De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Bijeenkomst Waterschappen Zuidwestelijke Delta 7 juni 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Bijeenkomst Waterschappen Zuidwestelijke Delta 7 juni 2013."— Transcript van de presentatie:

1 1 Bijeenkomst Waterschappen Zuidwestelijke Delta 7 juni 2013

2 Programma Opening en actuele ontwikkelingen Toine Poppelaars Samen werken aan de Zuidwestelijke Delta Harry van Huut Deelsessies ronde I Deelsessies ronde II Plenaire terugkoppeling deelsessies Sluiting 2

3 Opening Toine Poppelaars 3

4 Gesprek met minister IenM: 5 juni 2013 4

5 Opening Toine Poppelaars 5

6 Samen werken aan de Zuidwestelijke Delta Bijeenkomst Waterschappen 7 juni 2013 Harry van Huut projectmanager Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer 6

7 77 juni 2013 Het programma ZWD werkt aan: (Voortschrijdend) Uitvoeringsprogramma Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta Kansrijke strategieën Generieke Deltabeslissingen Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Programma Gebiedsontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer (op initiatief van de provincies)

8 87 juni 2013 In de Zuidwestelijke Delta werken Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen samen met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven aan een klimaatbestendig veilige, economisch vitale en ecologisch veerkrachtige delta. Ambitie

9 9 (Voortschrijdend) Uitvoeringsprogramma 7 juni 2013

10 10 (Voortschrijdend) Uitvoeringsprogramma Vastgesteld in 2011 Versterken van de samenhang van planstudies en verkenningen voor nationale opgaven Stimuleren gebiedsallianties + volgen voortgang gebiedsprogramma’s Gebiedsoverstijgende thema’s: adaptief deltamanagement, verzilveren van kansen, altijd-goed maatregelen Voortschrijdend uitvoeringsprogramma: ‘early warningsystem’ en onderlegger 7 juni 2013

11 11 Deltaprogramma|Zuidwestelijke Delta 7 juni 2013

12 12 Deltaprogramma Opgave: ‘Het op zodanige wijze borgen van de lange termijn waterveiligheid en klimaatbestendigheid en het scheppen van de randvoorwaarden voor duurzame watervoorziening in Zuidwest Nederland dat dit op een integrale wijze bijdraagt aan een ecologische en economische versterking van dit gebied.’ (Deltaprogramma, 2009) 7 juni 2013

13 13 Kansrijke strategieën Veiligheid Noordelijk deel Zuidelijk deel Deltaprogramma Veiligheid Zoet water 7 juni 2013

14 14 Veiligheid 7 juni 2013

15 15 Kansrijke strategieën veiligheid noordelijk deel Noordelijk deel: Haringvliet, Hollandsch Diep, Volkerak-Zoommeer en Grevelingen Huidige strategie: Beheer en onderhoud + berging in Volkerak-Zoommeer in tijden van hoogwater Kansrijke strategieën: Beheer en onderhoud: optimalisatie door innovatieve dijkconcepten Dijkversterkingen, extra berging in Grevelingen Integrale afweging zoet/zout VZM, getij op Grevelingen en berging op Grevelingen in Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Niet-kansrijk Berging op de Oosterschelde, pompen via Haringvlietsluizen 7 juni 2013

16 16 Voortzetten huidige strategie noordelijk deel 7 juni 2013

17 177 juni 2013 Bergingsstrategie noordelijk deel

18 187 juni 2013 Kansrijke strategieën veiligheid zuidelijk deel Zuidelijk deel:Oosterschelde + Westerschelde Huidige strategie: Beheer Oosterscheldekering + beheer en onderhoud dijken Kansrijke strategieën: Voortzetten huidige strategie Optimalisatie door innovatieve dijkconcepten en beheer zandig systeem

19 19 Voortzetten huidige strategie veiligheid zuidelijk deel 7 juni 2013

20 20 Optimaliseren huidige strategie veiligheid zuidelijk deel 7 juni 2013

21 21 Veiligheid: 3 wijzigingen (in discussie) 7 juni 2013 meerlaags veiligheid

22 22 Veiligheidsnormering en meerlaagsveiligheid 7 juni 2013 Basisveiligheid: LIR van 10 -5 Meerlaagsveiligheid is maatwerk op basis van LIR en MKBA (proeftuin Midden-Zeeland) Aandacht voor kwetsbare en vitale functies: o.a. Borssele en Dow Chemical Verschil in overstromingsschade door zout water Voorlanden meenemen in sterktebepaling Innovatieve dijkconcepten

23 23 Zoet water 7 juni 2013

24 24 Kansrijke strategieën zoet water 7 juni 2013 Opgave: tegengaan verzilting en voorzien in zoet water Drie deelgebieden: zeeuwse eilanden/Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Holland Zuid, Tholen, St. Philipsland en West-Brabant Kansrijke strategieën: Voorzieningenniveau zoet water handhaven Voorzieningenniveau zoet water verhogen Zelfvoorziening door afnemers Per gebied: optimale combinatie zoeken

25 25 Basisvoorzieningenniveau handhaven (overheid) 7 juni 2013

26 26 Basisvoorzieningenniveau verhogen (overheid) 7 juni 2013

27 27 Zelfvoorziening (door afnemers) 7 juni 2013

28 28 Inbreng Zuidwestelijke Delta in Deltabeslissingen 7 juni 2013 Deltabeslissing Veiligheid preventie als basis; actualiseren normering; beheersen restrisico door inrichting en rampenbeheersing Deltabeslissing Rijn-Maas Delta: Voortzetten en optimaliseren dijkversterking Haringvliet, berging in Grevelingen Deltabeslissing Zoetwater: Basisvoorzieningenniveau: nationaal kader door Rijk, provincies en waterschappen; Regionale uitwerking Korte termijn investeringen, zoals Roode Vaart Zelfvoorziening en innovaties Cruciale beslissing zandig systeem: Zandvoorraad op orde

29 29 Planning Deltaprogramma 7 juni 2013

30 30 Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer 7 juni 2013

31 31 Rijksstructuurvisie Gesprek staatssecretaris Atsma 29 mei 2012 Uitkomsten: 1.Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer Antwoord op 3 vraagstukken: Zoet of zout Volkerak-Zoommeer? Wel of geen getij in de Grevelingen? Wel of geen waterberging in de Grevelingen? 2.Provinciaal programma gebiedsontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer 7 juni 2013

32 32 Rijksstructuurvisie: opgaven 7 juni 2013

33 33 Rijksstructuurvisie Van A naar….? 7 juni 2013

34 34 Rijksstructuurvisie Drieledig besluit Wenkend toekomstperspectief ‘Dienstregeling’ Afspraken rijk – regio (publiek – privaat) Urgentie Klimaatverandering Kaderrichtlijn water Regionale ontwikkeling Onderhoud en vervanging 7 juni 2013

35 35 Rijksstructuurvisie 7 juni 2013 Opgave: Antwoord op drie grote waterstaatkundige vraagstukken: Waterkwaliteit Grevelingen: wel of geen getij? Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer: zoet of zout? Waterveiligheid Rijnmond-Drechtsteden: wel of geen berging? Opdrachtgever: ministerie I&M, de stuurgroep ZWD geeft voortschrijdende adviezen De Rijksstructuurvisie is geslaagd als: overheden en maatschappelijke partijen actief steunen besluiten betekenisvol zijn regionale en private partijen in staat zijn eigen ambities te realiseren

36 36 Planning Januari 2013:Kennisgeving naar TK en regio Mei 2013:Notitie Reikwijdte en Detailniveau  Input voor DP 2014 December 2013:Concept plan-MER, MKBA en Ontwerp-Rijksstructuurvisie  Input voor BO MIRT Zuidwestelijke Delta Voorjaar 2014:Ontwerp-rijksstructuurvisie klaar voor inspraak  Input voor DP 2015 Najaar 2014:Vaststelling Rijksstructuurvisie en toezending aan Tweede Kamer 7 juni 2013

37 37 Programma Gebiedsontwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer 7 juni 2013

38 38 Gebiedsontwikkeling 7 juni 2013 Opgave:Concreet programma van mogelijke gebiedsontwikkeling en waarde creëren van gronden in de bekkens Grevelingen en Volkerak-Zoommeer vanuit de ambitie: zout Volkerak-Zoommeer, beperkt getij in de Grevelingen en mogelijke berging in de Grevelingen. Initiatiefnemers: provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland Het programma gebiedsontwikkeling is voor de stuurgroep geslaagd als er ‘an offer you can’t refuse’ op tafel ligt.

39 39 Gebiedsontwikkeling 7 juni 2013

40 40 Getijdencentrale Brouwersdam 7 juni 2013 Verbetering waterkwaliteit Verbetering natuurwaarden Topsector Water Energievoorziening voor circa 50.000 huishoudens Tijdelijke waterberging in de Grevelingen

41 41 Planning 7 juni 2013 December 2013:Inzicht in regionale opbrengsten: mogelijke financieringsarrangementen via business cases  Input voor ontwerp-Rijksstructuurvisie (december) 2014: Bindende afspraken projecten en financiering  Input voor doorwerking Rijksstructuurvisie in plannen provincies en gemeenten

42 42 7 juni 2013

43 43 7 juni 2013

44 44 7 juni 2013

45 45 7 juni 2013

46 46 7 juni 2013

47 47 7 juni 2013

48 48 Het programma Zuidwestelijke Delta nodigt u uit… 7 juni 2013

49 Deelsessies 1.Wat betekent de nieuwe waterveiligheidsnormering voor de Zuidwestelijke Delta? 2.Realiseren van een robuuste zoetwatervoorziening 3.Gebiedsontwikkeling en Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer 4.Innovatieve dijkconcepten 49

50 Terugkoppeling deelsessies 1.Wat betekent de nieuwe waterveiligheidsnormering voor de Zuidwestelijke Delta? 2.Realiseren van een robuuste zoetwatervoorziening 3.Gebiedsontwikkeling en Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer 4.Innovatieve dijkconcepten 50

51 Sluiting 51

52 52


Download ppt "1 Bijeenkomst Waterschappen Zuidwestelijke Delta 7 juni 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google