De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond schoolverlaters voortgezet onderwijs 14 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond schoolverlaters voortgezet onderwijs 14 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond schoolverlaters voortgezet onderwijs 14 oktober 2015

2 Basisschooladvies Hoe komen wij tot ons advies? Schooltypen Aanmelden VO Tijdspad verwijzing voortgezet onderwijs Onderwijstransparant SEM-onderzoek Plezier op School Vragenronde Afsluiting Inhoud

3 Overstappen naar het vo OKR BSA

4 Het basisschooladvies VO Leerling- kenmerken Diagnose Werkhouding Sociaal- emotioneel Motivatie Test- en toetsgegevens Didactische toetsen Intelligentieonderzoek Methodegebonden toetsen BSA

5 Onderwijskundig rapport De PO-school: vult het OKR zo volledig mogelijk in; zorgt dat het OKR het BSA onderbouwt; bespreekt het OKR met de ouders. Ouders: hebben recht op inzage; dienen toestemming te geven voor bepaalde bijlagen; mogen hun eigen visie toe laten voegen. PO scholen geven ouders een kopie.

6 Hoe komen we tot ons advies? Didactische toetsen Intelligentieonderzoek (NIO/NDT of WISC-III) Kindkenmerken Informatie ouders/leerkrachten en leerling

7 Didactische toetsen. Toetsen op verschillende leergebieden, zoals: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, inzichtelijk rekenen en woordenschat. Voorbeelden: Drempelonderzoek (berekening en advies door externen) CITO Leerling- en onderwijsvolgsysteem toetsen (CITO-LOVS) Methode gebonden toetsen

8 Intelligentieonderzoek. Intelligentieonderzoek is een verplicht onderdeel voor toelating tot praktijkonderwijs en vmbo met leerwegondersteuning. In sommige gevallen kan een school er voor kiezen om intelligentieonderzoek in te zetten ter onderbouwing van het BSA. Soorten intelligentieonderzoek: NIO/ NDT (groepsgewijze of eventueel individuele afname) Onderdelen NIO/NDT: Taalkundige kennis en inzicht, rekenkundig inzicht en redeneervermogen en ruimtelijk inzicht. WISC-III (individuele afname)

9 Schooltypen vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar

10 Waar gaan onze leerlingen heen? ZMLK ( incidenteel) Praktijkonderwijs (regulier of VSO) VMBO (regulier evt. met LWOO of VSO ) HAVO/VWO (regulier of VSO )

11 Praktijkonderwijs vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Voorbereiding op zelfstandig functioneren in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. In sommige gevallen kunnen leerlingen via Entreeopleiding doorstromen naar mbo 2. Algemene vakken: Taal; rekenen; informatiekunde; lichamelijke opvoeding. Beroepsgerichte vakken: Magazijn- of vorkheftruckwerk; grootwinkelbedrijf; horeca; bouw.

12 Praktijkonderwijs Specifieke eisen en kenmerken voor toelating: Een IQ tussen minimaal 55 en maximaal 80. Problemen tijdens het leerproces. Een leerachterstand (LA) van 0,5 of groter in twee of meer gebieden; niet zijnde de combinatie technisch lezen en spellen. De gebieden zijn: technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, inzichtelijk rekenen. Sociaal-emotioneel kwetsbaar, dit uit zich bijv. in angst en/of concentratieproblemen.

13 VMBO Duur: 4 jaar (2 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) LeerwegenAfkortingMBO-niveau BasisberoepsBBL1 & 2 KaderberoepsKBL3 & 4 Gemengd / TheoretischGL/TL3 & 4

14 VMBO verschillen tussen de leerwegen 1. Basisberoepsgerichte leerweg De theorie vraagt meer letterlijk begrip en gebruikt veel praktijkvoorbeelden. CITO scores op niveau E6 (IV/III) 2. Kaderberoepsgerichte leerweg De theorie ligt zowel praktisch als theoretisch beduidend hoger dan BBL. Vooral in de onderbouw wordt veel theorie aangeboden. CITO scores op minimaal niveau E6 (III) / M7 (IV). 3. Gemengd/Theoretische leerweg Een leerling heeft weinig moeite met leren studeren. De theoretische leerweg is het beste te vergelijken met de oude mavo. CITO scores op niveau E7/M8 (III).

15 VMBO met leerwegondersteuning Leerwegondersteunend onderwijs is een extra voorziening, bedoeld voor leerlingen die met ondersteuning het vmbo-diploma kunnen halen Toelaatbaarheidscriteria leerwegondersteunend onderwijs òfwel een IQ tussen 75 en 90 in combinatie met een leerachterstand (LA) tussen 0,25 of meer in een of twee domeinen; niet zijnde de combinatie technisch lezen en spellen òfwel een IQ tussen 91 en 120 in combinatie met een leerachterstand (LA) van 0,25 tot 0,5 in twee domeinen; niet zijnde de combinatie technisch lezen en spellen, alsmede een sociaal-emotionele problematiek

16 VMBO: Sectoren Techniek bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, grafische techniek, bouwbreed, techniekbreed, metalektro en instalektro. Zorg en Welzijn verzorging, uiterlijke verzorging en zorg-en-welzijnbreed Economie administratie, handel en verkoop, mode en commercie, handel en administratie, consumptief-breed Landbouw landbouw en natuurlijke omgeving, landbouw-breed Intersectoraal dienstverlening en commercie, technologie en commercie, technologie en dienstverlening, ICT-route, sport dienstverlening en veiligheid

17 HAVO/VWO vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw Duur: 5 jaar HAVO (3 jaar onderbouw + 2 jaar bovenbouw) Duur: 6 jaar VWO (3 jaar onderbouw + 3 jaar bovenbouw) Bovenbouwprofielen: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij Vervolgopleiding: HBO en/of Universiteit vwo havo vmbo PrO (met of zonder LWOO) 1 jaar 2 jaar 6 jaar 4 jaar 3 jaar 5 jaar Onderbouw

18 HAVO/VWO CITO scores op minimaal eind groep 8 niveau (II/I) Zelfstandige taakgerichte werkhouding Cognitie gemiddeld/bovengemiddeld Studievaardigheden(ordenen en plannen) Informatieverwerking (informatiebronnen) Intrinsieke motivatie

19 VSO: Voortgezet Speciaal Onderwijs VSO ZML : Zeer Moeilijk Lerend (voorheen cluster 3) VSO: Gedrags- en/of psychiatrische problematiek internaliserend/ externaliserend (voorheen cluster 4) Overstap leerlingen met VSO advies (voorheen cluster 3 en 4) zo spoedig mogelijk aanmelden (buiten BOVO-tijdpad om).

20 Aanmelden VO Een leerling kan maar op één VO-school worden aangemeld. Het adviesformulier wordt verkregen via de basisschool en is vereist bij aanmelding op een vo-school. Het adviesformulier vermeldt onder andere: een unieke code; basisschooladvies.

21 Tijdspad Oktober Voorlichting ouders Afname Drempelonderzoek November/ December Afname NIO, NDT of intelligentieonderzoek Adviesgesprekken Aanmelden VSO zo spoedig mogelijk Januari Start aanmelden 16 januari PRO en LWOO Start aanmelden 30 januari VMBO-HAVO-VWO Maart Tweede ronde PRO,LWOO,VMBO,HAVO,VWO Vanaf 24 maart

22 OnderwijsTransparant Alle aanmeldingen lopen via Onderwijstransparant (Samenwerkingsverband Zuid Holland West) Buiten regio Haaglanden zijn er andere samenwerkingsverbanden Uiterlijk 22 april 2016 moeten alle leerlingen geplaatst zijn Pleysier College: welke locatie, vaak later bekend. Woonplaats leerling is leidend.

23 Doorverwijzing naar welke scholen Pleysiercollege: locaties in Den Haag, Zoetermeer en Delft. Leo Kannerschool: locaties in Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest en Sassenheim College St. Paul in Den Haag Lentiz-Floracollege VMBO4you in Naaldwijk: Cluster IV klas Wellantcollege in Den Haag De Poort, De Einder, De Hofstede in Den Haag (Pro) ISW Westland

24 Sociaal-emotioneel onderzoek Het SEM-onderzoek bestaat uit: Afname PMT-K-2 door de leerkracht; Gesprek met de leerling; Invullen SEV (sociaal-emotionele vragenlijst) door leerkracht, scoring door orthopedagoog; Gesprek met de leerkracht. Door de orthopedagoog wordt van het bovenstaande een verslag gemaakt. Ouders tekenen het verslag voor gezien.

25 Plezier op School De training Plezier op School is bedoeld voor kinderen die het op de basisschool in sociaal opzicht niet naar hun zin hadden, weinig vrienden hadden, vaak ruzie hadden zonder dat ze het zelf willen, onvoldoende weerbaar waren of werden gepest en opzien tegen de overgang naar het voortgezet onderwijs. De training heeft tot doel aanstaande brugklassers kennis te laten maken met een aantal basale sociale basisvaardigheden die hen in staat stellen op een betere en zelfverzekerde manier met anderen om te gaan. Op deze manier hopen wij te bereiken dat deze kinderen beter voorbereid aan het voortgezet onderwijs kunnen beginnen, zich meer op hun gemak zullen voelen tussen andere kinderen en daardoor een betere start kunnen maken.

26 De ouderbijeenkomst De ouderbijeenkomst wordt gehouden voorafgaand aan de driedaagse training. Het doel van de ouderbijeenkomst is tweeledig: Voor de trainers: kennismaken met de ouders. De ouders vertellen over hun zoon of dochter aan de hand van een recente foto (kwaliteiten van het kind, naar welke school het kind gaat, argumentatie voor deelname training). Voor de ouders: kennismaken met de trainers en de inhoud van de cursus. De trainers geven informatie over de cursusinhoud (theorie, uitgangspunten, werkwijze), praktische informatie en geven adviezen over wat ouders zelf kunnen doen om hun zoon of dochter te ondersteunen na de cursus.

27 Cursusdagen De cursusdagen vinden in de laatste week van de zomervakantie plaats. In drie volle cursusdagen worden de deelnemers getraind in het opkomen voor zichzelf en het omgaan met anderen. Alle onderdelen staan in het teken van de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Wij hebben gekozen voor de meest elementaire sociale vaardigheden. De volgende thema’s worden behandeld: Inzicht in het GGGG-model Helpende en niet-helpende gedachten Omgaan met spanning Basisvaardigheden (stevig staan, anderen aankijken en duidelijk praten) Assertieve vaardigheden (iets weigeren, je mening geven, omgaan met kritiek) Omgaan met pesten Voorbereiding op de eerste schooldag

28 Zijn we nog iets vergeten? ?


Download ppt "Informatieavond schoolverlaters voortgezet onderwijs 14 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google