De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De doorwerking van rechterlijke uitspraken op ruimtelijkeplannen.nl Provero 20 november 2012 Bart Veenman Raad van State

Verwante presentaties


Presentatie over: "De doorwerking van rechterlijke uitspraken op ruimtelijkeplannen.nl Provero 20 november 2012 Bart Veenman Raad van State"— Transcript van de presentatie:

1 De doorwerking van rechterlijke uitspraken op ruimtelijkeplannen.nl Provero 20 november 2012 Bart Veenman Raad van State b.veenman@raadvanstate.nl

2 - De vernietiging in kaart gebracht - De doorwerking van rechterlijke uitspraken op ruimtelijkeplannen.nl

3 I.Uploadserver II.Artikel 1.2.1, derde lid, Bro III.Varianten van dictumonderdelen IV.Voorbeelden a.Dictum heeft betrekking op plankaart b.Dictum heeft betrekking op planregel V.Stellingen Inhoud

4 I. UPLOADSERVER

5 II. Artikel 1.2.1, derde lid, Bro 3. Voor zover een bestemmingsplan, wijzigings- of uitwerkingsplan, exploitatieplan of rijksbestemmingsplan dan wel een onderdeel daarvan: a. niet in werking is getreden, of b. onherroepelijk is, dragen burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat er zorg voor dat dit bij de raadpleging van dat plan langs elektronische weg kenbaar is.

6 III. Varianten van dictumonderdelen (1)

7 III. Varianten van dictumonderdelen (2)

8 IV a. Dictum heeft betrekking op plankaart Voorbeeld 1. Uitspraak 201104303/1/R4, 15 augustus 2012: I.t/m IV. (……….) V. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Gorinchem van 27 januari 2011, kenmerk 210-547, tot vaststelling van het bestemmingsplan "Gorinchem-Noord": a. voor zover het betrekking heeft op alle plandelen ten noorden van de Haarweg die zijn aangeduid op de bij deze uitspraak behorende kaart nr. 1, en b. voor zover voor het plandeel met de bestemming "Maatschappelijk" en de aanduiding "begraafplaats" de locatie van het crematorium niet door middel van een bouwvlak en een bepaling in de planregels is vastgelegd; VI. t/m VIII. (..........)

9 IV a. Dictum heeft betrekking op plankaart Voorbeeld 2. Uitspraak 201009221/1/R3, 9 november 2011 I.(..........) II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Sint ‑ Oedenrode van 29 april 2010, voor zover het betreft: a. het plandeel met de bestemming "Wonen" op het perceel Ollandseweg 89; b. het plandeel met de bestemming "Wonen", zoals nader aangeduid op de bij deze uitspraak behorende kaart; III. draagt de raad van de gemeente Sint-Oedenrode op om binnen 26 weken na datum van verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen hierin is overwogen een bestemmingsplan vast te stellen voor de onder II, onder c, genoemde planonderdelen en dit vervolgens op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en mede te delen; IV t/m VIII. (……….)

10 IV. a. Dictum heeft betrekking op plankaart Voorbeeld 3. Uitspraak 201102678/1/R3, 1 februari 2012 I. (……….) II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Deurne van 7 december 2010 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Sportpark Kranenmortel”, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming “Sport”, voor zover gelegen ten oosten, ten zuidoosten en ten zuiden van het perceel Kranenmortelweg 6, zoals nader aangegeven op de bij deze uitspraak behorende kaart; IV. (……….)

11 IV a. Dictum heeft betrekking op plankaart Voorbeeld 4. Preferente werkwijze? Uitspraak 201101667/1/R2, 29 juni 2011 I. (………) II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland van 16 december 2010 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Duinzoom", voor zover dat betrekking heeft op het plandeel met de bestemming "Natuur", zoals aangegeven op de bij deze uitspraak behorende kaarten; III t/m IV. (..........)

12 IV a. Dictum heeft betrekking op plankaart Voorbeeld 4. Preferente werkwijze? Uitspraak 201101667/1/R2, 29 juni 2011 II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland van 16 december 2010 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Duinzoom", voor zover dat betrekking heeft op het plandeel met de bestemming "Natuur", zoals aangegeven op de bij deze uitspraak behorende kaarten; Zoekresultaat (2 plannen) Vastgesteld plan Geconsolideerde versie

13 IV b. Dictum heeft betrekking op planregel Voorbeeld 1. 200906655/1/R3 Datum uitspraak: 2 maart 2011 Gemeente: Roosendaal Bestemmingsplan: Zuidoostkwartier Dictum uitspraak: bepaalt dat artikel 7, lid 7.2.2, onder e, van de planregels als volgt komt te luiden: "de gevels aan de noordgrens, de noordwestgrens en de westgrens van het bouwvlak worden uitgevoerd als dove gevels." bepaalt dat in de planregels in artikel 4, lid 4.2.2, achter onderdeel e de punt wordt vervangen door een puntkomma en een nieuw onderdeel f wordt opgenomen dat als volgt komt te luiden: "de gevels aan de noordoostgrens, de noordwestgrens en de westgrens van het bouwvlak met de aanduiding 'maximale bouwhoogte 11', en de gevels aan de noordgrens, de westgrens en de zuidgrens van het bouwvlak met de aanduiding 'maximale bouwhoogte 17' worden uitgevoerd als dove gevels."

14 IV b. Dictum heeft betrekking op planregel Voorbeeld 2. Preferente werkwijze? 201100126/1/R1 Datum uitspraak: 20 juli 2011 Gemeente: Gouda Bestemmingsplan: Nieuwe Park wonen Dictum uitspraak: bepaalt dat artikel 3, lid 3.1.1, onder c, van de planregels als volgt komt te luiden: een kaashandel, voor zover daarin bedrijfsactiviteiten worden uitgeoefend die gelijk te stellen zijn met bedrijfsactiviteiten uit milieucategorie 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;

15 Stelling 1 Artikel 1.2.1, derde lid, Bro biedt belanghebbenden onvoldoende rechtszekerheid en dient om die reden te worden aangepast Stelling 2. Als een ruimtelijk plan door een uitspraak van de Afdeling gedeeltelijk wordt vernietigd, heeft de gemeenteraad de plicht de wijzigingen in het plan op zodanige wijze beschikbaar te stellen dat deze langs elektronische weg door een ieder kunnen worden verkregen. Stelling 3. Er dient een wettelijke aanpassingsplicht te komen na een rechterlijke vernietiging (vergelijkbaar met het oude artikel 30 WRO). Stelling 4. Is het wenselijk dat de Afdeling in haar uitspraak (dictum) de bronhouder opdraagt om binnen 4?? weken na datum van verzending van de uitspraak de digitale verbeelding en planregels aan te passen en langs digitale weg beschikbaar te stellen? V. Stellingen

16 Vragen?


Download ppt "De doorwerking van rechterlijke uitspraken op ruimtelijkeplannen.nl Provero 20 november 2012 Bart Veenman Raad van State"

Verwante presentaties


Ads door Google