De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Slotconferentie Sectorplan 24 mei 2016 Aleid te Voortwis Groenendijk Onderwijs Consultancy WET WERK EN ZEKERHEID KANSEN OP SAMENWERKKING.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Slotconferentie Sectorplan 24 mei 2016 Aleid te Voortwis Groenendijk Onderwijs Consultancy WET WERK EN ZEKERHEID KANSEN OP SAMENWERKKING."— Transcript van de presentatie:

1 Slotconferentie Sectorplan 24 mei 2016 Aleid te Voortwis Groenendijk Onderwijs Consultancy WET WERK EN ZEKERHEID KANSEN OP SAMENWERKKING

2 programma − hoofdlijnen WWZ − flexibiliteit − onderhandelaarsakkoord − vervangingsbeleid WWZ: KANSEN OP SAMENWERKING

3 doel WWZ: → aanpassen van arbeidsrecht aan de veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving − nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid − werkzekerheid in plaats van baanzekerheid WET WERK EN ZEKERHEID OP HOOFDLIJNEN 1

4 WWZ leidt tot aanpassingen van: 1.flex-recht 2.ontslagrecht 3.WW gefaseerde inwerkingtreding − wijzigingen BW − en WW WET WERK EN ZEKERHEID OP HOOFDLIJNEN 2

5 WWZ heeft de regels van flexibele arbeid in het BW veranderd → verschillende gevolgen voor openbaar en bijzonder onderwijs openbaar onderwijs − WWZ geldt niet voor ambtenaren − flex-regels zouden op grond van de cao kunnen gaan gelden. bijzonder onderwijs − werknemers volgens BW − WWZ-flex-regels rechtstreeks van toepassing FLEXIBILITEIT 3

6 Hoofdregel oude ketenregeling van het BW − drie contracten met tussenperioden < 3 maanden die inclusief tussenperiode langer dan 3 jaar duren?  Na 3 jaar wordt lopende contract vast. − drie contracten met tussenperioden < 3 maanden?  vierde contract vast. Van deze hoofdregel kon bij CAO worden afgeweken. − CAO PO: onbeperkt aantal tijdelijke contracten in 3 jaar tijd. Daarna vast of > 3 maanden uit dienst. FLEXIBILITEIT 4

7 Hoofdregel nieuwe ketenregeling volgens het BW − drie contracten met tussenperioden 2 jaar duren?  Na 2 jaar derde, lopend contract vast. − drie contracten met tussenperioden < 6 maanden?  vierde contract vast. afwijken alleen nog mogelijk via − cao: maximaal zes contracten in 4 jaar voor in cao aangewezen functies waarvoor ‘de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist’ − uitzendarbeid FLEXIBILITEIT 5

8 in PO is CAO in dec. 2014 door bonden opgezegd − blijft daardoor van kracht tot nieuwe CAO − PO valt daarom onder overgangsrecht WWZ: keten in cao PO 2014-2015 geldt nog steeds maar − overgangsrecht WWZ eindigt 1 juli 2016 en daarmee de keten van de CAO PO 2014-2015 FLEXIBILITEIT 6

9 Ond erhandelaarsakkoord CAO PO 2016-2017 voor bijzonder onderwijs afspraken over: I.vervanging 1)vervangingsbeleid 2)nieuwe contractvormen 3)ruimere keten II.nieuwe ontslagroute openbaar onderwijs kan eenmalig kiezen om afspraken over vervanging voor bijzonder onderwijs te volgen ONDERHANDELAARSAKKOORD 1

10 afspraken voor bijzonder onderwijs: − vervangingsbeleid formuleren instemming P(G)MR oudergeleding betrekken deels versoepelde keten − beschrijving manier van organisatie van vervanging, en met welke contracten − volgorde van contracten: vast, vast/flexibel, flexibel − basis is de historische vervangingsbehoefte ONDERHANDELAARSAKKOORD 2

11 afspraken voor bijzonder onderwijs: volgorde mogelijke contracten − vast contract − tijdelijke uitbreiding op vast contract − tijdelijk contract − tijdelijk contract met tijdelijke uitbreidingen − min-max-contract − en als sluitstuk ‘bindingscontract’ − 0-urencontract kan niet − uitzendarbeid kan volgens regels huidige CAO ONDERHANDELAARSAKKOORD 3

12 min-max-contract − alleen tijdelijke contracten mogelijk − zowel min- als max-uren alleen voor vervanging − in verhouding van maximaal 1:2,5 − vooraf overleg over verschijningsplicht ONDERHANDELAARSAKKOORD 4

13 bindingscontract (tot uiterlijk 1 oktober 2017) − alleen tijdelijk: omvang minimaal 1 uur per week − tijdelijke uitbreidingen alleen voor onplanbare en onvoorzienbare vervanging − geen verschijningsplicht − kan onbeperkt worden uitgebreid (risico dat uitbreiding als zelfstandig contract wordt gezien) ONDERHANDELAARSAKKOORD 5

14 hoofdregel keten op grond CAO PO 2016-2017 → maximaal 3 contracten in maximaal 2 jaar verruimde keten op grond van CAO PO 2016-2017 → maximaal 6 contracten in maximaal 3 jaar voor − vervangers − van personeel met lesgevende, lesgebonden en/of behandeltaken − die afwezig zijn voor geplande werkzaamheden verruimde keten alleen als alle 6 contracten aan voorwaarden voldoen, anders geldt hoofdregel. ONDERHANDELAARSAKKOORD 6

15 voorbeeld werknemer met 6 tijdelijke contracten − 1 augustus 2014 tot 1 februari 2015 − 1 februari 2015 tot 1 augustus 2015 − 1 augustus 2015 tot 1 november 2015 − 1 november 2015 tot 2 november 2016 − 1 januari 2016 tot 1 februari 2016 − 1 februari 2016 t/m 31 juli 2016 Wat is de aard van het contract per 1 juli 2016? ONDERHANDELAARSAKKOORD 7

16 a)werknemer vervangt administrateur: − vast per 1 juli 2016: max. duur van 2 jaar niet overschreden, max. aantal contracten van 3 wel. b)werknemer vervangt leerkracht: − contract eindigt 31 juli 2016: noch max. duur van 3 jaar overschreden, noch max. aantal contracten van 6 c)werknemer vervangt leerkracht maar contract van 1 november 2015 was geen vervanging − vast per 1 juli 2016: max. duur 2 jaar niet overschreden maar max. aantal contracten van 3 wel. ONDERHANDELAARSAKKOORD 8

17 overgangsrecht WWZ eindigt per 1 juli 2016 → vanaf 1 juli telt arbeidsverleden vóór 1 juli volledig mee voor de keten maar → eens o.g.v. CAO doorbroken, blijft doorbroken dus − op of na 1 juli weer een contract? → vorig contract telt mee in keten als tussenperiode minder dan 6 maanden was, maar….. − zat tussen vorig contract en 1 juli 2016 meer dan 3 maanden? Keten blijft o.g.v. CAO doorbroken. ONDERHANDELAARSAKKOORD 9

18 voorbeeld 3 x contract van 1 dag: 1 februari 2016, 1 april 2016 en 1 juni 2016. Na 5 maanden volgt op 1 november 2016 4 e contract van 1 dag. − tussenpozen voor 1 juli 2016 steeds 2 maanden: te kort om keten volgens lopende CAO PO te doorbreken. − laatste contract valt na 1 juli 2016. Tussenperiode had 6 maanden moeten zijn om keten te doorbreken. → vast dienstverband 1 dag p.w. per 1 november 2016. ONDERHANDELAARSAKKOORD 10

19 CAO-volgorde voor besturen bij aanbieden vacatureruimte op bestuursniveau − werknemers < 35% arbeidsongeschikt − rddf-ers − eigen wachtgelders (zonder ontheffing) − tijdelijke benoemden met uitzicht op vast − deeltijders − werknemers met tijdelijk contract − werknemers met tijdelijk contract met tijdelijke uitbreidingen − werknemers met min-max-contract − werknemers met bindingscontract VERVANGINGSBELEID 1

20 Sociaal akkoord uit 2013: afspraken om Nederlandse arbeidsmarkt meer toekomstbestendig te maken. onderdeel sociaal akkoord: sectorplannen doel sectorplan PO: → oprichten 10 regionale transfercentra → waarin besturen samenwerken om → instroom WW van minstens 600 wtf te voorkomen WWZ aanjagende werking bij oprichten/deelname RTC’s → inrichten gezamenlijke vervangingspool 1 e prioriteit VERVANGINGSBELEID 2

21 in Wet en CAO geen voorschriften voor RTC’s c.q. bovenbestuurlijke samenwerkingsinitiatieven → alle bovenbestuurlijke flex-schillen zijn denkbaar: 1.vervangers met functie in structurele formatie 2.parttimers die boven hun structurele uren flexibel inzetbaar zijn, op eigen school, binnen of buiten bestuur 3.vervangers zonder functie in structurele formatie (akte van benoeming voor bepaalde tijd wegens vervanging) 4.vervangers zonder akte van benoeming: payrollers, uitzendkrachten, zzp-ers VERVANGINGSBELEID 3

22 onderzoek naar bovenbestuurlijke vervangingspools: schil 1: personeel met functie in structurele formatie (d.w.z. niet op vervangings- of projectbasis) − inzet op basis detachering (modellen sectorplan) − opvolgend werkgeverschap speelt niet − keten speelt niet schil 2: personeel zonder functie in structurele formatie − akte van benoeming voor bepaalde tijd i.v.m. vervanging − opvolgend werkgeverschap speelt niet − keten speelt niet VERVANGINGSBELEID 4

23 regiospecifieke doeleinden RTC’s − vervangingspool: antwoord op WWZ − voorkomen uitstroom in WW: behoud werkgelegenheid − mobiliteit stimuleren − professionalisering bevorderen − instroom jonge leerkrachten stimuleren − overig, zoals delen kennis VERVANGINGSBELEID 5

24 Wet en CAO kennen geen voorschriften voor RTC’s c.q. bovenbestuurlijke samenwerkingsinitiatieven dus: eigen beleid RTC’s t.a.v. − omvang en aard van de flex-schillen − kwaliteitseisen − selectieprocedure − benoemingsvolgorde/voorkeursbeleid besturen − professionalisering − voorrangsbeleid bij vacatures VERVANGINGSBELEID 6

25 doel sectorplan PO: → via samenwerking in RTC’s voor 1 augustus 2017 instroom WW van minstens 600 wtf voorkomen afspraken deelnemers RTC over omvang schil 1 → nogal terughoudend: veelal 4% van de formatie → afgesproken percentage nog niet overal gerealiseerd tussentijdse effectmeting april 2016: → raming voorkoming instroom WW van 581 wtf → met afspraken over formatie-uitbreiding via vervangingspool gaan RTC’s doelstelling zeker halen. VERVANGINGSBELEID 7

26 BEDANKT VOOR UW AANDACHT VRAGEN ? WET WERK EN ZEKERHEID

27  Ga naar www.govote.at  Toets deze code in 86 69 3  Beantwoord de volgende 2 vragen: 1.Wat neemt u mee als actie voor u zelf uit de workshop? 2.En welke actie(s) vindt u dat de sociale partners moeten gaan ondernemen? 2 VRAGEN VOOR U


Download ppt "Slotconferentie Sectorplan 24 mei 2016 Aleid te Voortwis Groenendijk Onderwijs Consultancy WET WERK EN ZEKERHEID KANSEN OP SAMENWERKKING."

Verwante presentaties


Ads door Google