De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reken- en taalconferentie Leeuwarden 17 februari 2011 Jaco Bron.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reken- en taalconferentie Leeuwarden 17 februari 2011 Jaco Bron."— Transcript van de presentatie:

1 Reken- en taalconferentie Leeuwarden 17 februari 2011 Jaco Bron

2 rekenen opgave 1 Welk bedrag hieronder is ongeveer 12 ¾ miljoen euro? A.€ 12074000C. € 12340000 B.€ 12251000D. € 12740000

3 Beheersing... Welk bedrag hieronder is ongeveer 12 ¾ miljoen euro? A.€ 12074000C. € 12340000 B.€ 12251000D. € 12740000 Groep 874% Vmbo 4 gl/tl89% Havo 494% Vwo 499%

4 rekenen opgave 2 Op bijgevoegde landkaart staat een wandelroute van 30 km Op de kaart is deze route 15 cm Op welke schaal is de route getekend? A.1:2C. 1:50.000 B.1:50D. 1: 200.000

5 Beheersing Op welke schaal is de route getekend? A.1:2C. 1:50.000 B.1:50 D. 1: 200000 Groep 89% Vmbo 4 gl/tl13% Havo 421% Vwo 453%

6 Achtergrond Waar komt die zorg vandaan?  Pabo studenten blijken onvoldoende taal- en rekenvaardig  samenleving vraagt meer basiskennis taal en rekenen  bij internationale onderzoeken is een voorzichtige neerwaartse tendens zichtbaar  verlies van kennis en vaardigheden tijdens de (leer)loopbaan

7 Achtergrond Ja, maar.... maatschappelijke eisen zijn verhoogd politiek nadruk op basiskennis kernvakken discontinuïteit in het systeem niemand kan iets worden verweten Is die zorg terecht?

8 Achtergrond Wat kan beter voor taal en rekenen? Eisen overheid variëren per sector (termen, domeinen, mate detail) en sluiten onvoldoende aan Onvoldoende onderhoud of verdieping van basisvaardigheden Onvoldoende aansluiting lesmethoden Onvoldoende aansluiting toetsen en examens Onvoldoende (gespecificeerde) informatie over instromende leerling Referentieniveaus taal en rekenen eenduidige ijkpunten taal en rekenen

9 Referentiekader www.taalenrekenen.nl actuele informatie voor alle sectoren over het referentiekader. U kunt zich daar abonneren op nieuwsberichten. www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl www.steunpunttaalenrekenenvo.nl www.steunpunttaalenrekenenpo.nl Meer informatie ?

10 Achtergrond onderzoek huidige situatie advies over gewenste situatie  niveau moet omhoog drempels geslecht referentiekader taal en rekenen Expertgroep  veldraadpleging naar gevoelige onderdelen advies  referentiekader taal en rekenen bijgesteld en vastgesteld

11 Referentiekader

12 Vertaling naar onderwijstypen Referentieniveaus

13 Referentiekader efficiëntere en effectievere onderwijsprogramma's –inhouden sluiten beter aan –duidelijk wat leerlingen moeten kennen en kunnen –één taal voor alle sectoren handvat voor taal- en rekenbeleid houvast vervolgonderwijs –remediëring? –onderhoud? –uitbouw? Voordelen referentiekader

14 Opbouw referentieniveaus taal vier fundamentele niveaus met een opklimmende moeilijkheidsgraad elk fundamenteel niveau omvat het voorgaande niveau voor het behaalde fundamentele niveau is het volgende niveau het streefniveau vier domeinen

15 Referentieniveaus rekenen Opbouw referentieniveaus rekenen twee kwaliteiten –fundamentele kwaliteiten (meer toepassingsgericht) –streefkwaliteiten (voorbereiding abstracte wiskunde) elke kwaliteit (fundamenteel en streef) heeft drie niveaus geen 4 e niveau rekenen: dat is wiskunde.

16 2009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/2015 POvoorbereidingAMvB IJkingscie Plicht Info-overdracht (verplichte Eindtoets?) VODiagn. toets Test rekentoets Diagn. toets pilot rekentoets Diagn. toets pilot rekentoets Diagn. toets pilot rekentoets Examens(verplichte tussen- toets?) Mbo1Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Besluit voortgang Mbo2/3Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Examens Mbo 4Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Diagn. toets Pilot examens Examens SOvoorbereidingAMvB IJkingscie Plicht Info-overdracht (verplichte Eindtoets?) PABO/LeroOntwikkeling kennisbasis Invoering kennisbasis Kennisbasis Landelijke examens

17 We willen ons profileren We vinden taal en rekenen zelf belangrijk Onze omgeving hecht belang aan taal en rekenen Ambitieniveaus We doen wat we moeten doen en niet meer

18 Beleidskeuzen Welk ambitieniveau hebben we? (Bij een hoge ambitie) welke taal- of rekenvisie spreekt ons het meest aan? Welke problemen staan onze ambitie in de weg en willen we / kunnen we / moeten we oplossen? Welke leerling-groepen onderscheiden we daarbij? Welke vakken betrekken we daarbij? Welke scholen betrekken we daarbij?

19 Taal opgave 1 A.Erna vond autosleutels op straat. B.Guus leidt de bezoekers rond. C.Heb jij je ook zo geërgerd? D.In de voorband zat een verroestte spijker.

20 Beheersing A.Erna vond autosleutels op straat. B.Guus leidt de bezoekers rond. C.Heb jij je ook zo geërgerd? D.In de voorband zat een verroestte spijker. Groep 81% Vmbo 4 gl/tl1% Havo 45% Vwo 437%

21 Taal opgave 2 a.Dat zijn oude sleeën. b.Ik lust wel een patatje. c.Kijk maar in die blikken trommel. d.Oma draagt een haarbant.

22 Beheersing a.Dat zijn oude sleeën. b.Ik lust wel een patatje. c.Kijk maar in die blikken trommel. d.Oma draagt een haarbant. Groep 873% Vmbo 4 gl/tl88% Havo 494% Vwo 499%

23 Referentiekader www.taalenrekenen.nl actuele informatie voor alle sectoren over het referentiekader. U kunt zich daar abonneren op nieuwsberichten. www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl www.steunpunttaalenrekenenvo.nl www.steunpunttaalenrekenenpo.nl Meer informatie ?

24 Waar moet u over nadenken en wat moet u weten? Wat is de huidige stand van zaken t.a.v. taal- en rekenbeleid binnen uw schoolorganisatie? Welke relatie bestaat er tussen de leeropbrengsten van uw leerlingen/studenten en hun taal- en rekenvaardigheid? Op welke wijze wordt er binnen uw schoolorganisatie expliciet of impliciet aandacht besteed aan taalgerichte vakdidactiek of rekenvaardigheid en door wie? Welke ambitie t.a.v. taal-en rekenbeleid past binnen uw schoolplan en hoe kan die ambitie vorm krijgen? Wie binnen uw organisatie is de aangewezen persoon / zijn de aangewezen personen om het taal- en rekenbeleid vorm te geven?

25 Welke concrete keuzes moet u o.a. maken? Rekenaanbod alle ‘reken’ vakken betrokken? alleen wiskunde? apart vak rekenen? Taalaanbod alleen docenten Nederlands of ook andere docenten? alle leerlingen? alle achterstandsleerlingen RT? alle leerjaren? alleen onderbouw?

26 Wat is nodig om deze concrete keuzes te realiseren? extra formatie stuurgroep reken en/of taal overleg voorafgaand en vervolg onderwijs reken- of taalcoördinator (bij)scholing docenten diagnose- en toetsinstrumenten leerlingvolgsysteem nieuwe methoden


Download ppt "Reken- en taalconferentie Leeuwarden 17 februari 2011 Jaco Bron."

Verwante presentaties


Ads door Google