De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Oostende, 18 maart 2010 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Oostende, 18 maart 2010 1."— Transcript van de presentatie:

1 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Oostende, 18 maart 2010 1

2 Soepele tewerkstellingsvormen 1.Vrijwilligers 2.Freelancers 3.25-dagenregel 4.Studenten 5.Bijverdienen tijdens pensioen 6.Bijverdienen als bruggepensioneerde 2

3 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Vrijwilligers (Vrijwilligerswet van 3 juli 2005) 3

4 Vrijwilligers: statuut Vrijwilliger: Iemand die onbezoldigd en onverplicht activiteiten verricht ten behoeve van uw organisatie Geen werknemer, geen ao Ev. overeenkomst met vrijwilliger 4

5 Vrijwilligers: modaliteiten Informatieplicht (Wet 3 juli 2005) – Sociale en onbaatzuchtige doelstelling van de organisatie – juridisch statuut van de organisatie – verzekering BA – mogelijke andere verzekeringen – toelichting kostenvergoedingen – geheimhoudingsplicht voor vrijwilliger 5

6 Vrijwilligers: modaliteiten Verplichte BA-verzekering (sinds 1 januari 2007) Gestructureerde organisatie is burgerrechtelijk aansprakelijk voor schade die vrijwilliger aan derden veroorzaakt Behalve bij bedrog, zware fout en gewoonlijke lichte fout 6

7 Vrijwilligers: modaliteiten Gestructureerde organisatie: – Rechtspersonen (vzw’s en publieke rechtspersonen) – Feitelijke verenigingen met personeel – Feitelijke verenigingen die een specifieke verbondenheid hebben met Een feitelijke vereniging met personeel Rechtspersoon waarvan de feitelijke vereniging als afdeling wordt beschouwd 7

8 Vrijwilligers: vergoeding Vrijwilligerswerk is onbezoldigd Onkostenvergoeding – Werkelijke onkostenvergoeding Terugbetaling van werkelijke kosten (bewijs!) – Forfaitaire onkostenvergoeding (boekhoudkundige lijst en verklaring op eer) Max. 30,22 euro/dag (2010) Max. 1208,72 euro/jaar (2010)  Niet cumuleerbaar, één uitzondering Geen fiscale fiche 281 8

9 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Freelancers 9

10 Freelancers: modaliteiten = iemand die zijn beroep zelfstandig uitoefent en zelf klanten en losse opdrachten zoekt, i.p.v. in loondienst te werken bij een werkgever Aannemingsovereenkomst  gelijkwaardigheid tussen twee partijen 10

11 Freelancers: statuut Extern medewerker Zelfstandige – In hoofdberoep – In bijberoep 11

12 Freelancers: statuut Extern medewerker – Geen werknemer, geen zelfstandige – Occasionele prestaties Occasioneel? – RSVZ  ‘Beroepsbezigheid’: Een bezigheid die winst nastreeft en die gewoonlijk (regelmatig) wordt uitgeoefend – Diverse inkomsten  fiscus  RSVZ Regelmatige beroepsactiviteit? – Zelfstandige (in bijberoep) 12

13 Freelancers: statuut Zelfstandige – Eigen sociaal statuut – Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds Uiterlijk 90 dagen na aanvang activiteit 6 maanden vóór aanvang activiteit Vanaf 1 april 2010: uiterlijk de dag van de start van de zelfstandige activiteit – 3-maandelijkse bijdragen 13

14 Freelancers: statuut Zelfstandige in hoofdberoep – Sociale rechten Geringer dan bij werknemers Niet verzekerd voor werkloosheid Vrijwillig bijdragen voor bijkomende sociale rechten 14

15 Freelancers: statuut Zelfstandige in hoofdberoep – Sociale rechten Gezinsbijslagen Pensioen Ziekte- en invaliditeitsuitkering – Aansluiting ziekenfonds » Grote risico’s » Kleine risico’s » Arbeidsongeschiktheidsvergoeding » moederschapsverzekering Faillissementsverzekering Vrijstelling van bijdrageplicht bij arbeidsongeschiktheid 15

16 Freelancers: statuut Zelfstandige in hoofdberoep – Zelfstandige activiteit is voornaamste bezigheid Zelfstandige in bijberoep – Loonvervangend inkomen – Andere beroepsbezigheid obv arbeidsovereenkomst of statuut 16

17 Freelancers: statuut Zelfstandige in bijberoep – Andere beroepsbezigheid  hoofdactiviteit: Loontrekkende: minstens de helft van een voltijdse tewerkstelling Ambtenaar: minstens 8 maanden of 200 dagen + minstens de helft van een voltijdse tewerkstelling In het onderwijs: minstens 6/10 van een volledig lesrooster 17

18 Freelancers: statuut Zelfstandige in bijberoep: – Aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds – Sociale bijdragen betalen Uitz: referentie-inkomen < 1308,18 euro (bedrag 2010) – Geen sociale rechten in het zelfst. statuut 18

19 Freelancers: statuut Andere basisverplichtingen zelfstandige – Inschrijven bij kbo – Inschrijven bij de btw-diensten Niet elke zelfstandige is btw-plichtig  ondernemingsloket! 19

20 Freelancers: vergoeding Extern medewerker  vergoeding obv kostennota Zelfstandige  vergoeding obv factuur of ereloonnota Fiscale fiche 281.50 vanaf 125 euro/jaar Extern medewerker geeft inkomsten aan in de personenbelasting onder diverse inkomsten zelfstandige geeft inkomsten aan in de personenbelasting onder beroepsinkomsten 20

21 Freelancers: vergoeding RSZ-bijdrage? – Extern medewerker: geen sociale bijdragen – Zelfstandige in hoofdberoep: sociale bijdragen afhankelijk van hoogte van netto-inkomsten – Zelfstandige in bijberoep: sociale bijdragen indien > 1308,18 euro 21

22 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector 25-dagenregel 22

23 25-dagenregel: modaliteiten artikel 17 kb 28/11/1969 1° (het Rijk, de Gemeenschappen, de Gewesten, de bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten aangesloten provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, en de personen die zij tewerkstellen in een betrekking die arbeidsprestaties meebrengt, verricht) : 23

24 25-dagenregel: modaliteiten artikel 17 kb 28/11/1969 3° evenals de werkgevers georganiseerd als vereniging zonder winstoogmerk of vennootschap met een sociaal oogmerk waarvan de statuten bepalen dat de vennoten geen vermogensvoordeel nastreven 24

25 25-dagenregel: modaliteiten artikel 17 kb 28/11/1969 4° de door een Ministerie van Onderwijs of een Gemeenschapsministerie erkende organisaties die zich bezighouden met het verstrekken van socio-culturele vorming en/of sportinitiatie 25

26 25-dagenregel: modaliteiten artikel 17 kb 28/11/1969 5° de inrichtende machten van scholen, gesubsidieerd (door een Gemeenschap), en de personen die zij tewerkstellen als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs. 26

27 25-dagenregel: modaliteiten artikel 17 kb 28/11/1969 (6° De inrichters van sportmanifestaties en de personen die zij uitsluitend op de dag van deze manifestaties tewerkstellen. Deze bepaling vindt geen toepassing op de sportbeoefenaars bedoeld in artikel 6 en 6bis.) 27

28 25-dagenregel: modaliteiten artikel 17 kb 28/11/1969 max. 25 arbeidsdagen per jaar per persoon voor bepaalde socioculturele activiteiten en functies 28

29 25-dagenregel: modaliteiten voor bepaalde socioculturele activiteiten: -vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen  tijdens schoolvakanties -socioculturele vorming en/of sportinitiatie  tijdens schoolvakanties of buiten hun werk- en schooluren -sportmanifestaties  dag van manifestatie 29

30 25-dagenregel: modaliteiten voor bepaalde functies: - beheerder, huismeester, monitor of bewaker -animator, leider of monitor -educatief medewerker 30

31 25-dagenregel: modaliteiten vooraf aangifte bij Sociale Inspectie FOD Sociale Zekerheid (model) – geen Dimona -juiste onderdeel van artikel 17 aanduiden -elke dag van prestatie afzonderlijk vermelden -eventuele andere tewerkstellingen met artikel 17 bij u of andere werkgever vermelden 31

32 25-dagenregel: modaliteiten sinds kort kan de aangifte ook elektronisch. vanaf 1 april 2010 verplicht  u doet de aangifte via volgende link https://www.socialsecurity.be/site_nl/Appl ics/article_17/index.htm https://www.socialsecurity.be/site_nl/Appl ics/article_17/index.htm 32

33 25-dagenregel: statuut arbeidsrelatie: afsluiten overeenkomst (eventueel dagcontracten) regeling staat los van statuut medewerker (bv. student, werkloze, gepensioneerde) arbeidsduur -3-uren regel niet van toepassing -minimum 1/3 de van een voltijdse tewerkstelling niet van toepassing 33

34 25-dagenregel: vergoeding loon: sectorbarema’s (zo die van toepassing zijn) of ggmmi volledig rsz-vrij (0 %) bedrijfsvoorheffing: -27,25 % bedragen tot en met 500,00 euro -32,30 % bedragen tussen 500,01 en 650,00 euro -37,35% bedragen boven 650,00 euro u levert fiscale fiche 281.10 af 34

35 Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Studenten 35

36 Studenten: modaliteiten Wie is student? – Regelmatig ingeschreven in een onderwijsinstelling en voor zover hij geen beperkt leerplan volgt (vb. geen avondschool) – Schoolverlaters 36

37 Studenten: statuut schriftelijke arbeidsovereenkomst arbeider of bediende dimona kopie arbeidsreglement arbeidsvoorwaarden: 3-uren regel 37

38 Studenten: vergoeding loon: zelfde minimumloon als iemand met zelfde functie in de organisatie (ggmmi of sectorale barema’s) solidariteitsbijdrage rsz: strikte voorwaarden 38

39 Studenten: rsz juli, augustus of september (3 de kwartaal) max. duur: 23 arbeidsdagen solidariteitsbijdrage: 7,5% van het loon: 5% ten laste van werkgever en 2,5% ten laste van de werknemer cumulatie mogelijk met 25-dagenregel 39

40 Studenten: rsz buiten periode juli, augustus of september (1 ste, 2 de of 4 de kwartaal) prestaties buiten periode van verplichte aanwezigheid in onderwijsinstelling max. duur: 23 arbeidsdagen solidariteitsbijdrage: 12,5% van het loon: 8% ten laste van werkgever en 4,5% ten laste van de werknemer 40

41 Studenten: fiscaliteit geen bedrijfsvoorheffing (zie voorwaarden rsz) student moet belastingaangifte invullen u maakt fiscale fiche 281.10 op in principe gewone barema’s van toepassing maar niet als netto-belastbaar inkomen < 6430 euro/jaar in 2010 (als alleenstaande) 41

42 Studenten: kinderbijslag Bijverdienen mag tijdens 1 ste, 2 de en 4 de kwartaal: max. 240 uren/kwartaal 3 de kwartaal: onbeperkt (tenzij einde studies) Andere voorwaarden jonger dan 25 jaar ten laatste op 30/11 ingeschreven in het hoger onderwijs (min. 27 studiepunten of min. 13 lesuren per week) 42

43 Meer informatie Op ons extranet www.sociare.bewww.sociare.be  Kennisbank 329  Soepele tewerkstellingsvormen en speciale statuten 43

44 5.Bijverdienen tijdens pensioen: toegelaten activiteiten

45 Bijverdienen tijdens pensioen Beroepsinkomsten tijdens pensioen begrensd Grenzen ifv beroepsactiviteit, aard pensioen, leeftijd en gezinslast. Verlies (deel) pensioen Brochure: http://www.rvponp.fgov.be/onprvp2004/NL/ M/M_b/M_b_01.asp

46 Bijverdienen tijdens pensioen Wn moet u bij aangetekend schrijven meedelen dat hij een pensioen geniet via het officiële formulier model 74 B U doet aangifte met het officiële formulier model 74 C bij de instelling die het pensioen betaalt

47 Bijverdienen tijdens pensioen Opgelet! De gepensioneerde die minstens 65 jaar is en wiens pensioen al in betaling is én die een activiteit als werknemer of zelfstandige aanvat, moet geen aangifte verrichten. In dat geval moet u dus ook geen aangifte doen.

48 Bijverdienen tijdens brugpensioen Voorafgaandelijke aangifte bij werkloosheidsbureau Onderscheid tussen occasioneel en regelmatig Informatie: www.rva.be


Download ppt "Soepele tewerkstellingsvormen in de sector Oostende, 18 maart 2010 1."

Verwante presentaties


Ads door Google