstandig wonen Tehuis werkenden Diensten Inclusieve Ondersteuning (DIO) Geïntegreerd wonen Beschermd wonen FAM dagondersteuning Dagcentrum: eigen atelier FAM middenfrequente (woon)ondersteuning Dagcentrum: begeleid werken Dagcentrum: ambulante begeleiding Begeleid wonen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

30 Tenlasteneming Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

31 Tenlasteneming FAM intensieve woonondersteuning en FAM dagondersteuning Minstens PEC-beslissing beschermd wonen FAM middenfrequente woonondersteuning Minstens PEC-beslissing begeleid wonen Kortdurende begeleiding Kortverblijf: 92 dagen Logeren (en thuisbegeleiding): 30 dagen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

32 Migratievragen FAM intensieve woonondersteuning FAM dagondersteuning
FAM middenfrequente woonondersteuning Thuisbegeleiding Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

33 Kortdurende begeleidingsovereenkomsten (FAM dagondersteuning en FAM intensieve woonondersteuning)
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

34 Kortverblijf/logeren
Procedure valt weg Capaciteit kortverblijf en logeren is opgenomen in het totale puntenpakket Valt nu onder procedure kortdurende FAM begeleidingsovereenkomsten Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

35 Geboden ondersteuning door FAM
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

36 Output in FAM-beheersovereenkomst
“FAM dient voor het werkingsjaar 2015 gemiddeld evenveel of meer cliënten te ondersteunen ten opzichte van het jaar voor de opstartdatum van het flexibel aanbod meerderjarigen. … “ Gegevens uit cliëntenregistratie Het "aantal begeleide cliënten" pro rata op jaarbasis (aantal begeleide dagen in CR/ dagen op jaarbasis). Geen PVC, kortverblijf, logeren, RTH,… FAM-voorziening ontvangt de berekening voor het startjaar van het VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

37 Ondersteuningsfuncties 3
Individuele ondersteuning (uitgedrukt in uren) Individuele psychosociale begeleiding één-op-één begeleiding ondersteuning bij dagbesteding of wonen Individuele praktische hulp ADL in een één-op-één relatie. praktische hulp/ hoofdzakelijk instrumenteel Globale individuele ondersteuning combinatie van individuele begeleiding en praktische hulp Oproepbare permanentie (ja/ nee) na oproep niet-planbare één-op-één ondersteuning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

38 Ondersteuningsfuncties 4
Groepsbegeleiding (uitgedrukt in uren) in kaart te brengen niet binnen PVF voorzien psychosociale begeleiding van meer dan één persoon Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

39 Combinatie van ondersteuningsfuncties
Alle functies zijn op maandbasis combineerbaar met elkaar, maar niet op hetzelfde moment (voormiddag, namiddag, avond, nacht en ochtend) als er dagondersteuning wordt geregistreerd, kan men dit dagdeel geen individuele ondersteuning registreren als er woonondersteuning wordt geregistreerd, kan men geen individuele ondersteuning registreren i.k.v. wonen, maar eventueel wel overdag (i.f.v. dagondersteuning) Eventueel 1,5 dagen dagondersteuning (voormiddag, namiddag en avondopvang), maar niet in combinatie met woonondersteuning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

40 Wat wijzigt er voor ons ? 1 Charter – aanpassingen Terminologie
Andere tekstuele aanpassingen Beschrijving aanbod volledig herwerkt Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

41 Charter – aanpassingen Inhoudelijk
Vlotter wijzigen in de ondersteuningsvorm Dossiervorming digitaal Verlof en aanwezigheden - regels vervallen 12u regel /144 verlofdagen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

42 Charter – aanpassingen Inhoudelijk
Wonen kan worden losgekoppeld van de dagondersteuning Warme maaltijden hoeven niet meer Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

43 Protocol – wijzigingen
Begeleidingsovereenkomst Onderscheid bewindvoerder – vertegenwoordiger persoonsgebonden materies Terminologie “ondersteuning” Persoonlijke bijdrage Wijziging inventarisregel Wijziging socio-culturele toelage Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

44 Wijzigingen charter + Protocol
Overlopen wijzigingen Advies Advies voorgelegd aan Raad van Bestuur op 30/04 Van kracht vanaf 1/05 Maar financiële wijzigingen vanaf maart ! (cf moeilijke praktijk) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap


Download ppt "FLEXIBEL AANBOD MEERDERJARIGEN (FAM)"

Verwante presentaties


Ads door Google