De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RTC Zeeland “samen staan we sterk” 24 mei 2016. wat staat u vanmiddag te wachten? Minimale arbeidskansen voor afgestudeerde leerkrachten, doorlopende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RTC Zeeland “samen staan we sterk” 24 mei 2016. wat staat u vanmiddag te wachten? Minimale arbeidskansen voor afgestudeerde leerkrachten, doorlopende."— Transcript van de presentatie:

1 RTC Zeeland “samen staan we sterk” 24 mei 2016

2 wat staat u vanmiddag te wachten? Minimale arbeidskansen voor afgestudeerde leerkrachten, doorlopende behoefte aan flexibel onderwijspersoneel, wensen naar kwaliteit in het onderwijs en regiewensen van onderwijswerkgevers zijn enkele van de ingrediënten waarmee de Zeeuwse schoolbesturen hun RTC gestalte hebben gegeven. In deze workshop ziet u een doorloop van het eerste jaar met de uitdagingen van de start en de hobbels onderweg.

3 er ruist iets in het …. besturen hebben geen regie over de vervangingen, directeuren doen van alles ad hoc nascholing is duur, vaak buiten de regio, niet altijd op maat, wij kunnen zelf ook wat besturen beconcurreren elkaar op invalleerkrachten werkzekerheid van zittende leerkrachten wordt minder door krimp kleinere besturen – geen/parttime P&O-er - minder kennis en kennisdeling onderwijskwaliteit invallers wisselend / niet in de hand wet- en regelgeving is vaak leidend, niet de visie en wensen jonge leerkrachten hebben weinig zicht op banen – uitstroom arbeidsmarkt besturen willen graag RddF-ers / eigen wachtgelders inzetten

4 klopt het? … rapport De arbeidsmarktanalyse primair onderwijs (Arbeidsmarktplatform PO, D. van den Berg e.a. 2013) schetst een somber scenario voor de arbeidsmarktontwikkeling van leerkrachten PO in Nederland. Om de situatie voor het Primair Onderwijs in Zeeland in beeld te brengen heeft een tweetal onderzoeken plaatsgevonden. “Onderwijs ons Goed” SCOOP / RPCZ / CPOZ, D. van der Wouw e.a. 2010 “Een nieuwe realiteit” KPMG / Scoop / CPOZ, J. de Leeuw e.a. 2013

5 het klopt … de procentuele daling van de omvang van het onderwijspersoneel in Zeeland is het dubbele van de algemene Nederlandse situatie. beide onderzoeken geven aan dat de arbeidsmarktanalyse van het Arbeidsmarktplatform voor Zeeland nog een positief scenario geeft. tot het jaar 2023 wordt in Zeeland nog zeker een terugloop verwacht van ongeveer 3300 leerlingen. zonder samenwerking zullen op basis van de scenarioberekening van het onderwijsmarktplatform minstens 150 arbeidsplaatsen verloren gaan. mate van krimp, omslagjaar en mate van groei sterk verschillend in deelregio’s.

6 we moeten iets doen … besturen gaan op zoek naar mogelijkheden voor: - samenwerking op gebied van nascholing - samenwerking op gebied van Personeel en Organisatie - samenwerking op gebied van vervanging → een stuurgroep wordt gevormd → een kartrekker wordt aangesteld

7 het voorstel … er komt een Zeeuws brede organisatie met als belangrijkste doelen: zorg dragen voor de inspanningsverplichting; instroom ww voorkomen van minimaal 60 fte over de projectperiode stimulering van mobiliteit van leerkrachten een ondersteunende en adviserende rol spelen in de sub-regionale organisatie/ kennisdeling van shared services op o.a. het gebied van P&O kennisdeling ten behoeve van mobiliteit/scholing en formatieve regelgeving via de CPOZ en het P&O netwerk het opbouwen van een flexibele schil voor de pooldeelnemers en de deelnemende besturen begeleiding geven om zo goed mogelijk te kunnen voldoen aan de uitgangspunten van de wet Werk en Zekerheid

8 de afweging van de bestuurder… welke modulaire keuze maak ik welk financiële risico loop ik bij instap kan ik de gemoeide kosten verantwoorden is de externe steun vanuit sectorplan voldoende (kennis - financieel) kunnen we een gedegen start en doorloop (vier jaar) maken kan het RTC een kwaliteitsverhoging invallers waarborgen er komt een lastenverzwaring op ons af; is de lastenverlichting voldoende?

9 de round-up voorlichting aan individuele bestuurders de samenwerking: - kosten worden per module verdeeld naar rato van fte -inzetrisico’s worden gedeeld over meerdere besturen; worden daardoor kleiner -kwaliteit van invalleerkrachten wordt beter beheersbaar -centrale afhandeling controleert -centrale afhandeling ontzorgt globale afspraken over inzet poolers en verrekening van detachering

10 de toezegging … definitieve deelname instap modulair: pool, P&O netwerk, nascholing periode vier jaar inzet A-pool is inspanningsverplichting: van … naar 5 % ondersteuning vanuit sectorplan 23 schoolbesturen nemen deel

11 principe A-pool: vervangingen, altijd hetzelfde

12 principe A-pool: verzuim, altijd hetzelfde verzuim ligt doorgaans tussen 7 en 11 % verzuim is ziekte, rechtspositioneel, zwangerschap, ouderschap september en oktober zijn wat minder druk dan andere maanden griepgolf legt extra druk op acute aanvragen bovengenoemde percentage heb je ook nodig in flexibele vervanging neem 5% in dienst dan heb je alvast een deel van je vervangers in huis deze leerkrachten kun je scholen, begeleiden, jonge leerkrachten (kosten), doorstromen naar regulier, enz.

13 de inrichting > A-pooler goed functionerende leerkracht (geen traject) inzet in groepen 1-6 of 3-8 inzet regio rondom alle denominaties, i.i.g. korttijdelijk speciaal onderwijs, indien mogelijk reiskosten - tunnel

14 de inrichting > applicatie indeling in de volgende pools: A-pooler centraal bepalen van inzet centraal bepalen van agenda B1 pooler zelf bepalen van agenda zelf bepalen van inzet B2 pooler zelf bepalen van agenda zelf bepalen van inzet openbaar of bijzonder onderwijsWWZ-telling C pooler

15 de inrichting > inzet en verrekening notitie: inzet en verrekening alle aanvragen centraal verwerkt eenvoudige berekeningswijze - jaarlijks vastgesteld; gebaseerd op GPL - vakanties worden niet berekend -5% opslag voor frictie -algemene detacheringsovereenkomst per pooler maandelijks vindt onderlinge verrekening plaats - controle van inzetgegevens door inlener -opgave van verrekening door RTC naar uitlener -definitieve verrekening -losse detacheringsovereenkomst per externe vervanging evaluatie - pooltool - naar Vervangingsfonds

16 de inrichting > personeel je bent vaardig in het werken met tekstverwerker, database, mail en app je hebt voldoende inlevend vermogen je bent goed in de combinatie zelfstandig werken en samenwerken je bent dienstverlenend, overleggend en overtuigend je bent proactief en resultaatgericht afwisselende werkdagen: - 07.00 - 08.30 uur werk vanuit huis - 09.30 - 12.00 uur kantoor - 17.00 – 18.00 uur werk vanuit thuis - weekenddienst per 3 weken kennis van onderwijsadministratie een prettige telefoonstem

17 de inrichting > rechtsvorm - bestuur de keuze valt uitdrukkelijk op een stichting: een stichting heeft geen leden, maar deelnemers bij een stichting kan het bestuur direct wijzigingen doorvoeren bestuurders worden door het bestuur gekozen, niet door de leden aangesloten bij de onderwijswetgeving: profielen van toezichthouders zijn vooraf openbaar gemaakt scheiding tussen de toezichthoudende functies en de functie van de directeur- bestuurder onafhankelijk functioneren van toezichthoudend orgaan, toezichthoudende personen en de directeur-bestuurder

18 de inrichting > eigen werkgever / detachering RTC eigen werkgever: - inrichting is bewerkelijk: pensioen, belasting, verzekeringen, verzuim, betaling - kosten zijn nominaal -zeggenschap over werknemers optimaal -welke arbeidsvoorwaarden / cao personeel naar RTC gedetacheerd: - inrichting eenvoudig; - hogere kosten (meerkosten: opslagkosten uitzendorganisatie + btw) - zeggenschap verdeeld: juridisch en economisch

19 de inrichting > btw btw afdracht - detachering - btw vrij in onderwijs bij lesgevende taken - tijdelijk heeft lokale belastingdienst wel btw-heffing toegepast - nu geen btw bij eigen onderwijsdetachering btw afdracht - voor het P&O netwerk - werd gezien als commercieel → geen vrijstelling - nu koepelvrijstelling btw afdracht - voor het bemiddelen van nascholing - werd gezien als commercieel → geen vrijstelling - nu koepelvrijstelling

20 externe ondersteuning door sectorplan op gebied van kennis: - vraagbaak + regio-ondersteuning - juridische ondersteuning btw eigen werkgever notitie inzet en verrekening op gebied van financiën: subsidie Sectorplan PO voor: - planfase - startfase - aanjaagfase subsidie Vervangingsfonds - voor samenwerkende schoolbesturen

21 nog te doen … naar 5% A-poolers van inspanningsverplichting naar 5% A-poolers - notitie A-pool - notitie eigen wachtgelders

22 nog te doen … vanaf 1 juli per 1 juli: RTC Zeeland heeft mix van besturen openbaar en bijzonder onderwijs veel vervangers zijn al aan > 6 contracten een aantal besturen heeft vervangers vooraf geblokkeerd om later in te zetten voorspelbare inzettekorten voorkeuze: B2-poolers inzet in openbaar onderwijs voorkeuze: A-poolers inzet in bijzonder onderwijs (geen WWZ restricties) extra poolers aanstellen bij openbaar -> detacheren naar bijzonder onderwijs

23 Ga naar www.govote.at Toets deze code in 62 88 53 Beantwoord de volgende 2 vragen: 1.Wat neemt u mee als actie voor u zelf uit de workshop? 2.En welke actie(s) vindt u dat de sociale partners moeten gaan ondernemen? 2 vragen voor u

24 RTC Zeeland “samen staan we sterk” 24 mei 2016


Download ppt "RTC Zeeland “samen staan we sterk” 24 mei 2016. wat staat u vanmiddag te wachten? Minimale arbeidskansen voor afgestudeerde leerkrachten, doorlopende."

Verwante presentaties


Ads door Google