De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de algemene ouderavond van de Zeister Vrije School 2010-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de algemene ouderavond van de Zeister Vrije School 2010-2011."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de algemene ouderavond van de Zeister Vrije School 2010-2011

2 Programma: Zingen onderleiding van: Sylvia Kramer Danielle Welkom en introductie bestuur: Marin van Wijnen en Remco van Duuren Organisatie van het bestuur: Remco van Duuren Financiële verantwoording: Remco van Duuren Nieuwbouw: Paul van Breen BSO en school: Astrid Bour Inspectierapport: Marin van Wijnen De wet passend onderwijs en studiedagen: Cecile de Jong

3 Zang onder leiding van Sylvia Kramer Danielle Ter-re-rouge, ter-re de feu. Ter-re-rou-ge, ter-re de lu-mie-re, ter-re rou-ge sous le ciel bleu.

4 Introductie van bestuur: (Remco van Duuren) Samenstelling bestuur: Remco van Duuren Kees van Biert (afwezig) Josephine de Zwaan (afwezig) Nieuwe bestuursleden: Paul van Breen Astrid Bour Donald Ogilvie

5 Functies van bestuur Soorten van toezicht in het onderwijs (zie volgende slide) Bestuursmodellen Toezicht Onderwijs (zie volgende slide)

6

7

8 Organisatie van bestuur ZVS Raad van Beheer Model BestuurscommissiesExecutiveNon- Executive 1Non- Executive 2 1.Audit commissieMarinRemcoDonald Financieel-economische sturing en risicomanagement 2. Huisvestingscommissie:MarinPauljosephine Vastgoed- c.q. facilitair beleid 3.Kwaliteitscommissie:MarinDonaldAstrid Kwaliteit van onderwijs, innovatie (pedagogiek) Kwaliteit van kinderopvang Inhoudelijke afstemming tussen BSO en school 4. Bestuurscommissie:MarinJosephineRemco Functioneren, samenstelling en structuur van het bestuur (incl beloning) en van het management direct onder het bestuur Juridische aspecten rond fusies en vormen van (commerciële) samenwerking Ondernemerschap in de private en/of publieke sector Strategisch HR beleid, sociaal beleid 5. Communicatie:MarinAstridPaul Communicatie en positioneringvraagstukken Ouderbijdrage Fondswerving

9 Bestuurlijke verantwoording Kwaliteit van het onderwijs Financiële verantwoording

10 Kwaliteit van het onderwijs Bezoeken en rapporten van de onderwijsinspectie Van geïntensiveerd toezicht naar basis arrangement We komen hier later meer in detail op terug School ontwikkelingsgrafieken Verwijzing naar toelichting gegeven door Cecile de Jong op de Algemene Ouderavond vorig schooljaar (2 feb. j.l.):

11 School ontwikkelingsgrafiek 2009-2010 (1)

12 School ontwikkelingsgrafiek 2009-2010 (2)

13 School ontwikkelingsgrafiek 2009-2010 (1)

14 School ontwikkelingsgrafiek 2009-2010 (2)

15 Financiële verantwoording

16 Balans

17 Exploitatieoverzicht

18 Analyse Resultaat (1) RubriekAfwijking t.o.v. BegrotingOorzaak Afwijking Rijksbijdragen € 101.705 Dit betreft voornamelijk een nabetaling van het ministerie voor personele lasten op basis van CAO afspraken welke vastgesteld zijn na het opstellen van de begroting Overige Baten € 61.424 Hoger wegens meer ontvangsten ouderbijdrage, omdat inning in 2008 later dan voorzien is gestart. Personele Lasten € 128.853 De loonkosten minus uitkeringen Vervangingsfonds zijn met name hoger als gevolg van de CAO afspraken welk vastgesteld zijn na opstellen begroting (zie ook Rijksbijdrage)

19 Analyse Resultaat (2) RubriekAfwijking t.o.v. BegrotingOorzaak Afwijking Afschrijvingen- € 4.551 Huisvestings lasten € 40.184 Deze zijn hoger door het opnemen van een voorziening voor het verwijderen van asbest. Ook de energie, schoonmaak en beveiligingskosten vallen wat hoger uit dan begroot Overige lasten- € 38.579 De administratie en beheerslasten zijn hoger als gevolg van BTW over CAVS dienstverlening. De leermiddelen zijn in de begroting in de exploitatie opgenomen; in de jaarrekening is een gedeelte geactiveerd en wordt in 5 jaar afgeschreven. Op de overige lasten zijn besparingen gerealiseerd.

20 Financiële Kengetallen

21 Kapitalisatiefactor Verwijzing naar Algemene Ouderavond vorig schooljaar (2 feb. j.l.): Is een school Rijk ? De commissie Don rapport eind 2009 introductie: Kapitaalsfactor Kapitaalsfactor is gedefinieerd als: balanstotaal gedeeld door totale baten Kapitaalsfactor is een kengetal om te signaleren of een onderwijsinstelling haar kapitaal efficiënt inzet Kapitaalsfactor is ook aan een ondergrens gebonden; een zekere minimumomvang is noodzakelijk Don adviseert scholen in het PO en VO die geen gebouwen en terreinen op hun balans hebben een kapitaalsfactor van 35% voor grote instellingen en 60% voor kleine instellingen De ZVS wordt in deze categorisering gekenmerkt als een kleine instelling De ZVS heeft een kapitaalsfactor van 28,01% ZVS begroot voor 2010 ook een (klein) positief exploitatieresultaat

22 Ouderbijdrage Verwijzing naar Algemene Ouderavond vorig schooljaar (2 feb. j.l.): Door ZVS geinde ouderbijdrage en de besteding hiervan.

23 Exploitatie Verwijzing naar Algemene Ouderavond vorig schooljaar (2 feb. j.l.)

24 Personele Lasten Verwijzing naar Algemene Ouderavond vorig schooljaar (2 feb. j.l.)

25 FTE kost ZVS (o.b.v. Onderwijs CAO) ongeveer € 62.000 1.Vakleerkrachten 4 FTE 2.Therapeutische Team2,5 FTE 6,5 FTE a € 62.000 = € 400.000 Materiaal gebruik € 15.000 Geïnde ouderbijdrage 2010: € 170.000 Ouderbijdrage Verwijzing naar Algemene Ouderavond vorig schooljaar (2 feb. j.l.)

26 Ouderbijdrage Verandering van methodiek ouderbijdrage Methodiek voorgaande jaren: Gebaseerd op een inkomenstabel (incl. een minimum) Deze tabel dateerde nog van voor de belastingstelselwijziging Ervaringen De geïncasseerde ouderbijdrage afgezet tegen de tabel gaf een gem. belastbaar inkomen voor alle ouders van ZVS ver beneden modaal ligt Onderwijsinspectie en eigen gegevens van de school geven aan dat ouders van leerlingen van ZVS een hoger dan gem. opleiding hebben genoten en gem. een meer dan modaal inkomen heeft Een klein percentage van de ouders betaalde een groot percentage van de ouderbijdrage Een substantieel deel van de ouders betaalde het afgelopen schooljaar in het geheel niets. In tegenstelling tot hetgeen men bij inschrijving op school heeft toegezegd

27 Ouderbijdrage (2) Doelstellingen m.b.t. ouderbijdrage Principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen Ouderbijdrage door alle ouders Nieuwe methodiek ouderbijdrage Geen inkomenstabel Een simpel maandelijks bedrag per kind (gerekend met 10 maanden) Het afgelopen jaar is het gem. bedrag per kind € 46,38 De range van ontvangen bedragen ligt tussen de € 35,-- en € 100,-- per kind Indien € 35,-- per maand problematisch is, is een lagere bijdrage ook welkom Een korte toelichting stellen wij dan zeer op prijs De oude tabel gaf ook een minimum De € 35,-- per maand correspondeert in de oude tabel met een belastbaar inkomen van € 17.000,--

28 Ouderbijdrage (3) Huidige stand van zaken Er zijn 275 formulieren ouderbijdrage verstuurd voor 422 leerlingen Het verzoek was deze te retourneren voor 1 sept. Thans zijn geretourneerd: 103 formulieren Dit is: 37,45 % ! Als dit een CITO score zou zijn zouden we een zeer, zeer zwakke school zijn Laten we dit schoolrapport maar niet aan onze leerlingen tonen. Als dit de discipline is thuis, wat moeten we dan van onze leerlingen verwachten? De school zal acties ondernemen naar alle ouders die nog niet gereageerd hebben en verzoeken alsnog het formulier in te leveren. Suggesties ???

29 Nieuwbouw locatie van Tuijlllaan (Paul van Breen) Stand van zaken en planning

30 BSO de Bosplaats en de Zeister Vrije school (Astrid Bour)

31 ZVS & BSO de Bosplaats Formele status Het bestuur van de ZVS is ook het bestuur van de BSO Twee onafhankelijke stichtingen met één bestuur Aanleiding? Uitblijven opvolging bestuur BSO Het bestuur van ZVS wil borging voortbestaan BSO de Bosplaats Gekozen voor samenwerking met school vanwege: -zelfde locatie -zelfde organisatie - …… kinderen van de ZVS gaan naar de Bosplaats, dus Bosplaats is belangrijk voor school Het beleid van het bestuur van ZVS en BSO de Bosplaats is gericht op optimale integratie en harmonisering van pedagogische lijn

32 Concreet: -1 e stap is forse uitbreiding aantal kindplaatsen en oplossen wachtlijst - School maakt letterlijk ruimte (o.m. kleuterlokalen) Verdere samenwerking tussen de organisaties wordt nu uitgewerkt

33 Inspectie rapport april 2010 (Marin van Wijnen)

34 Onderwijsinspectie Historie: Bezoeken van de onderwijsinspectie in 2004 en 2005 Kwaliteit van het onderwijs is toen als risicovol beoordeeld De inspectie heeft haar toezicht geïntensiveerd Inspectiebezoek in 2006 Inspectiebezoek in 2008: School heeft verbeteringen doorgevoerd o.a. landelijk genormeerde toetsen Scores hiervan voldoende echter nog geen meerjarencijfers De school kreeg op deze bevindingen een aangepast arrangement Inspectiebezoek in 2009: School beschikt nu over 3 achtereenvolgende jaren voor de kernvaardigheden voldoende resultaat o.g.v. cotan genormeerd leerlingenvolgsysteem Bestuur van school verzoekt om nieuw onderzoek

35 Inspectierapport april 2010 Inspectiebezoek in 2010: Algemeen beeld ZVS heeft haar onderwijskwaliteit op meerdere onderdelen sterk verbeterd School gebruikt landelijk genormeerde toetsen Zorg en begeleiding heeft een duidelijker structuur gekregen In de klassen is er sprake van een taakgerichte werksfeer en betrokken leerlingen Vanaf aantreden directeur en IB’er heeft de aansturing een professioneler karakter gekregen Lerarenteam is bijzonder tevreden over deze aanpak De inspectie geeft het team de complimenten over de vooruitgang die geboekt is

36 Inspectierapport april 2010 Pedagogisch en didactisch handelen Inspectie is enthousiast over de omgang met elkaar in groepen en de actieve betrokkenheid van de leerlingen Men constateert dat er aanmerkelijke progressie is gemaakt in het leerlingenvolgsysteem Zorg en begeleiding De nieuwe Ib’er heeft hieraan een impuls gegeven Kwaliteitsaspecten nu voldoende aanwezig Gebruik van landelijk genormeerde toetsen Conclusie: Zeister Vrije School heeft het vertrouwen van de inspectie Toezicht arrangement wordt het basisarrangement

37

38 De wet passend onderwijs en studiedagen (Cecile de Jong, intern begeleidster)


Download ppt "Welkom bij de algemene ouderavond van de Zeister Vrije School 2010-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google