De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de algemene ouderavond van de Zeister Vrije School 2015-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de algemene ouderavond van de Zeister Vrije School 2015-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de algemene ouderavond van de Zeister Vrije School 2015-2016

2 Programma: 20:00 uur Welkom : Marin van Wijnen 20:05 uurBestuursaangelegenheden: Remco van Duuren 20:35 uurOnderzoek vrijeschoolonderwijs in beeld: Raoul Grouls 20:50 uurGesprek met ouders 21:30 uurEinde

3 Bestuursaangelegenheden: Remco van Duuren

4 Starten met een derde stroom Door decentralisatie groot onderhoud van Gemeente naar Schoolbestuur: Schoolplein Socrateslaan gemoderniseerd; nu Burg. Van Tuijlllaan Nieuwbouw multifunctionele ruimte op Socrateslaan Vervanging dak Van Tuylllaan Herziening bestuursvorm Huidig losse stichtingen met eigen bestuur (dezelfde mensen) Naar: coöperatieve vereniging die bestuur over de huidige losse stichtingen verzorgd. Financiën en ouderbijdrage Jaarrekening 2014 (jaarrekening 2015 is gereed ultimo juni 2016) Bestuursaangelegenheden

5 Exploitatieoverzicht

6 Verklaring resultaat RUBRIEK AFWIJKING T.O.V. 2013 AFWIJKING T.O.V. BEGROTING TOELICHTING AFWIJKING Rijksbijdragen37.00068.000 Verhoging van beschikking welke pas in feb 2015 bekend geworden is (begroting). Zie ook personele lasten t.o.v. 2013 meer leerlingen Overige baten - 8.000 - 4.000 Gelden samenwerkingsverband gelden deels gepresenteerd onder Rijksbijdrage Personele lasten56.00016.000 Gestegen werkgeverslasten o.a. premiepercentages Participatie- en Vervangingsfonds Afschrijvingen- 13.000- 4.000 Einde afschrijftermijn Huisvestingslasten22.000 - 2.000 t.o.v. 2013 a.g.v. Doordecentralisatie, zie ook Rijksbijdrage Overige lasten 5.000 - 5.000 T.o,v. Begroting besparing op kopieerkosten T.o.v. 2013 stijging in ICT licentiekosten Financiële baten en lasten --

7 Balans

8

9 Kengetallen

10 Prognose 2015 2015 laat een zelfde beeld zien als 2014 dus Leerlingenaantallen nagenoeg gelijk aan 2014 Positief exploitatieresultaat

11 Hoe hoog is de ouderbijdrage in het onderwijs en is de ouderbijdrage verplicht? De hoogte van de ouderbijdrage wordt door de school bepaald en kan per school verschillen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld in overleg met en na goedkeuring van de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Dat geldt ook voor de bestemming van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. De school mag uw kind niet weigeren, van school sturen of een diploma onthouden als u de bijdrage niet of gedeeltelijk wilt of kunt betalen. Ouderbijdrage Bron: Postbus 51 Rijksoverheid

12 Ouderbijdrage bij ZVS

13 Waar wordt ouderbijdrage aan besteed Aantal lesuren boven de norm0,25 FTE Lestijduitbreiding vanaf schooljaar ‘14-’150,50 FTE Dubbele bezetting bij vak-lessen2,00 FTE 2,75 FTE Therapeutisch team0,50 FTE Remedial Teacher0,80 FTE 1,30 FTE Totaal aantal FTE ad. € 65.0004,05 FTE ( 4,25 * € 70.000,-- = € 315.000) Natuurlijke materialen Meer m2 dan genormeerd (o.a. eigen handenarbeidlokaal) ….....

14 Gelegenheid tot vragen aan bestuur

15 Onderzoek vrijeschoolonderwijs in beeld: Raoul Grouls 1.Doelstelling onderzoek 2.Methodiek 3.Voorlopig resultaat: zeven aspecten 4.Vervolg onderzoek 5.Gesprek met ouders

16 Doel onderzoek: de meerwaarde van het vrijeschoolonderwijs beter in beeld brengen. Ideaal ZVS: kinderen ‘leren navigeren’ zodat ze hun eigen bestemming kunnen bereiken.  Samenhang aanbrengen in informatie  Koers bepalen voor eigen leven  Bestemming bereiken Doelstelling

17 De samenhang tussen ideaal en praktijk helder in beeld brengen. Een ‘kompas’ voor leerkracht, leerling, ouders en bestuur. Doelstelling

18 Methodiek Interviews met 13 medewerkers ZVS Integratie met Antroposofie Cyclisch proces

19 Voorlopig resultaat: zeven aspecten

20

21 Nadruk per vak

22 Vervolg onderzoek In samenwerking met het team Verder verfijnen Onderzoeken van bruikbaarheid Rapportage Afweging differentiatie Rapportage Oudergesprek Getuigschrift Nieuwe ouders

23 Vraag 1: Herken je wat belangrijk is voor de ontwikkeling van je kind in het model? Wat zou je nog willen toevoegen wat betreft de ontwikkeling van je kind? Vraag 2: Herken je het vrijeschoolonderwijs in het model? Wat zou je nog willen toevoegen wat betreft het vrijeschoolonderwijs? Gesprek met ouders

24 Vragen en/of opmerkingen Algemene ouderavond ZVS 2015-2016

25 Dank voor u komst Algemene ouderavond ZVS 2015-2016


Download ppt "Welkom bij de algemene ouderavond van de Zeister Vrije School 2015-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google