De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Informatiesessie urgentiecodering Cel zorgregie Februari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Informatiesessie urgentiecodering Cel zorgregie Februari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Informatiesessie urgentiecodering Cel zorgregie Februari 2008

2 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap2 Dagindeling Informatief gedeelte:  Algemeen kader van de zorgregie  Rol van MDT’s en toekenning/opvolging urgentiecodering  Vraagstelling Pauze Bespreking praktijkvoorbeelden

3 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap3 Algemeen kader zorgregie

4 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap4 BVR Zorgregie: doelstellingen Transparant en rechtvaardig opname- en bemiddelingsbeleid Afstemmen van bestaande aanbod op vraag Gefundeerde planning van het nieuwe aanbod

5 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap5 Transparant en rechtvaardig opname- en bemiddelingsbeleid (Voortraject met zorgvraagverduidelijking) Zorgvraagregistratie (CRZ) en toekenning urgentiecodering Zorgbemiddeling en opvolging urgentiecodering (Prioriteiten bij het opnamebeleid) (Noodsituaties) (Klachtenprocedure)

6 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap6 Operationalisering zorgregie Convenants samenwerking met provincies Permanente cel en ROG-overlegstructuur Online cliëntregistratie Protocollen in de uitvoeringsrichtlijnen zorgregie van 5 november 2007

7 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap7 Stapsgewijze inwerkingtreding uitvoeringsrichtlijnen Vanaf 1 januari 2008, simultaan met de uitbouw van de geïntegreerde databank Eerste stappen: Melden beschikbaar ondersteuningsaanbod Prioriteitenregel naar mogelijkheden Vervolgens: Toekennen eerste nieuwe urgentiecodes

8 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap8 Doel van deze informatiesessie Toelichting over de toekenning van urgentiecodering (= deel 2 van de uitvoeringsrichtlijnen zorgregie) Ruimere info over algemeen kader van de uitvoeringsrichtlijnen, zie: www.vaph.be/zorgregie Afzonderlijke sessies over de rol van contactpersonen zullen georganiseerd Communicatie naarmate de verdere toepassing van de uitvoeringsrichtlijnen en de opstart van de geïntegreerde databank

9 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap9 Zorgbemiddeling Contactpersoon: handelt namens een organisatie Permanent proces Rechten van de zorgvragers Rolbeschrijving van de verschillende partners

10 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap10 Zorgbemiddelingsvergadering Organisatie: structuur van ROG: regio’s en doelgroepen Gediversifieerd takenpakket in kader van zorgbemiddeling en opname Prioriteitencommissie op Vlaams niveau

11 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap11 Opnameprocedure Melden openstaande plaats (met omschrijving profiel en einddatum voor kandidaturen). Kandidatenlijst uit databank Mail naar contactpersonen Aan- en afmelden kandidaten Lijst van kandidaten per prioriteitengroep Opname (en motivatie bij afwijking) Meldingen in databank.

12 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap12 Prioriteiten bij opname: wat geldt al vanaf 1 januari 2008? Doorgeven van openstaande plaatsen, volgens reeds beschikbare procedure in de provincie via het coördinatiepunt  Verplicht voor alle zorgvormen waarvoor de afspraken m.b.t. prioriteiten zullen gelden. Zoveel als mogelijk rekening houden met de prioriteitengroepen op basis van nu gekende gegevens.

13 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap13 Noodsituatie Niet voor minderjarigen: IJH Onverwacht, acuut beleefd Objectief vastgesteld Vereist onmiddellijke hulp binnen VAPH Plots wegvallen van sociaal netwerk Ernstige bedreiging van de lichamelijke en/of geestelijke integriteit Persoon met een handicap

14 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap14 Noodsituatie Geen alternatieve oplossing sociaal netwerk of reguliere crisishulpverlening Ingaan op elk mogelijk aanbod Beperkt tot maximum 6 weken (eventueel éénmalig te verlengen tot 10 weken)

15 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap15 Belangrijkste processtappen Persoon met handicap in noodsituatie Contactpersoon schat noodsituatie in aan de hand van checklist Noodopname en melding in de databank Evaluatie door coördinator zorgregie Bespreking op zorgbemiddelingsvergadering Procedure via prioriteitencommissie: knelpuntdossier na noodsituatie en toeleiding naar individuele convenantenregeling

16 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap16 Rol van MDT’s en toekenning/opvolging urgentiecodering

17 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap17 Taken MDT’s volgens uitvoeringsrichtlijnen  Toekennen en opvolgen urgentiecodes  Deelname aan overleg  Mogelijkheid om op te treden als contactpersoon

18 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap18 Stapsgewijze invoering in overleg met de betrokken partners Afspraken met de gemandateerden van de verschillende MDT-varianten ivm stapsgewijze invoering Actie-onderzoek:  interscorerbetrouwbaarheid  handleiding voor toekenning en opvolging

19 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap19 Belang van urgentiecodes (UC) Prioriteiten bij opname:  Prioriteitengroep wordt bepaald op basis van duur met bepaalde urgentie bij CRZ  Urgentiecode is voorwaarde voor knelpuntdossier voor zorgbemiddeling of zorgafstemming

20 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap20 Nieuwe positie MDT tov cliënt Beslissende rol:  Toekennen/opvolgen urgentiecodering vanuit neutrale derde-perspectief op basis van vastgelegde criteria  Kwaliteitsvolle UC is een belangrijke voorwaarde voor een rechtvaardig opnamebeleid

21 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap21 Datum toekenning urgentiecodering Bij registreren vraag bij de CRZ: code -1 (UC nog niet gekend) Bij toekenning UC door MDT binnen de 3 maand wordt datum registratie behouden als datum UC.

22 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap22 Mogelijke situaties t.o.v. opmaak MDV  vóór opmaak MDV  bij opmaak MDV  na opmaak MDV  geen link met MDV, MDT betrokken vanuit andere opdracht  geen link met MDV, geen betrokken MDT

23 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap23 Opvolging urgentiecode Op vraag van één van de betrokken actoren Steeds na bepaalde tijd UC 1 & 2 na 12 maanden UC 3 & 4 na 24 maanden Regeling als cliënt niet akkoord gaat met urgentiecode wordt uitgewerkt

24 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap24 Subjectieve urgentiecode Genoteerd door MDT Bepaald door de persoon met beslissingsbevoegdheid tot de opname (vb. cliënt, ouder(s), voogd, jeugdrechter) Vraag: binnen welke termijn wenst u beroep te doen op de gevraagde ondersteuning?

25 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap25 Termijnen urgentiecode Urgentiecode Oplossing binnen 13 maanden 212 maanden 32 jaar 44 jaar 5passieve termijnvraag -1urgentie nog niet toegekend

26 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap26 Geobjectiveerde urgentiecode Inschatting door MDT Vanuit onafhankelijke derde-perspectief Op basis van vastgelegde criteria (bijlage 6.1 van de uitvoeringsrichtlijnen)

27 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap27 Situaties die geen urgentiecode vereisen Migratievragen  Binnen zelfde zorgvorm  Naar minder intensieve ondersteuning. Persoon die binnen de twee jaar na overstap van tehuis naar beschermd of geïntegreerd wonen aangeeft dat dit onvoldoende ondersteuning biedt: automatische P1 voor zelfde soort tehuis. Een vraag om over te stappen van de minderjarigenzorg naar de meerderjarigenzorg wordt wel met een urgentiecode geregistreerd

28 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap28 Migratie naar minder intensieve zorgvorm Meerderjarigen: nursing, langverblijver kortverblijf, bezigheidstehuis, geïntegreerd wonen, zelfstandig wonen, tehuis werkenden, beschermd wonen, dagcentrum, pleegzorg, begeleid wonen, begeleid werken, WOP, thuisbegeleiding Minderjarigen: OBC, langverblijver kortverblijf, internaat, semi-internaat niet-schoolgaanden, semi- internaat schoolgaanden, pleegzorg, ambulante begeleiding vanuit (semi-)internaat, thuisbegeleiding

29 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap29 Urgentiecode zonder tussenkomst MDT Artikel 7 en 8 (inschrijvingsbesluit VAPH): automatisch urgentiecode 2  Artikel 7: tijdelijke erkenning thuisbegeleiding, 1ste aanvraag voor kinderen jonger dan 6 jaar, erkenning voor 1 jaar OBC  Artikel 8: spoedprocedure: erkenning voor 3 maanden UC 1 kan enkel via MDT

30 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap30 Belangrijke begrippen: profiel Voorwaarde om in aanmerking te komen voor open plaats. Doel : matchen van profielen (aanbod-cliënt). Voorlopig: zorgvorm, benodigd ticket, handicapprofiel,.. Optioneel: regio, leeftijd,… Verdere operationalisering na advies permanente cel

31 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap31 Belangrijke begrippen: knelpuntdossier voor zorgbemiddeling voor planning of afstemming na noodsituatie

32 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap32 Belangrijke begrippen: instapbereid Indien de cliënt een plaats krijgt aangeboden waarbij het profiel matcht, zal hij op korte termijn instappen. Cliënt onderneemt stappen om benodigde ticket te verkrijgen en maakt kennis met het aanbod.

33 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap33 Belangrijke begrippen: exclusieve voorkeur Cliënt is onder geen beding bereid om te overwegen naar een andere voorziening dan de voorziening van zijn eerste voorkeur te gaan. Indien een cliënt omwille van zijn zorgvraag en profiel (o.a. regio) maar in één voorziening terecht kan wordt dit niet beschouwd als exclusieve voorkeur.

34 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap34 Belangrijke begrippen: weigering Wat? Het niet ingaan op een aangeboden plaats met passend profiel na procedure met kandidaatstelling. Gevolgen? Eerste en tweede weigering, urgentiecode van 1 of 2 naar 1bis of 2 bis. Derde weigering: van 1bis of 2bis naar 3.

35 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap35 Afspraken bij overgang minderjarigen naar meerderjarigen Registratie kan vanaf 17 jaar Is nooit migratievraag Schoolgaanden en cliënten (semi-)internaat niet-schoolgaanden: UC 1 of 2 mogelijk vanaf 19 jaar knelpuntdossier mogelijk vanaf 21 jaar Niet-schoolgaanden: UC 1 of 2 mogelijk vanaf registratie

36 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap36 In welke situatie kan men geen geobjectiveerde urgentiecode 1 of 2 krijgen? 5 jaar PVT of RVT bij registratie bij CRZ Exclusieve voorkeur Niet instapbereid Schoolgaand jonger dan 19 jaar

37 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap37 In welke gevallen moet eerst 2 jaar urgentiecode 3 toegekend worden? Vraag naar meer intensieve zorg binnen dezelfde ‘soort’ zorg:  Ambulant: begeleid wonen, WOP, thuisbegeleiding  Semi-residentieel: dagcentrum, begeleid werken  Residentieel: nursingtehuis, bezigheidstehuis, geïntegreerd wonen, zelfstandig wonen, tehuis werkenden, beschermd wonen, pleegzorg Geldt enkel bij meerderjarigen

38 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap38 Beschrijving urgentiecode 1 Hoogst urgent, instapbereid, nood aan handicapspecifieke ondersteuning, vaak gevolg van een gebeurtenis  Onhoudbare situatie (vanuit de professionele inschatting)  Ernstige gevolgen voor persoon zelf of zijn omgeving

39 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap39 Beschrijving urgentiecode 2 Urgent, instapbereid, nood aan handicapspecifieke ondersteuning Huidige situatie kan nog enkele maanden volgehouden worden, doch de gevraagde ondersteuning is dringend

40 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap40 Beschrijving urgentiecode 3 Matig urgent, opname gewenst binnen 2 jaar Actieve voorbereiding: aanvraag ticket, uitkijken naar een voorziening Als er nu een aanbod zou zijn, wordt dit in overweging genomen

41 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap41 Beschrijving urgentiecode 4 Actieve termijnvraag Opname van personen met urgentiecode 4 is niet toegelaten

42 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap42 Beschrijving urgentiecode 5 Passieve termijnvraag

43 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap43 Uitgesloten van registratie Lijstpatiënten PEC-ticket geweigerd en termijn om in beroep te gaan verstreken

44 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap44 Stapsgewijze invoering Vanaf 1 maart 2008: Toekennen van urgentiecodes bij opmaak MDV Registratie in excel Maandelijks doorsturen

45 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap45 Stapsgewijze invoering Volgende stappen: Handleiding voor kwaliteitsvolle toekenning UC op basis van actie-onderzoek Afspraken op beleidsniveau voor verdere implementatie

46 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap46 Bespreking praktijkvoorbeelden Voorbeelden uitgeschreven in bundel Opgesplitst: minderjarigen-meerderjarigen

47 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap47 Dank voor uw aandacht Contactgegevens coördinatoren zorgregie: Antwerpen: Micheline De Gussem 473/95.41.04 micheline.degussem@vaph.be Limburg: Evi Vangeneugden 0473/83.86.47 evi.vangeneugden@vaph.be Oost-Vlaanderen: Lies Ouvry 0473/95.41.18 lies.ouvry@vaph.be

48 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap48 Dank voor uw aandacht Vlaams-Brabant en Brussel: Liesbet Maes 0473/95.73.13 liesbet.maes@vaph.be West-Vlaanderen: Marc Sevenhant 0473/95.41.07 marc.sevenhant@vaph.be Projectcoördinator zorgregie: Janick Appelmans 02/225.86.88 janick.appelmans@vaph.be


Download ppt "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Informatiesessie urgentiecodering Cel zorgregie Februari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google