De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoeringsrichtlijnen Zorgregie Informatiesessie december 2007 VAPH, cel zorgregie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoeringsrichtlijnen Zorgregie Informatiesessie december 2007 VAPH, cel zorgregie."— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoeringsrichtlijnen Zorgregie Informatiesessie december 2007 VAPH, cel zorgregie

2 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 2 BVR Zorgregie: doelstellingen Transparant en rechtvaardig opname- en bemiddelingsbeleid Afstemmen van bestaande aanbod op vraag Gefundeerde planning van het nieuwe aanbod

3 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 3 Zorgregie : vier componenten Zorgvraagregistratie met inbegrip van toekenning en opvolging urgentiecodering Zorgbemiddeling met als eindpunt een opname Zorgafstemming Zorgplanning  Opmaak protocollen in uitvoeringsrichtlijnen: registratie en bemiddeling (= vooral op het niveau van de individuele persoon met een handicap)

4 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 4 Zorgregieprocessen op individueel niveau (Voortraject met zorgvraagverduidelijking) Zorgvraagregistratie (CRZ) en toekenning urgentiecodering Zorgbemiddeling en opvolging urgentiecodering Prioriteiten bij het opnamebeleid Noodsituaties (Klachtenprocedure)

5 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 5 Operationalisering zorgregie Convenants samenwerking met provincies Permanente cel en ROG-overlegstructuur Online cliëntregistratie Opmaak van uitvoeringsrichtlijnen (definitief = 5 november 2007)  Stapsgewijze inwerkingtreding vanaf 1 januari 2008, simultaan met de uitbouw van de geïntegreerde databank

6 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 6 Doel van deze informatiesessie Communicatie van de uitvoeringsrichtlijnen en de erin vermelde werkwijzen Meer specifieke informatiesessies in voorjaar 2008 –toekenning urgentiecodering –rol contactpersonen Communicatie naarmate de verdere toepassing van de uitvoeringsrichtlijnen en de opstart van de geïntegreerde databank

7 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 7 1.Toekennen Urgentiecodes 2.Zorgbemiddeling 3.Prioriteiten bij opname 4.Protocol Noodsituatie

8 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 8 Protocol “toekenning urgentiecodes” Beschrijving UC’s Toekennen en wijzigen UC’s Aantal criteria Invoering: stapsgewijs

9 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 9 Beschrijving urgentiecode 2 Parameters –Geobjectiveerde urgentiecode –Subjectieve urgentiecode Categorieën UC 1 oplossing binnen 3 maanden UC 2 oplossing binnen 12 maanden UC 3 oplossing binnen de 2 jaar UC 4 oplossing binnen de 4 jaar UC 5passieve termijnvraag UC –1urgentie nog niet gekend

10 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 10 Beschrijving urgentiecode Aparte registratie van specifieke situaties zonder urgentiecodering –Migratie: vraag naar zorgvorm met zelfde of minder grote ondersteuningszwaarte. Meerderjarigen: nursing, langverblijver kortverblijf, bezigheidstehuis, geïntegreerd wonen, zelfstandig wonen, tehuis werkenden, beschermd wonen, dagcentrum, pleegzorg, begeleid wonen, wop, thuisbegeleiding Minderjarigen: OBC, langverblijver kortverblijf, internaat, semi-internaat niet-schoolgaanden, semi-internaat schoolgaanden, pleegzorg, ambulante begeleiding vanuit (semi-)internaat, thuisbegeleiding –Een vraag om over te stappen van de minderjarigenzorg naar de meerderjarigenzorg wordt wel met een urgentiecode geregistreerd.

11 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 11 Toekenning en wijziging urgentiecode Toekenning –Geobjectiveerde code: door MDT –Subjectieve code door persoon met een handicap en/of netwerk, waarbij MDT de pen voert MDT bevoegd om code te wijzigen: –op vraag van een betrokken actor –indien geen wijziging binnen bepaalde periode: evaluatie door MDT Voor UC 1 en 2 : binnen 12 maanden Voor UC 3 en 4 : binnen 24 maanden

12 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 12 Wijzigen UC Bij weigering van een aangeboden plaats en matchend profiel. –Eerste en tweede weigering: UC1→UC1bis UC2→UC2bis Geen enkel verschil voor zorgbemiddeling –Derde weigering: UC1bis, UC2bis→UC3 Indien motivatie tot behoud UC: –Beslissing door zorgbemiddelingsvergadering –Bij twijfel prioriteitencommissie

13 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 13 Criteria geobjectiveerde UC Vertrekkend vanuit vroegere richtlijnen: –UC1: situatie hoogstdringend –UC2: situatie dringend –UC3: situatie labiel –UC4: situatie op halflange termijn niet houdbaar of bevredigend Omschrijving van een aantal situaties in de uitvoeringsrichtlijnen

14 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 14 Criteria geobjectiveerde UC Wat is veranderd: hoogst urgent (UC 1) en urgent (UC 2) geobjectiveerde vraag veronderstelt: Instapbereidheid Geen exclusieve voorkeur voor één enkele voorziening Minder dan 5 jaar opgenomen in psychiatrie of RVT bij registratie CRZ 19 jaar of ouder indien schoolgaand en vraag meerderjarigenzorg

15 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 15 Criteria geobjectiveerde UC >2 jaar UC3 indien Huidige opvangGevraagde opvang Residentieel VAPH Zwaardere ondersteuningsvorm binnen residentieel VAPH Idem indien huidige opvang ambulant of dagbesteding VAPH Operationalisering meer intensieve zorgvorm: –Ambulant: begeleid wonen, WOP, thuisbegeleiding –Semi-residentieel: dagcentrum, begeleid werken –Residentieel: nursing, bezigheidstehuis, geïntegreerd wonen, zelfstandig wonen, tehuis werkenden, beschermd wonen, pleegzorg

16 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 16 Stapsgewijze opstart Op korte termijn –Afspraken met mdt’s rond Stapsgewijze invoering protocol toekennen UC’s Vorming en communicatie –Opleiding –Wetenschappelijk actie-onderzoek

17 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 17 1.Toekennen Urgentiecodes 2.Zorgbemiddeling 3.Prioriteiten bij opname 4.Protocol Noodsituatie

18 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 18 Zorgbemiddeling Definities –Knelpuntdossiers –Prioriteitencommissie Kwaliteitseisen zorgbemiddeling Stapsgewijze invoering

19 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 19 Knelpuntdossier I. Voor zorgvragen met minstens 2 jaar registratie bij CRZ met geobjectiveerde UC 1 of 2 en met een subjectieve UC 1 of 2 - voor zorgbemiddeling: minstens 3x bemiddeld (= kandidaatstelling) zonder resultaat en waarbij profiel zorgvrager overeenstemde met profiel open ondersteuningsaanbod

20 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 20 Knelpuntdossier - voor zorgafstemming (c.q. planning) : waarbij profiel zorgvrager zelden of nooit overeenstemde met het profiel van open ondersteuningsaanbod Geen automatische toekenning Toekenning status in collectief overleg door zorgbemiddelingsvergadering

21 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 21 Knelpuntdossier II. Na “noodsituatie” : -is een schrijnende zorgvraag -geen oplossing na periode van opvang en intensieve zorgbemiddeling -contactpersoon legt situatie gemotiveerd voor aan prioriteitencommissie -toekenning status door prioriteitencommissie

22 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 22 Prioriteitencommissie zorgregie Heeft volgende opdrachten : - beslissing status knelpuntdossier na noodsituatie - toeleiding knelpuntdossiers voor individuele convenantenregeling naar zorgbemiddelings- vergadering ROG - 2de bespreking afwijkingen op prioriteitenregel - 2de beoordeling tot behoud van UC na herhaalde weigeringen

23 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 23 Samenstelling prioriteitencommissie voorzitter = voorzitter permanente cel 1 vertegenwoordiger van voorzieningen 1 vertegenwoordiger van verwijzers 1 vertegenwoordiger van gebruikers  aanduiding door Permanente Cel 4 ambtenaren VAPH secretaris = projectcoördinator zorgregie VAPH

24 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 24 Kwaliteitseisen zorgbemiddeling I. RESULTAATSEISEN Uit rapportering moet blijken dat: -voorzieningen bij opname voorrang geven aan personen met hoge UC, rekening houdend met duurtijd registratie op CRZ (besluit zorgregie, art. 18, 19) -er wordt gezocht naar actieve oplossingen voor knelpuntdossiers

25 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 25 Kwaliteitseisen zorgbemiddeling II. PROCESEISEN Zorgbemiddeling: - in overleg zoeken naar gepaste oplossingen en invullingen voor geregistreerde zorgvragen - voortdurend dagdagelijks gebeuren via telefonische en/of elektronische weg en/of overleg Zorgbemiddelingsvergadering: - forum van alle betrokken partners - streefdoel : een rechtvaardig opnamebeleid

26 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 26 Kwaliteitseisen zorgbemiddeling Rechten van de zorgvragers : - respectvolle en cliëntgerichte behandeling - op de hoogte van zijn/haar dossier - recht om een klacht in te dienen

27 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 27 Kwaliteitseisen zorgbemiddeling ROL CONTACTPERSOON elke zorgvrager heeft een contactpersoon neemt deel aan de zorgbemiddelingsvergadering staat in voor bemiddeling van zorgvraag en op een gebruikersgerichte wijze heeft alle noodzakelijke kennis van de hem/haar toevertrouwde zorgvraag, de positionering ervan in functie van de UC, het beschikbare ondersteuningsaanbod en profiel ervan gaat na of de gegevens over zorgvraag actueel zijn en verbetert indien nodig

28 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 28 Kwaliteitseisen zorgbemiddeling ROL VAN HET ROG : werkt structuur en procedures uit volgens uitvoeringsrichtlijnen beschrijft de organisatie en werking van zorgbemiddeling en de communicatiekanalen in een huishoudelijk reglement stimuleert de transparantie en collectieve verantwoordelijkheid van alle betrokken actoren

29 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 29 Kwaliteitseisen zorgbemiddeling TAKEN ZORGBEMIDDELINGSVERGADERING: opnames open plaatsen + zorgbemiddeling  met besluitvorming ivm de gevraagde afwijkingen op de prioriteitenregel noodsituaties knelpuntdossiers besluitvorming behoud van UC na herhaalde weigeringen eventueel bespreking individuele zorgvraag uitwerken voorstel van aanbod met individuele convenantregeling

30 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 30 Kwaliteitseisen zorgbemiddeling Aanwezigen op de zorgbemiddelingsvergadering : - de contactpersonen - de vertegenwoordigers van voorzieningen - medewerkers van het provinciaal coördinatiepunt handicap - de vertegenwoordigers van de gebruikersverenigingen - de coördinator zorgregie

31 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 31 Kwaliteitseisen zorgbemiddeling Stapsgewijze opstart –het ROG organiseert de zorgbemiddeling om gemaakte afspraken stapsgewijs te implementeren. –provinciaal informatiemoment.

32 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 32 1.Toekennen Urgentiecodes 2.Zorgbemiddeling 3.Prioriteiten bij opname 4.Protocol Noodsituatie

33 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 33 Prioriteiten bij opname: procedure 1.Melden openstaande plaats (met omschrijving profiel en einddatum voor kandidaturen). 2.Kandidatenlijst uit databank 3.Mail naar contactpersonen 4.Aan- en afmelden kandidaten 5.Lijst van kandidaten per prioriteitengroep 6.Opname 7.Meldingen in databank.

34 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 34 Prioriteiten bij opname: Voor welke zorgvormen? Meerderjarigenzorg uitgez. thuisbegeleiding. (semi-)internaten niet-schoolgaanden. waarvoor niet? Logeerfunctie & kortverblijf protocol noodsituatie Uit te werken procedure voor: Thuisbegeleiding, (semi-)internaat schoolgaanden, OBC, pleegzorg minderjarigen.

35 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 35 Prioriteiten bij opname: profiel Bevat zeker werkvorm en handicapprofiel Optioneel: regio, gender, leeftijdsbereik,… Moet nog verder uitgewerkt worden door het VAPH na advies van de permanente cel. Passend profiel: voorwaarde om in aanmerking te komen. Biedt voor de voorzieningen de mogelijkheid om prioriteiten te stellen.

36 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 36 Prioriteiten bij opname: Berekende wachttijd Periode met dringende vraag: aaneensluitende periode van registratie bij de CRZ met geobjectiveerde UC 1 en/of 2 (samengeteld).

37 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 37 Prioriteiten bij opname: kandidatenlijst Lijst uit databank Contactpersoon van persoon uit lijst: –bevestigen en evt motiveren –kandidaat gemotiveerd afmelden Andere kandidaten kunnen aangemeld worden Lijst opgedeeld in prioriteitengroepen

38 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 38 Prioriteiten bij opname: prioriteitengroep 1 migratie & knelpuntdossiers. Migratie naar minder intensieve zorgvorm. Migratie naar zelfde zorgvorm. Knelpuntdossiers (3 varianten). Ook prioriteitengroep 1: personen die vanuit een tehuis naar beschermd wonen overstapten en binnen de 2 jaar aangeven terug naar het tehuis te willen.

39 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 39 Prioriteiten bij opname: Prioriteitengroep 2. Geobj UC 1 en/of 2, subj UC 1 en/of 2, waarbij geobj 1 en/of 2 langer dan één jaar. Prioriteitengroep 3. Geobj UC 1 en/of 2, subj UC 1 en/of 2, waarbij geobj 1 en/of 2 korter dan één jaar.

40 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 40 Prioriteiten bij opname: Prioriteitengroep 4. Overige situaties met geobj UC 1, 2 of 3 en subj UC 1, 2 of 3. Niet toegelaten. Opnames van personen met een UC 4, 5, -1 of niet geregistreerd. Bij zeer dringende situatie: protocol noodsituatie.

41 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 41 Prioriteiten bij opname: algemene regels Opname hoogste prioriteitengroep. Weigering van de cliënt. Gemotiveerde afwijking: opname kan pas na positief advies van de zorgbemiddelingsvergadering (te organiseren door het ROG).

42 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 42 Prioriteiten bij opname: wijzigingen vanaf 1 januari 2008 Doorgeven van openstaande plaatsen. Volgens reeds beschikbare procedure in de provincie via het coördinatiepunt. Verplicht voor alle zorgvormen waarvoor de afspraken m.b.t. prioriteiten zullen gelden.

43 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 43 Prioriteiten bij opname: wijzigingen vanaf 1 januari 2008 Zoveel als mogelijk rekening houden met de prioriteitengroepen op basis van nu gekende gegevens.

44 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 44 1.Toekennen Urgentiecodes 2.Zorgbemiddeling 3.Prioriteiten bij opname 4.Protocol Noodsituatie

45 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 45 Protocol noodsituatie Niet voor minderjarigen: IJH Definitie Processtappen Aandachtspunten Situatie op 1 januari 2008 Wat nog doen?

46 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 46 Definitie Noodsituatie Een noodsituatie is een onverwachte, acuut beleefde en objectief vastgestelde situatie waarbij onmiddellijke hulp moet geboden worden. Er is sprake van een plots wegvallen van de sociale context van de persoon met handicap. Hierdoor is een zeer ernstige bedreiging ontstaan voor de lichamelijke en /of geestelijke integriteit van de persoon met handicap. Om de acute nood te lenigen is er onmiddellijke nood aan opvang, behandeling of begeleiding door een voorziening gesubsidieerd door het VAPH.

47 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 47 Definitie Noodsituatie Onverwacht, acuut beleefd Objectief vastgesteld Vereist onmiddellijke hulp binnen VAPH Plots wegvallen van sociaal netwerk Ernstige bedreiging van de lichamelijke en/of geestelijke integriteit Persoon met een handicap

48 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 48 Definitie Noodsituatie Geen alternatieve oplossing sociaal netwerk of reguliere crisishulpverlening Ingaan op elk mogelijk aanbod Beperkt tot maximum 6 weken (eventueel éénmalig te verlengen tot 10 weken)

49 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 49 Definitie Noodsituatie Protocol noodsituatie is niet bedoeld voor: een te voorziene overgang tussen ambulante en (semi-)residentiële zorgvorm een doorstroom van minderjarigenzorg naar meerderjarigenzorg een te voorziene overgang vanuit andere sector

50 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 50 Processtappen Persoon met handicap in noodsituatie Contact met hulpverlener (=aanmelder) Contact met contactpersoon Inschatting noodsituatie en mogelijke oplossingen binnen netwerk of reguliere hulpverlening

51 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 51 Processtappen (vervolg) Inschatting noodsituatie a.h.v. checklist = elementen uit definitie worden bevraagd + motivatie van contactpersonen Zoeken naar oplossingen binnen gehandicaptensector

52 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 52 Processtappen (vervolg) Noodopname in VAPH-voorziening: Ambulant Semi-residentieel Residentieel

53 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 53 Noodopname Van belang bij noodopname: Samenleven terug mogelijk maken Ondersteuning sociaal netwerk en reguliere hulpverlening Doel: na 6 weken terug naar huis of aangepaste ondersteuning

54 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 54 Processtappen (vervolg) Melding van noodopname –Begeleidingsovereenkomst registreren in geïntegreerde databank –Automatische melding Vraagverduidelijking, PEC-ticket en zorgbemiddeling Evaluatie door coördinator zorgregie: binnen 2 weken

55 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 55 Processtappen (vervolg) Bespreking op zorgbemiddelingsvergadering ! Gemeenschappelijk gedragen visie ! Vaststellen van profiel personen in noodsituatie Controle door IVA Inspectie WVG

56 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 56 Processtappen (vervolg) Opvolging door stuurgroep ROG: –Waken over systematiek toepassing protocol –Probleemgebieden in kaart brengen –Informatie voor zorgafstemming en -planning ! Minstens jaarlijkse evaluatie Afsluiting zorgvraag

57 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 57 Aandachtspunten Financiering: Voorlopig: logeerdagen, kortverblijf en (tijdelijk) open plaats Uitbreidingsbeleid 2008: voorafname? Interprovinciale samenwerking Intersectorale samenwerking Andere dynamiek dan art. 8 van het Inschrijvingsbesluit

58 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 58 Aandachtspunten Knelpuntdossier na “noodsituatie”: –Geen oplossing na noodopvang en intensieve zorgbemiddeling –Voorleggen aan prioriteitencommissie zorgregie –Na evaluatie dossier eventuele toekenning status knelpuntdossier na noodsituatie –Ook voor noodsituaties opgevangen buiten VAPH

59 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 59 Situatie 1 januari 2008 Wat verloopt er nog niet zoals beschreven in uitvoeringsrichtlijnen: –Automatische melding noodopname –Checklist noodsituatie via webapplicatie

60 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 60 Dus wat nog te doen? Geïntegreerde databank en webapplicatie Installeren prioriteitencommissie

61 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 61 Dank voor uw aandacht Contactgegevens coördinatoren zorgregie: Antwerpen: Micheline De Gussem 0473/95.41.04 micheline.degussem@vaph.be Limburg: Evi Vangeneugden 0473/83.86.47 evi.vangeneugden@vaph.be Oost-Vlaanderen: Lies Ouvry 0473/95.41.18 lies.ouvry@vaph.be

62 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 62 Dank voor uw aandacht Vlaams-Brabant en Brussel: Liesbet Maes 0473/95.73.13 liesbet.maes@vaph.be West-Vlaanderen: Marc Sevenhant 0473/95.41.07 marc.sevenhant@vaph.be Projectcoördinator zorgregie: Janick Appelmans 02/225.86.88 janick.appelmans@vaph.be

63 Vlaams Agentschap Personen met een Handicap - cel Zorgregie 63 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Uitvoeringsrichtlijnen Zorgregie Informatiesessie december 2007 VAPH, cel zorgregie."

Verwante presentaties


Ads door Google