De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inter bestuurlijk toezicht het toezicht van de ene overheid op de andere overheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inter bestuurlijk toezicht het toezicht van de ene overheid op de andere overheid."— Transcript van de presentatie:

1 Inter bestuurlijk toezicht het toezicht van de ene overheid op de andere overheid

2 Ontwikkelingen IBT Cie Oosting ‘Van specifiek naar generiek’ minder bestuurlijke en administratieve lasten Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) specifieke toezichtinstrumenten saneren generieke instrumenten revitaliseren

3 IBT-nieuwe stijl betekent: vertrouwen in medeoverheden kern nieuw IBT: horizontale verantwoording

4 B&W Gemeenteraad provincieGS INFORMATIETOEZICHT Horizontale verantwoording Horizontale controle

5 GS Staten Staten Rijk TOEZICHT Horizontale verantwoording Horizontale controle

6 Uitgangspunt Provincie “ De provincie zou niet meer moeten willen weten dan wat de Raad behoort te weten.”

7 terreinen Toezicht provincie o.a. archiefwet, ruimtelijke ordening, gemeentefinanciën, Wabo, waterschappen, statushouders

8 organisatie van het toezicht -zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande informatiestromen (van B&W naar Raad) -zoveel mogelijk tappen uit digitale bronnen (wsjg.nl) -uiterste nood: verordening

9 rapportage aan Raad – aanhaken bij P&C-cyclus -in jaarverslag (april) en begroting (november) een hoofdstuk IBT met daarin: -hoe presteert de gemeente per beleidsterrein in termen ‘goed’, ‘matig’, ‘slecht’

10 goed alle cruciale thema’s scoren een voldoende matig eventueel onvoldoende scorende thema’s -leiden aantoonbaar tot lage risico’s, of -hebben of krijgen een adequaat verbeterplan slecht minimaal één thema scoort een onvoldoende zonder zicht op tijdige beperking van de risico’s toezicht op de archiefzorg

11 Financieel toezicht Toezichtregime repressief toezicht – oordeel GS: goed – intensiteit toezicht : laag 1.geraamde structurele uitgaven en structurele inkomsten zijn in evenwicht en 2.uit meerjarenraming is aannemelijk dat dit evenwicht wordt gecontinueerd en 3.er is voor zover bekend geen sprake van bestuurlijke relevante onderwerpen die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden*. Toezichtregime repressief toezicht – oordeel GS: matig – intensiteit toezicht: middel 1.geraamde structurele uitgaven en structurele inkomsten zijn in evenwicht. Uit de meerjarenraming is nog niet aannemelijk dat dit evenwicht behouden blijft of 2.de geraamde structurele uitgaven en structurele inkomsten zijn niet in evenwicht. Uit de meerjarenbegroting is aannemelijk dat dit evenwicht wordt hersteld en/of 3.er is sprake van één of meer relevante onderwerpen die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden*. Toezichtregime preventief toezicht – oordeel GS: slecht – intensiteit toezicht: hoog 1.geraamde structurele uitgaven en structurele inkomsten zijn niet in evenwicht en 2.uit de meerjarenraming is niet aannemelijk dat dit evenwicht wordt hersteld 3.ook kan sprake zijn van één of meer bestuurlijk relevante onderwerpen die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden*. Deze onderwerpen bepalen mede de intensiteit van toezicht *Hier kan worden gedacht aan de jaarrekening, het weerstandsvermogen, de grondexploitatie of andere onderwerpen.

12 goed de gemeente heeft de taakstelling gerealiseerd matig de gemeente heeft door omstandigheden de taakstelling niet gerealiseerd slecht de gemeente heeft ook na een extra termijn de taakstelling niet gerealiseerd. Toezicht op de huisvesting van statushouders

13 toezicht op de Wabo goed de risico’s zijn voldoende onder controle, de stukken zijn compleet, correct vastgesteld en op tijd beschikbaar voor GS matig onvoldoende aandacht voor risico’s, stukken zijn onvolledig, niet vastgesteld of niet op tijd beschikbaar slecht onvoldoende verbetering na toezichtsregime matig

14 goed gebruik grondgebied is adequaat bestemd/geregeld verantwoordings-/toezichtsinfromatie is tjidig verstrekt matig niet alle prioritaire belangen zijn adequaat beschermd gemeente heeft echter een herstelprogramma verantwoordings-/toezichtsinformatie is te laat verstrekt slecht niet alle prioritaire belangen zijn adequaat beschermd gemeente heeft geen herstelprogramma verantwoording-/toezichtsinformatie is veel te laat/niet verstrekt Beoordeling taakuitvoering Wro

15 Instrumenten Toezicht -Schorsing en vernietiging -Indeplaatstreding


Download ppt "Inter bestuurlijk toezicht het toezicht van de ene overheid op de andere overheid."

Verwante presentaties


Ads door Google