De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie1 Zorgregie Opleiding Verwijzersplatform 28 april 2014 Evi Vangeneugden Coördinator zorgregie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie1 Zorgregie Opleiding Verwijzersplatform 28 april 2014 Evi Vangeneugden Coördinator zorgregie."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie1 Zorgregie Opleiding Verwijzersplatform 28 april 2014 Evi Vangeneugden Coördinator zorgregie Limburg

2 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie2 Structuur van de presentatie 1.Situering zorgregie binnen de VAPH- ondersteuning •Opzet zorgregie •Zorgvraagregistratie en contactpersoonschap •Opname in voorzieningen en diensten van het VAPH •Regionale prioriteitencommissie •Noodsituatie •Beleidsevoluties

3 Zorgregie binnen het geheel van ondersteuning Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie3

4 Vraagverheldering en ondersteuningsmodel Uitklaren ondersteuningsvraag gaat vooraf aan zorgregie •Door wie ? Persoon zelf, reguliere dienst, MDT, DOP of VAPH-voorziening •Wat zijn de noden vijf concentrische cirkels − Cirkel 1: zelfzorg − Cirkel 2: gebruikelijke zorg Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie4

5 Vraagverheldering en ondersteuningsmodel − Cirkel 3: zorg en ondersteuning geboden door familie, vrienden, collega’s … − Cirkel 4: professionele zorg en ondersteuning vanuit de algemene zorg en dienstverlening − Cirkel 5: professionele zorg en ondersteuning gefinancierd door het VAPH Als uit vraagverheldering blijkt dat er een vraag is naar nRTH -> VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie5

6 6 Vijf concentrische cirkels vertrekkend vanuit de cliënt

7 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie7 Ondersteuning VAPH • Individuele materiële bijstand: hulpmiddelen • Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) – Dienst OndersteuningsPlanning (DOP) – Thuisbegeleiding – (Alle) andere diensten via besluit RTH •Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (nRTH): inschrijving en zorgregie = twee trajecten

8 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie8 Persoon wil VAPH- ondersteuning Administratief (Inschrijving) Via MDT (Multidisciplinair Team) Inschrijving Zorgregie (Wachtlijst) CRZ-registratie via contactpersoon Instroom opvang/opstart begeleiding

9 Opzet zorgregie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie9

10 10 BVR Zorgregie: doelstellingen 1.Transparant en rechtvaardig opname- en bemiddelingsbeleid 2.Afstemmen van bestaande aanbod op vraag 3.Gefundeerde planning van het nieuwe aanbod

11 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie11 Middelen om doelstellingen te realiseren • Correcte registratie en ondersteuning van opnameproces via webapplicatie met geïntegreerde databank • Gestructureerd overleg op regionaal (ROG = Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg) en op Vlaams niveau • Gebruikersverenigingen • Verwijzende instanties • Voorzieningen • VAPH • Provinciale Coördinatiepunten Handicap

12 Zorgvraagregistratie en contactpersoonschap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie12

13 Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ) •Verplichte registratie cliënt bij CRZ vóór opname in het niet-rechtstreeks toegankelijk hulpaanbod  info op individueel niveau ifv bemiddeling  info op ruimere schaal ifv planning en afstemming •Geïntegreerde databank

14 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie14 Registratie zorgvraag Door contactpersoon Principe: enkel de nog niet gekende gegevens invullen - persoonsgegevens - huidige situatie - registratie zorgvraag/zorgvorm (preferentie) - voorkeursvoorziening(en) aanduiden - registratie urgentiecategorie: actieve vraag of toekomstgerichte vraag - migratievraag

15 Contactpersoon •Registratie via een contactpersoon – principe vrije keuze zorgvrager •Treedt op namens organisatie: – MDT – VAPH-dienst of voorziening – gebruikersorganisatie – derde aanmelder Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie15

16 Wat doet de contactpersoon? In en naast de webapplicatie vertegenwoordiger en belangenbehartiger -informeren: openstaande plaatsen, CRZ, regels zorgregie, … -aansporen tot verkenning van het aanbod -registratie op CRZ -actieve opvolging van de vraag en actualiseren van de gegevens in de CRZ -aanmelden cliënt open plaatsen -indienen aanvragen voor meer prioriteit -mee zoeken naar oplossingen -actieve deelname aan de zorgbemiddelingsvergaderingen -aanspreekpunt voor coördinatiepunt en andere contactpersonen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie16

17 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie17 Vergoeding van contactpersoonschap •Enkel voor door het VAPH erkende organisaties (voorzieningen, verwijzers en gebruikersverenigingen) •Enkel voor zorgvragers met een actieve vraag die geen VAPH-ondersteuning krijgen (uitgezonderd kortverblijf, logeren en DOP) •62,5 EUR als hoogste vraag is zonder melden open plaats of PAB •100 EUR voor melden open plaats •Jaarlijks telmoment = 1 mei

18 Opname in voorzieningen en diensten van het VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie18

19 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie19 Verschillende procedures opname • met melden open plaats • zonder melden open plaats • RTH • kortverblijf, logeren, kortdurende begeleiding • noodsituatie meerderjarigen

20 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie20 Procedure met melden open plaats • zorgvormen met weinig doorstroom − tehuizen meerderjarigen − beschermd, geïntegreerd wonen, diensten inclusieve ondersteuning − dagcentrum en begeleid werk • open plaats wordt gemeld en contactpersonen melden hun cliënten aan.

21 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie21 Procedure zonder melden open plaats • zorgvormen met grote turnover − thuisbegeleiding meerderjarigen, begeleid wonen • bij zorgvraagregistratie duidt contactpersoon voorkeurvoorziening aan. • kandidatenlijst komt tot stand op basis van selectie van voorziening

22 Prioriteitengroepen en opnameprioriteiten • Prioriteitengroep 1 – vragen met status PTB – migratievragen – terugval • Prioriteitengroep 2 = alle andere, actieve zorgvragen • Toekomstgerichte vragen (opname niet toegelaten) • PRIORITEITENREGEL: als er kandidaten zijn in PG1: kiezen uit de groep met PG1. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie22

23 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie23 Afwijking van de opnameprioriteiten • Voorziening moet verantwoorden (voor of na opname) • Bij niet aanvaarding van de motivatie: • Voor de opname: voorgestelde kandidaat kan niet opgenomen worden • Na de opname: kandidaat is opgenomen, maar opnamebeleid voorziening komt onder toezicht => voortaan altijd uit hoogste prioriteitengroep opnemen of op voorhand motivatie goedgekeurd krijgen

24 Regionale prioriteitencommissie (RPC) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie24

25 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie25 Regionale prioriteitencommissie : samenstelling en taken Wie ? Paritair samengestelde commissie binnen ROG Taken ? • toekennen status PTB • bindend advies kandidaten persoonsvolgend convenant • bindend advies kandidaten PAB • advies bij motivatie afwijkende opnames

26 Prioritair te Bemiddelen Zorgvraag (PTB) •Geeft de dringendheid van de zorgvraag/situatie weer •Voordeel –  1e prioriteitengroep –  mogelijkheid tot aanvraag persoonsvolgend convenant Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie26

27 Prioritair te Bemiddelen Zorgvraag •Procedure: •Aanvraag door contactpersoon (checklist) i.s.m. cliënt (netwerk) (handtekening) •Beslissing door de Regionale Prioriteitencommissie a.h.v criteria •Quotum  maximaliseren instroomkansen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie27

28 Persoonsvolgende convenanten •Alternatieve, persoonsvolgende financiering •Budget toegekend aan persoon, niet aan voorziening. Afrekening gebeurt wel rechtstreeks met voorziening •Ondersteuning door VAPH-diensten, maar geen belemmeringen naar erkenningsaantal, doelgroep of zorgvorm •Kortlopend & lang(er)lopend •Regelluwe inzet – oplossingen op maat Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie28

29 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie29 Persoonsvolgende convenanten •Procedure • Enkel bij status PTB • Aanvraag via checklist door contactpersoon • Voordracht door Regionale Prioriteitencommissie / beslissing VAPH • Afhankelijk van beschikbare middelen

30 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie30 Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) • Prioritering door RPC • Aanvraag via checklist door contactpersoon • Voordracht door Regionale Prioriteitencommissie / beslissing VAPH • Afhankelijk van beschikbare middelen

31 Noodsituatie (meerderjarigen) Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie31

32 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie32 Noodsituatie Een noodsituatie is een onverwachte, acuut beleefde en objectief vastgestelde situatie waarbij onmiddellijke hulp moet geboden worden. Er is sprake van een plots wegvallen van de sociale context van de persoon met handicap. Hierdoor is een zeer ernstige bedreiging ontstaan voor de lichamelijke en/of geestelijke integriteit van de persoon met handicap. Om de acute nood te lenigen is er onmiddellijke nood aan opvang, behandeling of begeleiding door een voorziening gesubsidieerd door het VAPH.

33 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie33 Contactpersoon vult checklist noodsituatie via applicatie in • Checklist bevraagt de criteria van de definitie • Bij (nog) niet ingeschreven personen: mogelijkheid om doktersattest of motivatie van multidisciplinair team op te laden • Beoordeling door coördinator zorgregie binnen de 14 dagen

34 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie34 Maximaal 10 weken gesubsidieerde ondersteuning in noodsituatie Verschillende combineerbare modules: • Woonondersteuning • Dagbesteding •Ambulante begeleiding (maximaal 15, bij combinatie maximaal 10) •Prestatiegerichte subsidiëring per begeleiding of opvangdag

35 Beleidsevoluties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie35

36 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie36 Visietekst Perspectief 2020 Zowel minderjarigen als meerderjarigen Doelstellingen •zorggarantie voor de grootste ondersteuningsnood •vraaggestuurde zorg en assistentie aan goed geïnformeerde gebruikers Via 11 strategische projecten binnen, maar ook ruimer dan de VAPH-sector

37 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie37 Naar een persoonsvolgende financiering Aanzetten: PAB, persoonsvolgende convenants Verder differentiëren en flexibiliseren van aanbod Belang van zorgzwaarte en ondersteuningsplan: nood aan handicapspecifieke ondersteuning rekening houdende met concentrische cirkels

38 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie38 Integrale Jeugdhulp (IJH) •Voor minderjarigenzorg •6 sectoren •Eén intersectorale toegangspoort (ITP) opgestart op 1 maart 2014, die zowel inschrijving als zorgregie vervangt

39 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie39 Dank voor uw aandacht Evi Vangeneugden T 02 225 85 20 GSM 0473 83 86 47 E evi.vangeneugden@vaph.beevi.vangeneugden@vaph.be Helpdesk zorgregie T 02 226 58 02 E zorgregie@vaph.bezorgregie@vaph.be


Download ppt "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie1 Zorgregie Opleiding Verwijzersplatform 28 april 2014 Evi Vangeneugden Coördinator zorgregie."

Verwante presentaties


Ads door Google