De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vernieuwing in de gehandicaptenzorg Yes, we care

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vernieuwing in de gehandicaptenzorg Yes, we care"— Transcript van de presentatie:

1 Vernieuwing in de gehandicaptenzorg Yes, we care
Infosessie MDT’s februari 2015

2 Enkele voetnoten Situatie voor meerderjarige PmH
Voor minderjarigen: afstemming met ITP Enkel zorg & ondersteuning Combinatie met IMB blijft mogelijk Nieuwe ontwikkelingen: stand van zaken zoals gekend vandaag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

3 Verloop van de sessie Zorg en ondersteuning voor PmH: bestaande situatie Naar een vernieuwd zorglandschap voor PmH Toeleiding tot een persoonsvolgend budget Besteding en verantwoording van het PVB nRTH Monitoren, evalueren en bijsturen Nieuwe basisdossier Planning Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) Persoonsvolgende financiering (PVF) Basisondersteuningsbudget (BOB) Persoonsvolgend budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (PVB nRTH) Reorganisatie van het zorgaanbod Diensten Ondersteuningsplan Multidisciplinaire teams Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

4 De zorg en ondersteuning voor PmH: situatie tot voor kort
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

5 Aanbod zorg en ondersteuning
Zorgaanbieders worden erkend en gesubsidieerd om begeleiding en opvang voor PmH te voorzien Verschillende types van ondersteuning ambulante dienstverlening: thuisbegeleiding, begeleid wonen, beschermd wonen, Zelfstandig Wonen semi-residentiële ondersteuning: dagcentrum residentiële ondersteuning: tehuis, logeren Erkende capaciteit: aantal plaatsen of aantal begeleidingen Aanbieder verantwoordt besteding middelen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

6 Persoonlijke Assistentiebudget (PAB)
Een budget waarmee PmH zelf de nodige ondersteuning kan realiseren PmH is budgethouder die zelf optreedt als werkgever Beperkte combinatiemogelijkheden met zorg Besteding volledig te verantwoorden Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

7 Persoonsgebonden Budget (PGB)
Een budget waarmee PmH zelf ondersteuning kan realiseren reguliere dienstverlening kan inkopen zorg kan inkopen bij vergunde aanbieders Experiment Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

8 Indicatiestelling Zorg en PAB
Wie komt in aanmerking? Jonger dan 65 jaar In het Nederlands taalgebied of Brussel wonen Voldoen aan de verblijfsvoorwaarden Voldoen aan definitie handicap Behoefte hebben aan handicapspecifieke zorg en ondersteuning Procedure: aanvraag via provinciale afdeling VAPH Aanvraag voor ondersteuning - Multidisciplinair verslag of PAB-inschalingsverslag door erkend MDT Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

9 beoordeling & beslissing
beoordeling door PEC en bij vraag naar PAB ook door Deskundigencommissie voornemen van beslissing heroverweging PEC-voornemen mogelijk via HOC beslissing (via provinciale afdeling VAPH) beroepsprocedure via Arbeidsrechtbank versnelde procedure mogelijk Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

10 Centrale Registratie Zorgvragen
Vraag registreren op CRZ (per provincie) door contactpersoon (bv voorziening, MDT) actieve of toekomstgerichte vraag dringend oplossing nodig: RPC, status PTB ook voor PAB-vragen bemiddeling (helpen zoeken naar geschikte oplossing) Aanbod en vraag op elkaar afstemmen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

11 Naar een vernieuwd zorglandschap voor PmH in 2020
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

12 Kader VN Conventie PmH Perspectief 2020: nieuw ondersteuningsbeleid PmH Decreet PVF Cirkel 1: zelfzorg Cirkel 2: gebruikelijke zorg & ondersteuning binnen gezin Cirkel 3: vrijwillige ondersteuning door familie, vrienden, buren Cirkel 4: ondersteuning door reguliere diensten Cirkel 5: door het VAPH gefinancierde ondersteuning, rechtstreeks en niet rechtstreeks toegankelijk Cirkel 1: zelfzorg (hulpmiddelen) België ondertekende het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op 30 maart 2007 en ratificeerde het op 2 juli Het verdrag trad op 1 augustus 2009 in België in werking. PP 2020 – 2010 Decreet PVF – 2014 Regie in handen van PmH, volwaardig burgerschap Vermaatschappelijking van de zorg. Gedeelde zorg en ondersteuning. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

13 Doelstellingen Perspectief 2020
Zorggarantie voor personen met de grootste ondersteuningsnood Geïnformeerde gebruikers genieten van vraaggestuurde zorg en assistentie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

14 Continuüm van ondersteuning
Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Basisondersteuningsbudget (BOB) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) In cash, als voucher, of combinatie Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

15 Continuüm van ondersteuning
Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Basisondersteuningsbudget (BOB) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

16 Diensten Ondersteuningsplan
WAT? vraagverheldering, netwerkversterking, brug naar reguliere dienstverlening maximum 12 begeleidingen gespreid over 12 maanden Voor WIE? voor personen met (een vermoeden van) een handicap; rechtstreeks toegankelijk Ook personen met een handicap gebruik maken van DOP Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

17 Geresponsabiliseerde MDT’s
WAT? erkennen handicap objectiveren ondersteuningsnood obv vraag aanleveren informatie ifv prioriteit Gemachtigde indicatiestelling (tegen 2020) geen PEC meer voor objectivering ondersteuningsnood, wel nog voor handicap vorming, intervisie, ex post controle Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

18 Continuüm van ondersteuning
Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Basisondersteuningsbudget (BOB) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

19 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
gespecialiseerde hulp, rechtstreeks toegankelijk (niet door toegangspoort) Persoon met (een vermoeden van) een handicap Ondersteuningsfuncties ambulante en mobiele begeleiding (eerste 2 jaar: max 24x/jaar; vanaf 3de jaar: max 12x/jaar) dagopvang (max 24 dagen/jaar) verblijf (max 12 nachten/jaar) outreach: overdracht van handicapspecifieke kennis, vb aan kinderopvang, scholen, reguliere diensten, … Persoonlijke bijdrage naargelang ondersteuningsfunctie - 48 begeleidingen tijdens de eerste 2 jaren samen 12 begeleidingen vanaf het 3de jaar Onderstaand overzicht vermeldt per functie de maximale persoonlijke bijdrage die men aan een gebruiker kan vragen per prestatie. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de index en worden jaarlijks op 1 januari aangepast. De voorziening kan echter beslissen om minder of zelfs geen bijdrage te vragen. Functie Maximale persoonlijke bijdrage Ambulante begeleiding € 5,00 Mobiele begeleiding Dagopvang (dag) € 9,50 Verblijf (nacht) € 23,90 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

20 Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
RTH wordt sterk uitgebreid in 2015 verdere optimalisatie in 2015 flexibeler inzet, geen strikt onderscheid in functies persoonlijke bijdrage kan via BOB regelgeving aangepast: oktober 2015 De voorziening kan aan de persoon met een handicap of vermoeden van een handicap een financiële bijdrage vragen. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

21 Persoonsvolgende financiering
Trap 1: BOB recht op basisondersteuning voor elke PmH met duidelijk vastgestelde behoefte aan zorg en ondersteuning Trap 2: PVB nRTH persoonsvolgend budget voor wie nood heeft aan meer intensieve, frequente of gespecialiseerde ondersteuning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

22 Basisondersteuningsbudget
WAT? Garantie op basisondersteuning Maandelijks, vast, forfaitair bedrag Vrij besteedbaar Uitbetaald door zorgkassen Combineerbaar met RTH en IMB NIET combineerbaar met PVB nRTH (trap 2) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

23 Basisondersteuningsbudget
Voor WIE? Personen met erkende handicap EN vastgestelde ondersteuningsnood Erkennen handicap en vaststellen ondersteuningsnood: Vroegere positieve beslissing (zorg, PAB) Attesten Nieuw te doorlopen multidisciplinair onderzoek (MDO) (via erkend MDT) Gefaseerde invoer vanaf 2016 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

24 Persoonsvolgend budget (PVB) nRTH
Budget om zorg en ondersteuning te realiseren Niet rechtstreeks toegankelijk Hoogte budget afhankelijk van vraag en nood Combineerbaar met IMB NIET combineerbaar met RTH, BOB Inzetbaar als cash en/of als voucher Besteding te verantwoorden Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

25 PVB nRTH – start 2016 uitstroom wordt persoonsvolgend heringezet
nieuwe toekenningen zijn persoonsvolgend 2015: overgangsperiode nieuwe administratieve processen & transitie VAPH regelgeving ICT-ontwikkeling reorganisatie van het aanbod Alle voorzieningen naar FAM/MFC als tussenstap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

26 Flexibelere ondersteuning: FAM & MFC
Vroeger Vroeger: all-in pakketten, en slechts bepaalde combinaties mogelijk Dagcentrum Thuisbegeleiding Tehuis niet-werkenden

27 Nu Multifunctioneel Centrum Minderjarigen (MFC)
MFC: voor minderjarigen In 2012: eerste MFC’s van start Jan 2015: alle voorzieningen voor minderjarigen zijn MFC’s FAM Het aanbod van de voorzieningen die binnen het FAM-kader werken, kan zeer divers worden ingevuld. Daar het project zich nog in de startfase bevindt, zijn alle mogelijkheden misschien nog niet realiseerbaar in de deelnemende voorzieningen. Dit geldt voor de hele looptijd van het project. Er is nog steeds een goedkeuring van het VAPH nodig om hier van gebruik te maken. En je moet je laten aanmelden bij de CRZ om hier gebruik van te maken. Multifunctioneel Centrum Minderjarigen (MFC) Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

28 FAM als tussenstap naar PVF
Overgang naar PVF faciliteren (visie, werking en structuren aanpassen) Soepele en vraaggestuurde zorgtrajecten, op maat van de cliënt Ondersteuning zo inclusief mogelijk organiseren Aandeel inclusief wonen verhogen Inschakeling van reguliere diensten verhogen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

29 FAM als tussenstap naar PVF
Ruimte voor sociaal ondernemerschap soepel personeelsbeleid ifv vragen van cliënten administratieve vereenvoudiging Kosten voor wonen en ondersteuning loskoppelen van elkaar (eigen woon- en leefkosten) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

30 Timing Alle voorzieningen voor meerderjarigen in 2015 naar FAM
Vanaf 2016: Regelgeving FAM (en MFC en personeel) van kracht Start PVF vanaf 2016 2020: Alle personen met een handicap hebben een PVB Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

31 Continuüm van ondersteuning
Diensten Ondersteuningsplan (DOP) Multidisciplinaire Teams (MDT’s) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) Basisondersteuningsbudget (BOB) Niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH) Bijstandsorganisaties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

32 Bijstandsorganisaties
Bijstand na de poort Inzetten & adequaat besteden, beheren en verantwoorden PVB Sterker maken van budgethouders VAPH vergunt organisaties die deze specifieke opdracht opnemen Bijstaan bij onderhandelen met zorgaanbieders, organiseren van de benodigde zorg en ondersteuning Sterker maken in verschillende aspecten van budgethouderschap en werkgeverschap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

33 Toeleiding tot een persoonsvolgend budget nRTH
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

34 Indicering persoonsvolgend budget nRTH
Basis: Ondersteuningsplan & afgeleide VAPH-vraag Objectivering van de ondersteuningsnood Vertaalsleutel (punten - euro): € 817,36 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

35 Vraagverheldering & ondersteuningsplanning
DOP of andere rechtstreeks toegankelijke dienst die door PmH zelf wordt gekozen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

36 Ondersteuningsplan Plan met inzet 5 cirkels van ondersteuning bij vraag naar zorg en ondersteuning Sjabloon Beginschets Ondernomen acties Eindschets met VAPH-vraag naar zorg en ondersteuning Testing & vervolgonderzoek (D)OP: 2015 Vorming en intervisie andere diensten Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

37 Objectivering Multidisciplinair onderzoek door erkend MDT Sjabloon MDV
Handicap Objectivering van ondersteuningsnood Beschrijvende informatie, en eventueel schalen Afname zorgzwaarte-instrument (ZZI) Elementen prioriteit Sjabloon MDV

38 Bepaling budgethoogte: stappenplan
Stap 1: opstellen OP met formulering vraag aan VAPH Ondersteuningsfuncties: Dagondersteuning (1 - 7 dagen/week) Woonondersteuning (1 – 7 nachten/week) Psychosociale begeleiding (0,5 – 4 u/week) Praktische hulp (u/week) Globale individuele ondersteuning (u/week) Oproepbare permanentie (ja/neen)

39 Ondersteuningsfuncties

40 Stap 2: bepalen vereiste objectivering ondersteuningsnood, obv VAPH-vraag PmH
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

41 Stap 3: berekenen gewicht totale vraag
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

42 Stap 3: berekenen gewicht totale vraag
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

43 Stap 4: vertalen naar budgetcategorie
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

44 Voorbeeld berekening gevraagde budgetcategorie
3 dagen dagondersteuning (basisgewicht): - 3 x 1,8 = 5,4 - gewicht 5,4 valt in categorie I

45 Stap 5: checken objectiveringswijze op basis van gevraagde budgetcategorie
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

46 Stap 6: bepalen toe te wijzen budget-categorie.
Categorie V en hoger: Vergelijking gevraagde budgetcategorie en bekomen budgetcategorie obv ZZI Resultaat ZZI bepaalt maximaal te verkrijgen budgetcategorie Categorie I – IV: Budgetcategorie op basis van totale gewicht uit ondersteuningsplan Ondersteuningsvraag afdoende gemotiveerd Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

47 Persoonsvolgend budget nRTH: vraag & zorgzwaarte
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

48 Bepalen mogelijkheden binnen budgetcategorie
Voorbeeld budgetcategorie IV: Minimum gewicht = 13,1 Maximum gewicht = 19,9 Hoeveel uren praktische hulp komt hiermee richtinggevend overeen? Gewicht praktische hulp = 0,75 Minimum aantal uren (indicatief): 13,1/0,75 = 17,5 u/week Maximum aantal uren (indicatief): 19,9/0,75 = 26,5u/week

49 Prioritering Enkel actuele vragen
Prioritering op cliëntniveau elementen ifv prioritering in OP, MDV één prioriteitsscore per persoon Uitzondering na noodsituatie cliënt kiest om OP te splitsen in twee delen waarvan urgentie verschilt Bijzondere situaties: spoedprocedure, noodsituatie (tijdelijk budget) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

50 Prioritering Prioriteitengroepen: Idealiter:
PVF na noodsituatie prioriteitengroep 1, 2, 3 en 4 Idealiter: voor elke groep toekenningskansen daarnaast ruimte voor ‘andere beleidsopties’ (bv preventie) PG3 toch urgent: dus opsplitsen in twee groepen waarvan één groep toch nog budget kan hebben Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

51 PVF na noodsituatie zo objectief mogelijke criteria
noodsituatie niet van tijdelijke aard toe te kennen door VAPH middelen steeds beschikbaar aansluitend op noodsituatie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

52 Prioriteitengroepen intersubjectieve beoordeling obv dringendheid, door RPC omvang kloof huidige ondersteuning – ondersteuningsnood obv handicap toekenning budget prioriteitengroep 1: toekenning binnen de 3 maanden (= streefdoel) prioriteitengroep 2 en 3: termijn toekenning afhankelijk van totale budget prioriteitengroep 4: voorlopig geen budget PG 1: die personen en hun netwerk die zich in een bijzonder precaire situatie bevinden, waarin zeer dringend ondersteuning vanuit het VAPH vereist is en die op zeer korte termijn een PVB toegewezen moeten krijgen en  PG 2 en 3: de groep minder urgente zorgvragers met een handicap die weliswaar ook een vraag naar nRTH -ondersteuning heeft om een kwaliteitsvol leven voor zichzelf en het gezin te verzekeren. De vraag van deze groep personen is minder dringend en prangend dan de vragen van de vorige groepen. Omwille van de beperktheid van de beschikbare middelen zal deze groep moeten wachten op een PVB nRTH.  PG 4: nog minder urgente zorgvragers waarvoor voorlopig geen budget wordt voorzien Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

53 Besteding en verantwoording van het PVB nRTH
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

54 Inzet van het PVB nRTH Keuze tussen cash en/ of voucher:
vrije keuze; combinatie mogelijk na toewijzing PVB nRTH wijziging mogelijk Budget = zorggebonden punten bij inkoop vergunde aanbieder met cash of voucher: extra % organisatiegebonden kosten; te verantwoorden door aanbieder andere gevallen: extra % beheerskosten; te verantwoorden door budgethouder Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

55 Inzet PVB nRTH - vergunde zorgaanbieders
VAPH vergunt aanbieders om zorg en ondersteuning aan te bieden Vergunning mits naleven kwaliteitsvoorwaarden verantwoording aan VAPH over ter beschikking gestelde middelen (voucher + organisatiegebonden punten) verantwoording aan budgethouder over gerealiseerde ondersteuning en kostprijs Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

56 PVB nRTH – Persoonsvolgend financieringssysteem
Voucher: in te zetten bij door VAPH vergunde zorgaanbieder overeenkomst tussen budgethouder en aanbieder verantwoording zorggebonden punten verantwoording organisatiegebonden punten Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

57 Cash budget: wordt gestort op aparte rekening
directe kosten: overeenkomst met persoonlijke assistenten, interimkantoren, diensten die met dienstencheques werken, zelfstandigen, organisaties die met vrijwilligers werken, remgeld reguliere diensten, vergunde aanbieders indirecte kosten: onkosten assistent, bankkosten, telefoonkosten verantwoording door budgethouder aan VAPH richtlijnen besteding vergelijkbaar met PAB/PGB vandaag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

58 Geïnformeerde & sterke gebruikers
Betrokken eerstelijnsdiensten Bijstand vóór de poort: RTH en DOP Bijstand na de poort: bijstandsorganisaties en vergunde zorgaanbieders Mijnvaph.be Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

59 Monitoren, evalueren & bijsturen
Ontwikkelen indicatorenset Beleids-, proces- en kwaliteitsindicatoren, financiële indicatoren Nulmeting: eind 2015 Tussenevaluatie: 2017 – 2018 Effect- meting implementatie nieuwe beleid en nieuw financieringssysteem: 2019 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

60 Het vernieuwde basisdossier
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

61 Het vernieuwde basisdossier
Helios Modulair Ondersteuningsplan Objectivering van de handicap Objectivering van de vraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

62 Het ondersteuningsplan
Wie kan het invullen? Wie mag het indienen? Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 62

63 Het ondersteuningsplan
3 – delig: Beginschets Ondernomen acties Eindschets Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

64 Het ondersteuningsplan: beginschets
Beeld van de aanvrager Voorstelling van de vraag Gezin & Context Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

65 Het ondersteuningsplan: ondernomen acties
Wonen Werken Dagbesteding en vrije tijd Communicatie Mobiliteit Gedrag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

66 Het ondersteuningsplan: eindschets
Wie zal mijn ondersteuning opnemen? Welke resterende vragen zijn er nog? Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

67 Objectivering van de handicap
Algemeen beeld Stoorniscodes: testing, objectivering, behandeling , … Opleiding en tewerkstelling Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

68 Objectivering van de vraag
Afhankelijk van de vraag is dit verplicht een ZZI of een gemotiveerde beschrijving van de beperkingen. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

69 Objectivering van de vraag
ZZI of Communicatie, zelfredzaamheid, mobiliteit, deelname aan het maatschappelijk leven, gedrag + vragenlijst zelfredzaamheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

70 Planning Strak tijdspad ifv start 2016 2015: voorbereiding
Testing methodiek budgetbepaling (maart – juni) 100-tal nieuwe aanvragen Opmaken OP, objectivering van ondersteuningsnood, budgetbepaling Voorafgaand opleidingstraject of de methode, de sjablonen, de instrumenten bruikbaar en werkbaar zijn. De bedoeling is bij te sturen en te verfijnen waar nodig. Daarnaast willen we ook nagaan waar we op micro- (individuele cliënt/budgethouder) en mesoniveau (voorziening of deel van voorziening) uitkomen wanneer we inschalen met de uitgewerkte methode. Welke budgetten bekomen we? Hoe verhouden deze budgetten zich met (de kostprijs van) wat er vandaag aan ondersteuning wordt geboden? We willen wél onderzoeken of met de bekomen budgetcategorie dezelfde (mate van) zorg en ondersteuning kan gerealiseerd worden als vandaag, rekening houdend met een (mogelijks) andere wijze van inzet en het delen van de verantwoordelijkheid over ondersteuningscirkels heen. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

71 Planning 2015: voorbereiding
Simulatie budgetcategorieën (maart – juni): Zijn bekomen budgetcategorieën toereikend? Inschalingen van bestaande cliënten Kan met bekomen budgetcategorie dezelfde (mate van) zorg en ondersteuning gerealiseerd worden zoals vandaag? Opleiding ZZI (najaar) of de methode, de sjablonen, de instrumenten bruikbaar en werkbaar zijn. De bedoeling is bij te sturen en te verfijnen waar nodig. Daarnaast willen we ook nagaan waar we op micro- (individuele cliënt/budgethouder) en mesoniveau (voorziening of deel van voorziening) uitkomen wanneer we inschalen met de uitgewerkte methode. Welke budgetten bekomen we? Hoe verhouden deze budgetten zich met (de kostprijs van) wat er vandaag aan ondersteuning wordt geboden? We willen wél onderzoeken of met de bekomen budgetcategorie dezelfde (mate van) zorg en ondersteuning kan gerealiseerd worden als vandaag, rekening houdend met een (mogelijks) andere wijze van inzet en het delen van de verantwoordelijkheid over ondersteuningscirkels heen. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

72 Sara Demuzere E sara.demuzere@vaph.be
Hanna Steenwegen E Florian Roman E Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

73 Bedankt Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap


Download ppt "Vernieuwing in de gehandicaptenzorg Yes, we care"

Verwante presentaties


Ads door Google