De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oproep WerkInleving voor Jongeren! – WIJ! Acties en Financieel kader Infosessie 21 augustus 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oproep WerkInleving voor Jongeren! – WIJ! Acties en Financieel kader Infosessie 21 augustus 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Oproep WerkInleving voor Jongeren! – WIJ! Acties en Financieel kader Infosessie 21 augustus 2013

2 Agenda  Doelgroep van de oproep  Welke activiteiten?  Criteria  Inhoudelijke selectiecriteria  Criteria voor financiering  Wie kan projecten indienen?  Belangrijke Data  Overlopen projectvoorstelvragen  Vragen

3 Wie – Doelgroep van de oproep  Ongekwalificeerde schoolverlaters  Ongekwalificeerd: laaggeschoold  Schoolverlaters: - 25 jaar  Grote afstand tot de arbeidsmarkt

4 Wie  Geen problematiek waarvoor gespecialiseerde begeleiding nodig is  Wel BuSo jongeren als niet bij GTB  Toeleiding door VDAB, kan ook door andere organisaties  310 trajecten voorzien voor de provincie Limburg

5 Welke activiteiten?  Doelstellingen van de oproep:  Uitstroom naar werk Ofwel  Extra kwalificering van de werkzoekende

6 Welke activiteiten?  4 onderdelen:  Intake en oriëntering, individueel trajectplan, begeleiding en projectdagen, jobhunting en bemiddeling  Stage  Nazorg  Kwalificerende opleidings – of begeleidingsacties met indien mogelijk attestering van competenties

7 Welke activiteiten?  Werken met technisch pedagogisch rapport  Actie duurt 1 jaar, incl 6 maanden nazorg  Werkzoekende krijgt opleidingscontract  Na minstens 3 maanden ononderbroken tewerkstelling: terugkeer op vrijwillige basis

8 Rol van de begeleidende organisatie  Jongere oriënteren en opvolgen  Netwerk van bedrijven en institutioneel betrokken organisaties aanspreken  Bedrijven informeren en engageren  Overleg en samenwerking met betrokken lokale besturen  Ter beschikking stellen van een coach voor de jongeren

9 Rol van het stagebedrijf/-organisatie  Inhoud stage afstemmen op de leerdoelen van de deelnemers  De afgesproken inhoud aanbieden  Een interne mentor (peter/meter) toekennen  De jongere evalueren

10 Inhoudelijke selectiecriteria  Engagementen 60%  Deskundigheid en ervaring 60%  Aanpak en methodiek 70%  Projectopvolging 60%

11 Personeelskosten: Berekening standaardschalen  Nagaan welk soort personeel inzetten  Personeel inschalen volgens categoriën in oproep  Aantal dagen in project?  (Aantal dagen/ 220 dagen)*bedrag van de catgegorie in de oproepfiche

12 Financiële criteria: mogelijke kosten  Deelnemerskosten Stimulanspremie deelnemers Verplaatsing - en/of kinderopvangvergoeding

13 Financiële criteria: mogelijke kosten  Werkingskosten: reële kosten  Indirecte kosten: forfait 20% van personeelskosten en werkingskosten  Ontvangsten

14 Projectopvolging  Wetgeving overheidsopdrachten  Registratie: Onderliggend aan mijn loopbaan

15 Financiële criteria: financiering Totaal budget:  558 000 Euro ESF  682 000 Euro VCF Maximaal 2400 euro bij beëindiging of stopzetting (inspanningsverbintenis) Extra resultaatsfinanciering: tot maximaal 4000 euro

16 Wie – Promotoren en Partners  Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid  Promotororganisatie/ partnerschap: alle activiteiten omvatten

17 Belangrijke DATA  Uiterste indieningsdatum: Vrijdag 6 september 2013

18 INFO  Bieke Comer  Bieke.comer@esf.vlaanderen.be Bieke.comer@esf.vlaanderen.be  02 546 22 51

19

20 Overheidsopdrachten

21 Op welke organisaties is wetgeving van toepassing?  4 Categorieën van organisaties:  De overheid  Organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen  Privaatrechtelijke universiteiten  Privaatrechtelijke ondernemingen die bepaalde werken laten uitvoeren (bouwwerken die niet gesubsidieerd worden door ESF)

22 Categorie 1: De overheid  De overheid:  gemeenschappen, gewesten, provincies en gemeenten  organisaties van algemeen nut, publiekrechtelijke verenigingen, OCMW ‘s en verenigingen die opgericht zijn door verschillende aanbestedende overheden onder deze categorie.

23 Categorie 2: organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen  Organisaties met rechtspersoonlijkheid die:  Opgericht zijn met specifiek doel te voorzien in behoeften die niet louter van industriële of commerciële aard zijn (een algemeen belang hebben)  EN met een overwegende overheidsinvloed

24 Categorie 2: organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen 1.Doel van algemeen belang:  Opgericht of wijzigende doelstelling  staat tegenover een doel van commerciële of industriële aard, “komt ten goede aan de gemeenschap”  Een commercieel/ industrieel doel sluit een algemeen doel niet uit

25 Categorie 2: organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen 2.Overwegende overheidsinvloed:  organisatie voor meer dan de helft gefinancierd wordt door de overheid  het beheer onderworpen is aan de overheid  directie of de raad van toezicht samengesteld is door de overheid.

26 Indien van toepassing  Schriftelijke Overeenkomsten  Ten bezwarende titel  Met derden

27 Indien van toepassing:  Wetgeving van toepassing voor aankopen van:  diensten (extern personeel)  leveringen (directe kosten)  werken  Procedure volgen!  Welke procedure? Afhankelijk van grootte bedrag en type aankoop!

28 Indien van toepassing  Info over de verschillende procedures, gunningsdraaiboeken en modeldocumenten: http://www.bestuurszaken.be/overheidsopdrach ten Zie ook handleiding: Is de wetgeving overheidsopdrachten op uw organisatie van toepassing? In de applicatie

29 4. Registratie

30 A. Registratiewijze Intern en Extern personeel:  Een sluitende registratie is verplicht.  Het ESF-Agentschap Vlaanderen beveelt VIER mogelijkheden aan.

31 A. Mogelijkheid 1 Via VOORAF toewijzing personeelslid op ESF- project  in ondertekende arbeidsovereenkomst OF  in ondertekend addendum aan de bestaande arbeidsovereenkomst OF  in een verklaring op eer door CEO of HR OF  in verslag van gemachtigd bestuursorgaan van de organisatie

32 A. Mogelijkheid 1  De toewijzing moet in orde zijn zodra het personeelslid start in het project!  Plus STEEDS met vermelding van  naam van het project;  % toewijzing;  functie en opdracht van de persoon in het project én  start- en einddatum in het project.

33 A. Mogelijkheid 1  Indien geen toewijzing of geen correcte toewijzing naar datum en vorm, wordt er een beoordeling gemaakt van de behaalde resultaten.  Indien resultaten dan niet behaald blijken, (opleidingsuren, begeleidingen of outputs) komen slechts de klassieke registraties met handtekening en tegentekening in aanmerking.

34 A. Mogelijkheid 2  Of via ondertekende en tegengetekende agenda (minimaal per maand ondertekend) met vermelding van de ESF- prestatie, uitgedrukt in uren per dag.  tip: gebruik hierbij de activiteiten zoals benoemd in de planning bij het projectvoorstel

35 A. Mogelijkheid 3  Of via prikklok, enkel indien ESF-project gerelateerde uren een afzonderlijke code hebben

36 A. Mogelijkheid 4  Of via prestatiestaten met vermelding van:  naam opleiding, begeleiding, werk- of stuurgroep  datum  naam lesgever, begeleider, organisator  start- en einduur per dagdeel met telkens handtekening van betrokken personeelslid/-leden (kruisje of paraaf is onvoldoende)  met vermelding logo’s EU, Vlaanderen en ESF  + tegentekening door lesgever of begeleider voor bevestiging correctheid

37  deze verklaringen corresponderen logischerwijs met de cursistregistraties tegengetekend door de opleider, begeleider of organisator.  voorbereidingstijd kan worden geïllustreerd a.d.h.v.. agenda’s, verslagen, uitgewerkte cursusteksten, voorleggen van oefeningen en hun uitwerking, registratie …  de registratie van extra-vorming van een intern personeelslid kan via een prestatiestaat gebeuren indien de extra-vorming in de oproep als directe kost wordt gedefinieerd.

38 B. Registratiewijze Deelnemers  Een sluitende registratie is ook hier verplicht.  Let op! MLP IS GEEN REGISTRATIESYSTEEM Het is slechts de verwerking van de eigenlijke registratie, van de brondocumenten.  Het ESF-Agentschap Vlaanderen beveelt vier mogelijkheden aan.

39  Registratie van afwezigheden van de deelnemer(s) met duidelijke vermelding reden en bewijsstuk indien gewettigd.

40 B. Mogelijkheid 1  ESF-acties met een deelnemersuren- registratie op basis van handtekenlijsten.  Voorbeelden: opleidingen, loopbaanbegeleiding of overige begeleidingen en activiteiten met test- of werkgroepen.

41  Via handtekenlijsten met vermelding van:  naam opleiding, begeleiding, werk- of stuurgroep  datum  naam lesgever, begeleider, organisator  start- en einduur per dagdeel met telkens handtekening van betrokken deelnemers (kruisje of paraaf is onvoldoende)  met vermelding logo’s EU, Vlaanderen en ESF  + tegentekening door lesgever of begeleider voor bevestiging correctheid

42 B. Mogelijkheid 2  ESF-acties met een ‘koppenfinanciering’ die niet gebaseerd zijn op een minimale vereiste op- of begeleidingsduur uitgedrukt in deelnemersuren  Voorbeelden: ervaringsbewijzen, trajectbegeleidingen en screenings

43  Via registratie met : o door cliënt ondertekend contract met vermelding van afspraken en inhoud, o EN fysiek cliëntdossier, o EN handtekeningen van cliënt en betrokken intern of extern personeelslid bij de gedateerde sleutelmomenten.  steeds met vermelding logo’s EU, Vlaanderen en ESF

44 B. Mogelijkheid 3  ESF-acties met een deelnemersuren- registratie op basis van een prikklok- registratie voor voltijdse prestatie.  Voorbeelden: opleidingen voor werkzoekenden en WEP’ers  Indien geen voltijdse prestatie moet prikklok een afzonderlijke code hebben.

45  Via registratie met : o door cliënt ondertekend contract met vermelding van afspraken en inhoud, o EN registratie via prikklok (met maandelijkse uitprint die getekend wordt door de betrokken opleider of begeleider). o indien geen prikklokregistratie dient de registratie te gebeuren conform de beschrijving onder mogelijkheid 1.  steeds met vermelding logo’s EU, Vlaanderen en ESF

46 B. Mogelijkheid 4  ESF-acties via e-learning (gebaseerd op deelnemersuren):  Een gecentraliseerde registratie van in- en uitlogtijd gekoppeld aan automatische uitlog wanneer de module 10 minuten niet gebruikt wordt.  EN wekelijkse uitprints van de overeenkomstige prestatielijsten gehandtekend door de betrokken opleider of begeleider.


Download ppt "Oproep WerkInleving voor Jongeren! – WIJ! Acties en Financieel kader Infosessie 21 augustus 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google