De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geldermalsen, 7 september 2009 Henk Mogezomp en Aiko Klein 1 Oriëntatie besturingsvarianten AVRI Presentatie eerste bevindingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geldermalsen, 7 september 2009 Henk Mogezomp en Aiko Klein 1 Oriëntatie besturingsvarianten AVRI Presentatie eerste bevindingen."— Transcript van de presentatie:

1 Geldermalsen, 7 september 2009 Henk Mogezomp en Aiko Klein 1 Oriëntatie besturingsvarianten AVRI Presentatie eerste bevindingen

2 Inhoud Inleiding: waar zijn we mee bezig Terreinverkenning Oriëntatie besturingsvarianten Vragen en gedachtewisseling 2

3 3 Doel project Uiteindelijk: slagvaardiger aansturing AVRI Oriëntatiefase: Beschrijven en beoordelen besturingsvarianten (oriëntatie) Selecteren voorkeursvariant(en) Plan van aanpak volgende fase (haalbaarheidsonderzoek) Deze bijeenkomst: Informeren over terreinverkenning, oriënterend onderzoek en vervolgtraject Gedachtewisseling over besturingsvarianten

4 4 Ideale fasering strategische processen Implementatie OriëntatieInitiatie Beslisdocument (go-no-go) Beslisdocument (go-no-go) Beslisdocument (go-no-go) Terreinverkenning Verkennend onderzoek Haalbaarheidsonderzoek Projectuitwerking Startnotitie Plan van aanpak mplementatieplan Onderzoek Waar staan we nu?

5 Overzicht proces Verzelfstandigingtraject: gestopt in najaar 2008 Bestuurlijke evaluatie: 4 e kwartaal 2008 - 1 e kwartaal 2009 Hernieuwde aanpak: terreinverkenning AVRI: 2 e kwartaal 2009 Oriëntatie besturingsvarianten: zomer - 3 e kwartaal 2009 Haalbaarheidsonderzoek en implementatieplan: 4 e kwartaal 2009 5

6 Terreinverkenning 6 Resultaten inventarisatie SWOT-analyse Overzicht verbeterpunten

7 7

8 SWOT 8 Sterk Tevredenheid over dienstverlening Inzet en betrokkenheid personeel Ook afvalbeleid in samenwerking Zwak Besluitvormingstructuur Verantwoordelijk- en bevoegdheden Opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie Transparantie AVRI-begroting Positie ontwikkelBV Innovatie / vernieuwing Kans Uitbreiding takenpakket Strategische ligging Versterken strategisch afvalbeleid Verbeterpotentieel (kosten, scheiding) Bedreiging Blijvende hoge verwerkingskosten Uniformiteit versus maatwerk

9 9

10 10 Strategische onderwerpen Slagvaardige aansturing van de AVRI, incl. positionering en aansturing van de ontwikkel BV Ontwikkeling van een integrale visie op ontwikkelactiviteiten en het bedrijfsterrein AVRI ---------------------------------------------------------------------------------------- Strategieontwikkeling ten aanzien van positie in ARN en afvalverwerking na 2015

11 Oriëntatie besturingsvarianten 11

12 Uitgangspunten 1.Effectiever en efficiënter dan nu 2.Eenvoudig en logisch 3.Beheersbaar houden van afvalstoffenheffing 4.Besturen op hoofdlijnen 5.Expliciete opdrachtgeverrol 6.Scheiding strategisch beleid en uitvoering 7.Aansluiting op regionale visie en bedrijfsstrategie 8.Scheiding tussen publieke taak en private risico’s 9.Toekomstbestendig en flexibel 12

13 Hoofdvarianten 1.Verzakelijken huidige GR 2.Zelfstandige / aparte GR 3.Brede uitvoeringsGR 4.Verzelfstandigen 5.Fusie met een regionaal overheidsbedrijf 6.Fusie met een private partner (PPS) 7.Privatiseren / uitbesteden Huidige situatie = referentievariant 13

14 14 Mate van zeggenschap en sturing Toezicht + sturing op afstand Zeggenschap Fusie Privatiseren / uitbestedenIntern verzelfstandigen Zelfstandige GR Huidige GR

15 Criteria Meest relevant / onderscheidend 1.Mate waarin kansen uit SWOT worden benut 2.Oplossend vermogen t.a.v. knelpunten in besturing 3.Aansluiting op regionale visie 4.Acceptatie en draagvlak (realiteitsgehalte) 5.Slagvaardigheid 6.Zuivere OG-ON-relatie 7.Politiek bestuurlijke invloed 8.Toekomstbestendigheid en flexibiliteit 9.Risico’s 10.MVO 15

16 Criteria (2) Niet of nauwelijks onderscheidend 1.Kwaliteit dienstverlening 2.Mogelijkheden maatwerk 3.Afvalscheiding 16

17 17 Beoordeling hoofdvarianten Oplossing zwakke punten Realiteits- gehalte Regionale visie Slagvaardig- heid OG- ON Invloed Toekomst- bestendig? Risico'sMVO Verzakelijkte GR0/+++ + ++ Zelfstandige / aparte GR +++++++++ Brede uitvoeringsGR 00+00/++-0+ Verzelfstandigen +-+++0/+++ Fusie overheids­bedrijf +--+?+--+/-- Fusie privaat bedrijf +--+?+--+- Privatiseren +--+?+--+/--

18 18 Verzakelijkte GR

19 19 Zelfstandige GR regio opdrachtgever Portefeuillehouder dienstverlening AVRI

20 20 Zelfstandige GR Opdrachtgever GR

21 21 Beoordeling GR-varianten Verzakelijkte GRZelfstandige GR Regio opdrachtgeverOpdrachtgever GR Uitvoerbaarheid+++ Slagvaardigheid0/+++ Zuivere OG-ON0/++++ Bestuurlijke invloed+++ Toekomstbestendigheid en flexibiliteit0/++/++++

22 Positie ontwikkeltaken 22 Uitgangspunt: strategische afweging ontwikkelprojecten (het initiatief tot projecten) scheiden van de feitelijke uitvoering en onderbrengen bij strategisch (afval)beleid nieuwe ‘OntwikkelBV’ richt zich enkel op uitvoeringselementen (projectrealisatie en uitvoering) van ontwikkelprojecten Vooralsnog drie varianten: 1.uitvoering projecten onderdeel AVRI-uitvoering (evt. in aparte BV met andere commerciële activiteiten 2.uitvoering projecten blijven apart en integraal als een zelfstandige BV gepositioneerd 3.uitvoering projecten per uitvoeringsproject georganiseerd. Toegesneden op project Vervolgtraject: voor- en nadelen / consequenties van varianten nader uitwerken

23 Vervolg 23 Bespreking oriëntatierapport: keuze voorkeursvariant(en) Haalbaarheidsonderzoek: uitwerking voorkeursvarianten In uitwerking meenemen: -modificeren / oprichten GR, opstellen/aanpassen statuten -precieze invulling opdrachtgever - opdrachtnemer -invulling topstructuur, herstructureren management -organisatie en formatieplan, herijken overhead -transitieplan- en budget -vormgeving en invulling maatwerk -uitwerken sturingsinstrumenten (DVO, doel- en taak- stellingen) Streven: implementatieplan eind 2009 gereed

24 24 Plenaire bespreking 1.Vragen en antwoorden 2.Gedachtewisseling Besturingsvarianten: -compleet? Alle varianten in beeld? -juiste criteria?


Download ppt "Geldermalsen, 7 september 2009 Henk Mogezomp en Aiko Klein 1 Oriëntatie besturingsvarianten AVRI Presentatie eerste bevindingen."

Verwante presentaties


Ads door Google