De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Handhavingsbeleid gemeente Landerd Voorbereidende raadsvergadering 11 september 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Handhavingsbeleid gemeente Landerd Voorbereidende raadsvergadering 11 september 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Handhavingsbeleid gemeente Landerd Voorbereidende raadsvergadering 11 september 2013

2 Programmatisch handhaven Vanaf ca. 2005 Aanleiding: diverse incidenten Professionalisering milieuhandhaving Doel: structurele en integrale aanpak Cyclisch proces

3 1.Bepalen doelen, prioriteiten, strategieën (beleidsplan); 2.Vertaling in jaarlijks handhavingsprogramma; 3.Uitvoering programma: handhaven! 4.Monitoren en registreren; 5.Evaluatie en verslaglegging.

4 Wettelijke basis 1.Gemeentewet: bevoegdheid college 2.Algemene wet bestuursrecht: juridisch- technische uitvoeringsregels 3.Wet algemene bepalingen omgevingsrecht : - zorgplicht bevoegd gezag/ afstemming - coördinerende rol provincie/aanwijzing 4.Besluit omgevingsrecht: kwaliteitseisen: - beleid / programma / verslag.

5 Beleidsplan -Vierjaarlijks (2011-2014) -Algemene uitgangspunten -Omgevingsanalyse/risicoanalyse -Prioritering -Handhavingsproces (o.m.Brabantse handhavingsstrategie)

6 Prioritering Risicomatrix: Kans x effect 1. Effect: mogelijke negatieve gevolgen op diverse factoren (bijv. fysieke veiligheid, fin.-ec., natuur en milieu) 2. Kans: mogelijkheid dat negatieve effecten zich ook daadwerkelijk voordoen (“naleeftekort”) - toekennen waarden: van 1 (weinig) tot 5 (groot) - kans x effect geeft risicocijfer: > 6 = laag risico 6-12 = gemiddeld 12 > = hoog

7

8 Handhavingsprogramma Van risicoanalyse naar programma: capaciteitsraming (uren) op basis van: - aantal vergunningen / meldingen / incidenten / objecten - controle frequentie: afhankelijk van prioriteit - kengetallen: benodigde uren per controle - bestuurlijke keuzes

9 Prioriteiten programma 2013 Hogere prioriteit: -illegale bouw (afh.van omvang/locatie) -slopen/asbest -gebruiksregels buitengebied (o.a. illegaal wonen/illegale bedrijvigheid) -brandveiligheid -milieuvoorschriften bedrijven cat. 2. en 3. - projecten/speerpunten Lagere prioriteit: -bestaande bouw -reclameobjecten -aanlegvergunningen -monumenten -gemeentelijke gebouwen -kappen houtopstanden -bedrijven categorie 1(licht)

10 Projecten/speerpunten 2013 - brandveiligheid (o.m. zorginstellingen) inventarisatie/registratie/controlecyclus - controle luchtwassers - toezicht/kwaliteitsverbetering recreatieterreinen - controle tijdelijke vergunningen - controle naleving beplantingsvoorwaarden - Besluit Huisvesting veehouderij

11 Brabantse handhavingsstrategie Categorie 0 Ernstige overtreding acuut gevaar, urgent : direct bestuursdwang Categorie 1 Ernstige overtreding geen acuut gevaar: formele handh.procedure Categorie 2 Alle overige overtredingen: eerst informele waarschuwingsbrief Meeste overtredingen categorie 2: - aanspreken overtreder ter plekke/ afspraken beëindiging overtreding - schriftelijk verzoek beëindiging overtreding binnen bepaalde termijn - formeel bekendmaken voornemen dwangsom/bestuursdwang - Handhavingbeschikking Mogelijkheden overtreder:zienswijze bezwaar beroep hoger beroep schorsing idem bij invordering dwangsom

12 Beschikbare capaciteit Op basis van prioritering nodig:5925 uur Beschikbaar volgens programma 2013:4965 uur Toezicht3341 uur Juridisch/beleid1624 uur (= ca 3,5 fte)

13 Ontwikkelingen - Toezichtprotocollen (bouw/brandveiligheid/asbest) -Nieuwe Drank- en Horecawet -Integratie APV-taken/Boa -Kwaliteitscriteria 2.1 -Vorming omgevingsdienst: - Startdatum: najaar 2013 - Landerd draagt alle toezichttaken over op het terrein van milieuhandhaving en bouwen.

14 Gevolgen RUD (ODBN) 1 Toezichtsuren bij Omgevingsdienst Brabant Noord - 1249 uren milieu, -1164 overige (met name bouwcontrole) Totaal : 2413 (nu 3341 in totaliteit) Nadere afspraken/uitwerking in Dienstverlenings- overeenkomst (DVO) Aandachtspunten o.m.: kwaliteit,efficiency, kosten, kengetallen (freq./uren).

15 Gevolgen RUD (ODBN) 2. Toezichtsuren intern: - 0,2 fte voor controle Drank- en Horecawet -Controle recreatieterreinen -Controle ruimtelijke ordening Conclusie: nieuwe structuur, nieuwe taken, nieuwe uitdagingen: HANDHAVING BLIJFT IN ONTWIKKELING!

16 Waar gaat het om? Belgische toestanden of Landerdse kwaliteit

17 Vragen? Opmerkingen? Ideeën? suggesties?


Download ppt "Handhavingsbeleid gemeente Landerd Voorbereidende raadsvergadering 11 september 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google