De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wmo 2015 Bijeenkomst MOgroep. Inhoudsopgave 1. Uitkomsten wetsbehandeling Tweede Kamer 2. Hoofdlijnen wetsvoorstel “Wmo2015” 3. Transitie én transformatie,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wmo 2015 Bijeenkomst MOgroep. Inhoudsopgave 1. Uitkomsten wetsbehandeling Tweede Kamer 2. Hoofdlijnen wetsvoorstel “Wmo2015” 3. Transitie én transformatie,"— Transcript van de presentatie:

1 Wmo 2015 Bijeenkomst MOgroep

2 Inhoudsopgave 1. Uitkomsten wetsbehandeling Tweede Kamer 2. Hoofdlijnen wetsvoorstel “Wmo2015” 3. Transitie én transformatie, ondersteuning Voettekst 2

3 Stand van zaken behandeling Wmo 24 april aangenomen in Tweede Kamer. 6 mei technische briefing Eerste Kamer. 20 mei eerste schriftelijke vragenronde Eerste Kamer 7/8 juli behandeling plenaire behandeling Eerste Kamer. Half juli publicatie Staatsblad. Voettekst 3

4 Amendementen Wmo 2015 33 amendementen en 6 moties aangenomen door TK. Te vinden op www.invoeringwmo.nl. Belangrijkste in relatie tot de transitie: www.invoeringwmo.nl 158: Introduceert het ‘right to challenge’, wat betekent dat burgers de gemeente mogen ‘uitdagen’ als ze denken dat ze bepaalde zorg beter kunnen uitvoeren dan de gemeente. 63: Geeft gemeenten de mogelijkheid om het vaststellen van rechten en plichten te mandateren aan een aanbieder. 61: Verplicht gemeenten om een jaarlijkse rapportagecyclus in te stellen gebaseerd op resultaatmeting en in het beleidsplan te beschrijven hoe ze dat doen. Voettekst 4

5 Amendementen Wmo 2015 82: In het beleidsplan wordt aandacht besteed aan de continuïteit van zorg voor jongeren die op grond van het bereiken van de leeftijd van 18 jaar (of, in bepaalde gevallen, 23 jaar) niet langer in aanmerking komen voor zorg op basis van de Jeugdwet. 83: Het amendement schrapt de bepaling rondom bestuursstructuur en bedrijfsvoering. Tevens bepaalt de gemeente voor welke voorzieningen regelingen voor zeggenschap en klachtrecht aangewezen zijn, maar is het opstellen van die regelingen de verantwoordelijkheid van de aanbieders. Voettekst 5

6 Amendementen Wmo 2015 86: De plicht tot samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars wordt wettelijk vastgelegd. 160: Betreft inspanningsverplichting voor overname betrokken personeel met behoud van sociale en cao-rechten. Voettekst 6

7 Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid Uitgangspunten zijn: Wat kunnen mensen zelf en wat is hun echte zorg- en ondersteuningsvraag Als ondersteuning door de overheid nodig is, wordt deze verstrekt; Deze ondersteuning is gericht op zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen Voettekst 7

8 Wettelijke opdracht gemeenten Opdracht gemeenten: Zorgen voor maatschappelijke ondersteuning; Zorgen voor kwaliteit en continuïteit van voorzieningen. Maatschappelijke ondersteuning: Bevorderen sociale samenhang, mantelzorg en vrijwilligerswerk; Toegankelijkheid voorzieningen; Voorkomen en bestrijden huiselijk geweld; Ondersteunen van zelfredzaamheid en participatie aan mensen met een beperking, zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving; Bieden van beschermd wonen en opvang Technische briefing Eerste Kamer d.d. 6 mei 2014 8

9 Inspiratiebron voor de Wmo 2015: de Kanteling en WNS Nieuw wetsvoorstel dat: de nieuwe verantwoordelijkheid voor gemeenten bepaalt; voortbouwt op de goede ervaringen van de Kanteling; meer ruimte biedt voor maatwerk en integrale benadering (in het sociale domein); de aandacht versterkt voor o.a. mantelzorg samenhang tussen zorg en ondersteuning Technische briefing Eerste Kamer d.d. 6 mei 2014 9

10 Toegang gebaseerd op de Kanteling Proces: Melding, onderzoek, aanvraag, besluit In onderzoek te betrekken: Behoeften, persoonskenmerken,voorkeuren cliënt Eigen mogelijkheden of die van de omgeving Behoefte aan ondersteuning van mantelzorger Passendheid van beschikbare algemene voorzieningen Eventuele samenloop met zorg vanuit Zvw Indicatie eigen bijdrage Mogelijkheden van PGB College draagt zorg voor beschikbaarheid cliëntondersteuning. Technische briefing Eerste Kamer d.d. 6 mei 2014 10

11 Maatwerkvoorziening De gemeente biedt een maatwerkvoorziening als iemand op eigen kracht, met hulp van anderen of met algemene voorzieningen niet zelfredzaam is of kan participeren; De maatwerkvoorziening levert een passende bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin iemand kan participeren of zelfredzaam kan zijn of een de behoefte aan beschermd wonen en opvang. T.o.v. compensatieplicht: Rechtszekerheid blijft gelijk; Mogelijkheden voor maatwerk groter; Voettekst 11

12 PGB Op verzoek van cliënt. Onder de voorwaarden dat: de cliënt (naar oordeel gemeente) in staat is tot beheer pgb de ondersteuning die wordt ingekocht (naar oordeel gemeente) veilig, doeltreffend en cliëntgericht de cliënt zijn verzoek voor een pgb motiveert Tarief vastgelegd in verordening (differentiatie tarief sociaal netwerk). Mogelijkheid tot weigeren bij eerder onjuiste informatie of gebruik Deel dat duurder is dan gecontracteerde ondersteuning hoeft niet te worden verstrekt. Technische briefing Eerste Kamer d.d. 6 mei 2014 12

13 Eigen bijdragen Geen inkomens- of vermogenstoets Voor maatwerkvoorzieningen kan de gemeente een inkomens- en vermogenafhankelijke eigen bijdrage in rekening brengen tot een maximum afhankelijk van leeftijd, inkomen/vermogen en gezinssamenstelling. Ook voor algemene voorzieningen kunnen eigen bijdragen worden gevraagd. Technische briefing Eerste Kamer d.d. 6 mei 2014 13

14 Beleidsplan o.a.: integrale benadering ondersteuningsvraag keuzemogelijkheden voor cliënt vroegsignalering en preventie ondersteuning mantelzorgers en coördinatie vrijwilligers toegankelijkheid samenleving samenwerking met verzekeraars en aanbieders Beoogde resultaten en de meting daarvan Technische briefing Eerste Kamer d.d. 6 mei 2014 14

15 Verordening o.a.: kwaliteit van voorzieningen eisen m.b.t. deskundigheid beroepskrachten betrokkenheid ingezetenen bij uitvoering mogelijkheden van PGB voor sociaal netwerk misbruik en oneigenlijk gebruik eigen bijdragen blijk van waardering voor mantelzorgers tegemoetkoming aan mensen met beperking of chronische ziekte i.v.m. aannemelijke meerkosten. Voettekst 15

16 Horizontale verantwoording Beleidsplan en verordening vaststellen in de Raad met wettelijk bepaalde onderwerpen; Gestandaardiseerd cliëntervaringsonderzoek; “meet en weetplicht” van beoogde resultaten Voettekst 16

17 Kwaliteit en toezicht Gemeenten verantwoordelijk voor kwaliteit, continuïteit van de uitvoering, de handhaving en het toezicht daarop. Verordening: kwaliteitseisen m.b.t. voorzieningen en eisen aan deskundigheid van beroepskrachten Basisnorm in wet die aanbieders direct bindt. Gemeenten nemen de verantwoordelijkheid om met organisaties van cliënten en aanbieders daar waar gewenst landelijke kwaliteitstandaarden te ontwikkelen. Technische briefing Eerste Kamer d.d. 6 mei 2014 17

18 Overgangsrecht Rechten en verplichtingen verbonden aan het AWBZ- indicatiebesluit blijven gelden tot max. 1 jaar (PGB en ZIN) Beschermd wonen: tenminste 5 jaar Beschikkingen op grond van huidige Wmo afgegeven: verantwoordelijkheid gemeenten Extra budget a.g.v. overlegresultaat gemeente (€200 mln) en zorgakkoord Technische briefing Eerste Kamer d.d. 6 mei 2014

19 Macrobudget voor gemeenten in 2015 Technische briefing Eerste Kamer d.d. 6 mei 2014 19 Voorlopig budget 2015 per gemeente gepubliceerd in januari (toen ca. €8,8 mrd. beschikbaar voor taken Wmo 2015) In de meicirculaire 2014 volgt actualisatie op basis van o.a. » zorgakkoord en begrotingsakkoord; » meer actuele realisatiegegevens; » toets door de Algemene Rekenkamer. In september inzicht in objectief verdeelmodel en budget 2016 In praktijkdagen nadere toelichting op o.a. opbouw van budget Nieuw budget via tijdelijk deelfonds sociaal domein

20 Beschikbare gegevens en bronnen CIZ: indicatiegegevens: rapportage ‘Op weg naar andere zorg’, postcodeniveau, tot juli 2013. CAK: zorgconsumptiegegevens van cliënten die eigen bijdrage betalen, alleen ZIN, postcode niveau, tot juli 2013. Vektis: declaratiegegevens van zorgkantoren, op aanbieder en geanonimiseerd cliëntniveau, ZIN geheel 2013, PGB geheel 2012. Ondersteuning bij het gebruik van de cijfers: handreiking, bijeenkomsten en youtube filmpjes Voettekst 20

21 Transitie hervorming van de langdurige zorg 1. Drie transitieplannen: Wmo, Zvw, Wlz 2. Uitwerking in de regio, motorblok: -Overleg gemeenten en zorgverzekeraars over het organiseren van samenhangende zorg en ondersteuning -Transitieoverleg met alle betrokken partijen partijen, over: 3. Voortgang, risico’s en kansen op overstijgende onderwerpen (scharnierpunten): Continuiteit ondersteuning en zorg Samenwerking verzekeraars en gemeenten Fricties vastgoed verschuiving op de arbeidsmarkt Informatievoorziening Administratieve lasten Voettekst 21

22 Transitie 2014: de volgende fase

23 Speerpunten TransitieBureau Wmo  Individuele gegevensoverdracht  Faciliteren overgang  Samenwerking gemeenten – zorgverzekeraars  Inkoop + landelijke inkoopafspraken zintuiglijk gehandicapten  Sociale wijkteams  Transitie cliëntondersteuning  Communicatie

24

25 TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning 25 TransitieBureau Wmo Ondersteuningsteam decentralisaties Informatiekaarten Bijeenkomsten, praktijkdagen, masterclasses Helpdesk Website: www.invoeringwmo.nlwww.invoeringwmo.nl (titel)

26 TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning 26 Inkoop producten Transitiebureau Wmo 5. Inkoop

27 TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning 27 Inkoop producten Transitiebureau Wmo 5. Inkoop

28 TransitieBureau Wmo praktische ondersteuning 28 Inkoop producten Transitiebureau Wmo 5. Inkoop Sturen op uitkomsten

29 Vragen? Kijk op de website: www.invoeringwmo.nl voor handreikingen goede voorbeelden, etc. Vraag het de TransitieBureau helpdesk via:  helpdesk@invoeringwmo.nl  Of telefoonnummer 070-3406100 (maandag, dinsdag en donderdag) Meld je aan voor de nieuwsflits, via www.invoeringwmo.nl!


Download ppt "Wmo 2015 Bijeenkomst MOgroep. Inhoudsopgave 1. Uitkomsten wetsbehandeling Tweede Kamer 2. Hoofdlijnen wetsvoorstel “Wmo2015” 3. Transitie én transformatie,"

Verwante presentaties


Ads door Google