De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsmarkt en rechtspositie ambtenaren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsmarkt en rechtspositie ambtenaren"— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsmarkt en rechtspositie ambtenaren
13 januari 2011

2 Arbeidsmarktproblematiek I
Krimpende beroepsbevolking door ontgroening en uitstroom babyboom-generatie Publieke sector: komende 10 jaar stromen 7 van de 10 medewerkers uit Door economische crisis een tijdelijk ruime arbeidsmarkt; gevolgen demografische ontwikkeling tijdelijk aan het zicht onttrokken Krimpende personeelsbudgetten als gevolg van bezuinigingen

3 Arbeidsmarktproblematiek II
Bij herstel na economische crisis: Aantrekkende arbeidsmarkt Terugkeer moeilijk vervulbare vacatures Groter beslag op budgetten door inhuur ‘externen’ Gevolg: Neerwaartse spiraal die uiteindelijk leidt tot afnemende kwaliteit publieke dienstverlening

4 Trends We leven langer en krijgen minder kinderen
Personeelsbestand gemeenten ‘grijzer’ dan in andere sectoren: - ouder 45 jr: gem. 56% - markt 36% - jonger 35 jr: gem. 18% - markt 36% Kwalitatieve discrepantie vraag - aanbod Sterke toename mismatch in publieke sector; overschot lager opgeleiden en gelijktijdig tekort aan hoger opgeleiden

5 Hoe kunnen gemeenten het tij keren?
Goed werkgeverschap ……………….. Strategische personeelsplanning Effectieve inzet van een ‘flexibele schil’ Regionale samenwerking publiek - privaat Scholing, duurzame inzetbaarheid, loopbaanbeleid Vergroten arbeidsmobiliteit

6 Arbeidsmobiliteit Geringe externe arbeidsmobiliteit bij publieke sector; bij gemeenten in het bijzonder Grote interne arbeidsmobiliteit binnen sector gemeenten

7 Toekomst ambtelijke rechtspositie
Initiatief wetsvoorstel D66 en CDA (nov. 2010): ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ Rechtspositie ambtenaren niet langer publiekrechtelijk geregeld; ambtenaar wordt werknemer in de zin van private arbeidsrecht

8 Nieuwe Ambtenarenwet: ambtenaar wordt werknemer.
Ambtenaar is degene die o.g.v. een arbeids-overeenkomst bij een overheidswerkgever werkzaam is Materieel arbeidsrecht – incl. ontslagrecht –voortaan geregeld in BW Bestuursrecht (B&B) niet langer meer van toepassing op arbeidsrelaties bij de overheid Arbeidsvoorwaardenoverleg o.g.v. Wet Cao; arbeidsvoorwaarden werken direct door in arbeidsovereenkomst

9 Beoogde effecten normalisering
Rechtsgelijkheid van alle werkenden in dienstverband en wegnemen van scheidslijnen op de arbeidsmarkt, waardoor: Vermindering ‘mismatch’ door uitbreiding recruteringsgebied Toename arbeidsmobiliteit publiek – privaat Snellere (en definitieve) beslechting van arbeidsgeschillen …………………..

10 ………..om dit soort situaties te voorkomen
“Aan betrokken ambtenaar is in 2004 strafontslag verleend. A.g.v. vernietiging van het ontslagbesluit door de Rb heeft betrokkene per 1 mei 2007 zijn werkzaamheden hervat. In hoger beroep houdt dit ontslag alsnog stand, waarna het ontslag herleeft en betrokkene per 29 januari 2008 weer werkloos wordt.” Uit:CRvB LJN: BN7152 (over de vraag of betrokkene gedurende de periode van werkhervatting een zelfstandig WW-recht heeft opgebouwd)

11 Wetsvoorstel stimuleert mobiliteit maar is geen Haarlemmerolie!
Want: Eigenrisicodragerschap WW Verkeerde incentives a.g.v. boven- en nawettelijke uitkering WW ……………………………….

12 Bronnen De Grote Uittocht; 4 toekomstbeelden van de arbeidsmarkt van onderwijs en overheid. via: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren TK nrs. 2 en 3 Via:


Download ppt "Arbeidsmarkt en rechtspositie ambtenaren"

Verwante presentaties


Ads door Google