De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving Gemeente Leudal 28 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving Gemeente Leudal 28 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving Gemeente Leudal 28 oktober 2014

2 Inhoud van presentatie Aanleiding Typering van de structuurvisie Koers in een notendop Afwegingskaders Instrumentarium Organisatie Doorkijk naar vervolg 2

3 Aanleiding en aanpak Bestuurlijk overleg Wonen Midden-Limburg Voorheen twee regionale woonvisies  1 visie Demografische en economische ontwikkelingen Focus op Wonen, Zorg en Woonomgeving Aanpak Kick offapril 2013 1 e contouren stakeholdersoktober 2013 Delen met marktpartijenapril 2014 Eindconcept stakeholdersjuli 2014 Inspraak zomer 2014 Vaststelling4 e kwartaal 2014 3

4

5 Typering Structuurvisie Gezamenlijk en uniform fundament voor de regio Looptijd van 10 jaar Wil regie en sturing in (ver)nieuwbouw in de regio faciliteren: afwegingsmechanisme Dynamisch document Geeft richting Niet dichtgetimmerd In gesprek met partners In 2017: 1 e actualisatie 5

6 Uitdagingen Beweging krijgen in het vastgoed Actief op zoek naar transformatie Reduceren van de plancapaciteit Nieuwbouw: wat, waar en welke kwaliteit Overeind houden leefbaarheid in wijken en kernen 6

7 Koers in 10 speerpunten

8 10 speerpunten 1.Evenwicht sociaal en fysiek domein 2.Reduceren van de plancapaciteit 3.Kansen creëren voor nieuwkomers 4.Transformatieopgave zorgvastgoed 5.Zorg kwetsbaren, smeden nieuwe coalities 6.Transformatieopgave in de sociale huur 7.Transformaties afstemmen op aanpak woonomgeving 8.Sturen op kwaliteit (ver)nieuwbouw 9.Kantelen van het wonen  leefbaarheid 10.Bewustmaken lang thuis (blijven) wonen

9 9 Kaders voor afweging

10 10 4 Afwegingskaders 1. regionaal kwantitatief afwegingskader Hoeveel toevoegen en hoe te verdelen over de 7 gemeenten 2. ruimtelijk en grofmazig afwegingskader Welke accenten te zetten in de onderscheiden woonzones 3. lokale planordening Ordenen van plannen op planstatus en ruimtelijkheid 4. lokale kwaliteitsenvelop Welke kwalitatieve accenten t.a.v. nieuwbouw en voorraad Inzet van instrumenten en middelen

11 11 1. Regionaal kwantitatief afwegingskader

12 1. Behoefte volgens prognose Gemeente # huishoudens 1/1/2014 Groei tot huishoudenspiek Piek in Echt-Susteren14.1802702023 Leudal15.2805402027 Maasgouw10.2801302020 Roerdalen9.160202018 Roermond26.8903.6102040 Nederweert6.9805202031 Weert21.5107102027 Totaal104.2805.800

13 1. Kwantitatief afwegingskader Gemeente # huishoudens 1/1/2014 Groei Absoluut 2014 t/m 2023 (4,2%) Opmerking Echt-Susteren14.180590= max Leudal15.280640= max Maasgouw10.280430= max Roerdalen9.160380= max Roermond26.8901.130max = 3.610 Nederweert6.980290max = 520 Weert21.510900= max Totaal104.2804.360

14 1. Opgave 2014 t/m 2017 Gemeente Plan- capaciteit Groei absoluut 2014 t/m 2023 Maximaal Overcapaciteit per 1/1/2014 Minimaal 40% reductie overcapaciteit in 2014 t/m 2017 1/1/2014 Echt-Susteren920590+330-130 Leudal1.560640+920-370 Maasgouw1.095430+665-265 Nederweert820 520 tot hhpiek +300-120 Roerdalen725380+345-140 Roermond3.630 3.610 tot hhpiek +20-10 Weert2.035900+1.135-455 Totaal 10.8007.070+3.715-1.490 Afspraak 2014 t/m 2017: 40% van de overcapaciteit afbouwen

15 15 2. Ruimtelijk en grofmazig afwegingskader

16 2. Ruimtelijk grofmazig

17 17 3. Lokale planordening

18 3. Ruimtelijk fijnmazig Planstatus10 Planologische statusHardZacht Contractuele statusHardZacht Grondpositie gemeente > 50%JaNee Pro-activiteit planeigenaarJaNee 18 Stedebouwkundige kwaliteit10 Inbreiding / uitbreidingInbreidingUitbreiding Herontwikkeling: +/= / -Gelijk / VerdunnenVerdichten Hergebruik bestaand vastgoedJaNee Herontwikkeling rotte plekkenJaNee Duurzaamheid > bouwbesluitJaNee Levensloopbestendig bouwenJaNee ordening volgens:

19 19 4. Kwaliteitsenvelop

20 Kwaliteitsenvelop Leudal

21

22 4. Kwalitatief en fijnmazig Kwaliteitsenvelop met Kwantitatieve opgave Afwegingskader 1 verrekend naar kernen/wijken Woonzone + woonmilieu Conform afwegingskader 2 Nieuwbouwopgave Welk marktsegment wordt als kansrijk aangemerkt? Transformatie koopvoorraad Welke inzet willen gemeenten? Transformatie sociale huur Welke accenten te zetten in beoogde ontwikkeling en beheer sociale voorraad? Transformatie particuliere huur Welke aanpak beogen de gemeenten? Nichemarkten Welke nichemarkten zijn kansrijk? Zorg + Welzijn Inzet op behoud / komst wonen met zorg ouderen Inzet op ontmoeting Inzet op eigen kracht van kern of wijk Woonomgeving Inzet op tegengaan, voorkomen, oneigenlijk wonen 22 Per gemeente, per kern of cluster van wijken:

23 23 Afwegingsmechanisme Plannen Planologisch hard Privaat-rechtelijkKwalitatief -Afbouw / RuilenKwalitatief + Publiekrecht (Wro) Kwalitatief -Afbouw = WroKwalitatief + Zacht en nieuwe initiatieven Kwalitatief - Kwalitatief +Benutten Behoefte 1. Kwantitatief kader 3. Lokale plan-ordening 4. Kwaliteits- envelop 2. Ruimtelijk kader Instrumentarium

24 24 Instrumentarium en uitvoering

25 Beschikbaar instrumentarium Sturingsinstrumenten Doel: beter sturing geven aan de woningbouwplanning en de noodzakelijke reductie van plannen. *Vervallen oude principe-medewerkingen *Intrekken omgevingsvergunningen *Reductie plancapaciteit door aanpassen bestemmingsplannen - verwijderen bouwmogelijkheid via wijzigingsbevoegdheid - directe verwijdering woonbestemmingen uit bestemmingsplannen

26 Beschikbaar instrumentarium * Ontbinden privaatrechtelijke overeenkomsten (kan meestal niet eenzijdig, is afhankelijk van contract) *Beperken nieuwe woningen buitengebied - Limburgs Kwaliteitsmenu - Ruimte voor Ruimte * Jaarlijkse monitoring en evaluatie/integrale herijking na 4 jaar - bevolkingsontwikkeling - voortgang uitvoering en planning woningbouw en herstructurering

27 Organisatie Raden voor de kaders, colleges voeren uit Communicatie met belanghouders Afspraken omtrent toepassen 4 afwegingskaders – Regionaal afgesproken – Lokaal toegepast – Kwaliteitsenvelop is dynamisch Afspraken die regionaal worden opgepakt, denk aan – Fysieke en sociale verduurzaming – Afspraken met provincie, corporaties, … – Monitoring en (jaarlijkse) verantwoording

28 Doorkijk vervolg gemeente Leudal

29 Vervolg proces Vaststelling in 7 gemeenteraden 4 e kwartaal 2014 Toepassen zeefmodel op alle plannen 1 e kwartaal 2015 Opdracht terugdringen planvoorraad korte termijn (-370 woningen) relatief eenvoudig te realiseren Nog geen noodzaak directe bouwtitels van derden te schrappen Voorzienbaarheid creëren en termijnen stellen

30 Dank voor uw aandacht!

31 Vragen


Download ppt "Regionale Structuurvisie Wonen Zorg en Woonomgeving Gemeente Leudal 28 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google