De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Oproep Armoede (360) 7 maart 2016. Voorstelling ESF.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Oproep Armoede (360) 7 maart 2016. Voorstelling ESF."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Oproep Armoede (360) 7 maart 2016

2 Voorstelling ESF

3 Europees Sociaal Fonds (ESF) ESF = Europees Sociaal Fonds Subsidieagentschap Doel is om maximaal de uitvoering en vernieuwing van het Vlaamse Werkgelegenheidsbeleid te versterken via middelen van de Europese Unie en de Vlaamse overheid Het ESF verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies - onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt versterken en de werkgelegenheid vergroten

4 Europees Sociaal Fonds (ESF) 5 prioriteiten in het Operationeel Programma 2014 - 2020 Prioriteit 1: Loopbaanbeleid curatief Werkzaamheid Werkzoekende jongeren Ondernemerschap Prioriteit 2: Loopbaanbeleid preventief Ongekwalificeerde uitstroom Leven lang leren Prioriteit 3: Sociale inclusie en armoedebestrijding Actieve inclusie Gemarginaliseerde groepen Ondersteuning sociale economie Prioriteit 4: Mensgericht ondernemen Prioriteit 5: Innovatie en transnationale samenwerking

5 Oproep Armoede Inhoud en doelstelling

6 Beleidskader ESF Operationeel Programma 2014-2020 Investeringsprioriteit 9.1 Vlaanderen Europa 2020-indicatoren Armoede-indicatoren: armoederisico, materiële deprivatie en huishoudens met lage werkintensiteit Zorgwekkende situatie voor laatste indicator Het vinden van werk staat voorop Voldoende aandacht voor multiproblematiek

7 Finale Doelgroep Personen op een beroepsactieve leeftijd uit een huishouden met een zeer lage werkintensiteit Verhouding Aantal effectief gewerkte maanden door de gezinsleden op een beroepsactieve leeftijd – tijdens het jaar dat voorafgaat aan de enquête Totaal aantal maanden dat die personen konden werken – tijdens datzelfde jaar Indien lager dan 20% dan spreken we over een huishouden met een zeer lage werkintensiteit. Verplichte OCMW-attestering (op basis van een sociaal onderzoek)

8 Acties Begeleiden van personen in armoede Naar werk of opleiding Met aandacht voor de multiproblematiek Geïntegreerde trajecten Eigen methodiek, wel 2 criteria Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt Complementair met bestaande trajecten

9 Resultaten Werk Opleiding Erkende beroepsopleiding Onderwijsopleiding Minimaal verwacht resultaat = 15% in werk of opleiding MLP-registratie Trajecten opvolgen Resultaten meten

10 Oproep armoede Promotor en Partners

11 Partnerschap? Wie kan project indienen? Partnerschap Minimaal 1 OCMW Minimaal 1 organisatie met ervaring in het begeleiden van kwetsbare doelgroepen Meerdere organisaties mogelijk… Ontvankelijkheidscriteria Kwaliteitsopstap (voor het indienen van het project!) Rechtspersoonlijkheid Kredietwaardigheid

12 Oproep Armoede Kosten en financiering

13 Kosten Welke kosten kan je inbrengen voor welke activiteiten? Kostenrubriek intern personeel Loonschalen Vlaamse Overheid + 40% forfait voor alle andere kosten Extern personeel Directe kosten Indirecte kosten Kosten sociaal onderzoek

14 Kosten Hoe moet je de kosten bewijzen? Kostenrubriek intern personeel Tijdregistratie (ESF-sjabloon) P1: begeleiding van de personen in armoede P2: overleg over cases, stuurgroepen en partnerschap P3: vormingen, opleidingen, administratieve en financiële opvolging van het dossier Deelnemersdossiers (contactmomenten tussen begeleider en deelnemer, zowel individueel als in groep, getekend door deelnemer en door begeleider).

15 Wetgeving Overheidsopdrachten Overheidsopdrachten van toepassing? Algemeen belang Overwegende overheidsinvloed Meer dan 50% gefinancierd door overheid Beheer onderworpen aan overheid Samenstelling directie of RVB meer dan de helft overheid Indien van toepassing? Procedures wetgeving overheidsopdrachten volgen Zie link bestuurszaken: http://overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten

16 Financiering - principes Oproepbudget 1.000.000,00 EUR ESF 1.500.000,00 EUR Andere publieke cofinanciering Zelf aan te brengen door de promotor. Geen maximale subsidie per project Max. 40% ESF Min. 60% zelf aan te brengen cofinanciering Additionaliteit ESF = ESF middelen kunnen pas berekend worden na vastlegging van andere financieringsbronnen

17 Oproep Armoede Praktisch en timing

18 Hoe maak je een projectvoorstel op? Inhoudelijke analyse Document inhoudelijke vragen Document beoordelingscriteria Projectbegroting – kosten en financiering Document kosten en financiering

19 Hoe dien je een projectvoorstel in? Registratie in ESF-applicatie als promotor en partner Aanmaken projectvoorstel – bij Oproepnummer 360 Invullen Tabbladen in applicatie Toevoegen bijlagen Inhoudelijke analyse Projectbegroting Andere documenten: Partnerschapsovereenkomst, Kwaliteitsbewijs,…

20 Ondersteuning ESF Inhoudelijke en financiële ondersteuning anneleen.dewitte@wse.vlaanderen.be tine.stryckers@wse.vlaanderen.be Kwaliteitsvereisten erik.conings@wse.vlaanderen.be Technische ondersteuning ESF Applicatie esfsupport@vlaanderen.be

21 Timing Indieningstermijn: deadline 13/05/2016 Evaluatieprocedure – Herkansing? Minimum 2 onafhankelijke evaluatoren Herkansing mogelijk (tot 1 maand na projectbeslissing) Looptijd projecten – start – einde Vanaf 1/7/2016 Ten laatste op 1/9/2016

22 Je project is goedgekeurd. Wat nu? Project- en partnerschapsovereenkomst Voorschot Rapportering Projectbezoeken Thematische werking Alle praktische info op de startsessie

23 Vragen?


Download ppt "Infosessie Oproep Armoede (360) 7 maart 2016. Voorstelling ESF."

Verwante presentaties


Ads door Google