De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie GRP 2008 Adrie Hanegraaf. Gemeentelijk Riolering Plan 2008 Omvang van de voorzieningen Beheer en onderhoud Renovatie en vervanging Kosten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie GRP 2008 Adrie Hanegraaf. Gemeentelijk Riolering Plan 2008 Omvang van de voorzieningen Beheer en onderhoud Renovatie en vervanging Kosten."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie GRP 2008 Adrie Hanegraaf

2 Gemeentelijk Riolering Plan 2008 Omvang van de voorzieningen Beheer en onderhoud Renovatie en vervanging Kosten rioolvoorzieningen Nieuwe wetgeving Nieuwe gemeentelijk beleid Riooloverstorten Financiële middelen GRP 2008 Vaststelling GRP 2008

3 Omvang rioolvoorzieningen Vrijvervalriolering in bebouwd gebied, lengte 74.180 m. buis met 1720 putten. Grote rioolgemalen 20 stuks. Bergingsvoorzieningen 4 stuks. Regenwateruitlaten 5 stuks. Riooloverstorten 7 stuks.

4 Omvang rioolvoorzieningen Drukriolering in buitengebied, lengte 85.000 m. buis met 365 pompputten. Vacuümriolering in buitengebied, lengte 18.000 m. met 105 vacuümputten. Vacuümstation 1 stuks. Totale vervangingswaarde € 47.492.007,--

5 Beheer en onderhoud Reinigen en inspecteren. Uitvoeren van onderhoud en reparaties. Opheffen storingen en verstoppingen. Meten, registreren en rapporteren. Registreren en afhandelen van problemen en klachten.

6 Renovatie en vervanging Vervangen of renoveren van de rioolvoorzieningen na einde levensduur. Tijdstip wordt bepaald a.h.v. daadwerkelijk kwaliteit en restlevensduur. Bepaling kwaliteit en vervangingstijdstip door middel van video-inspecties. Uitvoeringstijdstip afstemmen met andere werken.

7 Kosten rioolvoorzieningen Interne kosten, binnen- en buitendienst gemeente. Externe kosten, aannemerskosten. Inkoop alle rioolmaterialen. Werk met werk maken (groen, wegen en woningbouw).

8 Nieuwe wetgeving Zorgplicht voor hemelwater. Zorgplicht voor grondwater (GGOR). Rioolbelasting wordt rioolheffing. KRW >> waterkwaliteit. NBW >> waterkwantiteit. GGOR >> waterpeil en drooglegging.

9 Nieuw gemeentelijk beleid Kader Richtlijn Water Emissiereductie riooloverstorten. Afkoppelen regenwater van de gemengde riolering. Aanleggen regenwaterriolering. Aanleggen retentievoorzieningen.

10 Nieuw gemeentelijk beleid Nationaal Bestuursakkoord Water Aanleggen waterlopen en vijvers. Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regiem Aanleggen waterlopen en vijvers. Aanleggen van drainagevoorzieningen.

11 Riooloverstorten Een riooloverstort heeft 2 functies. 1e > lozingspunt wanneer er meer regen valt dan in het rioolstelsel kan. 2e > noodvoorziening om wateroverlast te voorkomen. Is een riooloverstort op te heffen???

12 Theoretische mogelijkheid van het opheffen van riooloverstorten Een rioolstelsel heeft berging van 4-9 mm. Een regenbui groter dan 9 mm komt 10 tot 12 keer per jaar voor. In theorie moet, om de overstort niet meer te laten werken, minimaal 90% van het afstromend oppervlak zijn afgekoppeld. Openbare ruimte, inritten, daken e.d. Controle is moeilijk, alles onder de grond.

13 Technische uitvoerbaarheid van het opheffen van riooloverstorten Alle rioolstrengen moeten gescheiden worden aangelegd. Alle woningen moeten gescheiden riool op het perceel hebben. Dit is in en onder de woningen vaak niet mogelijk. Bewoner/eigenaar kan niet worden verplicht.

14 Financiële consequenties bij het opheffen van riooloverstorten Op korte termijn gescheiden riolering is niet betaalbaar middels de rioolheffing. Goede rioolvoorzieningen eerder vervangen of de straat twee keer opbreken is kapitaalvernietiging. De bewoner/eigenaar moet hoge kosten maken voor de riolering in het perceel.

15 Beleid riooloverstorten Afkoppelplannen met ontwerp voor een bui van 43 mm. (T=25) Aanleggen regenwaterriolering en retentievoorzieningen. Met dit afkoppelbeleid in GRP 2008 zal de overstortintensiteit en –hoeveelheid in de toekomst steeds verder afnemen. De overstort als noodvoorziening handhaven.

16 Pilot Hooge Raam Onderzoek naar het effect van de overstorten Melkpad, Kreitsberg en Achter Oventje. Meten is weten. Pilotproject uitgevoerd door en op kosten van WS met subsidies van derden. In beeld brengen van de noodzakelijke en kosteneffectieve maatregelen.

17 Financiële middelen GRP 2008 Kosten zijn opgenomen in bijlage 3. Kosten fluctueren jaarlijks. Kosten bezien over een termijn van 60 jaar. Opbrengsten zijn opgenomen in bijlage 4. Stijging rioolheffing met 4% per jaar. Stijging rioolheffing tot 2023.

18 Advies aan de gemeenteraad Het Gemeentelijk Riolering Plan 2008 vaststellen. De rioolheffing jaarlijks laten stijgen met 4% zodat de rioolvoorziening een kostendekkend niveau bereikt. Instemmen met de uitvoering van de geplande doelen in de periode 2008 – 2011.

19 GRP 2008 vragen


Download ppt "Presentatie GRP 2008 Adrie Hanegraaf. Gemeentelijk Riolering Plan 2008 Omvang van de voorzieningen Beheer en onderhoud Renovatie en vervanging Kosten."

Verwante presentaties


Ads door Google