De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsmarkt en rechtspositie ambtenaren 13 januari 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsmarkt en rechtspositie ambtenaren 13 januari 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsmarkt en rechtspositie ambtenaren 13 januari 2011 paul.dubois@vng.nl

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Arbeidsmarktproblematiek I Krimpende beroepsbevolking door ontgroening en uitstroom babyboom-generatie Publieke sector: komende 10 jaar stromen 7 van de 10 medewerkers uit Door economische crisis een tijdelijk ruime arbeidsmarkt; gevolgen demografische ontwikkeling tijdelijk aan het zicht onttrokken Krimpende personeelsbudgetten als gevolg van bezuinigingen

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Arbeidsmarktproblematiek II Bij herstel na economische crisis: Aantrekkende arbeidsmarkt Terugkeer moeilijk vervulbare vacatures Groter beslag op budgetten door inhuur ‘externen’ Gevolg: Neerwaartse spiraal die uiteindelijk leidt tot afnemende kwaliteit publieke dienstverlening

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Trends We leven langer en krijgen minder kinderen Personeelsbestand gemeenten ‘grijzer’ dan in andere sectoren: - ouder 45 jr: gem. 56% - markt 36% - jonger 35 jr: gem. 18% - markt 36% Kwalitatieve discrepantie vraag - aanbod Sterke toename mismatch in publieke sector; overschot lager opgeleiden en gelijktijdig tekort aan hoger opgeleiden

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoe kunnen gemeenten het tij keren? Goed werkgeverschap ……………….. Strategische personeelsplanning Effectieve inzet van een ‘flexibele schil’ Regionale samenwerking publiek - privaat Scholing, duurzame inzetbaarheid, loopbaanbeleid Vergroten arbeidsmobiliteit

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Arbeidsmobiliteit Geringe externe arbeidsmobiliteit bij publieke sector; bij gemeenten in het bijzonder Grote interne arbeidsmobiliteit binnen sector gemeenten

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Toekomst ambtelijke rechtspositie Initiatief wetsvoorstel D66 en CDA (nov. 2010): ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ Rechtspositie ambtenaren niet langer publiekrechtelijk geregeld; ambtenaar wordt werknemer in de zin van private arbeidsrecht

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nieuwe Ambtenarenwet: ambtenaar wordt werknemer. Ambtenaar is degene die o.g.v. een arbeids- overeenkomst bij een overheidswerkgever werkzaam is Materieel arbeidsrecht – incl. ontslagrecht – voortaan geregeld in BW Bestuursrecht (B&B) niet langer meer van toepassing op arbeidsrelaties bij de overheid Arbeidsvoorwaardenoverleg o.g.v. Wet Cao; arbeidsvoorwaarden werken direct door in arbeidsovereenkomst

9 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Beoogde effecten normalisering Rechtsgelijkheid van alle werkenden in dienstverband en wegnemen van scheidslijnen op de arbeidsmarkt, waardoor: Vermindering ‘mismatch’ door uitbreiding recruteringsgebied Toename arbeidsmobiliteit publiek – privaat Snellere (en definitieve) beslechting van arbeidsgeschillen …………………..

10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten ………..om dit soort situaties te voorkomen “Aan betrokken ambtenaar is in 2004 strafontslag verleend. A.g.v. vernietiging van het ontslagbesluit door de Rb heeft betrokkene per 1 mei 2007 zijn werkzaamheden hervat. In hoger beroep houdt dit ontslag alsnog stand, waarna het ontslag herleeft en betrokkene per 29 januari 2008 weer werkloos wordt.” Uit:CRvB 15-09-2010 LJN: BN7152 (over de vraag of betrokkene gedurende de periode van werkhervatting een zelfstandig WW-recht heeft opgebouwd)

11 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wetsvoorstel stimuleert mobiliteit maar is geen Haarlemmerolie! Want: Eigenrisicodragerschap WW Verkeerde incentives a.g.v. boven- en nawettelijke uitkering WW ……………………………….

12 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Bronnen De Grote Uittocht; 4 toekomstbeelden van de arbeidsmarkt van onderwijs en overheid. via: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidspersoneel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren TK 32 550 nrs. 2 en 3 Via: www.overheid.nl


Download ppt "Arbeidsmarkt en rechtspositie ambtenaren 13 januari 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google