De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkenning operationele eenheid Harold Soffner 28 augustus 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkenning operationele eenheid Harold Soffner 28 augustus 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Verkenning operationele eenheid Harold Soffner 28 augustus 2014

2 Bestuursovereenkomst

3 Organisatie watersamenwerking Stuurgroep: –bestaat uit een afvaardiging van de bestuurlijke portefeuillehouders het Waterschap en een van de deelnemende gemeenten, een gemeentesecretaris en een afdelingshoofd Afvalwaterteam: –bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemers en is als uitvoeringsorganisatie verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten uit de projectenlijst. Teamleider: –Is de door het Afvalwaterteam aangestelde voorzitter van het netwerkoverleg Projectleider: –is een door het Afvalwaterteam vanuit haar midden aangestelde medewerker die verantwoordelijk is voor de uitvoering, beheersing, bewaking en resultaat van een project.

4 Projectenlijst

5 Project 6.0 Verkenning operationele eenheid Relatie met: 3.1 Samenwerken meten en monitoren 3.2 Centraal gemalenbeheer 4.0 Opzet marktplaats operationele activiteiten 5.0 Personeelspoule Veel belangrijker Regionale samenwerking Bestuurlijke fusies in de regio

6 Aanpak Instellen projectteam (incl. deelname management) Intensieve terugkoppeling bevindingen in project en afvalwaterteam Regelmatige terugkoppeling richting secretaris Uden (voorzitter kring van gemeentesecretarissen), de kring van gemeentesecretarissen en kernteam management Betrekken resultaten overige trajecten 3.1, 3.2, 4.0, 5.0 Interviews met beheerders en afdelingshoofden ‘Openbare werken’ en waterschap Kansrijke activiteiten spiegelen aan NPR 3220 “buitenriolering beheer”; Voorlopige conclusies bespreken met management watersamenwerking (27 augustus)

7 Conclusies en bevindingen - 1 Er is draagvlak op meer efficiënte uitvoering van taken vanuit een regionale samenwerking; Er is wisselend draagvlak om daarbij ook te kijken naar opties voor bundeling van taken in een regionale uitvoeringseenheid; Er is geen behoefte aan bundeling van taken vanuit “knelpunten/aandachtspunten” in de eigen organisatie. Gemeenten en waterschap hebben hun zaken op dit gebied naar tevredenheid georganiseerd; Operationele taken zijn inhoudelijk dezelfde werkzaamheden. Er wel verschillen in werkwijzen, het blijkt dat deze verschillen vaak eenvoudig zijn aan te passen en vaak berusten op persoonlijke voorkeuren.

8 Conclusies en bevindingen - 2 Het effect van absolute kostenbesparing is relatief, het verminderen van de kwetsbaarheid (vergrijzing) is het argument voor het ontwikkelen van één werkeenheid, Ten aanzien van de actuele personele inzet op operationele taken besteden de gemeenten minder formatie aan operationele taken dan de kengetallen van Rioned aangeven. De meeste partijen vinden de huidige inzet voldoende en e.e.a. leidt niet tot problemen/knelpunten. Er is geen duidelijke voorkeur voor organisatievorm. Met de implementatie van één centrale eenheid voor operationele taken kan worden geanticipeerd op ontwikkelingen in de regio en wordt de kwetsbaarheid van de taakuitvoering beperkt.

9 Kanttekeningen Investeringsafstemming binnen de keten is reeds bewerkstelligd met OAS Verder financieel voordeel lijkt bij implementatie van één centrale eenheid voor operationele taken beperkt. Het grootste financiële voordeel wordt bewerkstelligd door gezamenlijke inkoop. Ten aanzien van uitvoering van operationele taken zien partijen de rioleringstaken niet los van andere operationele taken op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte. Regionale samenvoeging van rioleringsactiviteiten zou een suboptimalisatie kunnen zijn binnen het totaal beheer en onderhoud van de openbare ruimte. In de huidige situatie wordt ondanks de netwerkafspraak een mate van vrijblijvendheid wel als een knelpunt ervaren.

10 Kansrijke activiteiten -1 1.Het systematisch uitvoeren van onderhoud aan de drukriolering en de aanwezige IBA’s; 2.Het aanbesteden en uitvoeren van in situ rioolrenovatieprojecten. 3.Het opstellen van reinigings- en inspectieprogramma’s, 4.Het systematisch reinigen van riolen en kolken 5.Het systematisch inspecteren van riolen en putten 6.Het beoordelen van inspectieresultaten. 7.Het systematisch uitvoeren van onderhoud aan rioolgemalen;

11 Kansrijke activiteiten -2 8.Het centraal regelen van klachten en storingen, zowel wat betreft meldingen, analyse als verdere afwerking en registratie. 9.Het verzamelen en verwerken van gegevens uit meetprogramma’s (overstorten, gemalen) 10.In mindere mate: Het verzorgen van het gegevens beheer van het gehele afvalwatersysteem (1 beheersysteem, meerdere werkers die het gegevens bestand actueel maken en houden). Vanuit de integrale benadering zal afstemming met andere disciplines in de openbare ruimte nodig blijven. Vanuit deze optiek streven veel gemeenten naar één systeem binnen de gehele gemeente (voor onder meer de gemeenten Oss, Veghel en Bernheze is dit Obsurv

12 Vragen aan management Door enkele managers en gemeentesecretarissen is aangegeven dat het wenselijk is om vanuit deze verkenning een concretere uitwerking in een businesscase te maken voor en gezamenlijke uitvoering van bovenstaande onderhoudstaken Dient deze opdracht zich te beperken tot watertaken? Of voor alle taken binnen de openbare ruimte? Overdracht opdracht richting een gemeentesecretaris

13


Download ppt "Verkenning operationele eenheid Harold Soffner 28 augustus 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google