De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimtelijke Ordening in Dordrecht Presentatie in de adviescommissie fysieke leefomgeving van de gemeenteraad op 20 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimtelijke Ordening in Dordrecht Presentatie in de adviescommissie fysieke leefomgeving van de gemeenteraad op 20 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Ruimtelijke Ordening in Dordrecht Presentatie in de adviescommissie fysieke leefomgeving van de gemeenteraad op 20 mei 2014

2 Opening en welkom David Wansink hoofd afdeling Ruimtelijke Ordening Vraag vanuit Raad naar een introductie over Ruimtelijke Ordening en de bijbehorende instrumenten en procedures Stadsontwikkeling (SO) - Ruimtelijk Beleid - Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Realisatie Afdeling Ruimtelijke Ordening (RO) - Stedenbouw - Verkeer - Parkeren - Planjuridische zaken Joost Niemantsverdriet Conny van Rijk Jan Hoogwerf Peter de Haas

3 Wat is Ruimtelijke Ordening? Ruimtelijke ordening is het planmatig benutten en inrichten van de beschikbare ruimte. Anders gezegd: De beschikbare ruimte op een zo goed mogelijke wijze verdelen over alle functies die nodig zijn om de maatschappij goed te kunnen laten functioneren.

4 Instrumenten Alle bestuursniveaus (rijk, provincie, gemeente) ontwikkelen beleid en leggen dat vast in structuurvisies. Doorvertaling van dit beleid vindt hoofdzakelijk plaats in bestemmingsplannen. Andere instrumenten zijn: -inpassingsplannen, -beheersverordeningen, -omgevingsvergunningprocedures (de voormalige projectprocedures).

5 Structuurvisie Verplicht vast te stellen door rijk, provincie en gemeente. Geeft de hoofdlijnen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling weer. Bindt tot op zekere hoogte alleen de bestuursorganen, maar heeft geen rechtsgevolgen en biedt ook geen rechtsbescherming.

6 Bestemmingsplan Juridisch bindend instrument voor zowel de burgers als de overheid. Bouw- en gebruiksmogelijkheden In principe handhavingsplicht Logische en onderbouwde keuzen -Milieu- en natuurwetgeving -Efficiënt ruimtegebruik Realisatie van ontwikkelingen binnen de planperiode van 10 jaar Gedetailleerd (per perceel) of globaal

7 Inpassingsplan Is vergelijkbaar (qua inhoud en procedure) met een bestemmingsplan, maar het vaststellen is een bevoegdheid van Provinciale Staten of de minister. Mag alleen nationale of provinciale belangen regelen.

8 Flexibiliteit Wijzigingsbevoegdheid Afwijkingsbevoegdheid Kruimelgevallenregeling Projectomgevingsprocedure

9 Actualiseringsplannen en ontwikkelingsplannen Ontwikkelingsplannen: Grote ontwikkelplannen zoals Stadswerven, Dordtse Kil IV, kunnen worden ingepland Bij kleinere ontwikkelplannen kan dat veelal niet Actualiseringsplannen worden opgesteld om te voldoen aan de wettelijke taak (reguliere herzieningsplicht eenmaal in de 10 jaar) Om dit planmatig te kunnen aanpakken is het Eiland van Dordrecht opgedeeld in 12 gebieden. Globaal is er daardoor ieder jaar 1 actualiseringsplan aan de orde.

10 12 gebieden

11 Dordtse werkwijze Bij reguliere herzieningsplicht wordt uitgegaan van de bestaande situatie, waarbij ontwikkelingen die op dat moment voorzienbaar zijn worden meegenomen. Bij grotere ontwikkelplannen kan voor een globalere bestemming worden gekozen. - ontwikkeling moet binnen de planperiode gerealiseerd kunnen worden. - groter risico op planschade - behoefte aan rechtszekerheid bij omwonenden, maar ook ontwikkelaars binnen het plangebied.

12 Procedure bestemmingsplan 1.(Eventueel) het nemen van een voorbereidingsbesluit door de raad. 2.Voorbereiding ontwerpbestemmingsplan door het college. 3.Ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan (6 weken). Tevens mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. 4.Besluit B en W omtrent ter vaststelling aan de raad voorleggen van het plan. 5.Besluit van de raad omtrent de (al dan niet gewijzigde) vaststelling.

13 6. Ter visie legging van het vastgestelde plan (6 weken). Mogelijkheid om beroep in te stellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak. Tevens mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. 7. Inwerkingtreding van het bestemmingsplan. 8. Onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

14 Procedure bestemmingsplan (vervolg)

15

16 Kanttekeningen bij Dordtse werkwijze Vanuit de markt wordt aangedrongen op snelle efficiënte planologische procedures. De Nota van Uitgangspunten en de inspraak kosten vaak veel extra proceduretijd. De Nota van Uitgangspunten is ontwikkeld om de raad aan het begin van het bestemmingsplanproces bij de inhoud en procedure van het plan te betrekken. Inspraak wordt gehouden om verbeteringen in het plan aan te brengen en om de bewoners van het plangebied de gelegenheid te bieden om onjuiste regelingen uit het plan te kunnen halen. Inspraak leidt niet per definitie tot minder zienswijzen.

17 Uitnodiging om in kleiner comité naar een zo efficiënt mogelijke werkwijze te zoeken die voldoet aan de wensen van de raad. Gedachtewisseling over verschillende RO-onderwerpen gewenst, bijvoorbeeld over: Meer efficiënte werkwijze denkbaar? Globale of juist gedetailleerde plannen en in welke situaties? De voor– en nadelen van wijzigingsbevoegdheden De werkwijze rond de verklaring van geen bedenkingen. Doel is om de werkwijze ten aanzien van planologische procedures zo efficiënt mogelijk te maken op een wijze waarbij de raad op een goede manier wordt betrokken.

18 Heeft u nog vragen?? In overleg met wethouder Sleeking vragen wij u of bespreking/behandeling van dergelijke onderwerpen in een kleiner werkverband van raadsleden en ambtenaren een gewenste optie is en zo ja, wie van de raadsleden hieraan wil deelnemen?


Download ppt "Ruimtelijke Ordening in Dordrecht Presentatie in de adviescommissie fysieke leefomgeving van de gemeenteraad op 20 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google