De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpassingen beleidsregel extramurale zorgprestaties 2006 Regiobijeenkomst VGN november 2005 Hans Cosijnse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpassingen beleidsregel extramurale zorgprestaties 2006 Regiobijeenkomst VGN november 2005 Hans Cosijnse."— Transcript van de presentatie:

1 Aanpassingen beleidsregel extramurale zorgprestaties 2006 Regiobijeenkomst VGN november 2005 Hans Cosijnse

2 De beleidsregel extramurale zorgprestaties 2006  De prestaties in de beleidsregel zijn opgebouwd uit een basisprestatie en 1 of 2 modules  Modules hebben betrekking op beschikbaarheid of een specifieke cliëntmodule  Per functie zijn er een aantal aanpassingen gedaan t.o.v. 2005

3 Inhoud presentatie: Aanpassingen per functie t.o.v. 2005  Ondersteunende begeleiding (OB)  Persoonlijke Verzorging (PV)  Activerende Begeleiding (AB)  Behandeling (BH)  Behandeling basis SGLVG  Dagactiviteiten  Dagactiviteit kinderen met meervoudige (complexe) beperkingen  Dagactiviteit kinderen met gedragsproblemen  Dagactiviteit JLVG (naschoolse dagbehandeling)  Definitie per cliënt per dagdeel  Vervoer

4 Ondersteunende Begeleiding (OB) OB basis  In principe individueel (dus ook voor naschoolse opvang!) De mogelijkheid om dit ook in groepsvorm mogelijk te maken is pas een jaar later gecreëerd Introductie OB speciaal 2  i.v.m. omzetting rekenuren/ gewogen cliëntcontacten naar prestatiesystematiek in directe uren in sector ZG  Doelgroep ZG  Tarief: 44,60 + 29,20 = 73,80

5 Persoonlijke Verzorging (PV) Probleem: thuiszorgsituaties (ambulante hulpverlening aan cliënt in gezinsituatie)  1 hulpverlener wordt geboden  vaak een verpleegkundige of wijkziekenverzorgende i.v.m. ziekte of chronische gezondheidsproblemen  in 2005 de 15% regeling Introductie Prestatie PV speciaal  Tarief: 40,90 + 21,20 = 62,10 per uur

6 Activerende Begeleiding (AB) JLVG/ J(L)VG Probleem:  de term JLVG bleek verwarrend  deze doelgroep komt ook veel in VG instellingen voor  zorgkantoren pasten deze prestatie niet toe in VG met gezinssituaties met vergelijkbare problematiek (PPG en IOG) Aanpassing:  cliëntkenmerk is in overeenstemming gebracht met inhoud  hierdoor kan de prestatie breder worden toegepast  module cliëntkenmerk JLVG is vervangen door J(L)VG  AB-speciaal 1 Tarief: 47,50 + 39,10 = 86,60 per uur

7 Families First Aanpassing:  Aparte AB-speciaal 2  Advies uit de inkoopinstructie voor 2005 (ophoging van 15% indirecte tijd i.v.m. beschikbaarheid) is verdisconteerd in tarief  AB-speciaal 2 Tarief: 47,50 + 39,10 + 13,00 = 99,60 per uur Zintuiglijk gehandicapten  Introductie AB speciaal 3 in verband met omzetting rekenuren / gewogen cliëntcontacten naar prestatiesystematiek in directe uren in 2006  Doelgroep: ZG  AB-speciaal 3 Tarief: 47,50 + 54,30 = 101,80

8 Behandeling (BH) Probleem:  alleen de AVG stond in de omschrijving van de BH basis VG (bij de vorm)  discrepantie met CSLM benadering en verstrekking  inzet van gedragswetenschappers en specialistische paramedici vereist  in 2005 moeilijk realiseerbaar Aanpassingen:  Samenvoeging met BH basis V&V en GHZ (verpleeghuisarts en AVG beiden in 1 prestatie)  Tarief: 89,00 per uur  Separate prestatie BH gedragswetenschapper. Tarief 89,00  Separate prestatie BH paramedisch. Tarief 47,50 (= AB tarief)

9 Behandeling basis SGLVG (1) Probleem:  De ambulante behandeltrajecten SGLVG zijn gereduceerd tot een vergoeding op basis van uren maal gemiddeld uurtarief (86,40)  De onderliggende mix van 3 disciplines wordt niet meer genoemd  De disciplinemix is wel bepalend voor het kostenniveau van de behandeling  Gemiddelde uurtarieven voor de 3 beroepsgroepen:  Psychiater: 148 euro per uur  GZ psycholoog: 125 euro per uur  HBO therapeut 66 euro per uur  De benoemde maximum aantal uren is ongemotiveerd  Oorspronkelijke trajectbedrag was een gemiddeld waarmee de sector uit kon komen

10 Behandeling basis SGLVG (2) Gevolg:  beperkte inzet psychiater en GZ psycholoog  kwaliteit van de behandeling komt in het geding  Het tarief sluit in combinatie met de bekostiging op uren niet aan bij de benodigde discipline mix per individuele behandeling Aanpassing:  Mogelijke fasegewijze opbouw met een relatie tot disciplinemix  De aanpassing wordt opgenomen in de inkoopinstructie

11 Dagactiviteiten (1)  Dagactiviteit kinderen met meervoudige (complexe) beperkingen  Dagactiviteiten kinderen met gedragsproblemen  Dagactiviteit JLVG (naschoolse dagbehandeling)

12 Dagactiviteiten (2) Dagactiviteit kinderen met meervoudige (complexe) beperkingen Probleem:  onderscheid prestaties kind VG extra en kind LG mg is dun en discutabel.  toekenning van prestatie LG kind mg geschiedt vaak om budgettaire reden  problemen met de toepassing van dagactiviteit LG kind extra wegens ontbreken LG grondslag  De prestatieomschrijving roept verwarring op, omdat er staat “combinatie LG en VG”  Aanleiding voor zorgkantoren de beleidsregel niet toe te passen Aanpassing:  De prestaties dagactiviteiten LG kind mg en VG kind extra worden samengevoegd tot 1 uniforme omschrijving en van toepassing op beide grondslagen (doelgroepen)  Door samenvoeging kan de ophoging met 4 % voor ongeplande afwezigheid i.v.m. ziekte nu breder worden toegepast (alleen kind LG mg was voorzien)  Doelgroep VG of LG  DAG VG kind emg Tarief: 25,30 + 40,10 = 65,40 per dagdeel

13 Dagactiviteit (3) Dagactiviteit kinderen met gedragsproblemen Probleem:  Bij dagactiviteiten kinderen zijn ernstige gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en autisme niet benoemd  De extra kosten van kinderen met gedragsproblemen, psychiatrische stoornis en of autisme zijn hoog vanwege de extra benodigde begeleiding  Qua zorgintensiteit zouden prestaties voor kinderen met meervoudige beperkingen aan de orde zijn  Door het ontbreken van deze stoornissen in de prestatieomschrijvingen stuitte toepassing van deze prestaties op problemen bij de productieafspraken Aanpassing:  Introductie van een module voor ernstige gedragsproblemen  Deze cliëntmodule kan gecombineerd worden met prestatie dagactiviteit kind basis  Dagactiviteit VG kind gedrag Tarief: 25,30 + 40,10 = 65,40 per dagdeel Voorwaarde: Positief advies door CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise)

14 Dagactiviteit (4) Dagactiviteit JLVG (naschoolse dagbehandeling)  Tarief niet toereikend om de langere gemiddelde duur van deze zorgvorm (5 i.p.v. 4 uur ) en de benodigde behandelcomponent te kunnen bekostigen  In 2005 heeft voor dit probleem reeds enige reparatie plaatsgevonden  Voor de separate behandeling adviseerde ZN in 2005 om het totaal aantal uren behandeling te maximeren op 2 uur (en dus niet 3,5) Probleem:  onenigheid bij de productieafspraken over interpretaties over de lengte van een dagdeel (5 uur i.p.v. 4) en de daaraan verbonden omrekening van uren naar dagdelen  onenigheid over de benodigde hoeveelheid behandeling Aanpassing: Wordt in inkoopinstructie geregeld. ZN stelt voor 7 dagdelen en 2,5 uur behandeling. Dat is een uitbreiding met een half uur behandeling per week per cliënt.

15 Definitie per cliënt per dagdeel Probleem:  Onduidelijkheid over de minimale omvang van een dagdeel  Het aanbieden van dagbesteding in de avond Aanpassing: Definitie wordt gewijzigd in: “Per cliënt kent een dag 2 dagdelen van maximaal 4 uur gedurende per dagdeel. Op welk tijdstip deze dagdelen binnen 24 uur liggen is niet relevant”.

16 Vervoer Vervoer dagactiviteit VG kind emg:  Tarief is gewogen gemiddeld tussen oud LG kind mg en VG kind extra  Tarief 21,60 Vervoer dagactiviteit VG kind gedrag:  Tarief is gelijk aan VG kind emg  Tarief 21,60 Vervoer voor dagactiviteit JLVG:  Deze vervoersprestatie is niet specifiek benoemd maar kan worden afgesproken onder de prestatie “vervoer dagactiviteit VG kind basis”

17 Zijn er vragen?


Download ppt "Aanpassingen beleidsregel extramurale zorgprestaties 2006 Regiobijeenkomst VGN november 2005 Hans Cosijnse."

Verwante presentaties


Ads door Google