De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek
Wat is onderzoek? Wat is het verschil tussen zoeken, opzoeken, uitzoeken en onderzoeken? Onderzoeken is iets bekijken in het licht van iets anders: twee (of meer) dingen met elkaar confronteren Onderzoeken is een confrontatie, iets zien in het licht van iets anders. Voorbeeld kamers in Utrecht…. Voorbeelden van Confrontaties: -de effectiviteit van de communicatiestrategie van een festival bekijken in het licht van de voorkeuren van de doelgroep (bezoekers) -de effectiviteit van de communicatiestrategie van een festival bekijken in het licht van de voorkeuren van de stakeholders -de effectiviteit van de communicatiestrategie van een festival bekijken in het licht van de voorkeuren van de sponsoren -de effectiviteit van de communicatiestrategie van een festival bekijken in het licht van de financiele ruimte van de festivalorganisatie Of een combinatie van de vier genoemde! Dan hebben te maken met een complexe confrontatie (Ad: 1 domein en vier beweringen!!!)

2 Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek
Soorten onderzoek in het project? Bronnenonderzoek Omgevingsonderzoek Doelgroepenonderzoek Leveranciersonderzoek Expertgesprekken Doelgroepenonderzoek EN: Vooronderzoek voor projectanalyse

3 Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek
Onderzoek kwantitatief Breed spectrum Cijfers opzoeken Cijfers generaliseren Onderzoek kwalitatief De diepte in Ervaringen opzoeken Ervaringen generaliseren Trianguleren = combineren van diverse onderzoekstechnieken.

4 Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek
college 1 Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek Typen praktijkproject: Probleemsignalering Descriptief Diagnose Diagnostisch Ontwerp Ontwerpgericht Verandering Prescriptief Descriptief: beschrijf de verschijnselen: rode vlekken, koorts en een droge mond Diagnostisch: het lijken we mazelen Ontwerp: ontwerp een behandelplan Prescriptief: schrijf medicijnen voor, drie per dag met water een half uur voor de maaltijd Evaluatief: bekijk of de patient genezen/tevreden is, of medicijnen geholpen hebben enz. Evaluatie Evaluatief

5 Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek
Eisen aan onderzoek Systematisch Objectief beoordelen Kennis genereren in het licht van iets anders Systematisch wil zeggen: kennis gebaseerd op toetsing aan de empirie waarbij a) interne toetsing geldt dat er getoetst wordt aan de logica en dat vooraf duidelijk is dat iets vrij is van onderlinge tegenstrijdigheden en b) externe toetsing waarbij uitspraken worden vergeleken met de werkelijkheid. 2) voorbij de bijzonderheden van individuele waarnemingen. 3) resultaat van systematische kennisverwerving (bewuste selectie, met een duidelijke structuur afgewerkt) 4) intersubjectiviteit: uitspraken moeten buiten de logica en mening van het individu vallen en toetsbaar en controleerbaar zijn.

6 Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek
Eisen aan onderzoek Onafhankelijkheid Validiteit Betrouwbaarheid Generaliseerbaarheid Herhaalbaarheid Validiteit zegt iets over de inhoud: wordt er gemeten wat de bedoeling is. Wanneer u mensen op straat vraagt of ze wel eens stelen, is de kans groot dat de dieven onder hen dit zullen ontkennen. Op basis van een dergelijk onderzoek schat u het aantal dieven te laag in. Betrouwbaarheid heeft te maken met de stabiliteit van het onderzoeksresultaat. Wanneer het onderzoek zou worden herhaald, komen dan dezelfde resultaten naar voren? Bij het bovengenoemde voorbeeld kunnen de resultaten betrouwbaar zijn, omdat het percentage dieven dat liegt altijd ongeveer even groot is.

7 Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek
Niveaus Doel van onderzoek Doel in het onderzoek Opdrachtgever: doel -> beleid Onderzoeker: doel -> informatie Feiten versus belangen Je bent in dit project zowel een adviseur die de belangen dient als een onderzoeker die op zoek is naar feiten. De feiten heb je nodig om de belangen te kunnen dienen. In die vertaalslag zit jouw expertise!

8 Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek
Bij beleid Beleidsdoelstelling (Wat wil opdrachtgever bereiken? Waarom is er onderzoek nodig?) Bij ‘onderzoeker’ Welke vraag beantwoorden Structureer hoofdvraag – subvragen Welke variabelen? Hypotheses

9 Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek
BOB Beeldvorming Oordeelsvorming Besluitvorming Data Conclusies Generaliseren de probleemgerichte fase: het is belangrijk na te gaan hoe het probleem er precies uitziet, nog ongeacht de mogelijke oplossing ervan. Vaak wordt hier niet genoeg aandacht aan besteed hetgeen betekent dat er een oplossing wordt gevonden voor iets, wat achteraf niet het probleem blijkt te zijn de oplossingsgerichte fase: voor het (eventueel opnieuw geformuleerde) probleem wordt gezocht naar de beste oplossing(-en) Beide fases zijn vervolgens weer onder te verdelen in drie stappen: B.O.B. Beeldvorming: eerst moet alle informatie op tafel komen: alle feiten, meningen, ideeën over het probleem, voorstel of agendapunt. De discussie waaiert uit. In de probleemgerichte fase betekent dit kennis en informatie verzamelen over het probleem: wanneer komt het voor, hoe vaak, enz. In de oplossingsgerichte fase is het zoeken naar mogelijke oplossingen. oordeelsvorming: de informatie wordt gegroepeerd, gewogen, met elkaar vergeleken. In de probleemgerichte fase: wat zijn de belangrijkste oorzaken achter de feiten, wat is het probleem en wat de symptomen. In de oplossingsfase: het vergelijken van de mogelijke oplossingen met elkaar en nagaan in hoeverre ze voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. De loop van de discussie verengt zich weer. Besluitvorming: de discussie loopt naar één punt: het besluit, d.w.z. in de probleemgerichte fase naar de (her‑)formulering van het probleem; in de oplossingsfase naar de keuze van de beste oplossing.

10 Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek
Probleem opdrachtgever Probleemstelling Onderzoeksvraag Centrale vragen en deelvragen Onderzoeksstrategie Gegevens / data Databewerking Data-analyse Data-interpretatie Resultaten Antwoorden op deelvragen Antwoord op onderzoeksvraag Conclusie onderzoek Advies aan opdrachtgever / aanbevelingen

11 Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek
Contextueel onderzoek Conceptueel onderzoek Aard van het probleem Aard van de gewenste oplossing Kennis over het bedrijf Kennis over de opdrachtgever Begrippen / concepten Modellen? Soortgelijke onderzoeken/projecten? Contextueel onderzoek: opdrachtgever Conceptueel onderzoek: begrippen die gebruikt worden Vandaag contextueel Volgende bijeenkomst: conceptueel

12 Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek
Voorbereiding briefing: analyse en onderzoek Oriënteer je op de organisatie Wat voor soort product wordt verwacht? Met welk doel? Voor welke doelgroep? Welke stakeholders zijn eventueel belangrijk? Welke trends spelen een rol? = Contextueel vooronderzoek

13 Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek
Hoe onderzoek je dat? Jaarverslagen / documenten KvK Informanten Omgevingsanalyse Eerdere onderzoeken Internet …………….

14 Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek
Probleemanalyse: 6-W methode Wat? Wie? Wanneer? Wanneer is het probleem ontstaan? Waarom? Hoe urgent is het? Waar? Welke voorgeschiedenis? Wat is het probleem? Is de informatie compleet of ontbreekt er nog wat? Definieer het probleem (de zoekopdracht). Formuleer een zoekvraag. Ga na wat je al over dit onderwerp weet. Welke literatuur is er? Wie? Wiens probleem is het? Wie zijn er bij betrokken? Wanneer? Wanneer is het probleem ontstaan? Waarom? Hoe urgent is het? Waar doet het probleem zich voor? Kun je probleemgebieden afbakenen? Welke voorgeschiedenis heeft het probleem?


Download ppt "Briefing Opdrachtanalyse en Vooronderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google